Procedūra : 2006/0303(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0187/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0187/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 11/07/2007 - 7.8

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0334

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 150kWORD 80k
14.5.2007
PE 388.462v02-00 A6-0187/2007

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

(COM(2006)0915 – C6‑0021/2007 – 2006/0303(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referents: Karl-Heinz Florenz

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

(COM(2006)0915 – C6‑0021/2007 – 2006/0303(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0915)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, ar kuriem saskaņā Eiropas Parlamentam iesniegts Komisijas priekšlikums (C6‑0021/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6‑0187/2007),

1.  pieņem Komisijas priekšlikumu ar grozījumiem;

2.  aicina Komisiju iesniegt jaunu priekšlikumu, ja tā ir nodomājusi ievērojami mainīt šo priekšlikumu vai aizstāt to ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts  Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

1. PANTA 1.B PUNKTS

5. panta 1. punkta 2. daļa (Direktīva 2002/95/EC)

Pirmajā daļā minētos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu šīs direktīvas nebūtiskos elementus, pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas noteikta 7. panta 2. punktā.

Pasākumus, kas minēti a) – c) punktā un kas paredzēti, lai grozītu šīs direktīvas nebūtiskos elementus, pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas noteikta 7. panta 2. punktā.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir 5. panta 1. punktā paskaidrot uz kādu jomu attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

(1)

OV C ... Vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī


PASKAIDROJUMS

Grozījumos Direktīvā par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās pie pārskatītā Komitoloģijas lēmuma 1999/468/EEK pilnībā jāņem vērā nesen ieviestā regulatīvā kontroles procedūra. Atsaucēm uz šo procedūru jābūt nepārprotamām, un tajās jāiekļauj noteiktie laika ierobežojumi.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Bīstamu vielu izmantošana elektriskās un elektroniskās iekārtās (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras)

Atsauces

COM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

22.12.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

17.1.2007

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Karl-Heinz Florenz

27.2.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

8.5.2007

 

 

 

Pieņemšanas datums

8.5.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

35

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

Juridisks paziņojums - Privātuma politika