Procedūra : 2006/0303(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0187/2007

Pateikti tekstai :

A6-0187/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/07/2007 - 7.8

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0334

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 154kWORD 85k
14.5.2007
PE 388.462v02-00 A6-0187/2007

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

(COM(2006)0915 – C6‑0021/2007 – 2006/0303(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėjas: Karl-Heinz Florenz

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

(COM(2006)0915 – C6‑0021/2007 – 2006/0303(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0915)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir  95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0021/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A6‑0187/2007),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 STRAIPSNIO 1 PUNKTO B PAPUNKTIS
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa (Direktyva 2002/95/EB)

Pirmoje pastraipoje minėtos priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Priemonės, nurodytos a-c punktuose, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymo sritį 5 straipsnio 1 dalyje.

(1)

OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Siekiant direktyvą dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo pritaikyti prie persvarstyto Sprendimo 1999/468/EEB dėl komitologijos nuostatų turi būti atsižvelgiama į numatytą naująją reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Turėtų būti pateikiama aiški nuoroda, susijusi su minėtąja procedūra, ir nurodyti standartiniai terminai.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pavojingos medžiagos elektros ir elektroninėje įrangoje (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai)

Nuorodos

COM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

22.12.2006

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

17.1.2007

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Karl-Heinz Florenz

27.2.2007

 

 

Svarstymas komitete

8.5.2007

 

 

 

Priėmimo data

8.5.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

Teisinė informacija - Privatumo politika