Διαδικασία : 2007/2021(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0208/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0208/2007

Συζήτηση :

PV 19/06/2007 - 14
CRE 19/06/2007 - 14

Ψηφοφορία :

PV 20/06/2007 - 5.10
CRE 20/06/2007 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0275

ΕΚΘΕΣΗ     
29.5.2007
PE 386.297v02-00 A6-0208/2007

σχετικά με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2006

(2007/2021(INI))

Επιτροπή Ανάπτυξης

Εισηγητής: Thierry Cornillet

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2006

(2007/2021 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (συμφωνία του Κοτονού)(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, που εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου του 2003(2), όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στην Μπριτζτάουν (Μπαρμπάντος) στις 23 Νοεμβρίου του 2006,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας(3),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που ενέκρινε η ΑΚΕ-ΕΕ το 2006 σχετικά με:

- το ενεργειακό ζήτημα των χωρών ΑΚΕ(4),

- τον ρόλο της περιφερειακής ολοκλήρωσης στην προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας(5),

- την αλιεία και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της στις αναπτυσσόμενες χώρες(6),

- τη γρίπη των πτηνών(7),

- την κατάσταση στο Σουδάν(8),

- τα ελαφρά όπλα και τα όπλα μικρού διαμετρήματος και τη βιώσιμη ανάπτυξη(9),

- τον τουρισμό και την ανάπτυξη(10),

- το νερό στις αναπτυσσόμενες χώρες(11),

- την πορεία των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης(12),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6‑0208/2007),

A. λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Βιέννη και στο Μπριτζτάουν σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, με τη συμμετοχή του αρμόδιου για θέματα εμπορίου Επιτρόπου, κ. Peter Mandelson, και της υπουργού Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου των Μπαρμπάντος, κ. Billie Miller,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο του κανονισμού για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας, ο οποίος προβλέπει την κατάρτιση θεματικών προγραμμάτων που θα ισχύουν εξίσου για τις χώρες ΑΚΕ, καθώς και προγράμματος συνοδευτικών μέτρων για τις χώρες ΑΚΕ που έχουν συνυπογράψει το Πρωτόκολλο για τη Ζάχαρη,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο αρμόδιος για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια Επίτροπος, κατά τη σύνοδο του Μπριτζτάουν, σχετικά με την υποβολή των Στρατηγικών Εθνικών και Περιφερειακών Εγγράφων για τις χώρες ΑΚΕ (περίοδος 2008-2013) στον δημοκρατικό έλεγχο των κοινοβουλίων, λυπούμενο εν τούτοις διότι αυτή η δέσμευση δεν τηρήθηκε στη συνέχεια,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη σημασία των ζητημάτων που αφορούν τη μετανάστευση και την εμπορία ανθρώπων ως ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη τις αποστολές ενημέρωσης και μελέτης του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης το 2006:

- στη Μαυριτανία τον Φεβρουάριο – πολιτική μετάβαση και προετοιμασία εκλογών,

- στη Σουαζιλάνδη και στον Μαυρίκιο τον Απρίλιο – μεταρρύθμιση του καθεστώτος της ζάχαρης,

- στην Κένυα τον Μάιο – συνέπειες της ξηρασίας σε ανθρωπιστικό επίπεδο,

- στο Τόγκο τον Μάιο – πολιτική κατάσταση, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης,

- στην Αιθιοπία τον Οκτώβριο – πολιτική κατάσταση μετά τις εκλογές,

- στη Μάλτα και στην Ισπανία (Τενερίφη) τον Νοέμβριο – κατάσταση των μεταναστών που προέρχονται από χώρες ΑΚΕ,

- στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) τον Νοέμβριο – παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση της συμφωνίας του Κοτονού, για την οποία συναίνεσαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, έθεσε τις βάσεις μιας ενισχυμένης και αποτελεσματικότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική απήχηση της αποστολής μελέτης και ενημέρωσης στη Μάλτα και στην Ισπανία σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών από τις χώρες ΑΚΕ, η οποία αποτέλεσε την πρώτη αποστολή του είδους στην οποία συμμετείχαν βουλευτές από τις χώρες προέλευσης και από ευρωπαϊκές χώρες,

Η. λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στο Νταρφούρ (Σουδάν) και τις σοβαρές και αλλεπάλληλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμβαίνουν εκεί, υπενθυμίζοντας δε την επιτακτική ανάγκη για αποτελεσματική ανθρωπιστική βοήθεια,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια χώρα που ταλανιζόταν επί δεκαετίες, κατάφερε τελικά να ακολουθήσει μια πορεία που διαφαίνεται εποικοδομητική, χάρη στη δέσμευση των παραγόντων της χώρας και της διεθνούς κοινότητας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη την άρνηση των αρχών της Ερυθραίας να επιτρέψουν μια αποστολή ενημέρωσης του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης στην Ερυθραία,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την απόρριψη ενός ψηφίσματος επί επειγόντων θεμάτων σχετικά με την κατάσταση στην ανατολική Αφρική, κατόπιν ψηφοφορίας κατά χωριστά Σώματα,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου και την επισημοποίηση των σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Γραμματείας των χωρών ΑΚΕ να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με την εσωτερική της οργάνωση,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική συμβολή της αυστριακής Προεδρίας της ΕΕ και της κυβέρνησης των Μπαρμπάντος κατά την 11η και τη 12η σύνοδο,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή μη κρατικών φορέων στις συνόδους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης,

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης του 2006, πραγματοποιήθηκε ένας ανοικτός, δημοκρατικός και ουσιαστικός διάλογος σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των υποπεριφερειών ΑΚΕ· επιδοκιμάζει επίσης την έγκριση, στο Μπριτζτάουν, ψηφίσματος επί επειγόντων θεμάτων σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης και την έκφραση ανησυχιών για ορισμένες πτυχές των διαπραγματεύσεων·

2. χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβε ο αρμόδιος για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια Επίτροπος, κατά τη σύνοδο του Μπριτζτάουν, σχετικά με την υποβολή των εγγράφων εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής για τις χώρες ΑΚΕ (περίοδος 2008-2013) στον δημοκρατικό έλεγχο των κοινοβουλίων, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή αυτή η ρύθμιση·

3. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει το συντομότερο δυνατόν αυτήν τη δέσμευση βάσει της ισχύουσας διαδικασίας στο πλαίσιο του κανονισμού για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας·

4. καλεί τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών ΑΚΕ να ζητούν επίμονα από τις κυβερνήσεις τους, καθώς και από την Επιτροπή, την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων σχετικά με τα στρατηγικά εθνικά έγγραφα που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών τους (περίοδος 2008-2013)·

5. καλεί τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της ΕΕ να ασκούν αυστηρό κοινοβουλευτικό έλεγχο στα εκτελεστικά όργανα όσον αφορά τον προγραμματισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)·

6. χαιρετίζει τον συνεχώς και πιο κοινοβουλευτικό χαρακτήρα της ΚΣΙΕ, την αυξημένη συμμετοχή των μελών της και τον πολλαπλασιασμό των συζητήσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και των ζητημάτων που αφορούν τις συναλλαγές ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς επίσης τη θέση σε εφαρμογή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού·

7. σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης αποφάσισε να ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση δεδομένου ότι πρόκειται για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως:

- μέσω της διοργάνωσης ενός εργαστηρίου κατά τη σύνοδο της Βιέννης,

- πραγματοποιώντας αποστολή μελέτης και ενημέρωσης στις χώρες υποδοχής που είναι η Μάλτα και η Ισπανία το 2006 και αποφασίζοντας την πραγματοποίηση μιας παρόμοιας αποστολής στη Σενεγάλη το 2007,

- αποφασίζοντας την εκπόνηση έκθεσης από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος σχετικά με τη μετανάστευση εργαζομένων με προσόντα και τον αντίκτυπό της στην εθνική ανάπτυξη,

- αποφασίζοντας την εκπόνηση έκθεσης από τους αρμόδιους για τα ανθρώπινα δικαιώματα Αντιπροέδρους στο Προεδρείο, σχετικά με τα μεταναστευτικά ζητήματα·

8. ενθαρρύνει την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης να δώσει συνέχεια στον προβληματισμό της και να υποβάλει απτές συστάσεις σχετικά με τα μεταναστευτικά ζητήματα και τη συμβολή της στην εξεύρεση λύσεων προς όφελος της ανάπτυξης των χωρών καταγωγής και για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

9. επιδοκιμάζει την έγκριση, κατά τη σύνοδο της Βιέννης, ενός ψηφίσματος για την κατάσταση στο Σουδάν, στο οποίο διαμορφώνεται σαφής θέση σχετικά με τις ευθύνες για τη σύγκρουση στην περιοχή του Νταρφούρ· καλεί τη διεθνή κοινότητα να δράσει άμεσα και πιο δυναμικά σε συμφωνία με την Αφρικανική Ένωση, με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης, των κακουχιών του άμαχου πληθυσμού και της καταστροφής σε ανθρωπιστικό επίπεδο· καλεί τη διεθνή κοινότητα να εργαστεί πιο δυναμικά για τη συγκρότηση της πολυεθνικής δύναμης που ζήτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας (ιδίως στο Ψήφισμα αριθ. 1706 της 31ης Αυγούστου 2006) και να ασκήσει μεγαλύτερες πιέσεις επί της κυβέρνησης του Σουδάν για την άνευ όρων αποδοχή αυτής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ·

10. εκφράζει τη λύπη της για την ψηφοφορία κατά χωριστά Σώματα, η οποία οδήγησε στην απόρριψη του ψηφίσματος για την ανατολική Αφρική κατά τη σύνοδο του Μπριτζτάουν, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία της Συνέλευσης ήταν υπέρ του προαναφερθέντος ψηφίσματος·

11. ενθαρρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αποφεύγουν τη λύση της ψηφοφορίας κατά χωριστά Σώματα με σκοπό την καλλιέργεια ενός αισθήματος αλληλεγγύης και συνοχής στους κόλπους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης·

12. ζητεί επιμόνως από τις αρχές της Ερυθραίας να διευκολύνουν την αποστολή ενημέρωσης που αποφασίστηκε και επιβεβαιώθηκε πολλές φορές από το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης·

13. καλεί την Κοινοβουλευτική Συνέλευση να συνεχίσει και να εμβαθύνει τον διάλογο με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, ιδίως όσον αφορά ζητήματα ειρήνης και ασφάλειας·

14. παροτρύνει την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης να αρχίσει να προβληματίζεται σχετικά με το μέλλον της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα με τη δημιουργία της Αφρικανικής Ένωσης και του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου και την ενίσχυση των υποπεριφερειών ΑΚΕ και των θεσμικών οργάνων τους·

15. καλεί τις υποπεριφερειακές κοινοβουλευτικές συνελεύσεις των χωρών ΑΚΕ που επιθυμούν να ξεκινήσουν διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να το πράξουν στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 19 της συμφωνίας του Κοτονού·

16. επιδοκιμάζει την απόφαση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης να ασχοληθεί με το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ Κίνας και Αφρικής και να πραγματοποιήσει πολιτικό διάλογο για το συγκεκριμένο θέμα στο πλαίσιο της Συνέλευσης·

17. παροτρύνει την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης να καταστήσει την Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων ένα πραγματικό βήμα διαλόγου για την πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, και να γενικεύσει προς τούτο τις συζητήσεις για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με την τάδε ή τη δείνα χώρα· χαιρετίζει το έργο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την καταπολέμηση των ελαφρών όπλων και των όπλων μικρού διαμετρήματος και ενθαρρύνει την ΚΣΙΕ να ασκήσει πιέσεις ώστε να δοθεί στο ψήφισμα της 23ης Νοεμβρίου 2007 απτή συνέχεια·

18. σημειώνει με ικανοποίηση την επιθυμία που εξέφρασε η Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου να ασχοληθεί με ζητήματα που σχετίζονται με τον εφοδιασμό πηγών ενέργειας και την αξιοποίηση του τουρισμού ως παράγοντα ανάπτυξης·

19. υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος για μια πιο υπεύθυνη και πιο αποδοτική από την άποψη της βιώσιμης ανάπτυξης αλιεία και για την επίτευξη του Αναπτυξιακού Στόχου αριθ. 7 της Χιλιετίας για την ‘καθολική πρόσβαση στο νερό’·

20. συγχαίρει την αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, τον Διεθνή Οργανισμό για την Ατομική Ενέργεια (ΔΟΑΕ), τον δήμο της Βιέννης καθώς και διάφορες ενδιαφερόμενες οργανώσεις για τη συμβολή τους στην 11η σύνοδο της Βιέννης, και ιδίως στα εργαστήρια με τα ακόλουθα θέματα συζήτησης:

- μετανάστευση και ένταξη,

- η μη διασπορά των όπλων μαζικής καταστροφής,

- τα δημόσια μέσα μεταφοράς στη Βιέννη·

21. συγχαίρει την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο των Μπαρμπάντος και τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες για τη συμβολή τους στη 12η σύνοδο του Μπριτζτάουν, και ειδικότερα στα εργαστήρια, με τα ακόλουθα θέματα συζήτησης:

- τα στοιχεία των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης που αποσκοπούν στην προστασία λεκανών απορροής και παράκτιων οικοσυστημάτων·

- η συνεργασία της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα βασικών προϊόντων των χωρών ΑΚΕ: η περίπτωση του ρουμιού και άλλων προϊόντων των χωρών ΑΚΕ,

- η θεραπεία του HIV/AIDS: καθορισμός, υπολογισμός και κάλυψη του κόστους·

22. υπογραμμίζει ότι η διοργάνωση συναντήσεων σε περιφερειακό ή υποπεριφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 3 της συμφωνίας του Κοτονού, πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται ενεργά· καλεί την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης να προγραμματίσει συναντήσεις αυτού του είδους, βασιζόμενη στις υφιστάμενες κοινοβουλευτικές δομές στις χώρες ΑΚΕ, συναντήσεις κατά τις οποίες θα πρέπει να εξεταστεί συγκεκριμένα η περιφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο της πρόληψης και της επίλυσης συγκρούσεων και η σύναψη και υλοποίηση συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης·

23. σημειώνει με ικανοποίηση την ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή μη κρατικών παραγόντων στις συνόδους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης και το γεγονός ότι οι πρόσθετες εκδηλώσεις αποτελούν πλέον ουσιαστικό και ευπρόσδεκτο μέρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης·

24. εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή της προς το αίτημα της ΚΣΙΕ που εκφράστηκε κατά την 9η σύνοδό της τον Απρίλιο του 2005, να διατίθεται η ενδεδειγμένη αναλογία πιστώσεων του ΕΤΑ υπέρ της παιδείας και της επιμόρφωσης βουλευτών και πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών ηγετών, με στόχο τη βιώσιμη ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών δομών και της αλληλεπίδρασης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στις πλουραλιστικές δημοκρατίες που βασίζονται σε ελεύθερες εκλογές· κρίνει ότι οι πιστώσεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ίδρυση δημόσιων σχολών διοίκησης και για την πολιτική εκπαίδευση βουλευτών, μελών της τοπικής αυτοδιοίκησης και ατόμων που κατέχουν υπεύθυνες θέσεις σε πολιτικά κόμματα και ενώσεις·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στο Συμβούλιο ΑΚΕ, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια της Αυστρίας και των Μπαρμπάντος.

(1)

ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σελ. 3. Η συμφωνία όπως τροποποιήθηκε τελικά από την απόφαση αριθ. 1/2006 του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ (ΕΕ L 247 της 9.9.2006, σελ. 22).

(2)

ΕΕ C 231 της 26.9.2003, σελ. 68.

(3)

ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σελ. 41.

(4)

ΕΕ C 307, της 15.12.2006, σελ. 22.

(5)

ΕΕ C 307 της 15.12.2006, σελ. 17.

(6)

ΕΕ C 307, της 15.12.2006, σελ. 27.

(7)

ΕΕ C 307, της 15.12.2006, σελ. 37.

(8)

ΕΕ C 307, της 15.12.2006, σελ. 35.

(9)

ΕΕ C 330, της 30.12.2006.

(10)

ΕΕ C 330, της 30.12.2006.

(11)

ΕΕ C 330, της 30.12.2006.

(12)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Κατά τη διάρκεια του 2006, η Συνέλευση συνεδρίασε δύο φορές. Η 11η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη (Αυστρία) από τις 17 έως τις 22 Ιουνίου και η 12η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο Μπριτζτάουν (Μπαρμπάντος) από τις 18 έως τις 23 Νοεμβρίου. Το 2006 είναι το έτος που για πρώτη φορά αντιστράφηκαν οι σύνοδοι. Εγκρίθηκαν εννέα ψηφίσματα. Το 2006 πραγματοποιήθηκαν επτά κοινές αποστολές. Η Συνέλευση, κατά τη διάρκεια των εργασιών της, υποδέχθηκε, πέρα από τις διαδοχικές συμπροεδρίες του Συμβουλίου ΑΚΕ-ΕΕ και τα μέλη της αρμόδιας για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια επιτροπής καθώς και της αρμόδιας για το εμπόριο επιτροπής.

Στις εργασίες της Συνέλευσης συμμετείχε ο κ. Heinz Fischer, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αυστρίας, ο κ. Josep Borrell Fontelles, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Al Qabazard, διευθυντής του τομέα έρευνας του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγών Χωρών, ο κ. Mallock Brown, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και ο κ. Owen S. Arthur, πρωθυπουργός των Μπαρμπάντος.

Μόνιμες επιτροπές

Οι μόνιμες επιτροπές συνήλθαν τέσσερις φορές, δύο φορές στο περιθώριο των συνόδων (στη Βιέννη και στα Μπαρμπάντος) και δύο φορές μεταξύ τους (στις Βρυξέλλες). Η κύρια δραστηριότητα των επιτροπών είναι η εκπόνηση εκθέσεων, οι οποίες εγκρίνονται στη συνέχεια κατά τις συνόδους ολομέλειας (συνολικά έξι εκθέσεις ετησίως).

Επιπλέον, οι επιτροπές είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση προηγούμενων ψηφισμάτων μέσω ακροάσεων των αρμόδιων για τους αντίστοιχους τομείς υπαλλήλων της Επιτροπής. Οι ακροάσεις παρέχουν την ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο σχετικά με τη συνέχεια των ψηφισμάτων, με μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Στο παρελθόν, η εν λόγω παρακολούθηση πραγματοποιούταν κατά τις συνόδους ολομέλειας και είχε μόνο επίσημο χαρακτήρα.

Τέλος, οι επιτροπές εξετάζουν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και αποτελούν κατά αυτόν τον τρόπο έναν χώρο διαλόγου μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των βουλευτών των χωρών ΑΚΕ. Η πολιτική επιτροπή έχει συζητήσει θέματα επείγοντος χαρακτήρα, όπως η κατάσταση στη Μαυριτανία ή στο Νταρφούρ του Σουδάν.

Όσον αφορά την οργάνωση των εργασιών, πρέπει να σημειωθεί ότι η διευθέτηση του ωραρίου των επιτροπών πριν από τις συνόδους (αργότερα το απόγευμα), έχει ευνοήσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, το ζήτημα του διαφορετικού καθεστώτος των ευρωπαίων βουλευτών και των βουλευτών των χωρών ΑΚΕ παραμένει άλυτο, όπως και η συνεπαγόμενη ανισορροπία: οι βουλευτές ΑΚΕ μπορούν να εκπροσωπηθούν από πρέσβεις ή άλλους διπλωμάτες ενώ οι ευρωπαίοι βουλευτές δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν από τους βοηθούς τους.

Η 11η σύνοδος στη Βιέννη (Αυστρία)

Η 11η σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 22 Ιουνίου 2006 στη Βιέννη της Αυστρίας, τη χώρα που κατείχε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Εκτός από τις εκθέσεις των μόνιμων επιτροπών, κατά τη σύνοδο εγκρίθηκαν δύο ψηφίσματα, το ένα εκ των οποίων αφορούσε την κατάσταση στο Σουδάν και το άλλο τη γρίπη των πτηνών. Το ψήφισμα για την κατάσταση στο Σουδάν εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Συνέλευσης, χωρίς να χρειαστεί ψηφοφορία κατά χωριστά σώματα, και με πλειοψηφία 34 ψήφων έναντι 29. Το συγκεκριμένο ψήφισμα εγείρει για πρώτη φορά σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις το ζήτημα της γενοκτονίας.

Τα εργαστήρια για τη μετανάστευση και την πολιτική των δημόσιων μεταφορών στη Βιέννη, χάρη στη συμβολή των αυστριακών αρχών και των τοπικών ΜΚΟ, στέφθηκαν με επιτυχία. Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε την εξαιρετική συνεργασία του Διεθνούς Οργανισμού για την Ατομική Ενέργεια (ΔΟΑΕ) για το εργαστήριο σχετικά με τη μη διασπορά. Η αναθεωρημένη συμφωνία του Κοτονού περιλαμβάνει μια νέα διάταξη σχετικά με τη συνεργασία για την καταπολέμηση των όπλων μαζικής καταστροφής (άρθρο 11, σημείο β).

Η 12η σύνοδος στην Μπριτζτάουν (Μπαρμπάντος)

Η 12η σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 23 Νοεμβρίου στην Μπριτζτάουν (Μπαρμπάντος).

Η Συνέλευση ενέκρινε τα τρία ψηφίσματα που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις των μόνιμων επιτροπών καθώς και ένα ψήφισμα επί επειγόντων θεμάτων σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Στις συζητήσεις συμμετείχε η υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων και Εξωτερικού Εμπορίου των Μπαρμπάντος, κ. Bille Miller. Το ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στο Νταρφούρ (Σουδάν) δεν εγκρίθηκε παρόλο που μεγάλη πλειοψηφία των μελών της Συνέλευσης το υπερψήφισε. Εντούτοις, το αίτημα ψηφοφορίας κατά χωριστά σώματα οδήγησε στην απόρριψη του ψηφίσματος, εφόσον δεν επιτεύχθηκε πλειοψηφία στο σώμα ΑΚΕ. Η παρούσα έκθεση προτείνει να αποφεύγεται η διεξαγωγή ψηφοφορίας κατά χωριστά σώματα.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις σχετικά με τις πτυχές της τοπικής οικονομίας που σχετίζονται με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης: την περιβαλλοντική διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων· την ανταγωνιστικότητα των βασικών προϊόντων των χωρών ΑΚΕ και τη θεραπεία του HIV/AIDS. Οι αρχές των Μπαρμπάντος και οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες συνέβαλαν ενεργά στην επιτυχία των εργαστηρίων.

Χαρακτηριστικό της συνόδου των Μπαρμπάντος ήταν το ασυνήθιστο ενδιαφέρον ορισμένων ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης για τις εργασίες της Συνέλευσης. Στην Ευρώπη, τα Μπαρμπάντος θεωρούνται κυρίως τουριστικός προορισμός και η πραγματοποίηση μιας συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης σε αυτήν τη χώρα, αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής από τα εν λόγω μέσα ενημέρωσης. Οι πολιτικές αρχές των Μπαρμπάντος εξέφρασαν τη θλίψη τους για αυτές τις επικρίσεις. Όπως αναφέρει η υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων, κ. Miller, ολόκληρη η περιοχή της Καραϊβικής είναι τουριστική – με εξαίρεση ίσως την Αϊτή, για λόγους ασφαλείας. Αποτελεί αυτό επαρκή λόγο για να μην πραγματοποιούνται σύνοδοι εκεί; Εξάλλου, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο τουρισμός αποτελεί επίσης παράγοντα ανάπτυξης· η Συνέλευση εξέτασε άλλωστε μια έκθεση σχετικά με αυτό το θέμα και διετύπωσε συστάσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Αποστολές ενημέρωσης και μελέτης (άρθρο 27 του κανονισμού).

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης πραγματοποίησε 7 αποστολές ενημέρωσης και μελέτης το 2007.

Τον Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε μια αποστολή ενημέρωσης και μελέτης στη Μαυριτανία. Σκοπός της εν λόγω αποστολής ήταν η διερεύνηση της κατάστασης όσον αφορά την πολιτική μετάβαση και την προετοιμασία των εκλογών. Οι στρατιωτικοί που ανέτρεψαν το καθεστώς του προέδρου Ould Taya ανέλαβαν σθεναρές δεσμεύσεις όσον αφορά τη μετάβαση σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανέλαβαν επίσης δεσμεύσεις για διαφάνεια όσον αφορά τη διαχείριση των πετρελαϊκών πόρων. Ορίστηκε ένα πρόγραμμα εκλογών με σκοπό τη σύσταση δημοκρατικών θεσμικών οργάνων πριν από τον Απρίλιο του 2007. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ενθαρρύνει αυτήν τη θετική εξέλιξη, η οποία μπορεί να έχει ευνοϊκή επίδραση στις γείτονες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και του Μαγκρέμπ.

Η αποστολή που πραγματοποιήθηκε στη Σουαζιλάνδη και τον Μαυρίκιο τον Απρίλιο είχε ως αντικείμενο τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος της ζάχαρης. Η μεταρρύθμιση του καθεστώτος της ζάχαρης έχει ως συνέπεια την απώλεια κέρδους για τους παραγωγούς των χωρών ΑΚΕ. Επομένως, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης, στο πλαίσιο πολυάριθμων ψηφισμάτων, τάσσεται υπέρ της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων. Έχει σημειωθεί πρόοδος στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ICD), ο οποίος προβλέπει συνοδευτικά μέτρα για τις χώρες ΑΚΕ που έχουν συνυπογράψει το πρωτόκολλο για τη ζάχαρη.

Τον Μάιο πραγματοποιήθηκε μια αποστολή στην Κένυα με σκοπό την εκτίμηση των επιπτώσεων σε ανθρωπιστικό επίπεδο από την ξηρασία στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Μια άλλη αποστολή πραγματοποιήθηκε επίσης τον Μάιο στο Τόγκο με σκοπό την αξιολόγηση της πολιτικής κατάστασης, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Η κοινή αποστολή εξέφρασε επιφυλάξεις όσον αφορά τη σαφή και απλή τυποποίηση της συνεργασίας.

Τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε μια αποστολή ενημέρωσης και μελέτης στην Αιθιοπία με σκοπό την αξιολόγηση της πολιτικής κατάστασης μετά τις εκλογές, η οποία σημαδεύτηκε από την επανεμφάνιση πολιτικής βίας. Η αποστολή ζήτησε από τους πολιτικούς φορείς τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου καθώς και την αναγνώριση του αποτελέσματος των εκλογών και την ομαλή συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Η αποστολή στη Μάλτα και στην Ισπανία (Τενερίφη) τον Νοέμβριο αποτελεί την πρώτη στο είδος της. Σκοπός της αποστολής ήταν η αξιολόγηση της κατάστασης των μεταναστών που προέρχονται από χώρες ΑΚΕ και είχε σημαντική απήχηση σε τοπικό επίπεδο. Είναι η πρώτη φορά που αφρικανοί βουλευτές επισκέφθηκαν κέντρα φιλοξενίας μεταναστών.

Τέλος, βουλευτές των χωρών ΑΚΕ από κοινού με ευρωπαίους βουλευτές πραγματοποίησαν τον Νοέμβριο μια αποστολή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με σκοπό την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας. Οι βουλευτές κάλεσαν τους υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές.

Προοπτικές εξέλιξης

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης, χάρη στην ποιότητα των εργασιών της, κατάφερε να επιβληθεί ως ένας αδιαφιλονίκητος παράγοντας της συνεργασίας μεταξύ Βορρά και Νότου.

Η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης της συνεργασίας είναι αναγκαία για την ορθή χρήση των πόρων και για να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού και την επίτευξη των στόχων της Χιλιετίας όσον αφορά την υγεία και την παιδεία. Με σκοπό την εκπλήρωση του επίμονου και επανειλημμένου αιτήματος της Συνέλευσης, ο κ. Louis Michel, αρμόδιος για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια Επίτροπος, ανέλαβε τη δέσμευση να υποβάλει τα στρατηγικά εθνικά και περιφερειακά έγγραφα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών ΑΚΕ. Ωστόσο, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υλοποιήσει αυτήν τη δέσμευση και να καθορίσει τις λεπτομέρειες της προβλεπόμενης διαβούλευσης.

Η Συνέλευση έχει διαδραματίσει και εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Οι ακροάσεις των επικεφαλής των διαπραγματεύσεων και άλλων, οι συναντήσεις με τους οικονομικούς παράγοντες και την κοινωνία των πολιτών –τόσο στο πλαίσιο των επίσημων συνεδριάσεων όσο και στο πλαίσιο παράλληλων εκδηλώσεων– και οι επαφές μεταξύ ευρωπαίων βουλευτών και βουλευτών του Νότου έχουν αυξήσει τη διαφάνεια της διαδικασίας και έχουν οδηγήσει στην καλύτερη συνεκτίμηση των πραγματικών τοπικών συνθηκών. Όποια και αν είναι η έκβαση των διαπραγματεύσεων, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι δραστηριότητες της Συνέλευσης έχουν επηρεάσει τη διαδικασία.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα μεταναστευτικά ζητήματα έχουν προστεθεί στα θέματα της συζήτησης για τη συνεργασία ΑΚΕ-ΕΕ. Η άφιξη σκαφών μεταναστών από τις χώρες ΑΚΕ στις νοτιοανατολικές ακτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέδειξε εκ νέου περίτρανα τη σημασία των αναπτυξιακών πολιτικών και της καταπολέμησης της εξαθλίωσης.

Μια άλλη πρόκληση είναι η δημιουργία του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου ενώ η δημιουργία της Αφρικανικής Ένωσης και η αύξηση της δύναμης του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου αποτελούν χωρίς καμία αμφιβολία προκλήσεις για τη συνεργασία ΑΚΕ-ΕΕ, και συνεπώς για την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης. Χωρίς να τεθεί υπό αμφισβήτηση η σημασία της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές οι εξελίξεις. Θα πρέπει να επιδοκιμάσουμε την επιθυμία που εξέφρασε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης για ανάπτυξη καλών σχέσεων με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και την πρόθεσή της να προσκαλέσει την πρόεδρό του σε μια μελλοντική σύνοδο. Μια άλλη εξέλιξη είναι η ενίσχυση των υποπεριφερειών ΑΚΕ (4 περιοχές στην Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό). Η διαπραγμάτευση των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις υποπεριφέρειες, ενισχύει την εν λόγω εξέλιξη. Το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο έχει αρχίσει επίσης να εξετάζει την περιφερειοποίηση.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε και να επιδοκιμάσουμε την απόφαση των χωρών ΑΚΕ να πραγματοποιήσουν μελέτη σχετικά με την αξιολόγηση των εργασιών της Γραμματείας τους. Προς τούτο, θα ήταν επιθυμητές δύο εξελίξεις: αφενός, η σαφής διάκριση μεταξύ των μελών του προσωπικού που παρέχουν στήριξη στους εκπροσώπους κυβερνήσεων –Συμβούλιο και Επιτροπή των Πρέσβεων– και των μελών του προσωπικού που παρέχουν στήριξη στα κοινοβουλευτικά όργανα – Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης και Συνέλευση των χωρών ΑΚΕ και, αφετέρου, η αύξηση των υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων που βρίσκονται στη διάθεση των βουλευτών των χωρών ΑΚΕ, ιδίως για τη σύνταξη εκθέσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2006

Αριθμός διαδικασίας

2007/2021(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας της έγκρισης στην ολομέλεια

DEVE
12.2.2007

Γνωμοδοτική (ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Thierry Cornillet
21.3.2006

 

Εισηγητής(ές) remplacé(s)

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.5.2007

21.5.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.5.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marek Aleksander Czarnecki, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Johan Van Hecke, Anna Záborská

Αναπληρωτής(ές) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alain Hutchinson, Μανώλης Μαυρομμάτης

Αναπληρωτής(ές) παρόντες (σύμφωνα με το άρθρο 178, παρ. 2) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

29.5.2007

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου