RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

8.6.2007 - ((KOM(2007)0007 – C6‑0102/2007 – 2007/0004(CNS)) - *

Väliskomisjon
Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 43 lõige 1)

Menetlus : 2007/0004(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0216/2007
Esitatud tekstid :
A6-0216/2007
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

((KOM(2007)0007 – C6‑0102/2007 – 2007/0004(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus (KOM(2007)0007);

–   võttes arvesse partnerlus- ja koostöölepingut Ukrainaga (9108/2004);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eelkõige artikli 44 lõiget 2, artikli 47 lõike 2 viimast lauset, artiklit 55, artikli 57 lõiget 2, artiklit 71, artikli 80 lõiget 2 ja artikleid 93, 94, 133 ja 181a koostoimes artikli 300 lõike 2 teise lausega;

–   võttes arvesse EURATOMi asutamislepingut, eelkõige artikli 101 teist lõiku;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0102/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51, artikli 83 lõiget 7 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A6‑00216/2007),

1.  kiidab protokolli sõlmimise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Ukraina valitsustele ja parlamentidele.

MENETLUS

Pealkiri

EÜ ja Ukraina vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine ELiga)

Viited

KOM(2007)0007 – C6-0102/2007 – 2007/0004(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

29.3.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

26.4.2007

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

26.4.2007

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

INTA

28.2.2007

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Jacek Saryusz-Wolski

27.2.2007

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

27.2.2007

Arutamine parlamendikomisjonis

27.2.2007

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.2.2007

 

 

 

Esitamise kuupäev

8.6.2007