Förfarande : 2006/0303(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0187/2007

Ingivna texter :

A6-0187/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/07/2007 - 7.8

Antagna texter :

P6_TA(2007)0334

BETÄNKANDE     ***I
PDF 142kWORD 79k
14.5.2007
PE 388.462v02-00 A6-0187/2007

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

(KOM(2006)0915 – C6‑0021/2007 – 2006/0303(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Karl-Heinz Florenz

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

(KOM(2006)0915 – C6‑0021/2007 – 2006/0303(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0915)(1),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0021/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6‑0187/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED B

Artikel 5, punkt 1 (Direktiv 2002/95/EG)

b) Följande stycke skall läggas till:

b) Följande stycke skall läggas till:

”Den åtgärd som avses i första stycket, som avser att ändra icke-väsentliga delar i detta direktiv, skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 7.2.”

”Den åtgärd som avses i leden a–c, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 7.2.”

Motivering

Ändringsförslagets syfte är att klargöra tillämpningsområdet för det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5.1.

(1)

EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Då direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter anpassas till det omarbetade beslutet 1999/468/EEG om kommittéförfarandet bör man ta full hänsyn till det nyligen införda föreskrivande förfarandet med kontroll. Hänvisningarna till detta förfarande bör vara tydliga och omfatta de normala tidsfristerna.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (kommissionens genomförandebefogenheter)

Referensnummer

KOM(2006)0915 – C6-0021/2007 – 2006/0303(COD)

Framläggande för parlamentet

22.12.2006

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

17.1.2007

Föredragande

       Utnämning

Karl-Heinz Florenz

27.2.2007

 

 

Behandling i utskott

8.5.2007

 

 

 

Antagande

8.5.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

Ingivande

15.5.2007

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy