Procedura : 2006/0303(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0187/2007

Teksty złożone :

A6-0187/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/07/2007 - 7.8

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0334

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 154kWORD 83k
14.5.2007
PE 388.462v02-00 A6-0187/2007

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

(COM(2006)0915 – C6‑0021/2007 – 2006/0303(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Karl-Heinz Florenz

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

(COM(2006)0915 – C6‑0021/2007 – 2006/0303(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0915)(1),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6‑0021/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6‑0187/2007),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

ARTYKUŁ 1 PUNKT (1) (B)
Artykuł 5 ustęp 2 akapit 2 (Dyrektywa 2002/95/WE)

Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 2.

Środki, o których mowa w lit. a)–c), mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 2.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest określenie zakresu procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, przewidzianej w art. 5 ust. 1.

(1)

Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Dostosowanie dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym do zweryfikowanej decyzji dotyczącej komitologii 1999/468/EWG w pełni uwzględnia wprowadzoną niedawno procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą. Odniesienia do tej procedury powinny być jasne i zawierać standardowe terminy.


PROCEDURA

Tytul

Niebezpieczne substancje w sprzęcie elektrycznym (uprawnienia wykonawcze Komisji)

Odsyłacze

COM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD)

Data przedstawienia w PE

22.12.2006

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

17.1.2007

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Karl-Heinz Florenz

27.2.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

8.5.2007

 

 

 

Data przyjęcia

8.5.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

Data złożenia

15.5.2007

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności