Pranešimas - A6-0188/2007Pranešimas
A6-0188/2007

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

14.5.2007 - (COM(2006)0914 – C6‑0019/2007 – 2006/0302(COD)) - ***I

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Karl-Heinz Florenz

Procedūra : 2006/0302(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0188/2007
Pateikti tekstai :
A6-0188/2007
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

(COM(2006)0914 – C6‑0019/2007 – 2006/0302(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0914)[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0019/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A6‑0188/2007),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą svarstyti šį klausimą, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 straipsnio 4 dalis

14 straipsnio 3 dalis (Direktyva 2000/96/EB)

3. Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 5 dalies a punktas bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

3. Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Pagrindimas

Nėra reikalo pratęsti standartinį reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymo terminą. Dėl to išbraukta nuoroda į Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 5 dalies a punktą.

  • [1]  OL C ... / Dar nepaskelbta oficialiajame leidinyje.

Aiškinamoji dalis

Koreguojant direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų atsižvelgiant į persvarstytą Sprendimą 1999/468/EB dėl komitologijos turėtų būti visapusiškai atsižvelgiama į naujai įdiegtą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Nuoroda į šią procedūrą turėtų būti aiški ir neturėtų apimti jokių siūlymų pratęsti laikotarpį ilgiau negu trunka įprastai reguliavimo procedūrai su tikrinimu taikomas laikotarpis.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai)

Nuorodos

COM(2006)0914 - C6-0019/2007 - 2006/0302(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

22.12.2006

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

17.1.2007

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Karl-Heinz Florenz

27.2.2007

 

 

Svarstymas komitete

8.5.2007

 

 

 

Priėmimo data

8.5.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand