Procedure : 2006/0303(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0187/2007

Indgivne tekster :

A6-0187/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/07/2007 - 7.8

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0334

BETÆNKNING     ***I
PDF 142kWORD 78k
14.5.2007
PE 388.462v02-00 A6-0187/2007

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/95/EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

(KOM(2006)0915 – C6–0021/2007 – 2006/0303(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Karl-Heinz Florenz

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/95/EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

(KOM(2006)0915 – C6–0021/2007 – 2006/0303(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0915)(1),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0021/2007),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6–0187/2007),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag  Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA B
Artikel 5, stk. 1. afsnit 2 (direktiv 2002/95/EF)

De i det første afsnit nævnte foranstaltninger, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol, som der henvises til i artikel 7, stk. 2.

De i litra a)-c) nævnte foranstaltninger, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol, som der henvises til i artikel 7, stk. 2.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at klargøre anvendelsesområdet for forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5, stk. 1.

(1)

EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Tilpasningen af direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr til den reviderede komitologiafgørelse 1999/468/EØF skal i fuldt omfang tage hensyn til den nyligt indførte forskriftsprocedure med kontrol. Henvisningerne til denne procedure bør være klare og omfatte de normerede tidsgrænser.


PROCEDURE

Titel

Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser)

Referencer

KOM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD)

Dato for høring af EP

22.12.2006

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

17.1.2007

Ordfører

       Dato for valg

Karl-Heinz Florenz

27.2.2007

 

 

Behandling i udvalg

8.5.2007

 

 

 

Dato for vedtagelse

8.5.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

Dato for indgivelse

15.5.2007

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik