Процедура : 2006/0303(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0187/2007

Внесени текстове :

A6-0187/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/07/2007 - 7.8

Приети текстове :

P6_TA(2007)0334

ДОКЛАД     ***I
PDF 165kWORD 91k
14.5.2007
PE 388.462v02-00 A6-0187/2007

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/95/ЕО относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване с оглед на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

(COM(2006)0915 – C6‑0021/2007 – 2006/0303(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Karl-Heinz Florenz

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 EXPLANATORY STATEMENT
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/95/ЕО относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване с оглед на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

(COM(2006)0915 – C6‑0021/2007 – 2006/0303(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2006)0915)(1),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6‑0021/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6‑0187/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията  Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 (Б)

Член 5, параграф 1, алинея 2 (Директива 2002/95/ЕО)

Всички мерки, упоменати в алинея първа, необходими за изменението на несъществени елементи на настоящата Директива, ще бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 2.

Всички мерки, упоменати в букви (а) - (в), необходими за изменението на несъществени елементи на настоящата Директива, ще бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 2.

Justification

This amendment aims at clarifying the scope of the regulatory procedure with scrutiny in Article 5(1).

(1)

ОВ C ... / Все още непубликувано в ОВ.


EXPLANATORY STATEMENT

The adjustment of the Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment to the revised Comitology Decision 1999/468/EEC shall take fully into account the newly introduced regulatory procedure with scrutiny. The references to this procedure should be clear and include the standard time limits.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Опасни вещества в електрическите и електронните уреди (изпълнителни правомощия на Комисията)

Позовавания

COM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.12.2006

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

17.1.2007

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Karl-Heinz Florenz

27.2.2007

 

 

Разглеждане в комисия

8.5.2007

 

 

 

Дата на приемане

8.5.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

0

0

Депутати, присъстващи на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

Дата на внасяне

15.5.2007

Правна информация - Политика за поверителност