Ziņojums - A6-0186/2007Ziņojums
A6-0186/2007

ZIŅOJUMS Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem attiecībā uz Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru īstenošanas kārtību

14.5.2007 - (COM(2006)0922 – C6‑0006/2007 – 2006/0287(COD)) - ***I

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Karl-Heinz Florenz

Procedūra : 2006/0287(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0186/2007
Iesniegtie teksti :
A6-0186/2007
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem attiecībā uz Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru īstenošanas kārtību

(COM(2006)0922 – C6‑0006/2007 – 2006/0287(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2006)0922)[1],

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. pantu, saskaņā ar kuriem Eiropas Parlamentam iesniegts Komisijas priekšlikums (C6‑0006/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6‑0186/2007),

1.  pieņem grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju iesniegt jaunu priekšlikumu, ja tā ir nodomājusi ievērojami mainīt šo priekšlikumu vai aizstāt to ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

1. PANTA 1.B PUNKTS

4. panta 2. punkta b) apakšpunkta otrā daļa (Direktīva 2000/53/EK)

Pasākumi, kas izstrādāti, lai grozītu šīs direktīvas nebūtiskos elementus, ir jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas minēta 11. panta 3. punktā.

No punkta (i) līdz punktam (iv) minētos pasākumus, kas izstrādāti, lai grozītu šīs direktīvas nebūtiskos elementus, pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas minēta 11. panta 3. punktā.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir paskaidrot jomu, uz kuru 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

Grozījums Nr. 2

1. PANTA 7. PUNKTS

11. panta 3. punkts (Direktīva 2000/53/EC)

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu, 5. punkta b) apakšpunktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Pamatojums

Ir nepiemēroti saīsināt regulatīvajai kontroles procedūrai noteiktos standarta laika ierobežojumus. Tādēļ svītro atsauci uz Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 5. punkta b) apakšpunktu.

  • [1]  ABl. C ... Vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī

PASKAIDROJUMS

Pielāgojot direktīvu par nolietotiem transportlīdzekļiem pārskatītajam Komitoloģijas lēmumam 1999/468/EEK, pilnībā jāievēro nesen ieviestā regulatīvā kontroles procedūra. Atsaucēm uz šo procedūru jābūt skaidrām un tās nedrīkst izraisīt nekādus laika ierobežojumu samazinājumus salīdzinājumā ar regulatīvajai kontroles procedūrai noteiktajiem standarta laika ierobežojumiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolietoti transportlīdzekļi (Komisijai piešķirtās izpildes pilnvaras)

Atsauces

COM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

22.12.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

17.1.2007

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Karl-Heinz Florenz

27.2.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

8.5.2007

 

 

 

Pieņemšanas datums

8.5.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

33

0

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand