SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

14.5.2007 - (KOM(2006)0914 – C6‑0019/2007 – 2006/0302(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Karl-Heinz Florenz

Postup : 2006/0302(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0188/2007
Predkladané texty :
A6-0188/2007
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

(KOM(2006)0914 – C6‑0019/2007 – 2006/0302(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0914)[1],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0019/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6‑0188/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ČLÁNOK 1 BOD 4
Článok 14 odsek 3 (smernica 2000/96/ES)

3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a ods. 5 písm. a) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Odôvodnenie

Nie je vhodné predĺžiť štandardné lehoty regulačného postupu s kontrolou. Preto sa vypúšťa odkaz na článok 5a ods. 5 písm. a) rozhodnutia 1999/468/ES.

  • [1]  Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úprava smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení podľa revidovaného rozhodnutia o komitológii 1999/468/EHS v plnej miere zohľadňuje nedávno zavedený regulačný postup s kontrolou. Odkazy na tento postup by mali byť jednoznačné a nemalo by z nich vyplývať predĺženie lehôt v porovnaní so štandardnými lehotami v rámci regulačného postupu s kontrolou.

POSTUP

Názov

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu)

Referenčné čísla

KOM(2006)0914 - C6-0019/2007 - 2006/0302(COD)

Dátum predloženia v EP

22.12.2006

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

17.1.2007

Spravodajca

       dátum menovania

Karl-Heinz Florenz

27.2.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

8.5.2007

 

 

 

Dátum prijatia

8.5.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

Dátum predloženia

15.5.2007