JELENTÉS Beniamino Donnici képviselői mandátumának érvényességéről

22.5.2007 - (2007/2121(REG)) - *

Jogi Bizottság
Előadó: Giuseppe Gargani

Eljárás : 2007/2121(REG)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0198/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0198/2007
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Beniamino Donnici képviselői mandátumának érvényességéről

(2007/2121(REG))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmányra[1],

–   tekintettel eljárási szabályzata 3., 4., és 9. cikkére, valamint I. mellékletére,

–   tekintettel az illetékes olasz nemzeti hatóság hivatalos tájékoztatására Beniamino Donnici megválasztásáról az Európai Parlamentbe,

–   tekintettel Achille Occhetto Beniamino Donnici Európai Parlamentbe történő megválasztásának jogszerűségét vitató, 2007. március 25-i kifogására,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0198/2007),

A. mivel az 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének (1) és (2) bekezdése meghatározza az európai parlamenti képviselői tisztséggel össze nem egyeztethető feladatokat,

B.  mivel az eljárási szabályzat 9. cikke és I. melléklete értelmében a képviselőknek pontosan meg kell jelölniük szakmai tevékenységi körüket, továbbá valamennyi díjazás ellenében ellátott tisztségüket vagy tevékenységüket,

C. mivel az Európai Parlament eljárási szabályzata 3. cikkének (3) bekezdése szerint „Ha a képviselői mandátum az ugyanazon a listán szereplő jelöltek visszalépésének eredményeképp jött létre, a mandátumvizsgáló bizottság megbizonyosodik arról, hogy a visszalépésekre az 1976. szeptember 20-i okmány és a 4. cikk (3) bekezdésének szellemének és betűjének megfelelően került-e sor”,

D. mivel azt, hogy Achille Occhetto az 1976-os okmány szelleme és betűje szerint jogszerűen mondott-e le képviselői posztjáról, a 6. cikk alapján lehet eldönteni, amely kimondja, hogy „Az Európai Parlament tagjait (...) semmiféle utasítás nem köti, és kötött mandátumot sem fogadhatnak el”, továbbá hogy a képviselők szabadsága és függetlensége kulcsfontosságú alapelv,

E.  mivel a képviselői szabályzat (amely 2009-ben lép érvénybe) 2. cikkének (1) bekezdése megállapítja, hogy „A képviselők szabadok és függetlenek.” A (2) bekezdés az (1) bekezdés természetes folyományaként megállapítja, hogy „Semmis az a megállapodás, amely a képviselői mandátumról annak lejárta előtt vagy annak végén történő lemondásra vonatkozik,

F.  mivel a képviselői szabályzat ezen rendelkezései csupán az 1976-os okmányban már szereplő, a szabadságról és a függetlenségről szóló elveket fejtik ki, és mivel a képviselői szabályzat kifejezetten az Európai Parlament és az abban helyet foglaló képviselők munkájának biztosítása érdekében született,

G. mivel az 1976-os okmány 6. cikke a jelöltekre is alkalmazandó, akik ugyan hivatalosan még nem képviselők, azonban szerepelnek a választási listán, azaz európai parlamenti képviselőjelöltként potenciálisan a Parlament tagjai,

H. mivel Achille Occhetto lemondása képviselői mandátumáról egy, az európai választások eredményének 2004. június 12-13-i kihirdetését megelőzően a „Società civile DI PIETRO-OCCHETTO” lista egy másik tagjával született megállapodás eredménye, és mint ilyen, nem egyeztethető össze az 1976-os okmány betűjével és szellemével, ezért semmis,

I.   mivel Achille Occhetto visszalépésének semmissége megkérdőjelezi utódja, Beniamino Donnici mandátumának érvényességét is,

J.   mivel a laziói regionális közigazgatási bíróság 2006. július 21-i határozatában (első fokon) kimondta, hogy Achille Occhetto lemondásának bejelentése a választások eredményének ismeretében nem jelentette a választási listán való szereplésről történő lemondást, hiszen a népakarat tiszteletben tartása miatt a választási eredményeket megváltoztathatatlannak kell tekinteni, és a megválasztott képviselők összeférhetetlenség, jogvesztés, választhatatlanná válás vagy lemondás esetén nem helyettesíthetők. Ugyanakkor a visszalépett jelöltnek jogában áll a helyettesítési feltételek teljesülésének vizsgálatakor visszavonni lemondó nyilatkozatát, és elfoglalni a helyettesítendő helyet,

K. mivel az Államtanács jogerős ítéletében semmissé nyilvánította Achille Occhetto európai parlamenti képviselőnek nyilvánítását,

L.   mivel a nemzeti ítéletek nem kötik az Európai Parlamentet, amennyiben azok ellentétesek az 1976-os okmány elveivel, amely kimondja, hogy „Az Európai Parlament vizsgálja meg az Európai Parlament tagjai mandátumának érvényességét” (12. cikk első rész),

M. mivel az Európai Parlament jogosan vitathatja Beniamino Donnici mandátumának érvényességét, és nem kell figyelembe vennie az olasz Államtanács határozatát, amennyiben az ellentétes az 1976-os okmány szellemével és betűjével, ezért érvényesnek tekintheti Achille Occhetto mandátumát,

1.  érvénytelennek nyilvánítja Beniamino Donnici úr mandátumát, akinek megválasztását a nemzeti hatóságok közölték;

2.  érvényesnek nyilvánítja Achille Ochetto úr mandátumát,

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen határozatot az illetékes olasz nemzeti hatóságoknak, valamint Beniamino Donnici és Achille Occhetto uraknak.

  • [1]  HL L 278., 1976.8.10., 5. o. Az okmány utoljára módosítva a 2002/772/EK Euratom határozattal (HL L 283, 2002.10.21. 1. o.).

INDOKOLÁS

2007. május 2-3-i ülésén a Jogi Bizottság – az Eljárási Szabályzat 3. cikke (4) és (5) bekezdése szerint – megvitatta Beniamino Donnici úr mandátumának érvényességét (az Achille Ochetto úr mandátumát megkérdőjelező belső határozat alapján az országában illetékes hatóság által kijelölt új képviselő).

I. A tények

1. A 2004 júniusi európai parlamenti választásokon Beniamino Donnici úr a két választókerületben két képviselői helyet nyert „Società civile DI PIETRO-OCHETTO” listájának jelöltje volt. Antonio Di Pietro urat mindkét kerületben megválasztották és ő a dél-olaszországi választókerület mellett döntött.

2. Achille Ochetto úr – aki első helyen szerepelt azon jelöltek listáján, akiket egyik választókerületben sem választottak meg – lemondott európai parlamenti képviselőjelöltségéről.

3. Az első választókerületben megválasztottak tehát Giulietto Chiesa úr – aki a listán közvetlenül Achille Occhetto úr után szerepelt – és Beniamino Donnici úr (aki a másik választókerületben harmadik volt a listán és a nem megválasztottak listáján az első helyre került) voltak.

4. Az Olaszországban tartott politikai választások után Antonio Di Pietro úr lemondott európai parlamenti képviselői posztjáról, hiszen megválasztották olasz parlamenti képviselőnek.

5. Achille Ochetto úr kéri, hogy mint az első azok között a képviselők között, akiket nem választottak meg a dél-olaszországi választókerületben, helyettesíthesse Antonio Di Pietro urat, és visszavonta előző nyilatkozatát, amelyben lemondott az európai parlamenti képviselői választhatóságáról.

6. Az Európai Parlamentnek a fellebbviteli bíróság mellett működő nemzeti választási irodája tehát Achille Ochetto urat nyilvánította az Európai Parlament megválasztott képviselőjének (a dél-olaszországi választókerületben és a „Società civile DI PIETRO-OCCHETTO” listájáról), mint az elsőt azon képviselők között, akiket az adott választókerületben nem választottak meg. E határozat (amely nem vette figyelembe Achille Ochetto úr arra vonatkozó kijelentését, hogy nem kívánja európai parlamenti képviselőkénti megválasztását) azon a megállapításon alapult, hogy „az Achille Occhetto úrnak az európai parlamenti posztjáról való lemondásra vonatkozó 2004. július 7-én benyújtott nyilatkozata eltér az első választókerületben (Északnyugat-Olaszország) történtektől, hiszen a nyilatkozat nem bír jogilag kötelező erővel, ezért visszavonhatónak tekintendő, hiszen az eljárás előtt tették annak érdekében, hogy Antonio Di Pietro úr helyére az ugyanazon a listán és a negyedik választókerületben a közvetlenül utána következő képviselő kerüljön”.

7. A Lazio közigazgatási bíróságához benyújtott 2006. május 30-i, 5258/2006 számú fellebbezésben Beniamino Donnici úr azon az alapon támadta a nemzeti választási iroda döntését, hogy az törvénytelen volt, hiszen megsértette az 1979. január 24-i XVIII. törvény 20., 21., 22. és 41. cikkét, illetve a választásokról szóló általános elveket, mivel Achille Occhetto urat 2004. július 7-i lemondása ellenére megválasztottnak nyilvánították, viszont így nem jelent meg a megválasztott jelöltek listáján és az Európai Parlamentnek 2004. november 12-én továbbított lehetséges pótképviselők listáján.

8. A közigazgatási határozathozatalhoz szükséges idő megadását követően az Európai Parlament – a nemzeti választási iroda nyilatkozata és a Jogi Bizottságnak a 2006. június 21-i ülésén végzett vizsgálata alapján – 2006. július 3-i plenáris ülésén érvényesnek nyilvánította Achille Occhetto úr parlamenti mandátumát.

9. A Jogi Bizottság – miután tudomására jutott Beniamino Donnici úr fellebbezési szándéka – megállapította továbbá, hogy a fellebbezés a megválasztott képviselők kijelölésére Olaszországban alkalmazott eljárásnak az esetleges megsértésére vonatkozik, ezért nem nyilvánítható elfogadhatónak, hiszen – az 1976. szeptember 20-i, a képviselők közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 11. cikke szerint – az Európai Parlament „dönt az ezen okmány rendelkezései alapján felmerülő minden vitás esetben, kivéve azokat, amelyek az ezen okmányban említett nemzeti szabályokból erednek”.

10. A regionális közigazgatási bíróság 2006. július 21-i 6232 sz. határozatában visszautasította Beniamino Donnici úr fellebbezését, azzal az indoklással, hogy a visszalépés bejelentése a választások eredményének ismeretében nem jelentette a választási listán való szereplésről való lemondást, hiszen a népakarat tiszteletben tartása miatt a választási eredményeket megváltoztathatatlannak kell tekinteni, és a megválasztott képviselők összeférhetetlenség, jogvesztés, választhatatlanná válás vagy lemondás esetén nem helyettesíthetők. Ugyanakkor a visszalépett jelöltnek jogában áll a helyettesítési feltételek teljesülésének vizsgálatakor visszavonni lemondó nyilatkozatát, és elfoglalni a helyettesítendő helyet.

11. Az Államtanács 2006. december 6-i, 7185. sz. végzésében elfogadta Beniamino Donnici úrnak a laziói regionális közigazgatási bíróság határozata ellen benyújtott fellebbezését, és az említett határozatot az alábbi érvek alapján módosította:

· nem logikus különbséget tenni a visszalépés és a választási listán elfoglalt helyről történő lemondás között, mivel egy jelölt megválasztása a listán való szereplésének következménye, tehát a visszalépés maga után vonja az illető személy törlését a listáról, ennek valamennyi következményével együtt;

· ellentmondásos azt állítani, hogy a visszalépés nem jár következményekkel a helyettesítésre nézve, és hogy olyan esetekben, amikor helyettesítés történik, a visszalépő jelölt jogosult visszalépésének visszavonására;

· a visszalépés olyan visszavonhatatlan nyilatkozat (amint az illetékes hivatal vagy testület, amelynek a visszalépési nyilatkozatot benyújtották, hivatalosan tudomásul veszi azt), amely maga után vonja a választási hivatal rendelkezésére bocsátott lista módosulását.

12. Az Államtanács semmissé nyilvánította Achille Occhetto úr európai parlamenti képviselővé nyilvánítását.

II. Problematikus jogi szempontok

a)  Az alkalmazandó jogszabályok

1. A problematikusabb jogi aspektusok elemzésének kiindulópontja az alkalmazandó közösségi jogszabályok azonosítása, és itt érhető tetten a két eset – egy listán elfoglalt helyről való lemondás és a parlamenti mandátumról való lemondás – hasonlósága.

2. Az Európai Parlament eljárási szabályzata 3. cikkének (3) bekezdése szerint „Ha a képviselői mandátum az ugyanazon a listán szereplő jelöltek visszalépésének eredményeként jött létre, a mandátumvizsgáló bizottság megbizonyosodik arról, hogy a visszalépésekre az 1976. szeptember 20-i okmány és a 4. cikk (3) bekezdésének szellemének és betűjének megfelelően került-e sor”.

3. Jogosan állítható, hogy Achille Occhetto úr esetére a hasonlóság elvének alapján ugyanazok a jogszabályok alkalmazhatók, mint amelyek a lemondásra vonatkoznak.

4. Tekintettel annak a jogszabálynak a szó szerinti jelentésére, amely szerint az “ugyanazon a listán szereplő jelöltek visszalépése” egyaránt vonatkozik a jelenlegi és a jövőbeli mandátumról való lemondásra, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy ez utóbbira, amely megfelel Achille Occhetto úr esetének, a hasonlóság elvének alapján ugyanazok a jogszabályok alkalmazhatók, amelyek a már meglévő mandátumról való lemondásra vonatkoznak.

5. Ez elsősorban azt jelenti, hogy az Európai Parlamentnek ellenőriznie kell, hogy Achille Occhetto úr visszalépésére az 1976-os okmány szellemének és betűjének megfelelően került-e sor, továbbá hogy az eljárási szabályzat 4. cikkének (3) bekezdése szerinti formális követelmények teljesültek-e.

b)  A visszalépés összeegyeztethetetlensége az 1976-os okmánnyal

1. Azt a kérdést, hogy Achille Occhetto úr visszalépése megfelel-e az 1976-os okmány szellemének és betűjének a 6. cikk fényében kell értékelni, amely szerint a képviselőket „megbízások és utasítások nem kötik…”. A képviselők szabadsága és függetlensége kulcsfontosságú alapelv.

2. Megjegyzendő, hogy a fenti cikk azokra a jelöltekre is alkalmazandó, akik, bár nem képviselők, szerepelnek a megválasztottak listáján. Ez a Parlament érdekét szolgálja, mivel az ilyen jelöltek potenciálisan tagjai a Parlamentnek, ezért szabadságukat és függetlenségüket a kezdetektől védeni kell.

3. Meg kell tehát bizonyosodni arról, hogy a képviselő semmilyen, az akaratát befolyásoló kényszerítő körülmény – szerződés vagy megállapodás köteléke – alatt nem állt.

4. A helyzet pedig pontosan ez Achille Occhetto képviselő úr esetében: lemondása a „Società civile DI PIETRO-OCCHETTO” lista egy másik tagjával született korábbi megállapodás eredménye, és mint ilyen, nem egyeztethető össze az 1976-os okmány betűjével és szellemével, ezért semmis.

5. Egyébiránt a képviselői szabályzat (amely 2009-ben lép érvénybe) 2. cikkének (1) bekezdése megállapítja, hogy „A képviselők szabadok és függetlenek.” A (2) bekezdés az (1) bekezdés természetes folyományaként megállapítja, hogy „Semmis az a megállapodás, amely a képviselői mandátumról annak lejárta előtt vagy annak végén történő lemondásra vonatkozik”.

6. Ez a rendelkezés csupán az 1976-os okmányban már szereplő, a szabadságról és a függetlenségről szóló elveket fejti ki az Európai Parlament és az abban helyet foglaló képviselők munkájának biztosítása érdekében.

c) A lemondás semmissége alaki hiányosság okán

1. A Parlament eljárási szabályzata 4. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a legteljesebb átláthatóság érdekében a megbízatásáról történő lemondás „a főtitkár vagy annak képviselője jelenlétében elkészített hivatalos jegyzőkönyv formájában történik, amelyet a főtitkár vagy annak képviselője, valamint az érintett képviselő aláírnak, és haladéktalanul benyújtanak az illetékes bizottsághoz.” Semmilyen más dokumentum, még ha azt a képviselő alá is írta, nem tekinthető érvényesnek.

2. Ennek a rendelkezésnek az értelme megegyezik az okmány 6. cikkének értelmével, ami a képviselők függetlenségének minden áron történő fenntartására irányul, legyen szó hibáról, eltévelyedésről, fenyegetésről stb. Achille Occhetto képviselő úr esetében, akire, mint láttuk, a lemondásra vonatkozó előírások alkalmazandóak, a formai előírások nem teljesültek, mivel nem született a Főtitkár vagy annak képviselője jelenlétében elkészített hivatalos jegyzőkönyv, ezért lemondása alaki szempontból is semmisnek tekintendő.

d) A jogi szolgálat véleménye

1. A szakbizottság által véleménynyilvánításra felkért jogi szolgálat úgy nyilatkozott, hogy az Európai Parlamentnek a tagállamok bírósági ítéleteit figyelembe kell venni.

2. Ezt a véleményt nem tudjuk elfogadni, mert így az Európai Parlament szerepén esne csorba, amelynek az európai polgárok képviseletében meg kell védenie a népakarat, és az összetételébe történő tagállami beleszólást nem tűrő autonómia sérthetetlen elveit.

3. Mindenesetre a Jogi Bizottságnak az a feladata, hogy meggyőződjön az európai okmány szellemének és betűjének való megfelelésről.

III. Konklúzió

1. Achille Occhetto képviselő úr lemondása azért is semmis, mivel utódja mandátumának érvényességéhez elengedhetetlen feltétel a lemondás, és az Európai Parlament minden bizonnyal meg fogja kérdőjelezni Beniamino Donnici képviselő úr mandátumának érvényességét.

2. Mivel az ügyben nemzeti ítélet született, Beniamino Donnici képviselő úr mandátumának érvényességét nem lehet majd elismerni, ugyanakkor Achille Occhetto képviselő úr mandátumát sem lehet majd érvényesnek tekinteni.

3. Az ügyben azonban nem az olasz Államtanács határozatainak hatálya a kérdés, hanem az, hogy köti-e az Európai Parlamentet egy olyan nemzeti ítélet, amely ellentétes az 1976-os okmány elveivel (lásd az okmány 12. cikkének első részét: „Az Európai Parlament vizsgálja meg az Európai Parlament tagjai mandátumának érvényességét”).

4. Az Európai Parlament jogosan vitathatja Beniamino Donnici képviselő úr mandátumának érvényességét, és nem kell figyelembe vennie az olasz bíró ítéletét, amennyiben az ellentétes az 1976-os okmány szellemével és betűjével, ezért érvényesnek tekintheti Achille Occhetto képviselő úr mandátumát.

ELJÁRÁS

Cím

Beniamino Donnici képviselői mandátumának érvényessége

Eljárás száma

2007/2121(REG)

Illetékes bizottság

        Az ülésen való bejelentés dátuma

JURI

Előadó(k)

        A kijelölés dátuma

Giuseppe Gargani
23.4.2007

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.4.2007

2.5.2007

3.5.2007

21.5.2007

 

Az elfogadás dátuma

21.5.2007

A zárószavazás eredménye

+:

-:

0:

21

5

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Carlo Casini, Giulietto Chiesa, Marek Aleksander Czarnecki, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Gary Titley, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, Jonathan Evans, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacques Toubon

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Vittorio Agnoletto, Alfonso Andria, Luigi Cocilovo, Beniamino Donnici, Giovanni Claudio Fava

A benyújtás dátuma

22.5.2007

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...