MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

14.5.2007 - (KOM(2006)0922 – C6‑0006/2007 – 2006/0287(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Karl-Heinz Florenz

Menettely : 2006/0287(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0186/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0186/2007
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

(KOM(2006)0922 – C6‑0006/2007 – 2006/0287(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0922)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0006/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A6‑0186/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA
4 artiklan 2 kohdan b alakohdan 2 alakohta (direktiivi 2000/53/EY)

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, päätetään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

Jäljempänä i–iv alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, päätetään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa vahvistetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn soveltamisalaa.

Tarkistus 2

1 ARTIKLAN 7 KOHTA
11 artiklan 3 kohta (direktiivi 2000/53/EY)

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Perustelu

Valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn tavanomaisia aikarajoja ei sovi lyhentää. Tästä syystä poistetaan viittaus päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 5 kohdan b alakohtaan.

  • [1]  EUVL C... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Kun romuajoneuvoista annettu direktiivi mukautetaan muutettuun komitologiapäätökseen 1999/468/ETY, on otettava kaikilta osin huomioon äskettäin käyttöön otettu valvonnan käsittävä sääntelymenettely. Viittausten kyseiseen menettelyyn olisi oltava selkeitä, eivätkä ne saa lyhentää aikarajoja valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn tavanomaisiin aikarajoihin nähden.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Romuajoneuvot (komission täytäntöönpanovalta)

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.12.2006

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

17.1.2007

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Karl-Heinz Florenz

27.2.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

8.5.2007

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.5.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.5.2007