Διαδικασία : 2003/0218(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0211/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0211/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/06/2007 - 5.1
CRE 20/06/2007 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0266

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 227kWORD 184k
7.6.2007
PE 378.762v04-00 A6-0211/2007

σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών

(COM(2006)0110 – C6‑0157/2006 – 2003/0218(CNS))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Carlos Coelho

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών

(COM(2006)0110 – C6‑0157/2006 – 2003/0218(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0110)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 63, παράγραφος 3α της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0157/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0211/2006),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.  ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

(3) Η ενσωμάτωση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων αποτελεί σημαντικό βήμα για τη χρήση νέων δεδομένων, που δημιουργούν περισσότερο αξιόπιστο σύνδεσμο μεταξύ της άδειας διαμονής και του κατόχου της ως σημαντική συνεισφορά στη διασφάλιση της προστασίας της από τη δόλια χρήση. Θα ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές που ορίζονται στο έγγραφο 9303 της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) για τις αναγνώσιμες από μηχάνημα θεωρήσεις.

 

(3) Η ενσωμάτωση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων αποτελεί σημαντικό βήμα για τη χρήση νέων δεδομένων, που δημιουργούν περισσότερο αξιόπιστο σύνδεσμο μεταξύ της άδειας διαμονής και του κατόχου της ως σημαντική συνεισφορά στη διασφάλιση της προστασίας της από τη δόλια χρήση. Για την άδεια διαμονής θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά πρότυπα ασφάλειας ισοδύναμα με εκείνα που έχουν καθοριστεί για τα εθνικά δελτία ταυτότητας.

 

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθεί, ότι η άδεια διαμονής δεν είναι ταξιδιωτικό έγγραφο και επομένως τα κριτήρια που καθορίζονται στο έγγραφο ICAO αριθ. 9303 λογικά δεν θα έπρεπε να εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι έχουν εφαρμογή μόνο σε ταξιδιωτικά έγγραφα. Επιπλέον, το έγγραφο 9303 δεν θα πρέπει να αναφέρεται σε κανονισμούς της ΕΕ, δεδομένου έχει υποστεί διαδοχικές τροποποιήσεις με βάση διαδικασία στερούμενη διαφάνειας και δημοκρατικής νομιμοποίησης.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3Α (νέα)

 

(3α) Τα βιομετρικά στοιχεία που περιλαμβάνει η ενιαία άδεια διαμονής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την επαλήθευση της αυθεντικότητας του εγγράφου και της ταυτότητας του κατόχου μέσω συγκρίσιμων και άμεσα διαθέσιμων στοιχείων, όταν προβλέπεται εκ του νόμου η επίδειξη της άδειας διαμονής.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο λόγος για την ενσωμάτωση βιομετρικών στοιχείων στις άδειες διαμονής πρέπει να είναι ρητός, εύλογος, αναλογικός και σαφής, πρέπει να περιληφθεί στο νομικό κείμενο. Το μεγάλο πλεονέκτημα από την καθιέρωση βιομετρικών στοιχείων στην άδεια διαμονής συνίσταται στη δημιουργία μιας πιο αξιόπιστης σύνδεσης της άδειας διαμονής με τον κάτοχό της.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Ο παρών κανονισμός καθορίζει μόνο όσες προδιαγραφές δεν είναι απόρρητες. Οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να συμπληρωθούν από άλλες που πρέπει να παραμείνουν απόρρητες, προκειμένου να προληφθεί ο κίνδυνος παραποίησης και πλαστογράφησης και οι οποίες δεν μπορούν να περιλαμβάνουν στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα ούτε μνεία αυτών των στοιχείων. Η εξουσία θέσπισης συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, η οποία επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε με το άρθρο 6 του κανονισμού του Συμβουλίου αριθ. 1683/95 της 29ης Μαΐου 1995 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου.

(5) Ο παρών κανονισμός καθορίζει μόνο όσες προδιαγραφές δεν είναι απόρρητες. Οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να συμπληρωθούν από άλλες που πρέπει να παραμείνουν απόρρητες, προκειμένου να προληφθεί ο κίνδυνος παραποίησης και πλαστογράφησης και οι οποίες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα ούτε μνεία αυτών των στοιχείων. Η εξουσία θέσπισης συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, η οποία επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε με το άρθρο 6 του κανονισμού του Συμβουλίου αριθ. 1683/95 της 29ης Μαΐου 1995 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου.

Αιτιολόγηση

Τα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία έχουν ως στόχο τη στενότερη σύνδεση μεταξύ της άδειας διαμονής και του κατόχου της. Η συμπερίληψη προσωπικών δεδομένων στις συμπληρωματικές προδιαγραφές θα αυξήσει απλώς τον κίνδυνο παραχαράξεων και πλαστογραφίας χωρίς να προσφέρει προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 4

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (δ) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002)

δ) τις τεχνικές προδιαγραφές για το μέσο αποθήκευσης των βιομετρικών στοιχείων και για τη διασφάλισή τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης·

δ) τις τεχνικές προδιαγραφές για το μέσο αποθήκευσης των βιομετρικών στοιχείων και για τη διασφάλισή τους, ιδιαίτερα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της αυθεντικότητας και της εμπιστευτικότητας των στοιχείων αυτών καθώς επίσης για τη χρήση τους σύμφωνα με τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν καθοριστική σημασία για την προστασία του ιδιωτικού βίου. Θα πρέπει επομένως να αναφέρονται ρητά τα κριτήρια που εφαρμόζονται.

Τροπολογία 5

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (ε) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002)

ε) τις απαιτήσεις ποιότητας και κοινές προδιαγραφές όσον αφορά την εικόνα προσώπου και τις εικόνες δακτυλικών αποτυπωμάτων.»

ε) τις απαιτήσεις ποιότητας και κοινές προδιαγραφές όσον αφορά την εικόνα προσώπου και τις εικόνες δακτυλικών αποτυπωμάτων, κοινές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις σε σχέση με τέτοιες εικόνες, κοινή μεθοδολογία και βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή τους, και ειδικές διαδικασίες για άτομα με δακτυλικά αποτυπώματα που δεν είναι αναγνώσιμα ή που μπορεί να αναγνωριστούν λανθασμένα.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προβλέπονται ειδικές διαδικασίες για να λαμβάνονται υπόψη περιπτώσεις ανθρώπων που δεν μπορούν να δώσουν αναγνώσιμα δακτυλικά αποτυπώματα ή που τα δακτυλικά αποτυπώματά τους θα μπορούσαν να αναγνωριστούν λάθος. Δεδομένου ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστες, θα ήταν σκόπιμο να καθοριστούν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού κατάλληλες διαδικασίες για την αντιμετώπισή τους, προκειμένου οι ατέλειες του συστήματος να μην καθίστανται εμπόδιο για τις προαναφερθείσες κατηγορίες προσώπων.

Τροπολογία 6

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (ε α) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002)

 

(ε α) κατάλληλες διαδικασίες και ειδικοί κανόνες για την προστασία των παιδιών των οποίων καταγράφονται τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα όταν λαμβάνονται τα δακτυλικά τους αποτυπώματα.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι χρειάζονται ειδικοί κανόνες και κατάλληλες διαδικασίες για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών.

Τροπολογία 7

ΑΡΘΡΟ 1; ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Α (νέα)
Άρθρο 2, παράγραφος 2α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002)

 

(2α) Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

 

"2α. Τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται πρέπει να κοινοποιούνται τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο".

Τροπολογία 8

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Α (νέα)
Άρθρο 3, παράγραφος 1α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002)

 

(3α) Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

 

"1α. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή την κατάσταση των αρμόδιων αρχών που διαθέτουν πρόσβαση στα δεδομένα των βιομετρικών χαρακτηριστικών τα οποία περιλαμβάνονται στην άδεια διαμονής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις της. Η κατάσταση πρέπει να αναφέρει, για κάθε αρχή, τι δεδομένα μπορούν να αναζητούνται και για ποιους σκοπούς. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη δημοσίευση της κατάστασης σε ετήσια βάση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διατηρεί ενημερωμένη κατάσταση των αρμόδιων αρχών στις ιστοσελίδες της".

Αιτιολόγηση

Έχει αποφασιστική σημασία για την προστασία του ιδιωτικού βίου, να έχουν πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία μόνο εξουσιοδοτημένοι φορείς. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή για να περιλάβει στην πρόταση το σαφή προσδιορισμό και ορισμό των αρχών που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή ελέγχων των αδειών διαμονής, ο δε σχετικός κατάλογος θα πρέπει να είναι δημόσιος. Επιπλέον, στις άδειες διαμονής θα καθιερωθεί πρόσθετο πλινθίο για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που σημαίνει ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των αρχών οι οποίες θα έχουν πρόσβαση στην άδεια διαμονής. Κάθε πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία συλλέγονται θα πρέπει ενημερώνεται για το ποιες υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία.

Τροπολογία 9

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Άρθρο 4, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002)

«Το μέσο αποθήκευσης της άδειας διαμονής που αναφέρεται στο άρθρο 4α δεν περιέχει άλλες πληροφορίες αναγνώσιμες από μηχάνημα εκτός από εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ή στο παράρτημά του ή που αναγράφονται στο σχετικό ταξιδιωτικό έγγραφο από το κράτος έκδοσης σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν στην άδεια διαμονής πρόσθετο ολοκληρωμένο κύκλωμα επαφής (contact chip) όπως αναφέρεται στο σημείο 16 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι ηλεκτρονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες).»

«Το μέσο αποθήκευσης της άδειας διαμονής που αναφέρεται στο άρθρο 4α δεν περιέχει άλλες πληροφορίες αναγνώσιμες από μηχάνημα εκτός από εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ή στο παράρτημά του ή που αναγράφονται στο σχετικό ταξιδιωτικό έγγραφο από το κράτος έκδοσης σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Οι νέοι σκοποί και εφαρμογές για τη χρήση των αδειών παραμονής μετά την καθιέρωση του πρόσθετου πλινθίου ηλεκτρονικών υπηρεσιών βρίσκουν κατ' αρχήν σύμφωνο το Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη τεχνική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις διάφορες δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους δεν κάλυψε άλλες πτυχές σε σχέση με την προστασία και την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων. Αναμένουμε συνεπώς περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τις πτυχές αυτές.

Τροπολογία 10

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Άρθρο 4α (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002)

«Οι άδειες διαμονής ενιαίου τύπου συμπεριλαμβάνουν ένα μέσο αποθήκευσης που εμπεριέχει εικόνα προσώπου. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν επίσης δακτυλικά αποτυπώματα υπό μορφή που διασφαλίζει διαλειτουργικότητα. Τα δεδομένα διασφαλίζονται και το μέσο αποθήκευσης διαθέτει επαρκή δυνατότητα και ικανότητα ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η γνησιότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων.»

«Οι άδειες διαμονής ενιαίου τύπου συμπεριλαμβάνουν ένα μέσο αποθήκευσης που εμπεριέχει την εικόνα προσώπου και δύο εικόνες δακτυλικών αποτυπωμάτων, αμφότερα υπό μορφή που διασφαλίζει διαλειτουργικότητα. Τα δεδομένα διασφαλίζονται και το μέσο αποθήκευσης υψηλής ασφάλειας διαθέτει επαρκή δυνατότητα και ικανότητα ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η γνησιότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων.»

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά το μέσο αποθήκευσης.

Τροπολογία 11

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5Α (νέα)
Άρθρο 4β, παράγραφος 1 (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002)

 

(5α) Παρεμβάλλεται το άρθρο 4β:

 

"Άρθρο 4β

 

1. Το μέσο αποθήκευσης χρησιμοποιείται μόνο από τις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την ανάγνωση και την αποθήκευση των βιομετρικών στοιχείων, σύμφωνα με την κατάσταση του άρθρου 3(1α).

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς στο νομικό κείμενο, ποιες αρμόδιες αρχές θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Για λόγους προστασίας του ιδιωτικού βίου είναι απαράδεκτη η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Τροπολογία 12

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5Α (νέα)
Άρθρο 4β, παράγραφος 2 (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002)

 

2. Τα βιομετρικά στοιχεία που καταχωρούνται στο μέσο αποθήκευσης δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να διαγράφονται από οποιαδήποτε αρχή. Στις περιπτώσεις όπου τούτο είναι αναγκαίο εκδίδεται νέα άδεια διαμονής.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι αφού εκδοθεί η άδεια διαμονής δεν επιτρέπεται να προστεθούν άλλες πληροφορίες στο μέσο αποθήκευσης. Αν χρειαστεί να γίνουν αλλαγές, θα εκδίδεται νέα άδεια διαμονής προκειμένου ο κάτοχος να γνωρίζει τις αλλαγές αυτές.

Τροπολογία 13

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5Α (νέα)
Άρθρο 4β, παράγραφοι 3 και 4 (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002)

 

3. Αποφάσεις με σημαντικές επιπτώσεις στην προστασία των δεδομένων, όπως σχετικά με την εισαγωγή και την προσπέλαση δεδομένων, την ποιότητα των δεδομένων, την τεχνική συμμόρφωση των μέσων αποθήκευσης και τα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των βιομετρικών χαρακτηριστικών πρέπει να λαμβάνονται με μορφή κανονισμού, με πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκόυ Κοινοβουλίου.

 

 

4. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων πρέπει να έχει συμβουλευτικό ρόλο σε όλες τις υποθέσεις με αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάλληλος ρόλος σε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων, προκειμένου να βελτιωθεί και να καταστεί δημοκρατικότερος ο έλεγχος και να διασφαλιστεί η νομιμότητα στην επεξεργασία των δεδομένων. Ο εισηγητής θεωρεί επίσης ότι ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα συμβουλευτικής παρέμβασης στις επιλογές, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης τήρηση των αρχών της προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία 14

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6Α (νέα)
Άρθρο 9, παράγραφος 4α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002)

 

(6α) Στο άρθρο 9 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4α:

 

"4α. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τακτικά στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με βάση κοινά συμφωνημένα πρότυπα, ιδιαίτερα όσον αφορά τους κανόνες για τον περιορισμό των σκοπών για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα και των φορέων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή όλα τα προβλήματα που συναντούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές με την Επιτροπή και μεταξύ τους.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα αποτελεσματικό δίκτυο ελέγχων προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην έννοια της βιομετρίας.

(1)

Δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην ΕΕ


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. Το πλαίσιο

Προκειμένου να εναρμονιστεί η μορφή των αδειών διαμονής που εκδίδουν τα κράτη μέλη σε υπηκόους τρίτων χωρών, το Συμβούλιο εξέδωσε στις 13 Ιουνίου 2002 τον κανονισμό (ΕΚ) 1030/2002, με τον οποίο καθορίζεται ενιαίος τύπος άδειας διαμονής για υπηκόους τρίτων χωρών. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2003, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου 1030/2002. Η σχετική πρόταση συνδεόταν με άλλη πρόταση, για την τροποποίηση του κανονισμού 1683/95 του Συμβουλίου, που αφορούσε την καθιέρωση ενιαίου τύπου θεωρήσεων. Κατά την εξέταση, ωστόσο, των τεχνικών λεπτομερειών, προέκυψαν ορισμένα προβλήματα όσον αφορά το ενδεχόμενο συγκρούσεων μεταξύ των ανεπαφικών πλινθίων, και τον τύπο που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή αυτοκόλλητο ή αυτοτελές έγγραφο. Τότε ακολουθητέα διαδικασία και για τους δύο κανονισμούς ήταν η διαβούλευση, και το Κοινοβούλιο κλήθηκε σε διαβούλευση κατά τα προβλεπόμενα.

Ο εισηγητής, που είχε τον ίδιο καιρό οριστεί υπεύθυνος για την εξέταση των προτάσεων αυτών, εξέφρασε αμφιβολίες και για τις δύο προτάσεις. εξέφρασε αμφιβολία και για τις δύο προτάσεις. Η Επιτροπή αποφάσισε να αποσύρει τη μία από αυτές, αναλαμβάνοντας να υποβάλει τροποποιημένη εκδοχή για ενιαίο τύπο άδειας διαμονής για υπηκόους τρίτων χωρών μόλις αποσαφηνιστούν όλες οι τεχνικές ασάφειες.

Ο ενιαίος τύπος θεωρήσεων συνδέεται στενά με την ανάπτυξη του VIS, δηλ. του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων για θεωρήσεις μεταξύ των κρατών μελών, που βασίζεται στην ίδια τεχνική πλατφόρμα με το σύστημα πληροφοριών Σέγκεν ΙΙ, και θα εξεταστεί στο πλαίσιο του συστήματος VIS.

Όσον αφορά τον ενιαίο τύπο άδειας παραμονής για υπηκόους τρίτων χωρών, στις 13 Μαρτίου 2006 η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. Τα δύο ζητήματα, άδεια διαμονής και θεωρήσεις, διαχωρίστηκαν δεδομένου ότι αφορούν διαφορετικούς στόχους, το πρώτο τη συλλογή υποχρεωτικών βιομετρικών στοιχείων από τους αιτούντες θεώρηση και την παροχή σχετικού νομικού πλαισίου(1), και το δεύτερο την καθιέρωση κοινού τύπου άδειας διαμονής για υπηκόους τρίτων χωρών στην ΕΕ. Αυτή τη στιγμή, το Κοινοβούλιο έχει κληθεί εκ νέου σε διαβούλευση σχετικά με το θέμα του ενιαίου τύπου άδειας διαμονής. Νομική βάση για τη διαβούλευση είναι το άρθρο 63 παρ. 3α της Συνθήκης ΕΚ.

Η τρέχουσα πρόταση

Η νέα αυτή πρόταση αφορά την καθιέρωση βιομετρικών στοιχείων (εικόνα προσώπου και δύο δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου) στην άδεια διαμονής, η οποία θα είναι αυτοτελές έγγραφο και πρέπει να είναι μηχανικά αναγνώσιμη. Η άδεια διαμονής θα εκδίδεται για διάστημα το πολύ δύο ετών μετά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών(2), σε μορφή αυτοκόλλητου.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη που προτίθενται να προσθέσουν στην άδεια παραμονής επαφικό πλινθίο για ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορούν να το πράξουν σε μια καθορισμένη περιοχή, δηλ. τη ζώνη 16 όπως περιγράφεται στο παράρτημα της πρότασης(3). Η πιθανή προσθήκη στην άδεια παραμονής, μέσου αποθήκευσης για εθνική χρήση, θα επιτρέψει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο στους τομείς της επαλήθευσης ταυτότητας, της πιστοποίησης, της ψηφιακής υπογραφής, και των ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών για υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος της ΕΕ. Ωστόσο, η χρήση του εν λόγω επαφικού πλινθίου(4) ή οποιαδήποτε άλλης τεχνικά εφικτής λύσης στην ίδια άδεια διαμονής στην οποία είναι αποθηκευμένα τα βιομετρικά στοιχεία είναι αποδεκτή μόνο αν υπόκειται σε αυστηρούς αντίστοιχους κανόνες προστασίας των δεδομένων και εφόσον υπάρχουν οι αναγκαίες διασφαλίσεις.

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής χαιρετίζει, κατ’ αρχάς, τη νέα πρόταση, η οποία αποτελεί καλή προσπάθεια για την εναρμόνιση του τύπου των αδειών διαμονής που εκδίδουν τα κράτη μέλη σε υπηκόους τρίτων χωρών. Εκτιμά επίσης πολύ το γεγονός ότι οι θεωρήσεις και οι άδειες διαμονής δεν συνδέονται πλέον, όπως συνέβαινε στην πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2003(5), δεδομένου ότι εξυπηρετούν διαφορετικούς στόχους, όπως διευκρινίζεται στο πρώτο μέρος της παρούσας έκθεσης. Δεύτερον, ο εισηγητής θα επιθυμούσε να υπογραμμίσει ότι η άδεια διαμονής δεν αποτελεί αφεαυτής ταξιδιωτικό έγγραφο, αλλά πρέπει να θεωρείται "είδος" εγγράφου ταυτότητας για χρήση στο χώρο Σέγκεν. Τούτο συνεπάγεται ότι η ταυτότητα όλων οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην ΕΕ και επομένως διαθέτουν άδεια διαμονής θα μπορεί να πιστοποιείται με τον ίδιο τρόπο μέσα στο χώρο Σέγκεν. Η θεώρηση αυτή επιτρέπει να διευκρινιστεί ότι η άδεια διαμονής θα πρέπει, ως απλό δελτίο ταυτότητας, να συμμορφώνεται προς τα ίδια υψηλά πρότυπα ασφάλειας που ορίζονται για τα εθνικά δελτία ταυτότητας, χωρίς να χρειάζεται να πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο έγγραφο ICAO 9303 για τις μηχανικά αναγνώσιμες θεωρήσεις. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να έχουν εφαρμογή μόνο σε ταξιδιωτικά έγγραφα με τη στενή έννοια, επιπλέον δε το συγκεκριμένο έγγραφο έχει υποστεί διαδοχικές τροποποιήσεις με διαδικασία στερούμενη διαφάνειας ή δημοκρατικής νομιμοποίησης. Η αναφορά στα πρότυπα ICAO, που γίνεται στην τρίτη αιτιολογική σκέψη της νέας πρότασης θα πρέπει συνεπώς να αντικατασταθεί από αυστηρότερες προδιαγραφές υψηλής ασφάλειας οριζόμενες σύμφωνα με τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους θα χρησιμοποιηθεί η άδεια διαμονής.

Η πρόταση βασίζεται κυρίως στην καθιέρωση βιομετρικών στοιχείων, δηλ. ενός πλινθίου ραδιοσυχνότητας (RFID) που περιέχει την εικόνα του προσώπου (μέσα σε μια διετία από τη θέσπιση των τεχνικών μέτρων) και δακτυλικά αποτυπώματα σε διαλειτουργικές μορφές (μέσα σε μια τριετία). Ο εισηγητής συμφωνεί, κατ’ αρχήν, με την πρόθεση της πρότασης, δηλ. τη χρήση βιομετρικών στοιχείων για την ενίσχυση της ασφάλειας των αδειών διαμονής. Η καθιέρωση βιομετρικών στοιχείων θα συμβάλει πράγματι στην καταπολέμηση της παραχάραξης εγγράφων εμποδίζοντας την πλαστογραφία και την αντιποίηση ταυτότητας. Το μεγάλο πλεονέκτημα από την καθιέρωση βιομετρικών στοιχείων στην άδεια διαμονής συνίσταται στη δημιουργία πιο αξιόπιστου συνδέσμου της άδειας διαμονής με τον κάτοχό της. Ωστόσο, για την καθιέρωση και την επεξεργασία των βιομετρικών στοιχείων σε έγγραφα ταυτότητας απαιτούνται ιδιαίτερα συνεπείς και σοβαρές διασφαλίσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τρόπο συλλογής και χρήσης τους. Τα βιομετρικά στοιχεία που αποθηκεύονται στις άδειες διαμονής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας του εγγράφου και της ταυτότητας του κατόχου του μέσω άμεσα διαθέσιμων συγκρίσιμων στοιχείων. Όπως επεσήμανε εύστοχα ο πρώην Επίτροπος Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Antonio Vitorino, η βιομετρία, όπως και κάθε άλλη τεχνολογία, δεν είναι επικίνδυνη αφεαυτής η χρήση της μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα(6).

Η νέα πρόταση περιλαμβάνει ορισμένα ζητήματα που απαιτούν περαιτέρω αποσαφήνιση, κυρίως όσον αφορά τα μέσα για τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων. Θα πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος κοινών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων για τα κράτη μέλη, όπου να λαμβάνεται υπόψη ο εξειδικευμένος χαρακτήρας των στοιχείων αυτών. Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της βιομετρικής άδειας διαμονής θα ήταν χρήσιμο να τεθούν στη διάθεση των κρατών μελών κοινή μεθοδολογία και βέλτιστες πρακτικές.

Ο εισηγητής επισημαίνει με απογοήτευση ότι στην τρέχουσα πρόταση, για την οποία έχουμε κληθεί σε διαβούλευση, δεν προβλέπεται τίποτε σε σχέση με τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων παιδιών. Θα ήταν ευπρόσδεκτη εδώ μια περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο εισηγητής εκφράζει επίσης της ανησυχία του για την έλλειψη ειδικών διαδικασιών για όσους δεν είναι σε θέση να παράσχουν χρησιμοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα ή εικόνα προσώπου, π.χ. λόγω αναπηρίας ή ατυχήματος. Η γενική υποχρέωση για εικόνα προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα θα πρέπει να συνοδεύεται από εξαίρεση για τα πρόσωπα που δεν είναι σε θέση να παράσχουν βιομετρικά στοιχεία λόγω φυσικής αναπηρίας, για λόγους σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους. Η εν λόγω εξαίρεση από την παροχή δακτυλικών αποτυπωμάτων δεν θα πρέπει να υποβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας της άδειας διαμονής ούτε να στιγματίζει τα άτομα με μη αναγνώσιμα δακτυλικά αποτυπώματα. Η αιτιολόγηση των εξαιρέσεων θα μπορούσε να αποθηκεύεται στο πλινθίο της άδειας διαμονής.

Όπως επισημάνθηκε ήδη, το θέμα της πρόσβασης για ηλεκτρονικές υπηρεσίες (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, υγεία, πιστοποίηση ταυτότητας, κ.λπ.) μέσω δελτίων ταυτότητας και αδειών διαμονής, καθώς και η τοποθέτηση πρόσθετου πλινθίου εγείρουν μια σειρά από ανησυχίες. Στο άρθρο 6 των συμπερασμάτων της Επιτροπής του Φεβρουαρίου του 2007 επιχειρείται να δοθεί απάντηση σε σχέση με τις διάφορες τεχνικές δυνατότητες όσον αφορά τη συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων ειδών πλινθίων(7) στα οποία αποθηκεύονται βιομετρικά και εθνικά στοιχεία. Ο εισηγητής αναγνωρίζει τη σημασία των τεχνικών θεμάτων, αλλά θα επιθυμούσε να τονίσει την απογοήτευσή του για την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στο επίπεδο ασφάλειας ενός συστήματος που απαρτίζεται από διαφορετικά μέρη. Ανεξάρτητα από την επιλογή του τύπου του πλινθίου που θα χρησιμοποιηθεί και τις σχετικές τεχνικές επιπτώσεις είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η όποια επιλογή θα εγγυάται υψηλό επίπεδο ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων (π.χ. βιομετρικά στοιχεία). Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σήμερα, μπορεί η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να γίνει σε σχετικά "ασφαλές" περιβάλλον; Έως ότου υπάρξει ικανοποιητική απάντηση στο ερώτημα αυτό, θα πρέπει να μελετήσουμε προσεκτικά τη δυνατότητα εισαγωγής των στοιχείων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο σημείο αυτό, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την εσπευσμένη υιοθέτηση λύσεων που θα μας υποχρέωναν να αναγνωρίσουμε αργότερα ότι δεν είχαμε προετοιμαστεί, ή ότι η συγκεκριμένη λύση αποδείχτηκε τελικά πολύ ακριβή ή τεχνολογικά ξεπερασμένη, ή που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν την ασφάλεια ευαίσθητων δεδομένων. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια θα διακύβευε την εμπιστοσύνη μας στη βιομετρία γενικά.

Θα πρέπει μάλιστα να καταρτιστεί κατάλογος των κριτηρίων για την παροχή της δυνατότητας να αποθηκεύονται δεδομένα για ηλεκτρονικές υπηρεσίες: για παράδειγμα, περιορισμένος κατάλογος των σκοπών και των αποθηκευόμενων δεδομένων.

Επιπλέον, όπως υπενθυμίζεται στην πρώτη αιτιολογική σκέψη της πρότασης, ένας από τους στόχους της Συνθήκης του Άμστερνταμ συνίσταται στην εκχώρηση δικαιώματος πρωτοβουλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλλει τα αναγκαία μέτρα σε σχέση με την εναρμόνιση της μεταναστευτικής πολιτικής. Για τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει σαφώς στα κράτη μέλη, ποιες αρχές θα είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή των ελέγχων των αδειών διαμονής. Τούτο καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό σε περίπτωση που εφαρμοστεί το πρόσθετο πλινθίο για ηλεκτρονικές υπηρεσίες, διότι τότε διαρκώς περισσότερες αρχές θα έχουν πρόσβαση στις άδειες διαμονής. Στην περίπτωση αυτή θα έχει αποφασιστική σημασία, τόσο τα κράτη μέλη που εκδίδουν την άδεια διαμονής όσο εκείνα στα οποία θα πρέπει να γίνει η εξακρίβωση στοιχείων των υπηκόων τρίτων χωρών να διαθέτουν λεπτομερή κατάλογο των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή των ελέγχων των αδειών διαμονής, προκειμένου να αποφεύγεται η αθέμιτη χρήση των ευαίσθητων αυτών στοιχείων.

Θα πρέπει επίσης να αναγνωριστεί ο ρόλος του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων σε όλα τα θέματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων. Ο συμβουλευτικός του ρόλος θα βοηθούσε πολύ στη λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεων με σημαντικό αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων όπως η εισαγωγή και πρόσβαση των βιομετρικών στοιχείων, η τεχνική συμμόρφωση του μέσου αποθήκευσης και η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των βιομετρικών στοιχείων(8).

Μια τελευταία θεώρηση γενικότερου χαρακτήρα αφορά την ανάγκη να πραγματοποιηθούν καίριες αλλαγές όσον αφορά το Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Ο εισηγητής πιστεύει ότι ολόκληρος ο τίτλος IV της Συνθήκης ΕΚ θα πρέπει να διέπεται από το κανονικό νομοθετικό καθεστώς, τη διαδικασία συναπόφασης του άρθρου 251 της Συνθήκης ΕΚ(9). Στο πλαίσιο αυτό ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για εναρμόνιση σε υψηλότερο επίπεδο στο συγκεκριμένο τομέα.

(1)

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου περί θεωρήσεων εισόδου για τις διπλωματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές σε σχέση με την εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων, συμπεριλαμβανόμενων διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης, COM(2006) 269.

(2)

Παράγραφος (1) (α) στο παράρτημα του COM (2006) 110

(3)

Βλ. παράγραφο (16) στο παράρτημα του κανονισμού, COM (2006) 110. Η πρόταση αυτή, για την προσθήκη επαφικού πλινθίου που να επιτρέπει τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική υπογραφή, κ.λπ υποβλήθηκε λόγω της επιθυμίας της Εσθονίας να εξασφαλιστεί ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των πολιτών της και των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στην επικράτειά της παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω δελτίων ταυτοτήτων και αδειών διαμονής.

(4)

Η χρήση επαφικού πλινθίου σε εθνικό επίπεδο είναι προαιρετική, Βλ. παράγραφο (16) στο παράρτημα του κανονισμού, COM (2006) 110

(5)

COM(2003) 558

(6)

Άποψη που εξέφρασε ο Επίτροπος Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Antonio Vitorino κατά τη διάρκεια δημόσιας ακρόασης του ΕΚ στις 2 Μαρτίου 2004.

(7)

Οι επιλογές είναι τρεις: 1) ανεπαφικό πλινθίο για βιομετρικά στοιχεία και επαφικό πλινθίο για εθνικές χρήσεις· 2) ενιαίο ανεπαφικό πλινθίο για εθνικά και βιομετρικά στοιχεία, με σαφώς διαχωρισμένες αρχιτεκτονική και πρόσβαση,. 3) ενιαίο πλινθίο διπλής διασύνδεσης, δηλ. ανεπαφικό για βιομετρικά στοιχεία και επαφικό για εθνικά στοιχεία.

(8)

Βλ. γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών, Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2006.

(9)

Κάποια πρόοδος προς την κατεύθυνση της αυξημένης συναπόφασης σε θέματα του Χώρου Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης οφείλεται στην απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 για την υπαγωγή ορισμένων τομέων που καλύπτονται από τον Τίτλο IV του τρίτου μέρους της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, ΕΕ L 396/45 της 31.12.2004 Δυστυχώς, ο εν λόγω χώρος, δηλ. η νόμιμη μετανάστευση υπηκόων τρίτων χωρών προς και μεταξύ κρατών μελών, που αναφέρεται στο άρθρο 63(3)(α) δεν περιλήφθηκε και εξακολουθεί επομένως να υπόκειται σε ομοφωνία στο Συμβούλιο και στη διαδικασία διαβούλευσης, σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο (βλ. αιτιολογική σκέψη 7 της προαναφερθείσας απόφασης του Συμβουλίου).


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

του Giusto Catania

Η δεύτερη τροποποιημένη πρόταση για την καθιέρωση βιομετρικών στοιχείων στον κανονισμό 1030/2002, με τον οποίο καθορίζεται ενιαίος τύπος άδειας διαμονής για υπηκόους τρίτων χωρών, προκαλεί ανησυχία όσον αφορά την τεχνική εφαρμοσιμότητά της, το οικονομικό κόστος και τον κίνδυνο αθέμιτης χρήσης. Παραμένει ασαφές, κατά πόσο η καθιέρωση βιομετρικών χαρακτηριστικών αυξάνει όντως την ασφάλεια ή αποτελεί μάλλον απειλή στην ασφάλεια λόγω του κινδύνου αθέμιτης χρήσης, τεχνολογικών ατελειών, και έλλειψης διαφάνειας και ουσιαστικής προστασίας των δεδομένων. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής αποδείχτηκε επίσης τεχνικά ανέφικτη, οι δε χρηματοοικονομικοί πόροι για την ανάπτυξή της πήγαν εν μέρει χαμένοι. Για τους ανωτέρω λόγους, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής, που θα ανέβαζε και πάλι το οικονομικό κόστος και θα προκαλούσε τεχνικές δυσκολίες εντελώς ασύμβατες με την προστιθέμενη αξία σε ασφάλεια.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0110 - C6-0157/2006 - 2003/0218(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

17.5.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

1.6.2006

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Carlos Coelho

1.6.2006

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.11.2006

11.4.2007

8.5.2007

5.6.2007

27.11.2006

Ημερομηνία έγκρισης

5.6.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

31

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Παναγιώτης Δημητρίου, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Σταύρος Λαμπρινίδης, Henrik Lax, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Simon Busuttil, Gérard Deprez, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bogdan Klich, Jean Lambert, Marianne Mikko, Hubert Pirker

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Aloyzas Sakalas

Title

Uniform format for residence permits for third-country nations (amending Regulation 1030/2002)

References

COM(2006)0110 - C6-0157/2006 - 2003/0218(CNS)

Date of consulting Parliament

17.5.2006

Committee responsible

       Date announced in plenary

LIBE

1.6.2006

Rapporteur(s)

       Date appointed

Carlos Coelho

1.6.2006

 

 

Discussed in committee

27.11.2006

11.4.2007

8.5.2007

5.6.2007

Date adopted

5.6.2007

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

31

2

0

Members present for the final vote

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber

Substitute(s) present for the final vote

Simon Busuttil, Gérard Deprez, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bogdan Klich, Jean Lambert, Marianne Mikko, Hubert Pirker

Substitute(s) under Rule 178(2) present for the final vote

Aloyzas Sakalas

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου