SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

8.6.2007 - (KOM(2007)0007 – C6‑0102/2007 – 2007/0004(CNS)) - *

Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: Jacek Saryusz-Wolski
(Zjednodušený postup – článok 43 ods.1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2007/0004(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0216/2007
Predkladané texty :
A6-0216/2007
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

(KOM(2007)0007 – C6‑0102/2007 – 2007/0004(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady a Komisie (KOM(2007)0007),

–    so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci s Ukrajinou (9108/2004),

–    so zreteľom na Zmluvu o ES, najmä na jej článok 44 ods. 2, poslednú vetu článku 47 ods. 2 a články 55, 57 ods. 2, 71, 80 ods. 2, 93, 94, 133 a 181a, v spojení s druhou vetou článku 300 ods. 2,

–    so zreteľom na Zmluvu o ESAE a najmä na druhý odsek článku 101,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0102/2007),

–   so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A6‑0216/2007),

1.  schvaľuje uzatvorenie protokolu ;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Ukrajiny.

POSTUP

Názov

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi ES a Ukrajinou (pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ)

Referenčné čísla

KOM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)

Dátum konzultácie s EP

29.3.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

26.4.2007

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

26.4.2007

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

INTA

28.2.2007

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Jacek Saryusz-Wolski

27.2.2007

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

27.2.2007

Prerokovanie vo výbore

27.2.2007

 

 

 

Dátum prijatia

27.2.2007

 

 

 

Dátum predloženia

8.6.2007