Betänkande - A6-0186/2007Betänkande
A6-0186/2007

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

14.5.2007 - (KOM(2006)0922 – C6‑0006/2007 – 2006/0287(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Karl-Heinz Florenz

Förfarande : 2006/0287(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0186/2007
Ingivna texter :
A6-0186/2007
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

(KOM(2006)0922 – C6‑0006/2007 – 2006/0287(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0922)[1],

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0006/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6‑0186/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

ARTIKEL 1, LED 1, LED B
Artikel 4, punkt 2, led b, stycke 2 (direktiv 2000/53/EG)

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke‑väsentliga delar i detta direktiv, skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 11.3.”

De åtgärder som avses i leden i–iv och som avser att ändra icke‑väsentliga delar i detta direktiv, skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 11.3.”

Motivering

Syftet är att klargöra tillämpningsområdet för det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 4.2 b.

Ändringsförslag 2

ARTIKEL 1, LED 1, LED 7
Artikel 11, punkt 3 (direktiv 2000/53/EG)

3. När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1–5a.4 och 5a.5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1–5a.4 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Motivering

Det är inte lämpligt att korta ned de ordinarie tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll. Därför bör hänvisningen till artikel 5a.5 b i beslut 1999/468/EG utgå.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Direktivet om uttjänta fordon bör anpassas till det omarbetade beslutet 1999/468/EG om kommittéförfarandet, med full hänsyn till det nya föreskrivande förfarandet med kontroll. Hänvisningarna till detta förfarande bör vara tydliga och inte medföra någon nedkortning av tidsfristerna i jämförelse med de ordinarie tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Uttjänta fordon (kommissionens genomförandebefogenheter)

Referensnummer

KOM(2006)0922 – C6-0006/2007 – 2006/0287(COD)

Framläggande för parlamentet

22.12.2006

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ENVI

17.1.2007

Föredragande

 Utnämning

Karl-Heinz Florenz

27.2.2007

 

 

Behandling i utskott

8.5.2007

 

 

 

Antagande

8.5.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

Ingivande

15.5.2007