Διαδικασία : 2006/0303(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0187/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0187/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/07/2007 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0334

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 156kWORD 86k
14.5.2007
PE 388.462v02-00 A6-0187/2007

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/95/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

(COM(2006)0915 – C6‑0021/2007 – 2006/0303(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Karl-Heinz Florenz

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/95/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

(COM(2006)0915 – C6‑0021/2007 – 2006/0303(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0915)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0021/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6‑0187/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΡΘΡΟ 5, ΣΗΜΕΙΟ (1) (Β)

Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο 2 (Οδηγία 2002/95/ΕΚ)

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7 παράγραφος 2.

Τα μέτρα που αναφέρονται στα σημεία (α) έως (γ) και αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως σκοπό να διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογής της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 5, παράγραφος 1.

(1)

ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προσαρμογή της οδηγίας σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην αναθεωρημένη απόφαση επιτροπολογίας 1999/468/ΕΚ λαμβάνει πλήρως υπόψη τη νεοεισαχθείσα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Οι αναφορές σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να είναι σαφείς και να περιλαμβάνουν τα καθιερωμένα χρονικά όρια.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Επικίνδυνες ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής)

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

22.12.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

17.1.2007

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Karl-Heinz Florenz

27.2.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.5.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.5.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμος Αδάμου, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Μάριος Ματσάκης, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Αντώνιος Τρακατέλλης, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Thomas Ulmer.

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου