ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 9/2006 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τις δαπάνες μετάφρασης της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

8.6.2007 - (2007/2077 (INI))

Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Alexander Stubb

Διαδικασία : 2007/2077(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0215/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0215/2007
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 9/2006 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τις δαπάνες μετάφρασης της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(2007/2077 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 9/2006 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τις δαπάνες μετάφρασης της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μαζί με τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 284 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 276 παράγραφος 3 και το άρθρο 280 παράγραφος 5 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6‑0215/2007),

Τήρηση της πολυγλωσσίας

1.   θεωρεί την πολυγλωσσία καίριο γνώρισμα της ΕΕ, το οποίο τονίζει την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία και εξασφαλίζει ίση μεταχείριση των πολιτών της ΕΕ, ενώ επίσης εγγυάται το δικαίωμα των πολιτών να επικοινωνούν με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της, επιτρέποντάς τους έτσι να ασκούν το δικαίωμά τους για δημοκρατικό έλεγχο· επισημαίνει ταυτόχρονα ότι οι γλωσσικές υπηρεσίες συμβάλλουν ώστε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να παραμένουν ανοιχτά και διαφανή για τους πολίτες της Ευρώπης·

2.   είναι της γνώμης ότι η έννοια της «ελεγχόμενης πλήρους πολυγλωσσίας», που καθιερώθηκε με τον Κώδικα Συμπεριφοράς του[2], αντιπροσωπεύει το μόνο μέσο για να διατηρηθούν οι δαπάνες σε αποδεκτά δημοσιονομικά πλαίσια ενώ ταυτόχρονα θα διατηρείται η ισότητα μεταξύ βουλευτών και μεταξύ πολιτών·

3.   αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ολοένα περισσότερα έγγραφα ή ανακοινώσεις, όπως ιδίως οι συμβιβαστικές τροπολογίες τη στιγμή της ψήφισής τους σε επιτροπή ή, για παράδειγμα, παραρτήματα εκθέσεων, υποβάλλονται σε μία μόνο γλώσσα·

Δαπάνες μετάφρασης

4.   τονίζει ότι το συνολικό κόστος όλων των γλωσσικών υπηρεσιών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ –μετάφραση και διερμηνεία μαζί– δεν αντιπροσωπεύει παρά το 1% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ·

5.   σημειώνει ότι το 2005 ο όγκος των μεταφράσεων ανήλθε σε 1 324 000 σελίδες στην Επιτροπή (1 450 μεταφραστές), 1 080 000 σελίδες στο Κοινοβούλιο (550 μεταφραστές) και 475 000 σελίδες στο Συμβούλιο (660 μεταφραστές)·

6.   εκπλήσσεται που τα θεσμικά όργανα δεν έχουν μέχρι στιγμής υπολογίσει ούτε το συνολικό μεταφραστικό κόστος τους[3] ούτε το κόστος τους ανά σελίδα· σημειώνει επιπλέον ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) υπολόγισε το πλήρες κόστος των μεταφράσεων για το 2003 σε 414,2 εκ. ευρώ (2005: 511 εκ. ευρώ), εκ των οποίων 214,8 εκ. ευρώ για την Επιτροπή (2005: 257 εκ. ευρώ), 99 εκ. ευρώ για το Κοινοβούλιο (2005: 128 εκ. ευρώ) και 100,4 εκ. ευρώ για το Συμβούλιο (2005: 126 εκ. ευρώ)· την ίδια χρονιά το μέσο κόστος ανά σελίδα ανήλθε σε 166,37 ευρώ (2005: 196,3 ευρώ): 150,2 ευρώ για την Επιτροπή (2005: 194 ευρώ), 149,7 ευρώ για το Κοινοβούλιο (2005: 119 ευρώ), και 251,8 ευρώ για το Συμβούλιο (2005: 276 ευρώ)·

7.   χαιρετίζει εν προκειμένω το γεγονός ότι η Διοίκησή του κατόρθωσε να μειώσει το μεταφραστικό κόστος ανά σελίδα παρά τη διεύρυνση·

8.   προβληματίζεται από την παρατήρηση του ΕΕΣ ότι η παραγωγικότητα της μεταφραστικής υπηρεσίας του Συμβουλίου είναι χαμηλή·

9.   καλεί τα θεσμικά όργανα να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας των μεταφραστικών υπηρεσιών της ΕΕ·

10. παρατηρεί ότι οι τιμές που πλήρωσε για τους εξωτερικούς μεταφραστές ήταν κατά μέσο όρο 12% υψηλότερες εκείνων που πλήρωσε η Επιτροπή· λαμβάνει υπό σημείωση την εξήγηση της Διοίκησής του, που επισημαίνει ότι το γλωσσικό φάσμα των εξωτερικών μεταφραστών του Κοινοβουλίου είναι ευρύτερο και ότι πρέπει να τηρούνται συντομότερες προθεσμίες και πολύ υψηλά επίπεδα ποιότητας·

11. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν κατορθώσει να περιορίσουν την αύξηση του όγκου των μεταφράσεων μετά τη διεύρυνση ΕΕ-10, περικόπτοντας έτσι την αύξηση του κόστους· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο εισήγαγε την έννοια της «ελεγχόμενης πλήρους πολυγλωσσίας», πράγμα που του επέτρεψε να διατηρήσει το επίπεδο της υπηρεσίας με ταυτόχρονη συγκράτηση του κόστους·

12. καλεί τα τρία θεσμικά όργανα να προσδιορίσουν σαφείς και συγκρίσιμες παραμέτρους κόστους, προκειμένου να διαπιστώνεται τόσο το συνολικό κόστος της μετάφρασης όσο και το κόστος ανά σελίδα· τονίζει ότι τα ποσά που προκύπτουν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όχι μόνο για σκοπούς προϋπολογισμού αλλά και για βελτίωση της επίγνωσης του κόστους από τους χρήστες·

13. συμφωνεί με την αρχή[4] ότι τα πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων ολομελείας πρέπει να δημοσιεύονται ως πολυγλωσσικό έγγραφο στο οποίο οι παρεμβάσεις των ομιλητών θα εμφανίζονται μόνο στην πρωτότυπη γλώσσα της παρέμβασης, καθώς και με τη διευθέτηση ότι βιντεοσκοπημένες εκδόσεις των συζητήσεων, μαζί με ζωντανή διερμηνεία σε όλες τις επίσημες γλώσσες, θα τίθενται δωρεάν στη διάθεση του ευρέος κοινού ύστερα από αίτηση και σε κατάλληλη τεχνική πλατφόρμα, εξυπακουομένου ότι μόνο το πρωτότυπο κείμενο είναι αυθεντικό, αφού από νομική άποψη η διερμηνεία δεν είναι προφορική μετάφραση· πιστεύει ότι οι βουλευτές πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση, με δυνατότητα λήψης (downloading) και χωρίς χρονοτριβή, σε αποσπάσματα των συζητήσεων μεταφρασμένα στη γλώσσα τους· πιστεύει επίσης ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την τήρηση ψηφιακού αρχείου με δυνατότητα αναζήτησης· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να καταρτίσει επίσημη πρόταση για να υλοποιηθεί αυτή η επί της αρχής απόφαση, όπου να συμπεριλαμβάνονται ρήτρες κατά των καταχρήσεων και να προσδιορίζονται, εφόσον ενδείκνυνται, οι ενδεχόμενες αλλαγές του Κανονισμού (π.χ. άρθρο 173) και άλλων εσωτερικών κανόνων οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για να τεθεί σε εφαρμογή η σχεδιαζόμενη νέα προσέγγιση·

Ποιότητα των μεταφράσεων

14. χαιρετίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με μια έρευνα ικανοποίησης των χρηστών που πραγματοποίησε το ΕΕΣ, η ποιότητα και η τήρηση των προθεσμιών όσον αφορά τις μεταφράσεις προς τις γλώσσες ΕΕ-15 θεωρούνται εν γένει ικανοποιητικές, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα σε σχέση με την τεχνική και νομική ορολογία·

15. εκφράζει εντούτοις τον προβληματισμό του για τη σημαντικά χαμηλότερη ποιότητα των μεταφράσεων ΕΕ-10 σε ορισμένα θεσμικά όργανα το 2004, η οποία οφείλεται κυρίως στην έλλειψη μεταφραστών με κατάλληλα προσόντα· σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει εν τω μεταξύ αντιμετωπίσει το πρόβλημα και ότι όλα τα θεσμικά όργανα, με τη βοήθεια των κρατών μελών, έχουν πραγματοποιήσει προόδους όσον αφορά την πρόσληψη μεταφραστών με κατάλληλα προσόντα·

16. καλεί την Επιτροπή να οργανώσει μια κριτική επισκόπηση της αδυναμίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) να προσλάβει το απαιτούμενο προσωπικό από τις χώρες ΕΕ-10·

17. πιστεύει εν γένει ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση υψηλής ποιοτικής στάθμης των μεταφράσεων· καλεί συνεπώς το Συμβούλιο, τη Διοίκηση του Κοινοβουλίου και την Επιτροπή να υποβάλουν, εγκαίρως για τη διαδικασία απαλλαγής 2006, έκθεση σχετικά με τα λαμβανόμενα μέτρα για την παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητας των μεταφράσεων·

18. καλεί τα θεσμικά όργανα να δημιουργήσουν εργαλεία για τη μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών· ζητεί επίσης να διενεργούνται τακτικά τυχαίοι ποιοτικοί έλεγχοι και έρευνες ικανοποίησης των χρηστών·

Διαδικασίες για τη διαχείριση των αιτήσεων μετάφρασης

19. σημειώνει ότι το ΕΕΣ επέκρινε τις ασαφείς διαδικασίες για τις αιτήσεις μετάφρασης καθώς και τις συγκεχυμένες κατευθυντήριες γραμμές για το ποια έγγραφα πρέπει και ποια δεν χρειάζεται να μεταφράζονται·

20. χαιρετίζει εν προκειμένω την προθυμία της Επιτροπής να βελτιώσει τη διαδικασία έγκρισης και την εξέταση των αιτήσεων μετάφρασης κατά το 2006· θεωρεί επίσης ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι, το 2003, το Συμβούλιο κατάρτισε κατάλογο βασικών εγγράφων, περιορίζοντας έτσι τη μετάφραση άλλων κειμένων·

21. συνιστά να γίνεται μεγαλύτερη χρήση εγγράφων περιορισμένου μεγέθους και γραπτών περιλήψεων·

22. ενθαρρύνει τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και αντιπροσωπείες -όπου είναι δυνατόν- να παρέχουν κείμενα μόνο στις γλώσσες των μελών της επιτροπής και της αντιπροσωπείας και των αναπληρωτών τους· θεωρεί ότι θα πρέπει να παρέχονται πρόσθετες γλωσσικές εκδόσεις ύστερα από αίτηση·

23. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των επιτροπών, αντιπροσωπειών και πολιτικών ομάδων όσον αφορά την κατάρτιση μηνιαίων προβλέψεων μετάφρασης[5]· τονίζει ότι, από την άλλη πλευρά, οι χρήστες πρέπει να είναι ενημερωμένοι για το κόστος που συνεπάγονται οι αιτήσεις μετάφρασης τις οποίες υποβάλλουν·

Αποδοτικότητα της μεταφραστικής διαδικασίας

24. καλεί τα θεσμικά όργανα να αναπτύξουν ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των μεταφραστικών διαδικασιών για τους σκοπούς της διαχείρισης·

25. λυπάται που η μεταφραστική υπηρεσία του δεν κάνει ακόμα συστηματική χρήση των μεταφραστικών εργαλείων· καλεί συνεπώς τους επικεφαλής της να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της συστηματικής χρήσης των εργαλείων αυτών, και ιδίως των συστημάτων μεταφραστικής μνήμης (συγκεκριμένα του Euramis), όπου υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και άρα ποιοτικών οφελών·

26. καλεί το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να κάνουν αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων, όπως είναι οι βάσεις δεδομένων, η μετάφραση με τη βοήθεια υπολογιστή, η τηλεργασία και η εξωτερική ανάθεση·

27. χαιρετίζει τη βελτίωση της διοργανικής συνεργασίας ανάμεσα στις μεταφραστικές υπηρεσίες των διάφορων θεσμικών οργάνων, και ειδικότερα τη δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων ορολογίας, την ανάπτυξη κοινών μεταφραστικών μνημών και τον συμμερισμό των πόρων μέσω του σχεδίου εξισορρόπησης του φόρτου εργασίας·

0

0   0

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

  • [1]  ΕΕ C 284, 21.11.2006, σελ. 1.
  • [2]  Κώδικας Συμπεριφοράς για την Πολυγλωσσία, εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 4 Σεπτεμβρίου 2006.
  • [3]  Σύμφωνα με το ΕΕΣ, το κόστος αυτό περιλαμβάνει δαπάνες για μεταφραστές, γραμματείς, διευθυντικά στελέχη, προσωπικό μεταφραστικού, planning, κτίρια, μέσα τεχνολογίας της πληροφορίας και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (δηλαδή επιμόρφωση).
  • [4]  PE 368.524/ΠΡΟΕΔΡ./Διορθ., πρακτικά της συνεδρίασης του Προεδρείου της 16ης Ιανουαρίου 2006.
  • [5]         Άρθρο 12(2) του Κώδικα Συμπεριφοράς για την Πολυγλωσσία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2006 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) υπέβαλε στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών (CONT) την ειδική έκθεσή του αριθ. 9/2006 σχετικά με τις δαπάνες μετάφρασης της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Είκοσι μία γλώσσες έχουν καθεστώς επίσημων γλωσσών και γλωσσών εργασίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ έχει δική του μεταφραστική υπηρεσία. Τα θεσμικά όργανα που, λόγω των δραστηριοτήτων τους, χρειάζεται να παράγουν τον μεγαλύτερο όγκο μεταφράσεων είναι η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (περίπου 70 %).

Για πρακτικούς λόγους οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων είναι ολιγάριθμες, αλλά τα έγγραφα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και στέλνονται σε αυτά είναι στην επίσημη γλώσσα τους. Η μετάφραση των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων είναι επομένως κρίσιμη για την υγιή λειτουργία των θεσμικών οργάνων και για την επικοινωνία με τα κράτη μέλη και τους πολίτες τους.

Τήρηση της πολυγλωσσίας

Η πολυγλωσσία[1] είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τονίζει την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία και εξασφαλίζει ίση μεταχείριση των πολιτών της ΕΕ. Η πολυγλωσσία εγγυάται το δικαίωμα των πολιτών να επικοινωνούν με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της, επιτρέποντάς τους έτσι να ασκούν το δικαίωμά τους για δημοκρατικό έλεγχο. Ταυτόχρονα, οι γλωσσικές υπηρεσίες συμβάλλουν ώστε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να παραμένουν ανοιχτά και διαφανή για τους πολίτες της Ευρώπης.

Στο Κοινοβούλιο η χρήση των επίσημων γλωσσών διέπεται από τον κοινοβουλευτικό Κώδικα Συμπεριφοράς για την Πολυγλωσσία, που ενημερώθηκε το 2004· ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου προβλέπει ότι οι βουλευτές μπορούν να μιλούν στην επίσημη γλώσσα της επιλογής τους και ότι παρέχεται διερμηνεία προς τις άλλες γλώσσες.

Το συνολικό κόστος όλων των γλωσσικών υπηρεσιών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ –μετάφραση και διερμηνεία μαζί– αντιπροσωπεύει περίπου 1% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Ενώ η πολυγλωσσία αποτελεί έκφραση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της ΕΕ, ο αυξανόμενος αριθμός των επίσημων γλωσσών απαιτεί πραγματιστικές λύσεις κατά την προπαρασκευαστική εργασία στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων.

Αντικείμενο του ελέγχου

Στόχος του ελέγχου ήταν να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαχειρίζονται τους πόρους και τις δαπάνες που διατίθενται για τη μετάφραση κατά τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό. Το ΕΕΣ έθεσε τρία ερωτήματα:

· Ικανοποιείται η μεταφραστική ζήτηση και υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες προς αποφυγή των περιττών μεταφράσεων;

· Είναι οι μεταφράσεις έγκαιρες και επαρκεί η ποιότητά τους για τον σκοπό τους;

· Κατόρθωσαν να θεσμικά όργανα να κρατήσουν υπό έλεγχο το κόστος των μεταφράσεων;

Ο έλεγχος κάλυψε κυρίως τα έτη 2003 και 2004, αλλά λήφθηκαν επίσης υπόψη οι αλλαγές που έγιναν το 2005 ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης.

Διαχείριση των αιτήσεων μετάφρασης

Προκειμένου να καθοριστούν κριτήρια για τις αιτήσεις μετάφρασης, θα χρειάζονταν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές. Εντούτοις, σύμφωνα με το ΕΕΣ, κανένα από τα θεσμικά όργανα δεν έχει καθορίσει συνεκτικές και σαφείς διαδικασίες που να προβλέπουν ποιος μπορεί να ζητήσει την πραγματοποίηση μιας μετάφρασης, ποια είδη εγγράφων πρέπει να μεταφράζονται (πότε και σε ποιες γλώσσες), κριτήρια για την έγκριση μη υποχρεωτικών μεταφράσεων και διαδικασίες για την παρακολούθηση και υλοποίηση της «μεταφραστικής πολιτικής».

Οι αιτήσεις μετάφρασης όσον αφορά τις γλώσσες ΕΕ-15 κατά κανόνα ικανοποιούνταν από τα θεσμικά όργανα, ενώ η κατάσταση διέφερε για τις 10 νέες γλώσσες της διεύρυνσης (ΕΕ-10) εξαιτίας του ανεπαρκούς αριθμού μεταφραστών από τα νέα κράτη μέλη.

Κανένα από τα θεσμικά όργανα δεν κατόρθωσε να επιτύχει τους στόχους του όσον αφορά την πρόσληψη μόνιμων μεταφραστών και βοηθητικού προσωπικού για τις νέες γλωσσικές μονάδες.

Στα πρόσφατα χρόνια τα θεσμικά όργανα κατόρθωσαν να περιορίσουν την αύξηση του όγκου των μεταφράσεων με τα ακόλουθα μέτρα:

· καθορισμός καταλόγου «βασικών εγγράφων»,

· περιορισμός του μέγιστου μεγέθους των κειμένων,

· παροχή περιλήψεων σε διάφορες γλώσσες αντί πλήρους μετάφρασης,

· εστίαση στη μετάφραση της τελικής μορφής των εγγράφων,

· ενθάρρυνση των χρηστών για αυτοσυγκράτηση.

Έλεγχος της ποιότητας

Η ποιότητα των μεταφράσεων προς τις γλώσσες ΕΕ-15 θεωρούνταν εν γένει ικανοποιητική. Το ΕΕΣ όμως εντόπισε προβλήματα ποιότητας στις μεταφράσεις προς τις γλώσσες ΕΕ-10.

Περίπου 90% των μεταφράσεων ολοκληρώθηκαν εντός των συμπεφωνημένων προθεσμιών.

Στην Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT) κατατάσσει όλες τις μεταφράσεις σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με τον «τύπο ποιότητας της μετάφρασης» (translation quality types – TQT), στις οποίες αντιστοιχεί διαφορετικός βαθμός αναθεώρησης και/ή αξιολόγησης της ποιότητας ανάλογα με το είδος του εγγράφου. Επιπλέον, ορισμένες ΓΔ της Επιτροπής, όπως η ΓΔ Ανταγωνισμού, αναθεωρούν συστηματικά τις μεταφράσεις που λαμβάνουν.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν κατατάσσουν τις μεταφράσεις σε ποιοτικές κατηγορίες, και έτσι οι υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας που εφαρμόζουν είναι λιγότερο συστηματοποιημένες. Κατά συνέπια, οι πρακτικές αναθεώρησης ποικίλλουν σημαντικά, μολονότι οι νομοθετικές πράξεις αναθεωρούνται πάντοτε πριν από τη δημοσίευσή τους από γλωσσομαθείς νομικούς.

Επιπροσθέτως, το Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί διμηνιαίους τυχαίους ελέγχους για την επαλήθευση της ορθογραφίας και της γραμματικής.

Καμία από τις μεταφραστικές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων δεν έχει καθιερώσει ειδικά εργαλεία για τη μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών, ούτε έχει διαμορφώσει διαδικασίες για τον χειρισμό παραπόνων σχετικά με την ποιότητα.

Κόστος και αποδοτικότητα των μεταφράσεων

Στο παρελθόν τα θεσμικά όργανα δεν υπολόγιζαν ούτε το συνολικό κόστος της μετάφρασης ούτε το κόστος ανά σελίδα.

Για το 2003, το ΕΕΣ υπολόγισε το πλήρες κόστος των μεταφράσεων[2] σε 414,2 εκ. ευρώ: Επιτροπή - 214,8 εκ. ευρώ, Κοινοβούλιο - 99 εκ. ευρώ και Συμβούλιο - 100,4 εκ. ευρώ.

Το μέσο κόστος ανά σελίδα ανήλθε σε 166,37 ευρώ: Επιτροπή - 150,2 ευρώ, Κοινοβούλιο - 149,7 ευρώ και Συμβούλιο - 251,8 ευρώ.

Οι εξωτερικές μεταφράσεις ήταν περίπου 30% φτηνότερες από τις εσωτερικές.

Κατά κανόνα, τα θεσμικά όργανα δεν παρείχαν επαρκείς δείκτες και διαχειριστικές πληροφορίες για την παρακολούθηση της μεταφραστικής διαδικασίας.

Δεδομένου του (πολιτικού) χαρακτήρα του έργου τους, είναι δύσκολο να υπάρξουν ακριβείς προβλέψεις της ζήτησης στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Φαίνεται να αποτελεί καθιερωμένη πρακτική να αποφασίζουν οι ίδιοι οι μεταφραστές για τη χρησιμοποίηση πληροφορικών εργαλείων (μετάφραση με τη βοήθεια υπολογιστή), εργαλείων αναζήτησης και λογισμικού αναγνώρισης φωνής.

Η παραγωγικότητα, που ορίζεται ως ο εσωτερικά μεταφραζόμενος αριθμός τυποποιημένων σελίδων ανά εσωτερικό μεταφραστή («ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης» = FTE), ποικίλλει σημαντικά μεταξύ γλωσσικών τμημάτων και μεταξύ θεσμικών οργάνων

Η παραγωγικότητα των μεταφραστικών υπηρεσιών της ΕΕ θεωρείται χαμηλότερη από την παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα[3].

Η παραγωγικότητα της ΓΔΤ της Επιτροπής (περίπου 5 σελίδες ημερησίως) ήταν ελαφρότερα χαμηλότερη από την αντίστοιχη της μεταφραστικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου. Η χαμηλότερη αυτή παραγωγικότητα μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί από τον ρόλο της Επιτροπής ως οργάνου που έχει την πρωτοβουλία της νομοθετικής διαδικασίας. Η παραγωγικότητα του Συμβουλίου ήταν συστηματικά χαμηλότερη από την παραγωγικότητα της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, λόγω του υψηλού ποσοστού νομοθετικών εγγράφων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και της έντονα κυμαινόμενης ζήτησης.

Τα θεσμικά όργανα δεν διέθεταν συγκρίσιμο σύνολο δεικτών απόδοσης που να επιτρέπει την παρακολούθηση της μεταφραστικής διαδικασίας στα θεσμικά όργανα με τον ίδιο τρόπο.

  • [1]         Η αρχή της πολυγλωσσίας θεσπίζεται στα άρθρα 21, 290 και 314 της Συνθήκης ΕΚ.
  • [2]      Σύμφωνα με το ΕΕΣ, το πλήρες κόστος περιλαμβάνει δαπάνες για μεταφραστές, γραμματείς, διευθυντικά στελέχη, προσωπικό μεταφραστικού, planning, κτίρια, μέσα τεχνολογίας της πληροφορίας και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (δηλαδή επιμόρφωση).
  • [3]      Βλέπε επίσης PriceWaterhouseCoopers, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) & Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), «Analyse comparative de la productivité des départements de traduction des institutions européennes», Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2000, σ. 24: Επισημαίνεται ότι η παραγωγικότητα ενός μεταφραστή ιδιωτικής εταιρείας κυμαίνεται από 8 έως 10 σελίδες ημερησίως, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παραγωγή μέσω «μεταφραστικής μνήμης» (μία σελίδα αντιστοιχεί σε 350 λέξεις) (350 λέξεις = 2 100 χαρακτήρες = 1,4 τυποποιημένες σελίδες).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ειδική έκθεση αριθ. 9/2006 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τις δαπάνες μετάφρασης της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Αριθ. διαδικασίας

2007/2077(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της έγκρισης εκπόνησης

CONT
26.4.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Alexander Stubb
20.6.2006

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.5.2007

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.6.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+

-

0

18

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Jan Mulder, Francesco Musotto, José Javier Pomés Ruiz, Alexander Stubb

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Caspary, Edit Herczog, Bill Newton Dunn, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Monica Maria Iacob Ridzi

Ημερομηνία κατάθεσης

8.6.2007