ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

8. 6. 2007 - (KOM(2007)0007 – C6‑0102/2007 – 2007/0004(CNS)) - *

Výbor pro zahraniční věci
Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski
(zjednodušený postup – čl. 43 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2007/0004(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0216/2007
Předložené texty :
A6-0216/2007
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(KOM(2007)0007 – C6‑0102/2007 – 2007/0004(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(2007)0007),

–   s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci s Ukrajinou (9108/2004),

–   s ohledem na Smlouvu o ES, zejména na čl. 44 odst. 2, poslední větu čl. 47 odst. 2, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2 a na články 93, 94, 133 a 181a, ve spojení se druhou větou čl. 300 odst. 2,

–   s ohledem na Smlouvu o ESAE, zejména na čl. 101 odst. 2,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6‑0102/2007),

–   s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6‑0216/2007),

1.  schvaluje uzavření protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Ukrajiny.

POSTUP

Název

Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ukrajinou (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU)

Referenční údaje

KOM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)

Datum konzultace s EP

29.3.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFET

26.4.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

26.4.2007

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

INTA

28.2.2007

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Jacek Saryusz-Wolski

27.2.2007

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

27.2.2007

Projednání ve výboru

27.2.2007

 

 

 

Datum přijetí

27.2.2007

 

 

 

Datum předložení

8.6.2007