Ziņojums - A6-0216/2007Ziņojums
A6-0216/2007

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par protokola noslēgšanu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

8.6.2007 - (COM(2007)0007 – C6‑0102/2007 – 2007/0004(CNS)) - *

Ārlietu komiteja
Referents: Jacek Saryusz-Wolski
(Vienkāršota procedūra saskaņā ar Reglamenta 43. panta 1. punktu)

Procedūra : 2007/0004(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0216/2007
Iesniegtie teksti :
A6-0216/2007
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par protokola noslēgšanu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

(COM(2007)0007 – C6‑0102/2007 – 2007/0004(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam (COM(2007)0007),

–   ņemot vērā Partnerības un sadarbības nolīgumu ar Ukrainu (9108/2004),

–   ņemot vērā EK līgumu un jo īpaši 44. panta 2. punktu, 47. panta 2. punkta pēdējo teikumu un 55. pantu, 57. panta 2. punktu, 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 93., 94., 133. un 181.a pantu, saistībā ar 300. panta 2. punkta otro teikumu,

–   ņemot vērā Euratom līgumu un jo īpaši 101. panta otro daļu,

–   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6‑0102/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 83. panta 7. punktu un 43. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A6‑0216/2007),

1.  apstiprina protokola noslēgšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Ukrainas valdībai un parlamentam.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp EK un Ukrainu (Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES)

Atsauces

COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

29.3.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

26.4.2007

Komiteja, kurai lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

26.4.2007

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

INTA

28.2.2007

 

 

 

Referents

       Iecelšanas datums

Jacek Saryusz-Wolski

27.2.2007

 

 

Vienkāršota procedūra — lēmuma datums

27.2.2007

Izskatīšana komitejā

27.2.2007

 

 

 

Pieņemšanas datums

27.2.2007

 

 

 

Iesniegšanas datums

8.6.2007