Pranešimas - A6-0216/2007Pranešimas
A6-0216/2007

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

8.6.2007 - COM(2007)0007 – C6‑0102/2007 – 2007/0004(CNS)) - *

Užsienio reikalų komitetas
Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski
(Supaprastinta procedūra: Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2007/0004(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0216/2007
Pateikti tekstai :
A6-0216/2007
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

(COM(2007)0007 – C6‑0102/2007 – 2007/0004(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo (COM(2007)0007),

–   atsižvelgdamas į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą su Ukraina (9108/2004),

–   atsižvelgdamas į EB sutartį ir ypač į jos 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133 ir 181a straipsnius kartu su 300 straipsnio 2 dalies 2 sakiniu,

–   atsižvelgdamas į EAEB sutartį, ypač į jos 101 straipsnio 2 pastraipą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0102/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 83 straipsnio 7 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6‑0216/2007),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Ukrainos vyriausybėms ir parlamentams.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas (Rumunijos ir Bulgarijos narystė ES)

Nuorodos

COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)

Konsultacijos su EP data

29.3.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

26.4.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

26.4.2007

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

28.2.2007

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Jacek Saryusz-Wolski

27.2.2007

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

27.2.2007

Svarstymas komitete

27.2.2007

 

 

 

Priėmimo data

27.2.2007

 

 

 

Pateikimo data

8.6.2007