SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

  14.5.2007 - (COM(2006)0922 – C6‑0006/2007 – 2006/0287(COD)) - ***I

  Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  Sprawozdawca: Karl-Heinz Florenz

  Procedura : 2006/0287(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A6-0186/2007
  Teksty złożone :
  A6-0186/2007
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

  (COM(2006)0922 – C6‑0006/2007 – 2006/0287(COD))

  (Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0922)[1],

  –   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6‑0006/2007),

  –   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6‑0186/2007),

  1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

  Poprawka 1

  ARTYKUŁ 1 PUNKT (1) (B)

  Artykuł 4 ustęp 2 litera (b) akapit drugi (dyrektywa 2000/53/WE)

  Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3.

  Środki, o których mowa w punktach (i)‑(iv), mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3.

  Uzasadnienie

  Celem poprawki jest określenie zakresu procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, przewidzianej w art. 4 ust. 2 lit. b).

  Poprawka 2

  ARTYKUŁ 1 PUNKT 7

  Artykuł 11 ustęp 3 (dyrektywa 2000/53/WE)

  3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust.1–4, art. 5 lit. b) oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

  3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust.1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

  Uzasadnienie

  Nie należy skracać standardowych terminów w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. Wobec tego wykreśla się odniesienie do art. 5a ust. 5 lit. b) decyzji 1999/468/WE.

  • [1]  Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

  UZASADNIENIE

  Dostosowanie dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji do zweryfikowanej decyzji dotyczącej komitologii 1999/468/EWG w pełni uwzględnia wprowadzoną niedawno procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą. Odniesienia do tej procedury powinny być jasne i nie powinny powodować skrócenia terminów w porównaniu ze standardowymi terminami procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Pojazdy wycofane z eksploatacji (uprawnienia wykonawcze Komisji)

  Odsyłacze

  COM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD)

  Data przedstawienia w PE

  22.12.2006

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ENVI

  17.1.2007

  Sprawozdawca(y)

         Data powołania

  Karl-Heinz Florenz

  27.2.2007

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  8.5.2007

   

   

   

  Data przyjęcia

  8.5.2007

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

  Data złożenia

  15.5.2007