Procedură : 2007/2021(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0208/2007

Texte depuse :

A6-0208/2007

Dezbateri :

PV 19/06/2007 - 14
CRE 19/06/2007 - 14

Voturi :

PV 20/06/2007 - 5.10
CRE 20/06/2007 - 5.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0275

RAPORT     
PDF 172kWORD 152k
29.5.2007
PE 386.297v02-00 A6-0208/2007

privind lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE în 2006

(2007/2021(INI))

Comisia pentru dezvoltare

Raportor: Thierry Cornillet

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE din 2006

(2007/2021(INI))

Parlamentul European,

- având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului ţărilor din Africa, Caraibe şi Pacific (ţările ACP), pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (Acordul de la Cotonou)(1),

- având în vedere Regulamentul Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE (APP), adoptat la 3 aprilie 2003(2), astfel cum a fost modificat la Bridgetown (Barbados) la 23 noiembrie 2006,

- având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind stabilirea unui instrument financiar de cooperare pentru dezvoltare(3),

- având în vedere rezoluţiile adoptate de către Adunarea Parlamentară Paritară în 2006 privind:

- „Problema energetică în ţările ACP”(4),

- „Rolul integrării regionale în promovarea păcii şi a securităţii”(5),

- „Pescuitul şi aspectele lui sociale şi de mediu în ţările în curs de dezvoltare”(6),

- „Gripa aviară”(7),

- „Situaţia din Sudan”(8),

- „Armele de calibru mic şi armament uşor şi dezvoltarea durabilă”(9),

- „Turismul şi dezvoltarea”(10),

- „Apa în ţările aflate în curs de dezvoltare”(11),

- „Starea negocierilor Acordurilor de parteneriat economice”(12),

- având în vedere articolul 45 din Regulamentul de procedură,

- având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare (A6‑0208/2007),

A.  având în vedere dezbaterile care au avut loc la Viena şi la Bridgetown privind situaţia negocierilor Acordurilor de parteneriat economice, cu participarea dlui Peter Mandelson, membru al Comisiei pentru comerţ, şi a dnei Billie Miller, Ministrul Afacerilor Externe şi al Comerţului Extern din Barbados,

B.  având în vedere adoptarea de către Parlament şi Consiliu a Regulamentului de înfiinţare a unui instrument financiar de cooperare pentru dezvoltare care prevede programe tematice aplicabile ţărilor ACP şi un program de măsuri complementare pentru ţările ACP semnatare ale protocolului privind zahărul,

C.  luând în considerarea faptul că, în cadrul sesiunii de la Bridgetown, comisarul însărcinat cu dezvoltarea şi ajutorul umanitar s-a angajat să supună parlamentelor documentele strategice naţionale şi regionale pentru ţările ACP (perioada 2008-2013) în vederea unei examinări democratice, şi regretând că acest angajament nu a fost respectat,

D.  având în vedere importanţa tot mai mare a chestiunilor legate de migraţie şi de traficul de fiinţe umane ca şi chestiuni de interes comun în cadrul acordului de parteneriat,

E.  având în vedere misiunile de informare şi de studiu ale Biroului APP din 2006:

- în Mauritania în februarie – tranziţie politică şi pregătirea alegerilor,

- în Elveţia şi în Mauritius în aprilie – reforma regimului zahărului,

- în Kenya în mai - consecinţele umanitare ale secetei,

- în Togo în mai – situaţia politică, în special aplicarea articolului 96 din Acordul de parteneriat,

- în Etiopia în octombrie – situaţia politică în urma alegerilor,

- în Malta şi în Spania (Tenerife) în noiembrie – situaţia imigranţilor care provin din ţările ACP,

- în Republica democrată Congo (RDC) în noiembrie – observarea electorală,

F.  întrucât revizuirea Acordului de la Cotonou, care a primit acordul instituţiilor europene, a pus recent bazele unei cooperări consolidate şi mai eficiente între UE şi ţările ACP,

G.  având în vedere răsunetul excepţional al misiunii de studiu şi informare în Malta şi în Spania privind situaţia imigranţilor proveniţi din ţările ACP, prima de acest gen care a asociat parlamentarii ţărilor de provenienţă şi ai ţărilor europene,

H.  având în vedere persistenţa conflictului de la Darfur (Sudan) şi încălcările grave şi repetate ale drepturilor omului care se produc în această regiune, şi reamintind necesitatea unui ajutor umanitar eficient,

I.  având în vedere că RDC, ţară care suferă de decenii de pe urma conflictelor, s-a angajat în cele din urmă pe o cale care se anunţă constructivă, datorită angajamentului actorilor congolezi şi al comunităţii internaţionale,

J.  având în vedere refuzurile autorităţilor eritreene de autorizare a unei misiuni de informare a Biroului APP pentru a se deplasa în Eritrea,

K.  având în vedere respingerea unei rezoluţii de urgenţă privind situaţia din Africa de Vest, în urma unui vot în colegii separate,

L.  având în vedere lucrările Parlamentului Panafrican şi formalizarea relaţiilor dintre Parlamentul European şi Parlamentul Panafrican,

M.  având în vedere decizia Secretariatului ACP de a desfăşura o anchetă cu privire la organizarea sa internă,

N.  având în vedere contribuţia excelentă a preşedinţiei austriece a UE şi a Guvernului Barbados la cea de-a 11-a şi de-a 12-a sesiune,

O.  având în vedere participarea din ce în ce mai mare a actorilor nestatali la sesiunile APP,

1.  salută faptul că APP a oferit în 2006 cadrul pentru un dialog deschis, democratic şi aprofundat privind negocierea acordurilor de parteneriat economic între UE şi subregiunile ACP; salută, de asemenea, adoptarea, la Bridgetown, a unei rezoluţii de urgenţă cu privire la situaţia negocierilor privind acordurile de parteneriat economic, dar îşi exprimă, în acelaşi timp, îngrijorarea cu privire la mai multe aspecte ale negocierilor;

2.  salută angajamentul luat, în cadrul sesiunii de la Bridgetown, de comisarul însărcinat cu dezvoltarea şi ajutorul umanitar, de a supune parlamentelor documentele strategice naţionale şi regionale pentru ţările ACP (perioada 2008-2013) în vederea unei examinări democratice, însă regretă că acest lucru nu a fost făcut posibil;

3.  invită Comisia să concretizeze cât mai repede acest angajament pe baza procedurii aplicate în cazul regulamentului de înfiinţare a unui instrument financiar de cooperare pentru dezvoltare;

4.  solicită parlamentelor naţionale ale ţărilor ACP să solicite cu insistenţă guvernelor lor şi Comisiei să le asocieze în mod permanent, în colaborare cu organizaţiile societăţii civile, la programarea, punerea în aplicare, controlul şi evaluarea documentelor strategice naţionale referitoare la cooperarea dintre UE şi ţările respective (perioada 2008-2013);

5.  invită parlamentele naţionale ale ţărilor din UE să exercite un control parlamentar strâns asupra organelor executive în ceea ce priveşte programarea Fondului European de Dezvoltare (FED);

6.  salută caracterul parlamentar din ce în ce mai marcat al Adunării Parlamentare Paritare, implicarea sporită a membrilor săi şi dezbaterea cu privire la Fondul European de Dezvoltare şi aspectele legate de schimburile comerciale ACP-UE, precum şi punerea în aplicare a Acordului de parteneriat de la Cotonou;

7.  ia act cu satisfacţie de faptul că APP a decis să abordeze chestiunile legate de migraţie, chestiuni de interes comun, în special prin:

- organizarea unui atelier în cadrul sesiunii de la Viena,

- trimiterea unei misiuni de studiu şi de informare în ţările de destinaţie, respectiv în Malta şi Spania în 2006, şi decizia de a trimite o misiune asemănătoare în Senegal în 2007,

- decizia de elaborare a unui raport de către Comisia pentru afaceri sociale şi pentru mediu privind migraţia lucrătorilor calificaţi şi impactul acestuia asupra dezvoltării naţionale,

- decizia de elaborare a unui raport, de către vicepreşedinţii însărcinaţi cu drepturile omului în cadrul Biroului, privind problemele de migraţie;

8.  încurajează APP să continue această reflecţie şi să formuleze recomandări concrete cu privire la problemele de migraţie şi la contribuţia sa la identificarea de soluţii în favoarea dezvoltării ţărilor de origine şi la lupta împotriva traficului cu fiinţe umane;

9.  salută adoptarea în sesiunea de la Viena a unei rezoluţii asupra situaţiei din Sudan, care stabileşte o poziţie clară privind responsabilităţile conflictului din regiunea Darfur; solicită comunităţii internaţionale să acţioneze de urgenţă şi mai energic, de comun acord cu Uniunea Africană (UA), pentru soluţionarea conflictului şi încheierea suferinţelor populaţiilor civile şi a dezastrului umanitar; solicită comunităţii internaţionale să se angajeze în mai mare măsură pentru constituirea unei forţe multinaţionale, în conformitate cu mandatul Consiliului de Securitate (în special, cu Rezoluţia 1706 din 31 august 2006) şi să exercite presiuni sporite asupra guvernului sudanez pentru acceptarea necondiţionată a acestei forţe ONU de menţinere a păcii;

10.  regretă utilizarea votului în colegii separate, care a condus la respingerea rezoluţiei privind Africa de Est în cadrul sesiunii din Bridgetown, deşi majoritatea membrilor Adunării au fost în favoarea rezoluţiei;

11.  încurajează toate părţile să evite recursul la voturile în colegii separate pentru a favoriza un sentiment de solidaritate şi de coeziune a APP;

12.  solicită cu insistenţă autorităţilor eritreene să faciliteze misiunea de informare şi studiu decisă şi confirmată de mai multe ori de către Biroul APP;

13.  invită Adunarea Parlamentară să continue şi să aprofundeze dialogul cu Parlamentul Panafrican, în special în ceea ce priveşte problemele de pace şi de securitate;

14.  încurajează APP să lanseze o reflecţie asupra viitoarei cooperări între ACP şi UE, ţinând seama de noul context de creare a UA – şi a Parlamentului Panafrican – şi de consolidare a subregiunilor ACP şi a instituţiilor acestora;

15.  invită adunările parlamentare subregionale din cadrul grupului ACP care doresc să lanseze un dialog cu Parlamentul European să facă acest lucru în cadrul dispoziţiilor prevăzute la articolul 19 din Acordul de la Cotonou;

16.  salută decizia Biroului APP de a aborda chestiunea relaţiilor China-Africa şi de a o include în dialogul politic din cadrul Adunării;

17.  încurajează APP să continue transformarea Comisiei afacerilor politice într-un veritabil forum de prevenire şi de soluţionare a conflictelor, în cadrul parteneriatului ACP-UE, şi să generalizeze în acest scop dezbaterile privind situaţiile de urgenţă proprii fiecărei ţări; salută acţiunile întreprinse pentru lupta împotriva armelor de calibru mic şi a armamentului uşor şi încurajează APP să susţină concretizarea în viitor a rezoluţiei din 23 noiembrie 2006;

18.  ia act cu satisfacţie de dorinţa exprimată de către Comisia pentru dezvoltare economică, finanţe şi comerţ, de a aborda chestiunile privind aprovizionarea surselor energetice şi dezvoltarea turismului ca vector de dezvoltare;

19.  subliniază rolul jucat de Comisia pentru afaceri sociale şi mediu pentru a încuraja un pescuit mai responsabil şi mai profitabil din punct de vedere al dezvoltării şi pentru a îndeplini Obiectivul 7 de Dezvoltare al Mileniului, „acces la apă pentru toţi”;

20.  felicită preşedinţia austriacă a Consiliului UE, Agenţia internaţională pentru energie atomică (AIEA), oraşul Viena, precum şi diversele asociaţii implicate, pentru contribuţia lor la a 11-a sesiune care a avut loc la Viena, în special în cadrul atelierelor, în ceea ce priveşte subiectele următoare:

- Migraţia şi integrarea,

- Neproliferarea armelor de distrugere în masă,

- Transporturile în comun în Viena;

21.  salută Guvernul şi Parlamentul din Barbados, precum şi actorii economici şi sociali pentru contribuţia lor la a 12-a sesiune din Bridgetown, în special în cadrul atelierelor, cu privire la următoarele subiecte:

- Elementele sistemelor de gestiune de mediu ce vizează protejarea bazinelor de captare şi a ecosistemelor de coastă,

- Contribuţia UE la competitivitatea produselor de bază ale ACP: cazul romului şi al altor produse ACP,

- Tratamentul pentru HIV/SIDA: Determinarea, calculul şi acoperirea costurilor;

22.  subliniază faptul că organizarea reuniunilor la nivel regional sau subregional, în conformitate cu articolului 17 alineatul (3) din Acordul de la Cotonou, trebuie să intre în faza sa activă de punere în practică; invită APP să programeze reuniuni de acest tip, bazându-se pe structurile parlamentare existente în cadrul grupului ACP, aceste reuniuni trebuind să se orienteze, în special, asupra cooperării regionale în contextul prevenirii şi soluţionării conflictelor şi asupra încheierii şi punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat economic;

23.  ia act cu satisfacţie de participarea din ce în ce mai mare a actorilor nestatali la sesiunile APP şi de faptul că evenimentele care se desfăşoară pe marginea acestora au început să reprezinte un element complementar pozitiv;

24.  reafirmă sprijinul său faţă de solicitarea formulată de către APP în cadrul celei de-a 9-a sesiuni din aprilie 2005 ca un procent adecvat din creditele Fondului European de Dezvoltare să fie utilizate pentru educaţia şi instruirea politică a parlamentarilor şi liderilor politici, economici şi sociali, spre a consolida în mod durabil buna guvernare, statul de drept, structurile democratice şi interacţiunea dintre guvern şi opoziţie în democraţii pluraliste întemeiate pe alegeri libere; această finanţare ar trebui să fie destinată înfiinţării unor colegii de administraţie publică şi educaţiei politice a deputaţilor, funcţionarilor din administraţia locală şi peroanelor cu funcţii de răspundere în partidele şi asociaţiile politice;

25.  încredinţează preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei, Consiliului ACP, guvernelor şi parlamentelor din Austria şi Barbados.

(1)

JO L 317 din 15.12.2000, p. 3. Acord astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia nr. 1/2006 a Consiliului de Miniştri ACP-CE (JO L 247 din 9.9.2006, p. 22).

(2)

JO C 231 din 26.9.2003, p. 68.

(3)

JO L 378 din 27.12.2006, p. 41.

(4)

JO C 307 din 15.12.2006, p. 22.

(5)

JO C 307 din 15.12.2006, p. 17..

(6)

JO C 307 din 15.12.2006, p. 27.

(7)

JO C 307 din 15.12.2006, p. 37.

(8)

JO C 307 din 15.12.2006, p. 35.

(9)

JO C 330 din 30.12.2006.

(10)

JO C 330 din 30.12.2006.

(11)

JO C 330 din 30.12.2006.

(12)

Nepublicată încă în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introduction

Au cours de l'année 2006, l'Assemblée s'est réunie deux fois deux fois. La 11ème session s'est tenue à Vienne (Autriche) du 17 au 22 juin et la 12ème session s'est tenue à Bridgetown (La Barbade) du 18 au 23 novembre. L'année 2007 est la première année au cours de laquelle les sessions ont été inversées. Neuf résolutions ont été adoptées. Sept délégations conjointes ont eu lieu en 2006. L'Assemblée, au cours de ses travaux, a accueilli, outre les coprésidences successives du Conseil ACP-UE, les membres de la Commission en charge du développement et de l'aide humanitaire et en charge du commerce.

M. Heinz Fischer, Président de la république fédérale d'Autriche, M. Josep Borrell Fontelles, Président du Parlement européen, M. Al Qabazard, directeur de la recherche à l'organisation des pays exportateurs de pétrole et M. Owen S. Arthur, Premier ministre de La Barbade ont participé aux travaux de l'Assemblée.

Commissions permanentes

Les commissions permanentes se sont réunies quatre fois, deux fois en marge des sessions (à Vienne et à la Barbade) et deux fois entre celles-ci (à Bruxelles). La principale activité des commissions est l'élaboration des rapports adoptés ensuite par les sessions plénières (au total six rapports par an).

En outre les commissions sont en charge du suivi des résolutions par l'audition des fonctionnaires responsables de la Commission dans les domaines correspondants. Cela offre une opportunité de dialogue approfondi sur les suites données, avec suffisamment de temps. Auparavant, ce suivi était effectué en séance plénière et se résumait à un exercice formel.

Enfin, les commissions se sont saisies de questions d'intérêt commun dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord de partenariat et offrent ainsi un espace de dialogue entre les parlementaires européens et ACP. La Commission politique a pu discuter de questions d'urgence, comme la situation en Mauritanie ou au Darfour Soudan.

En ce qui concerne l'organisation des travaux, il est à noter que l'aménagement des horaires des commissions avant les sessions (plus tard dans l'après-midi), a favorisé une présence accrue des membres européens. Toutefois la question de la différence du statut entre les membres européens et les membres ACP persiste, tout comme le déséquilibre qui en résulte: les membres ACP peuvent se faire représenter par des ambassadeurs ou autre personnel diplomatique tandis que les membres européens ne peuvent pas se faire représenter par leurs assistants.

11ème session à Vienne (Autriche)

La 11ème session de l'assemblée parlementaire paritaire s'est tenue à Vienne (Autriche), du 17 au 22 juin 2006), le pays de la Présidence du Conseil UE.

Outres les rapports des commissions permanentes, la session a adopté deux résolutions, l'une sur la situation au Soudan et l'autre sur la grippe aviaire. La résolution sur la situation au Soudan a été adoptée par l'Assemblée sans son ensemble, sans qu'un vote par collèges séparés ait été demandé, et avec une majorité de 34 voix contre 29. Cette résolution, pour la première fois, évoque a deux reprises la question du génocide.

S'agissant de l'atelier sur les migrations et sur la politique des transports publics à Vienne, ils ont été un succès grâce à la contribution des autorités autrichiennes et les ONG locales. Il convient également de relever l'excellente coopération de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AEIA) pour l'atelier sur la non-prolifération. L'Accord de Cotonou révisé contient une nouvelle disposition sur la coopération dans la lutte contre les armes de destruction massive (art. 11b).

12ème session à Bridgetown (La Barbade)

La 12ème session de l'Assemblée parlementaire paritaire a eu lieu à l8 au 23 novembre à Bridgetown (La Barbade).

L'assemblée y a adopté les trois résolutions contenues dans les rapports des commissions permanentes ainsi qu'une résolution d'urgence sur les Accords de partenariat économique. Mme Bille Miller, Ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur de La Barbade a participé aux débats. La résolution sur la situation au Darfour (Soudan) n'a pas été adoptée malgré l'existence d'une large majorité de membres en sa faveur au sein de l'Assemblée. Mais une demande de vote par collèges séparés a conduit au rejet de la résolution, la majorité n'étant pas atteinte dans le collège ACP. Le présent rapport suggère de s'abstenir d'utiliser le vote par collèges séparés.

Les ateliers ont permis des discussions sur des aspects de l'économie locale relevant de l'accord de partenariat: la gestion environnementale des écosystèmes côtiers; la compétitivité des produits de base des ACP; le traitement du VIH/SIDA. Les autorités de La Barbade et les acteurs économiques et sociaux ont activement contribué au succès des ateliers.

La session de la Barbade a été marquée par un intérêt inhabituel de certains médias européens pour les travaux de l'Assemblée. La Barbade est essentiellement perçue en Europe comme une destination touristique et la tenue d'une session de l'APP dans ce pays a soulevé des critiques de ces médias. Les autorités politiques de La Barbade ont déploré ces critiques. Comme l'a indiqué Mme Miller, Ministre des affaires étrangères, l'ensemble de la région Caraïbe est touristique - avec peut-être l'exception d'Haïti, pour des raisons de sécurité. Est-ce une raison suffisante pour ne pas y tenir de réunions? En outre, il convient de relever que le tourisme est aussi un vecteur de développement ; l'Assemblée a d'ailleurs traité d'un rapport sur ce sujet et formulé des recommandations à l'intention du Conseil et de la Commission.

Missions d'information et d'étude (article 27 du règlement).

L'APP a effectué 7 missions d'information et d'étude en 2007.

Une mission d'information et d'étude a eu lieu en Mauritanie en février. Cette mission avait pour objet de s'enquérir de la transition politique et de la préparation des élections. Les militaires qui ont renversé le régime du Président Ould Taya ont pris des engagements forts pour une transition vers un régime démocratique, l'Etat de droit et le respect des droits de l'homme. Ils ont pris également des engagements pour une gestion transparente de la ressource pétrolière. Un calendrier électoral a été fixé pour mettre en place des institutions démocratiques avant avril 2007. L'APP encourage cette évolution positive qui peut avoir des effets bénéfiques sur les pays voisins, d'Afrique subsaharienne et du Maghreb.

La mission qui a eu lieu au Swaziland et à Maurice en avril avait pour objet la réforme du régime du sucre. La réforme du régime sucre entraîne un manque à gagner pour les producteurs ACP. Par la suite, l'APP, dans le cadre de plusieurs résolutions, s'est prononcée pour des mesures compensatoires. Des progrès ont été accomplis dans le cadre de l'instrument de coopération (ICD), lequel prévoit des mesures d'accompagnement au profit des pays ACP signataires du protocole sur le sucre.

Une mission s'est rendue au Kenya en mai pour y évaluer les conséquences humanitaires de la sécheresse dans le nord du pays.

Une mission s'est rendue au Togo en mai pour évaluer la situation politique, en particulier application de l'article 96 de l'Accord de partenariat. Des réserves ont été émises pour une normalisation pure et simple de la coopération par la délégation conjointe.

Une autre mission d'information et d'étude s'est rendue en Éthiopie en octobre pour y évaluer la situation politique après les élections, marquée par un regain de violence politique. La mission a appelé de ses vœux un plein respect des droits de l'homme et de l'Etat de droit ainsi qu'une reconnaissance du résultat des élections et un travail apaisé entre majorité et opposition.

La mission Malte et en Espagne (Ténériffe) en novembre est la première du genre. Elle avait pour objet d'évaluer la situation des migrants en provenance des pays ACP et a eu un important retentissement au niveau local. C'est la première fois que des parlementaires africains venaient visiter des centres d'hébergement de migrants.

Enfin, des parlementaires ACP se sont joints à des parlementaires européens pour mission d'observation électorale en République démocratique du Congo en novembre. Les parlementaires ont invité les candidats à l'élection présidentielle

Perspectives d'évolution

L'Assemblée parlementaire paritaire a réussi par la qualité de ses travaux, à s'imposer comme un acteur incontournable de la coopération Nord-Sud.

Le renforcement de la dimension parlementaire dans la coopération est essentiel pour la bonne utilisation des fonds et pour faire en sorte que ceux-ci sont utilisés pour répondre aux besoins des populations et l'accomplissement des objectifs du millénaire en matière de santé et d'éducation. Pour répondre à la demande insistante et répétée de l'Assemblée, M. Louis Michel, Membre de la commission en charge du développement et de l'aide humanitaire a pris l'engagement de soumettre les Documents stratégiques nationaux et régionaux au contrôle parlementaire, aussi bien du Parlement européen que les parlements nationaux des pays ACP. Il importe désormais que la Commission européenne concrétise cet engagement et précise les modalités de la consultation envisagée.

L'Assemblée a joué et continue à jouer un rôle majeur dans le suivi des négociations des accords de partenariat économique (APE). Les auditions des chefs négociateurs de part et d'autres, les rencontres avec les acteurs économique et la société civile - tant dans le cadre des réunions formelles que dans les évènements parallèles - et l'interaction entre parlementaires Européens et du Sud ont favorisé la transparence du processus et une meilleure prise en compte des réalités du terrain. Quelle que soit l'issue des négociations, il ne fait pas de doute que l'activité de l'Assemblée a influé le processus.

Ensuite, il convient de relever que les questions migratoires ont fait irruption dans le débat de la coopération ACP-UE. L'arrivée de bateaux de migrants de pays ACP sur les côtes méridionales de l'Union européenne a jeté une lumière nouvelle et brutale sur l'importance des politiques de développement et la lutte contre la misère.

Un autre défi est la création du Parlement Panafricain la création de l'Union africaine et la montée en puissance du PAP constitue sans nul doute un défi pour la coopération ACP-UE, et par conséquent pour l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Sans remettre en cause la pertinence de la coopération ACP-UE, il convient de prendre en compte cette évolution. Il y a lieu de se féliciter du souhait exprimé par l'APP de développer de bonnes relations avec le PAP et d'en inviter la Présidente à une prochaine session. Une autre évolution est celle du renforcement des sous-régions ACP (4 régions en Afrique, les Caraïbes et le Pacifique). La négociation des APE avec des sous régions, renforce cette évolution. Le PAP a lui aussi engagé une réflexion sur la régionalisation

Enfin, il convient de prendre note et de se féliciter de la décision par la partie ACP de procéder à une étude sur l'évaluation du travail de son secrétariat. A cet égard, deux évolution seraient souhaitables : d'une part l'instauration d'une claire distinction entre les membres du personnel affectés aux représentants des gouvernements - Conseil et Comité des ambassadeurs- et les membres du personnel affectés aux organes parlementaires - APP et assemblée ACP ; d'autre part le renforcement de l'expertise disponible pour les parlementaires ACP, notamment pour la rédaction des rapports.


PROCEDURĂ

Titlu

Lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE în 2006

Numărul procedurii

2007/2021(INI)

Comisia competentă în fond             

        Data anunţării în plen a autorizării

DEVE
12.2.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare  

        Data anunţului în plen

 

 

 

 

 

Avize care nu au fost emise
  Data deciziei

 

 

 

 

 

Cooperare consolidată
  Data anunţului în plen

 

 

 

 

 

Raportor(i)           

        Data numirii

Thierry Cornillet
21.3.2006

 

Raportor(i) substituit (substituiţi)

 

 

Examinare în comisie

2.5.2007

21.5.2007

 

 

 

Data adoptării

21.5.2007

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marek Aleksander Czarnecki, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Johan Van Hecke, Anna Záborská

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Alain Hutchinson, Manolis Mavrommatis

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

 

Data depunerii

29.5.2007

Observaţii (date disponibile într-o singură limbă)

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate