VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

8.6.2007 - (COM(2007)0007 – C6‑0102/2007 – 2007/0004(CNS)) - *

Commissie buitenlandse zaken
Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski
(Vereenvoudigde procedure – Artikel 43, lid 1 van het Reglement)

Procedure : 2007/0004(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0216/2007
Ingediende teksten :
A6-0216/2007
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

(COM(2007)0007 – C6‑0102/2007 – 2007/0004(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie (COM(2007)0007),

–   gezien de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkoms met Oekraïne (9108/2004),

–   gelet op het EG-Verdrag, en met name op artikel 44, lid 2, artikel 47, lid 2, laatste zin, en de artikelen 55, 57, lid 2, 71, 80, lid 2, 93, 94, 133 en 181 A, in samenhang met artikel 300, lid 2, tweede zin,

–   gelet op het EGA-Verdrag, en met name op artikel 101, tweede alinea,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea, van het EG‑Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0102/2007),

–   gelet op de artikelen 51, 83, lid 7, en 43, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A6‑0216/2007),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het Protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Oekraïne.

PROCEDURE

Titel

Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Oekraïne (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU)

Document- en procedurenummers

COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)

Datum raadpleging EP

29.3.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AFET

26.4.2007

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

INTA

26.4.2007

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

INTA

28.2.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Jacek Saryusz-Wolski

27.2.2007

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

27.2.2007

Behandeling in de commissie

27.2.2007

 

 

 

Datum goedkeuring

27.2.2007

 

 

 

Datum indiening

8.6.2007