Menettely : 2006/0303(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0187/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0187/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/07/2007 - 7.8

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0334

MIETINTÖ     ***I
PDF 137kWORD 76k
14.5.2007
PE 388.462v02-00 A6-0187/2007

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2002/95/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

(KOM(2006)0915 – C6‑0021/2007 – 2006/0303(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Karl-Heinz Florenz

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2002/95/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

(KOM(2006)0915 – C6‑0021/2007 – 2006/0303(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0915)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0021/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A6‑0187/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti  Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA
5 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (direktiivi 2002/95/EY)

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, päätetään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

Jäljempänä a–c alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, päätetään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään 5 artiklan 1 kohdassa vahvistetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn soveltamisalaa.

(1)

EUVL C... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Kun tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annettu direktiivi mukautetaan muutettuun komitologiapäätökseen 1999/468/ETY, on otettava kaikilta osin huomioon äskettäin käyttöön otettu valvonnan käsittävä sääntelymenettely. Kyseiseen menettelyyn olisi viitattava selkeästi, ja olisi säädettävä tavanomaisista aikarajoista.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (komission täytäntöönpanovalta)

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0915 – C6-0021/2007 – 2006/0303(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.12.2006

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

17.1.2007

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Karl-Heinz Florenz

27.2.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

8.5.2007

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.5.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.5.2007

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö