SPRÁVA o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslanca pána Beniamina Donniciho

22. 5. 2007 - (2007/2121(REG)) - *

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Giuseppe Gargani

Postup : 2007/2121(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0198/2007

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslanca pána Beniamina Donniciho

(2007/2121(REG))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na akt týkajúci sa voľby poslancov Európskeho parlamentu všeobecným priamym hlasovaním z 20. septembra 1976[1],

–   so zreteľom na články 3, 4 a 9 a prílohu I rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na úradné oznámenie príslušného talianskeho úradu týkajúce sa zvolenia pána Beniamina Donniciho za poslanca Európskeho parlamentu,

–   so zreteľom na sťažnosť pána Achilleho Occhetta prijatú 25. marca 2007, v ktorej pán Occhetto spochybnil platnosť zvolenia pána Beniamina Donniciho za poslanca Európskeho parlamentu,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6‑0198/2007),

A. keďže článok 7 odseky 1 a 2 aktu z 20. septembra 1976 spresňuje, ktoré povinnosti sú nezlučiteľné s funkciou poslanca Európskeho parlamentu,

B.  keďže podľa článku 9 a prílohy I rokovacieho poriadku musia poslanci podať podrobné vyhlásenie o ich profesijných činnostiach a iných platených funkciách alebo činnostiach,

C. keďže článok 3 ods. 5 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu stanovuje, že: „V prípade, že je poslanec menovaný v dôsledku odstúpenia kandidátov nachádzajúcich sa na tom istom zozname, výbor zodpovedný za preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca zabezpečí, aby sa tieto odstúpenia uskutočnili v súlade s aktom z 20. septembra 1976 a čl. 4 ods. 3 tohto rokovacieho poriadku.“

D. keďže sa musí posúdiť súlad rozhodnutia pána Achilleho Occhetta o odstúpení s odkazom a duchom aktu z roku 1976 s ohľadom na článok 6 aktu, ktorý stanovuje, že poslanci Európskeho parlamentu „nesmú byť viazaní žiadnymi inštrukciami, ani nesmú prevziať záväzný mandát“ a že sloboda a nezávislosť poslancov je skutočnou kľúčovou zásadou,

E.  keďže článok 2 ods. 1 štatútu poslancov Európskeho parlamentu (ktorý má vstúpiť do platnosti od roku 2009) stanovuje, že „Poslanci sú slobodní a nezávislí.“, kým v druhom odseku toho istého článku, ktorý jednoznačne vychádza z prvého článku, sa uvádza, že „Dohody o vzdaní sa mandátu poslanca v priebehu alebo na konci volebného obdobia sú neplatné.“.

F.  keďže tieto ustanovenia štatútu poslancov len bližšie objasňujú zásady slobody a nezávislosti uvedené v akte z roku 1976, ktoré sú v štatúte explicitne zakotvené s cieľom ochrany Európskeho parlamentu a jeho poslancov,

G. keďže článok 6 aktu z roku 1976 by sa mal vzťahovať aj na kandidátov, ktorí ešte nie sú formálne poslancami, ale sú už zapísaní na zozname zvolených osôb; ide tu o záujem Parlamentu, pretože z týchto kandidátov sa môžu prípadne stať poslanci Európskeho parlamentu,

H. keďže odstúpenie pána Achilleho Occhetta je výsledkom vôle ovplyvnenej predošlou dohodou uzavretou s ďalším členom zapísaným na zozname subjektu Società civile Di Pietro-Occhetto ešte pred vyhlásením poslancov, ktorí boli zvolení vo voľbách do Európskeho parlamentu 12. a 13. júna 2004, a malo by sa preto považovať za také, ktoré odporuje odkazu a duchu aktu z roku 1976, a z tohto dôvodu za neplatné,

I.   keďže, ak by sa odstúpenie pána Achilleho Occhetta považovalo za neplatné, potom by z právneho ani faktického hľadiska nemal oporu ani mandát jeho nástupcu Beniamina Donniciho,

J.   keďže Oblastný správny tribunál v Laziu (prvostupňový súd rozhodujúci v tejto veci) vydal 21. júla 2006 rozhodnutie, v ktorom uviedol, že odstúpenie pána Achilleho Occhetta ešte pred vyhlásením mien zvolených poslancov sa nemôže považovať za odstúpenie z miesta na zozname zvolených osôb z toho dôvodu, že vôľa voličov sa musí rešpektovať a do volebných výsledkov sa nesmie zasahovať a toto odstúpenie nemá právny účinok pokiaľ ide o prijatie prípadných aktov týkajúcich sa nahradenia v prípade nezlučiteľnosti, straty občianskych práv, nespôsobilosti alebo odstúpenia od vymenovania alebo pozície zo strany oficiálne oprávnených osôb. Z toho vyplýva, že kandidát, ktorý sa vzdal miesta, na ktoré bol zvolený, má právo – v prípade, ak platia podmienky týkajúce sa nahradenia – odvolať svoje odstúpenie a miesto, na ktorom mal byť nahradený, obsadiť,

K. keďže Štátna rada Talianska formou právoplatného súdneho rozhodnutia anulovala vymenovanie pána Achilleho Occhetta za poslanca Európskeho parlamentu,

L.   keďže rozhodnutie súdu v členskom štáte nie je pre Európsky parlament záväzné, ak je v rozpore so zásadami aktu z roku 1976, na základe ktorých má jedine Európsky parlament tzv. vyhradenú jurisdikciu (prvá časť článku 12 aktu: „Európsky parlament preskúma poverovacie listiny svojich poslancov“),

M. keďže Európsky parlament má právo zamietnuť platnosť mandátu pána Beniamina Donniciho a ignorovať rozhodnutie talianskej Štátnej rady z toho dôvodu, že je v rozpore s odkazom a duchom aktu z roku 1976, a tým potvrdiť mandát pána Achilleho Occhetta,

1.  vyhlasuje mandát poslanca Európskeho parlamentu pána Beniamina Donniciho, o ktorého zvolení informovali vnútroštátne orgány, za neplatný;

2.  potvrdzuje platnosť mandátu pána Achilleho Occhetta;

3.  poveruje predsedu Parlamentu, aby postúpil toto uznesenie vnútroštátnym orgánom Talianska, pánovi Beniaminovi Donnicimu a pánovi Achilleovi Occhettovi.

  • [1]  Ú. v. L 278 zo dňa 8.10.1976, str. 5. Akt naposledy zmenený v znení rozhodnutia č. 2002/772/ES, Euratom (Ú. v. L 283 zo dňa 21.10.2002, str. 1).

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Výbor pre právne veci sa na svojom zasadnutí v dňoch 2.– 3. mája 2007 zaoberal platnosťou mandátu pána Beniamina Donniciho (nový poslanec vymenovaný príslušným orgánom vo svojej krajine v zmysle vnútorného rozhodnutia, ktorým bol napadnutý mandát pána Achilleho Occhetta) v zmysle článku 3 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku.

I. Rekapitulácia skutkovej podstaty prípadu

1. Vo voľbách do Európskeho parlamentu v júni 2004 kandidoval pán Beniamino Donnici za subjekt Società civile Di Petro-Ochetto, ktorý získal dve miesta v dvoch volebných obvodoch. Pán Antonio Di Pietro bol zvolený v oboch volebných obvodoch a rozhodol sa pre volebný obvod Taliansko (juh).

2. Pán Achille Occhetto (ktorý bol prvý na zozname kondidátov, ktorí neboli zvolení ani v jednom volebnom obvode) vydal vyhlásenie, v ktorom sa vzdal svojho mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

3. Z tohto dôvodu boli v prvom volebnom obvode zvolení pán Giulietto Chiesa (ktorý bol na zozname hneď za pánom Achillem Occhettom) a pán Beniamino Donnici (ktorý bol tretí na zozname v druhom volebnom obvode) postúpil na prvé miesto medzi nezvolenými kandidátmi.

4. Po vnútroštátnych voľbách v Taliansku pán Antonio Di Pietro odstúpil z postu poslanca Európskeho parlamentu, pretože bol zvolený za poslanca talianskeho parlamentu.

5. Pán Achille Ochetto požiadal o to, aby mohol nastúpiť na miesto pána Antonia Di Pietra ako prvý z tých, ktorí neboli zvolení vo volebnom obvode Taliansko (juh) a odvolal svoje predchádzajúce rozhodnutie vzdať sa mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

6. Národný volebný úrad pre Európsky parlament preto na odvolacom súde vyhlásil pána Achilleho Occhetta za zvoleného poslanca Európskeho parlamentu (vo volebnom obvode Taliansko (juh) a na volebnej listine subjektu Società civile Di Petro-Ochetto) z toho dôvodu, že bol prvým z kandidátov, ktorí neboli v príslušnom volebnom obvode zvolení. Toto rozhodnutie (pri ktorom sa nebralo do úvahy vyhlásenie pána Achillea Occhetta, že sa vzdáva mandátu poslanca Európskeho parlamentu) sa odôvodnilo tak, že „na rozdiel od toho, čo sa udialo v prvom volebnom obvode (Taliansko - severozápad), nemalo rozhodnutie pána Achilleho Occhetta vzdať sa svojho mandátu poslanca v Európskom parlamente zo 7. júla 2004 právny účinok a musí sa preto považovať za zrušiteľné, pretože bolo vykonané pred tým, ako začal proces výmeny pána Antonia Di Pietra kandidátom, ktorý je umiestnený za ním na tom istom zozname a vo štvrtom volebnom obvode (Taliansko - juh).

7. Pán Beniamino Donnici spochybnil postup Národného volebného úradu na základe odvolania doručeného 30. mája 2006 na Oblastný správny súd v Laziu (RG č. 5258/2006) a vyhlásil, že tento postup je nezákonný, pretože odporuje článkom 20, 21, 22 a 41 zákona č. 18 z 24. januára 1979 a tiež všeobecným zásadám týkajúcim sa volieb, a vyhlásil, že je nezákonný tiež preto, lebo pán Achille Occhetto bol vyhlásený za zvoleného aj napriek tomu, že 7. júla 2004 odstúpil, čo znamenalo, že nebol uvedený na zozname zvolených kandidátov a prípadných náhradníkov, ktorý bol 12. novembra 2004 odoslaný Európskemu parlamentu.

8. Ponechajúc dostatočný čas na vykonanie administratívneho rozhodnutia, Európsky parlament, konajúc na základe vyhlásenia Národného volebného úradu a preskúmania záležitosti zo strany Výboru pre právne veci na schôdzi 21. júna 2006, náležite potvrdil parlamentný mandát pána Achilleho Occhetta (plenárna schôdza z 3. júla 2006).

9. Výbor pre právne veci, vychádzajúc z informácie o predloženej sťažnosti Beniamina Donniciho, stanovil, že spor sa týka možného porušenia vnútroštátneho postupu nominácie zvolených zástupcov v Taliansku a že z tohto dôvodu nie je prípustný, keďže podľa článku 12 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu Parlament „rozhoduje všetky spory, ktoré vznikajú na základe tohto aktu a ktoré nevznikajú na základe ustanovení vnútroštátnych predpisov, na ktoré tento akt odkazuje“.

10. Súdnym rozhodnutím č. 6232 z 21. júla 2006 oblastný správny tribunál zamietol sťažnosť Beniamina Donniciho s odôvodnením, že vzdanie sa mandátu ešte pred vyhlásením zvolených kandidátov neznamená vyčiarknutie z miesta na listine, pretože rešpektovanie vôle občanov vyžaduje, aby výsledky volieb boli považované za nemenné, a že nemá žiadny vplyv pri rozhodovaní o prípadnom nahrádzaní v prípade nezlučiteľnosti, straty občianskych práv, nespôsobilosti alebo vzdania sa nominácie alebo funkcie zo strany oprávnených osôb. Z toho vyplýva, že kandidát, ktorý sa vzdal miesta, na ktoré bol zvolený, má právo – v prípade, ak platia podmienky týkajúce sa nahradenia – odvolať svoje odstúpenie a miesto, na ktorom mal byť nahradený, obsadiť.

11. Rozhodnutím č. 7185 zo 6. decembra 2006 štátna rada prijala odvolanie podané Beniaminom Donnicim voči súdnemu rozhodnutiu, ktoré vydal Oblastný správny tribunál v Laziu, a zmenila uvedené súdne rozhodnutie na základe týchto argumentov:

· rozlišovanie medzi vzdaním sa kandidatúry a stiahnutím z miesta na listine je nelogické, pretože zvolenie je výsledkom umiestnenia na listine, a teda vzdanie sa kandidatúry má za následok vyčiarknutie dotknutej osoby zo zoznamu a všetky dôsledky, ktoré môžu nasledovať;

· tvrdenie, že vzdanie sa kandidatúry nesúvisí s nahradením a že odstupujúci kandidát je oprávnený zrušiť odstúpenie v prípadoch, v ktorých sa požaduje nahradenie, je rozporuplné;

· vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry nemožno vziať späť (potom ako toto vyhlásenie zaregistruje príslušný orgán alebo úrad, ktorému je oznámenie o odstúpení zaslané) a v dôsledku neho sa upraví zoznam poskytnutý volebnému úradu.

12. Štátna rada preto vyhlásila vymenovanie Achilleho Occhetta za poslanca Európskeho parlamentu za neplatné.

II. Problematické právne aspekty

a)  Príslušné právne predpisy

1.  Východiskom pri analýze najproblematickejších právnych aspektov je určenie uplatniteľných právnych predpisov Spoločenstva a práve tu majú obidva prípady, ktoré sa týkajú stiahnutia z miesta na listine a vzdania sa poslaneckého mandátu, podobné znaky.

2.  V súlade s čl. 3 ods. 5 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu „v prípade, že je poslanec menovaný v dôsledku odstúpenia kandidátov nachádzajúcich sa na tom istom zozname, výbor zodpovedný za preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca zabezpečí, aby sa tieto odstúpenia uskutočnili v súlade s aktom z 20. septembra 1976 a čl. 4 ods. 3 tohto rokovacieho poriadku.“

3.  Oprávnene možno tvrdiť, že prípad Achilleho Occhetta je možné riešiť analogicky na základe tých istých právnych predpisov, ako sú predpisy, ktoré sa uplatňujú v prípadoch vzdania sa mandátu.

4.  Z doslovného významu pravidla, že „odstúpenie kandidátov nachádzajúcich sa na tom istom zozname“ zahŕňa tak vzdanie sa súčasného mandátu ako aj odstúpenie od budúceho mandátu, jednoznačne vyplýva, že odstúpenie od budúceho mandátu (čo je aj prípad Achilleho Occhetta) možno riešiť analogicky na základe tých istých právnych predpisov ako sú predpisy, ktoré sa uplatňujú v prípadoch vzdania sa poslaneckej funkcie, ktorú zvolená osoba už zastáva.

5.  To znamená, že od Európskeho parlamentu sa vyžaduje, aby v prvom rade overil, či vzdanie sa mandátu zo strany Achilleho Occhetta je v súlade s myšlienkou a znením aktu z roku 1976 a po druhé, či boli splnené formálne požiadavky stanovené v čl. 4 ods. 3 rokovacieho poriadku.

b)  Nezlučiteľnosť vzdania sa mandátu s aktom z roku 1976

1.  Otázka, či vzdanie sa mandátu zo strany Achilleho Occhetta je v súlade s myšlienkou a znením aktu z roku 1976, musí byť posudzovaná s ohľadom na čl. 6, podľa ktorého „poslanci...nie sú viazaní príkazmi a ich mandát nie je imperatívny“. Myšlienka slobody a nezávislosti poslancov je rozhodne kľúčovou zásadou.

2.  Je nutné brať do úvahy, že vyššie uvedený článok platí aj pre kandidátov, ktorí figurujú na povolebnej listine, hoci nemusia byť poslancami. Ide o záujem Parlamentu, pretože títo kandidáti sú potenciálnymi poslancami Európskeho parlamentu, a ich sloboda a nezávislosť musí byť preto od začiatku chránená.

3.  Musí sa preto preukázať, že vôľa poslanca nebola vystavená tlakom alebo ovplyvňovaniu akéhokoľvek druhu, počnúc existenciou zmlúv alebo dohôd týkajúcich sa prejavu jeho vôle.

4.  Toto je presne prípad Achilleho Occhetta. Jeho vyhlásenie o odstúpení je výsledkom vôle ovplyvnenej predošlou dohodou s ďalším členom na listine Società civile DI PIETRO-OCCHETTO, a preto musí byť považované za nezlučiteľné s myšlienkou a znením aktu z roku 1976, a teda za neplatné.

5.  Článok 2 ods. 1 štatútu poslancov (ktorý má nadobudnúť účinnosť v roku 2009) navyše stanovuje, že „poslanci sú slobodní a nezávislí“. Odsek 2 (ktorý jasne vychádza z odseku 1) uvádza, že „dohody o vzdaní sa mandátu poslanca v priebehu alebo na konci volebného obdobia sú neplatné“.

6.  Toto ustanovenie je len vysvetlením zásad slobody a nezávislosti, ktoré boli stanovené už v akte z roku 1976 a ktoré štatút poslancov explicitne podporuje v záujme Európskeho parlamentu a jeho poslancov.

c)  Neplatnosť odstúpenia z dôvodu procedurálnej chyby

1.  V snahe zabezpečiť, aby vôľa poslanca bola čo najtransparentnejšia, čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu stanovuje, že oznámenie o vzdaní sa mandátu „má formu úradného záznamu spísaného v prítomnosti generálneho tajomníka alebo jeho zástupcu, overeného ich podpismi a podpisom dotknutého poslanca. Záznam sa okamžite predloží príslušnému výboru...“. Žiadny iný dokument (aj keď je podpísaný poslancom) sa nepovažuje za platný.

2.  Dôvod pre toto ustanovenie je presne ten istý ako dôvod pre článok 6 aktu, t. j. chrániť vôľu poslanca pred akoukoľvek formou ovplyvňovania: omylom, odchýlením sa od pravidiel, hrozbou atď. Z toho, že v prípade Achilleho Occhetta (na ktorý, ako bolo vidieť, sa analogicky uplatňujú právne predpisy týkajúce sa vzdania sa mandátu) neboli splnené príslušné formálne požiadavky (nebol spísaný žiaden záznam v prítomnosti generálneho tajomníka alebo jeho zástupcu) jednoznačne vyplýva, že odstúpenie Achilleho Occhetta je neplatné aj z formálneho hľadiska.

d)  Stanovisko právnej služby

1.  Výbor požiadal právnu službu, aby zaujala k tejto veci stanovisko. Právna služba v ňom uviedla, že súdne rozhodnutie vydané v členskom štáte by sa malo brať do úvahy.

2.  Toto stanovisko musí byť odmietnuté, pretože v jeho dôsledku by sa obmedzilo postavenie Európskeho parlamentu, ktorý vzhľadom na svoju úlohu zástupcu európskych občanov musí presadzovať nedotknuteľné zásady vôle ľudu a svojej vlastnej nezávislosti. Tieto zásady neumožňujú jednotlivým členským štátom zasahovať do zloženia Európskeho parlamentu.

3.  Od Výboru pre právne veci sa teda požaduje, aby preskúmal vec s ohľadom na duch a znenie právnych predpisov stanovených v európskom akte.

III. Záver

1.  Odstúpenie Achilleho Occhetta je neplatné, pretože je kľúčovým predpokladom pre platnosť mandátu jeho nástupcu, a Európsky parlament bude musieť zaujať zamietavé stanovisko pri skúmaní osvedčení o zvolení Beniamina Donniciho za poslanca.

2.  Keďže talianske úrady vydali súdne rozhodnutie v tejto veci, výsledkom bude zamietnutie platného mandátu pre Beniamina Donniciho, zároveň však nebude možné potvrdiť platnosť mandátu Achilleho Occhetta.

3.  Nejde však o to, že sa rozhodnutia štátnej rady už neuplatňujú, ale skôr o to, či je Európsky parlament viazaný súdnym rozhodnutím vydaným členským štátom, ktoré je v rozpore so zásadami stanovenými v akte z roku 1976, t. j. zásadami, na základe ktorých má Parlament výhradnú právomoc (pozri prvú časť článku 12 aktu: „Európsky parlament overuje mandáty svojich poslancov“).

4.  Parlament môže legitímne zamietnuť platnosť mandátu Beniamina Donniciho a zároveň nebrať do úvahy rozhodnutie talianskeho súdu, pretože toto rozhodnutie je v rozpore s myšlienkou a znením aktu z roku 1976. Mandát Achilleho Occhetta je tak zachovaný.

POSTUP

Názov

Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca pána Beniamina Donniciho

Číslo postupu

2007/2121(REG)

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

JURI

Spravodajca
  dátum menovaniadátum menovania

Giuseppe Gargani
23.4.2007

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.4.2007

2.5.2007

3.5.2007

21.5.2007

 

Dátum prijatia

21.5.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlo Casini, Bert Doorn, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Gary Titley, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mladen Petrov Chervenyakov, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Gabriele Stauner

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Vincenzo Aita, Alfonso Andria, Beniamino Donnici, Giovanni Claudio Fava, Vincenzo Lavarra, Pasqualina Napoletano, Luciana Sbarbati, Graham Watson

Dátum predloženia

22.5.2007

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...