POROČILO o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

14.5.2007 - (KOM(2006)0922 – C6‑0006/2007 – 2006/0287(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Karl-Heinz Florenz

Postopek : 2006/0287(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0186/2007
Predložena besedila :
A6-0186/2007
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

(KOM(2006)0922 – C6‑0006/2007 – 2006/0287(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0922)[1],

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 175(1) pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6‑0006/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6‑0186/2007),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

ČLEN 1, TOČKA (1) (B)

Člen 4, odstavek 2, točka (b), pododstavek 2 (Direktiva 2000/53/ES)

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).

Ukrepi iz točk (i) do (iv) za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je razjasniti področje uporabe regulativnega postopka s pregledom v členu 4(2)(b).

Predlog spremembe 2

ČLEN 1, TOČKA 7

Člen 11, odstavek 3 (Direktiva 2000/53/EC)

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a (1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 tega sklepa.

Obrazložitev

Neustrezno je podaljšati običajne roke v regulativnem postopku s pregledom, zato se črta sklicevanje na odstavek (5)(b) člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

  • [1]  UL C ... / Še ni objavljeno v UL.

OBRAZLOŽITEV

Pri prilagoditvi direktive o izrabljenih vozilih revidiranemu Sklepu 1999/468/EGS o postopkih komitologije se v celoti upošteva nedavno sprejeti regulativni postopek s pregledom. Sklicevanje na ta postopek bi moralo biti jasno in ne bi smelo pomeniti skrajšanja rokov v primerjavi z običajnimi roki v regulativnem postopku s pregledom.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

Referenčni dokumenti

KOM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD)

Datum predložitve EP

22.12.2006

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

17.1.2007

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Karl-Heinz Florenz

27.2.2007

 

 

Obravnava v odboru

8.5.2007

 

 

 

Datum sprejetja

8.5.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand