Förfarande : 2007/2021(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0208/2007

Ingivna texter :

A6-0208/2007

Debatter :

PV 19/06/2007 - 14
CRE 19/06/2007 - 14

Omröstningar :

PV 20/06/2007 - 5.10
CRE 20/06/2007 - 5.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0275

BETÄNKANDE     
29.5.2007
PE 386.297v02-00 A6-0208/2007

om arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EG‑församlingen under 2006

(2007/2021(INI))

Utskottet för utveckling

Föredragande: Thierry Cornillet

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EG‑församlingen under 2006

(2007/2021 (INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

- med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (Cotonouavtalet)(1),

- med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EG‑församlingens arbetsordning av den 3 april 2003(2), i dess lydelse efter de senaste ändringarna i Bridgetown (Barbados) den 23 november 2006,

- med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete(3),

- med beaktande av de resolutioner som har antagits av den gemensamma parlamentariska AVS–EG‑församlingens under 2006 om

- energifrågan i AVS‑länderna (4),

- den regionala integrationens betydelse för att främja fred och säkerhet(5),

- fisket och dess sociala och miljömässiga aspekter i utvecklingsländerna(6),

- fågelinfluensa(7),

- situationen i Sudan(8),

- lätta vapen och handeldvapen samt hållbar utveckling(9),

- turismens inverkan på utvecklingen(10),

- vattnet i utvecklingsländerna(11),

- läget i förhandlingarna om ekonomiska partnerskapsavtal(12),

- med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

- med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A6‑0208/2007), och av följande skäl:

A.  Diskussioner har hållits i Wien och i Bridgetown om läget i förhandlingarna om ekonomiska partnerskapsavtal, tillsammans med Peter Mandelson, ledamot av kommissionen med ansvar för handelsfrågor, och Billie Miller, utrikes‑ och utrikeshandelsminister i Barbados.

B.  Europaparlamentet och rådet har antagit en förordning om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete där det föreskrivs tematiska program som skall tillämpas lika för alla AVS‑länder samt ett program för kompletterande åtgärder för de AVS‑länder som har undertecknat sockerprotokollet.

C.  Kommissionsledamoten med ansvar för utveckling och humanitärt bistånd åtog sig vid sessionen i Bridgetown att överlämna de strategiska nationella och regionala dokumenten för AVS‑länderna (perioden 2008–2013) för demokratisk granskning av parlamenten. Men beklagligtvis har detta inte skett.

D.  Det blir allt viktigare att behandla frågor om migration och behandlingen av människor som frågor av gemensamt intresse inom ramen för partnerskapsavtalet.

E.  Den gemensamma parlamentariska församlingens presidium har genomfört följande studieresor under 2006:

- Mauretanien i februari – politisk övergång och förberedelse av val.

- Swaziland och Mauritius i april – reform av sockerordningen.

- Kenya i maj – humanitära följder av torkan.

- Togo i maj – den politiska situationen, särskilt tillämpningen av artikel 96 i partnerskapsavtalet.

- Etiopien i oktober – den politiska situationen efter valen.

- Malta och i Spanien (Teneriffa) i november – situationen för invandrare från AVS‑länderna.

- Demokratiska republiken Kongo i november – valövervakning.

F.  Översynen av Cotonouavtalet, som har godkänts av EU:s institutioner, har lagt grunden till ett starkare och effektivare samarbete mellan EU och AVS‑länderna.

G.  Studieresan till Malta och Spanien om situationen för invandrare från AVS‑länderna väckte ett exceptionellt stort uppseende, framför allt genom att parlamentariker från ursprungsländerna och de europeiska länderna deltog.

H.  Konflikten i Darfur i Sudan är fortfarande inte löst och det förekommer allvarliga och upprepade kränkningar av de mänskliga rättigheterna i området, och det är absolut nödvändigt med ett effektivt humanitärt bistånd.

I.  Demokratiska republiken Kongo – ett land som har varit hårt drabbat under flera decennier – har slutligen slagit in på vad som förefaller vara en konstruktiv väg, tack vare engagemanget hos de kongolesiska aktörerna och det internationella samfundet.

J.  De eritreanska myndigheterna har vägrat att godkänna en studieresa för den gemensamma parlamentariska församlingens presidium till Eritrea.

K.  Ett förslag till en brådskande resolution om läget i Östafrika förkastades efter en omröstning i de båda kamrarna.

L.  Panafrikanska parlamentet har genomfört insatser och förbindelserna mellan Europaparlamentet och Panafrikanska parlamentet har formaliserats.

M.  AVS‑sekretariatet har beslutat att granska sin interna organisation.

N.  EU:s österrikiska ordförandeskap och Barbados regering har på ett utmärkt sätt bidragit till de elfte och tolfte sessionerna.

O.  Icke‑statliga aktörer deltar i allt högre utsträckning i den gemensamma parlamentariska församlingens sessioner.

1.  Europaparlamentet gläder sig åt att den gemensamma parlamentariska församlingen under 2006 gav möjlighet till en öppen, demokratisk och fördjupad dialog om förhandlingarna om ekonomiska partnerskapsavtal mellan EU och de delregioner som AVS‑länderna har indelats i. Parlamentet gläder sig likaledes åt att man i Bridgetown antog en brådskande resolution om läget i förhandlingarna om de ekonomiska partnerskapsavtalen, men ger uttryck för sin oro över ett antal aspekter i förhandlingarna.

2.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionsledamoten med ansvar för utveckling och humanitärt bistånd vid sessionen i Bridgetown åtog sig att överlämna de strategiska nationella och regionala dokumenten för AVS‑länderna (perioden 2008–2013) för demokratisk granskning av parlamenten, men beklagar att ett sådant överlämnande inte genomförts.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snabbt som möjligt omsätta sitt åtagande i praktiken med utgångspunkt i det förfarande som tillämpats inom ramen för förordningen om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete.

4.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck de nationella parlamenten i AVS‑länderna att uppmana sina regeringar och kommissionen att se till att de, i samarbete med organisationer i det civila samhället, hela tiden deltar i programplaneringen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av de nationella strategiska dokumenten om samarbetet mellan EU och deras land (perioden 2008–2013).

5.  Europaparlamentet uppmanar de nationella parlamenten i EU att utöva en noggrann parlamentarisk kontroll över de verkställande organen när det gäller planeringen av Europeiska utvecklingsfonden (EUF).

6.  Europaparlamentet välkomnar att den gemensamma parlamentariska församlingen alltmer börjar likna ett riktigt parlament och att dess ledamöter alltmer engagerar sig i och diskuterar Europeiska utvecklingsfonden, handelsfrågor som rör EU och AVS‑länderna och genomförandet av Cotonouavtalet.

7.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att den gemensamma parlamentariska församlingen har beslutat att ta upp migrationsfrågorna, som är frågor av gemensamt intresse, bland annat genom

- att anordna ett seminarium vid sessionen i Wien,

- att göra ett studiebesök i mottagarländerna, det vill säga Malta och Spanien, under 2006 och att besluta om att göra ett liknande studiebesök i Senegal under 2007,

- att ge utskottet för sociala frågor och miljö i uppdrag att utarbeta ett betänkande om kvalificerad arbetskraftsinvandring och dess betydelse för den nationella utvecklingen,

- att ge de vice ordförandena i presidiet med ansvar för mänskliga rättigheter i uppdrag att utarbeta en rapport om migrationsfrågorna.

8.  Europaparlamentet uppmuntrar den gemensamma parlamentariska församlingen att fortsätta arbetet med, och lägga fram konkreta rekommendationer som rör, migrationsfrågorna och att bidra till lösningar som gynnar utvecklingen i ursprungsländerna och behandlingen av människor.

9.  Europaparlamentet gläder sig åt att en resolution om situationen i Sudan antogs vid sessionen i Wien, där en tydlig ståndpunkt intas i fråga om ansvaret för konflikten i Darfurregionen, och uppmanar det internationella samfundet att agera skyndsamt och mer aktivt genom en överenskommelse med Afrikanska unionen, för att få ett slut på konflikten, på civilbefolkningens lidande och den humanitära katastrofen. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet att arbeta mer aktivt för att upprätta en multinationell styrka i enlighet med säkerhetsrådets mandat (särskilt med resolution 1706 av den 31 augusti 2006) och sätta större press på Sudans regering för att få den att villkorslöst acceptera denna FN‑fredsbevarande styrka.

10.  Europaparlamentet beklagar att omröstning i två kammare har använts, något som ledde till att resolutionen om Östafrika förkastades vid sessionen i Bridgetown, trots att en majoritet av församlingen stödde denna resolution.

11.  Europaparlamentet uppmanar alla parter att undvika att använda omröstning i två kammare, för att främja en känsla av solidaritet och sammanhållning i den gemensamma parlamentariska församlingen.

12.  Europaparlamentet uppmanar enträget de eritreanska myndigheterna att underlätta den studieresa som har beslutats och bekräftats ett flertal gånger av presidiet för den gemensamma parlamentariska församlingen.

13.  Europaparlamentet uppmanar den gemensamma parlamentariska församlingen att fortsätta och fördjupa dialogen med Panafrikanska parlamentet, särskilt i freds‑ och säkerhetsfrågor.

14.  Europaparlamentet uppmuntrar den gemensamma parlamentariska församlingen att inleda en diskussion om det framtida samarbetet mellan AVS‑länderna och EU, med hänsyn till den nya situationen till följd av inrättandet av Afrikanska unionen – och av Panafrikanska parlamentet – och förstärkningen av AVS‑delregionerna och deras institutioner.

15.  Europaparlamentet uppmanar de parlamentariska församlingar i AVS‑delregionerna som vill föra en dialog med Europaparlamentet att göra detta inom ramen för bestämmelserna i artikel 19 i Cotonouavtalet.

16.  Europaparlamentet välkomnar den gemensamma parlamentariska församlingens presidiums beslut att ta upp frågan om förbindelserna mellan Kina och Afrika och att behandla detta i en politisk dialog i församlingen.

17.  Europaparlamentet uppmanar den gemensamma parlamentariska församlingen att stärka rollen för utskottet för politiska frågor i syfte att göra utskottet till ett diskussionsforum när det gäller att förebygga och lösa konflikter inom ramen för AVS–EG‑partnerskapet och att föra allmänna diskussioner om brådskande situationer i olika länder, och välkomnar det arbete som har utförts i kampen mot lätta vapen och handeldvapen samt uppmuntrar den gemensamma parlamentariska församlingen att arbeta för att se till att resolutionen av den 23 november 2007 verkligen följs upp.

18.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse den önskan som uttryckts av utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel att ta upp frågor om energiförsörjningen och utvecklingen av turismen som utvecklingsfaktor.

19.  Europaparlamentet betonar den roll som utskottet för sociala frågor och miljö har spelat för att skapa ett fiske som är mer ansvarsfullt och mer gynnsamt för utvecklingen, och för att uppnå millennieutvecklingsmål 7 ”Tillgång till vatten för alla”.

20.  Europaparlamentet gratulerar EU:s österrikiska ordförandeskap, Internationella atomenergiorganet (IAEA), staden Wien och de olika sammanslutningar som berördes, till deras bidrag till den elfte sessionen som hölls i Wien, särskilt under seminarierna om följande ämnen:

- Invandring och integration.

- Icke‑spridning av massförstörelsevapen.

- Allmänna kommunikationer i Wien.

21.  Europaparlamentet gratulerar Barbados regering och parlament, samt de ekonomiska och sociala aktörerna, till deras bidrag till den tolfte sessionen som hölls i Bridgetown, särskilt under seminarierna om följande ämnen:

- De delar i miljöförvaltningssystemen som syftar till att skydda avrinningsområden och ekosystemen vid kusterna.

- Samarbete med EU i fråga om konkurrenskraften hos AVS‑ländernas basprodukter: fallet med rom och andra produkter från AVS‑länderna.

- Behandling av hiv/aids: fastställa, beräkna och täcka kostnader.

22.  Europaparlamentet understryker att anordnande av möten på regional eller delregional nivå i enlighet med artikel 17.3 i Cotonouavtalet måste ingå i den aktiva fasen av genomförandet, och uppmanar den gemensamma parlamentariska församlingen att planera sådana möten med utgångspunkt i de befintliga parlamentariska strukturerna inom AVS‑gruppen. Dessa möten bör framför allt handla om regionalt samarbete i fråga om att förebygga och att lösa konflikter och om att ingå och tillämpa ekonomiska partnerskapsavtal.

23.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att antalet icke‑statliga aktörer som deltar i den gemensamma parlamentariska församlingens sessioner ökar och att kringarrangemang numera utgör ett positivt komplement.

24.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för den gemensamma parlamentariska församlingens begäran vid den nionde sessionen i april 2005 om att en lämplig del av anslagen från Europeiska utvecklingsfonden skall användas för politisk utbildning av parlamentariker och politiska, ekonomiska och sociala ledare, för att på ett hållbart sätt stärka goda styrelseformer, rättsstatsprincipen, demokratiska strukturer och interaktionen mellan regering och opposition i pluralistiska demokratier som baseras på fria val. Dessa medel bör användas för att inrätta politiska förvaltningsskolor och för politisk utbildning av parlamentsledamöter, lokala förvaltningstjänstemän och personer med förtroendeuppdrag inom politiska partier och förbund.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, AVS‑rådet samt till regeringen och parlamentet i Österrike och i Barbados.

(1)

EGT L 317, 15.12.2000, s. 3. Avtalet senast ändrat genom AVS–EG‑ministerrådets beslut nr 1/2006 (EUT L 247, 9.9.2006, s. 22).

(2)

EUT C 231, 26.9.2003, s. 68.

(3)

EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.

(4)

EUT C 307, 15.12.2006, s. 22.

(5)

EUT C 307, 15.12.2006, s. 17.

(6)

EUT C 307, 15.12.2006, s. 27.

(7)

EUT C 307, 15.12.2006, s. 37.

(8)

EUT C 307, 15.12.2006, s. 35.

(9)

EUT C 330, 30.12.2006.

(10)

EUT C 330, 30.12.2006.

(11)

EUT C 330, 30.12.2006.

(12)

Ännu ej offentliggjord i EUT.


MOTIVERING

Inledning

Under 2006 sammanträdde den gemensamma parlamentariska församlingen två gånger. Den elfte sessionen hölls i Wien (Österrike) den 17–22 juni och den tolfte sessionen hölls i Bridgetown (Barbados) den 18–23 november. År 2006 är det första året då sessionerna har kastats om. Nio resolutioner har antagits. Sju gemensamma delegationer har inrättats under 2006. Den gemensamma parlamentariska församlingen har vid sidan av de olika medordförandena för AVS–EG‑rådet tagit emot ledamöter av kommissionen med ansvar för utveckling och humanitärt bistånd samt med ansvar för handel.

Heinz Fischer, Österrikes president, Josep Borrell Fontelles, Europaparlamentets talman, Al Qabazard, forskningsdirektör för OPEC, Mallock Brown, FN:s biträdande generalsekreterare, samt Owen S. Arthur, Barbados premiärminister, har deltagit i den gemensamma parlamentariska församlingens arbete.

Ständiga utskott

De ständiga utskotten har sammanträtt fyra gånger, två gånger i anslutning till sessionerna (i Wien och i Barbados) och två gånger därutöver (i Bryssel). Den viktigaste verksamheten i utskotten är att utarbeta betänkanden som sedan antas vid plenarsammanträdena (sammanlagt sex betänkande per år).

Utskotten har bland annat ansvar för uppföljning av resolutioner genom en granskning av ansvariga tjänstemän vid kommissionen inom motsvarande områden. Detta ger möjlighet till en fördjupad dialog om uppföljningen, med tillräckligt med tid. Tidigare gjordes uppföljningen under plenarsammanträdena och sammanfattades till en formalitet.

Slutligen har utskotten ansvar för frågor av gemensamt intresse inom ramen för genomförandet av partnerskapsavtalet och ger alltså utrymme för dialog mellan parlamentsledamöter från EU och från AVS‑länderna. Utskottet för politiska frågor har kunnat diskutera brådskande frågor, som situationen i Mauretanien eller i Darfur i Sudan.

När det gäller arbetets organisation kan man notera att omläggningen av utskottens arbetstider så att mötena hålls före sessionerna (senare på eftermiddagen) har skapat högre närvaro bland de europeiska ledamöterna. Trots detta kvarstår frågan om skillnaden i ställning mellan de europeiska ledamöterna och ledamöterna från AVS‑länderna, liksom den ojämlikhet som detta skapar. Ledamöterna från AVS‑länderna kan låta sig företrädas av ambassadörer eller annan diplomatisk personal, medan de europeiska ledamöterna inte får företrädas av sina assistenter.

Elfte sessionen i Wien (Österrike)

Den gemensamma parlamentariska församlingens elfte session hölls i Wien (Österrike) den 17–22 juni 2006), det land som innehade ordförandeskapet för EU.

Utöver betänkandena från de ständiga utskotten antogs vid sessionen två resolutioner – en om situationen i Sudan och en om fågelinfluensa. Resolutionen om situationen i Sudan antogs av församlingen i sin helhet, utan att det begärdes någon omröstning i de båda kamrarna, och med en majoritet av 34 röster mot 29. I denna resolution tas för första gången frågan om folkmord upp vid två tillfällen.

Seminarierna om invandring och om politiken för allmänna kommunikationer i Wien blev mycket lyckade tack vare bidragen från de österrikiska myndigheterna och de lokala icke‑statliga organisationerna. Även Internationella atomenergiorganet (IAEA) måste omnämnas för sitt utmärkta samarbete vid seminariet om icke‑spridning. Det reviderade Cotonouavtalet innehåller en ny bestämmelse om samarbete i kampen mot massförstörelsevapen (artikel 11b).

Tolfte sessionen i Bridgetown (Barbados)

Den gemensamma parlamentariska församlingens tolfte session hölls den 18–23 november i Bridgetown (Barbados).

Församlingen antog de tre resolutioner som föreslogs i de ständiga utskottens betänkanden och en brådskande resolution om de ekonomiska partnerskapsavtalen. Bille Miller, utrikes‑ och utrikeshandelsminister i Barbados deltog i diskussionerna. Resolutionen om situationen i Darfur (Sudan) antogs inte, trots att den hade stöd av en stor majoritet av ledamöterna i församlingen. En begäran om omröstning i de båda kamrarna ledde till att resolutionen avvisades, eftersom den inte stöddes av en majoritet i AVS‑kammaren. I detta betänkande föreslås att man bör avstå från att använda sig av omröstning i de båda kamrarna.

Vid seminarierna gavs tillfälle till diskussioner om de aspekter på den lokala ekonomin som berördes av partnerskapsavtalet: miljöförvaltning av ekosystemen vid kusterna, konkurrenskraft hos basprodukter från AVS‑länder och behandling av hiv/aids. Myndigheterna i Barbados och de ekonomiska och sociala aktörerna bidrog aktivt till att seminarierna blev så lyckade.

Sessionen i Barbados utmärktes av ett ovanligt stort intresse för församlingens arbete från vissa europeiska medier. Barbados uppfattas i EU främst som ett turistmål och det förekom kritik i dessa medier av att den gemensamma parlamentariska församlingen höll en session där. De politiska myndigheterna i Barbados beklagade denna kritik. Precis som utrikesminister Bille Miller påpekade är hela Västindien ett turistmål – möjligen med undantag av Haiti, av säkerhetsskäl. Är det skäl nog för att inte hålla sessioner där? Dessutom bör det påpekas att turismen också är en utvecklingsfaktor; församlingen behandlade för övrigt ett betänkande om detta och utfärdade rekommendationer till rådet och kommissionen.

Studieresor (artikel 27 i arbetsordningen).

Den gemensamma parlamentariska församlingen har gjort sju studieresor under 2007.

En studieresa gick till Mauretanien i februari. Syftet var att informera sig om den politiska övergången och förberedelserna inför valen. De militärer som störtade president Ould Taya har gjort starka utfästelser om en övergång till demokrati, rättssäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter. De har också åtagit sig att införa en öppen förvaltning av oljeresurserna. En tidsplan har fastställts för valen för att införa demokratiska institutioner före april 2007. Den gemensamma parlamentariska församlingen uppmuntrar denna positiva utveckling som kan ha gynnsam inverkan på grannländerna, Afrika söder om Sahara och Maghreb.

Studieresan till Swaziland och Mauritius i april gällde reformen av sockerordningen. Reformen av sockerordningen innebär en vinstminskning för AVS‑producenterna. Därefter uttalade sig den gemensamma parlamentariska församlingen i flera resolutioner för utjämningsåtgärder. Framsteg har gjorts i fråga om samarbetsinstrumentet, där det föreskrivs kompletterande åtgärder för de AVS‑länder som omfattas av sockerprotokollet.

En resa gjordes till Kenya i maj för att utvärdera de humanitära följderna av torkan i landets norra del.

En resa gjordes till Togo i maj för att utvärdera den politiska situationen, särskilt tillämpningen av artikel 96 i partnerskapsavtalet. Den gemensamma delegationen har uttryckt förbehåll för en normalisering av samarbetet.

En annan studieresa gjordes till Etiopien i oktober för att utvärdera den politiska situationen efter valen, som präglades av förnyat politiskt våld. Delegationen påminde om löftena om fullständigt respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten samt om att valresultatet skulle erkännas och att man skulle arbeta för att skapa lugn mellan majoriteten och oppositionen.

Besöket i Malta och Spanien (Teneriffa) i november var det första i sitt slag. Syftet var att utvärdera situationen för invandrare från AVS‑länderna och väckte stor lokal uppmärksamhet. Det är första gången afrikanska parlamentsledamöter besöker förvarscenter för invandrare.

Slutligen deltog parlamentsledamöter från AVS‑länderna och ledamöter från Europaparlamentet i en gemensam valövervakning i Demokratiska republiken Kongo i november. Parlamentsledamöterna bjöd in kandidaterna i presidentvalet.

Förväntad utveckling

Den gemensamma parlamentariska församlingen har tack vare kvaliteten i sitt arbete lyckats etablera sig som en oumbärlig partner för nord‑sydsamarbetet.

Förstärkningen av den parlamentariska dimensionen i samarbetet är nödvändig för en rationell användning av medel och för att se till att dessa medel används för att uppfylla befolkningens behov och för att förverkliga millennieutvecklingsmålen för hälsa och utbildning. Som svar på församlingens enträgna och upprepade begäran har Louis Michel, ledamot av kommissionen med ansvar för utveckling och humanitärt bistånd, åtagit sig att överlämna de nationella och regionala strategiska dokumenten för parlamentarisk kontroll till såväl Europaparlamentet som till de nationella parlamenten i AVS‑länderna. Nu måste Europeiska kommissionen göra verklighet av detta åtagande och fastställa villkoren för det tänkta samrådet.

Församlingen har spelat och fortsätter att spela en avgörande roll i uppföljningen av förhandlingarna om ekonomiska partnerskapsavtal. Granskningar av förhandlingschefer på ömse sidor, möten med ekonomiska aktörer och aktörer från det civila samhället – både i form av formella möten och i parallella evenemang – och samverkan mellan europeiska parlamentsledamöter och ledamöter från de sydliga länderna har bidragit till öppenhet i processen och har skapat bättre förståelse för de faktiska förhållandena. Oavsett förhandlingarnas resultat råder det inga tvivel om att församlingens verksamhet har påverkat processen.

Sedan bör det konstateras att migrationsfrågorna skapade uppståndelse i diskussionerna om AVS–EG‑samarbetet. Båtflyktingar från AVS‑länderna som landar på Medelhavsstränderna i EU har kastat ett nytt och brutalt ljus över hur viktig utvecklingspolitiken och kampen mot fattigdomen är.

En annan utmaning är inrättandet av Panafrikanska parlamentet, inrättandet av Afrikanska unionen och Panafrikanska parlamentets växande makt, som utan tvekan är en utmaning för AVS–EG‑samarbetet och därmed för den gemensamma parlamentariska AVS‑EG‑församlingen. Utan att ifrågasätta betydelsen av AVS–EG‑samarbetet bör hänsyn tas till denna utveckling. Det är glädjande att den gemensamma parlamentariska församlingen har uttryckt sin önskan om att utveckla goda förbindelser med Panafrikanska parlamentet och att bjuda in dess talman till en kommande session. En annan utveckling är förstärkningen av AVS‑delregionerna (fyra regioner i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet). Förhandlingarna om ekonomiska partnerskapsavtal med delregionerna förstärker denna utveckling. Även Panafrikanska parlamentet har inlett en diskussion om regionaliseringen.

Slutligen kan det glädjande nog konstateras att AVS‑parten har beslutat att undersöka utvärderingen av sekretariatets arbete. I detta avseende är två saker önskvärda: dels att en tydlig åtskillnad görs mellan den personal som har anställts för regeringsföreträdare – rådet och ambassadörskommittén – och den personal som har anställts för de parlamentariska organen – den gemensamma parlamentariska församlingen och AVS‑församlingen; dels att AVS‑parlamentarikerna ges ökad tillgång till sakkunniga, särskilt för att utarbeta betänkanden.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EG‑församlingen under 2006

Förfarandenummer

2007/2021(INI)

Ansvarigt utskott
  Tillstånd: tillkännagivande
i kammaren

DEVE
12.2.2007

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

 

 

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Thierry Cornillet
21.3.2006

 

Tidigare föredragande

 

 

Behandling i utskott

2.5.2007

21.5.2007

 

 

 

Antagande

21.5.2007

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marek Aleksander Czarnecki, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Johan Van Hecke, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Alain Hutchinson, Manolis Mavrommatis

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

 

Ingivande

29.5.2007

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy