Betänkande - A6-0216/2007Betänkande
A6-0216/2007

BETÄNKANDE om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ukraina med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

8.6.2007 - (KOM(2007)0007 – C6‑0102/2007 – 2007/0004(CNS)) - *

Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Jacek Saryusz-Wolski
(Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2007/0004(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0216/2007
Ingivna texter :
A6-0216/2007
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ukraina med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(KOM(2007)0007 – C6‑0102/2007 – 2007/0004(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets och kommissionens beslut (KOM(2007)0007),

–   med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete med Ukraina (9108/2004),

–   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 44.2, artikel 47.2 sista meningen, artikel 55, artikel 57.2, artikel 71, artikel 80.2, artiklarna 93, 94 och 133 samt artikel 181a, jämförda med artikel 300.2 andra meningen,

–   med beaktande av Euratomfördraget, särskilt artikel 101 andra meningen,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0102/2007),

–   med beaktande av artikel 51 och artiklarna 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A6‑0216/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av protokollet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Ukraina parlamentets ståndpunkt.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete EG/Ukraina (Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU)

Referensnummer

KOM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

29.3.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

26.4.2007

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

26.4.2007

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

28.2.2007

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jacek Saryusz-Wolski

27.2.2007

 

 

Förenklat förfarande - beslut

27.2.2007

Behandling i utskott

27.2.2007

 

 

 

Antagande

27.2.2007

 

 

 

Ingivande

8.6.2007