DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh určitých měřicích zařízení obsahujících rtuť

  8. 6. 2007 - (5665/1/2007 – C6‑0114/2007 – 2006/0018(COD)) - ***II

  Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  Zpravodajka: María Sornosa Martínez

  Postup : 2006/0018(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0218/2007
  Předložené texty :
  A6-0218/2007
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o společném postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh určitých měřicích zařízení obsahujících rtuť

  (5665/1/2007 – C6-0114/2007 – 2006/0018(COD))

  (Postup spolurozhodování: druhé čtení)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na společný postoj Rady (5665/1/2007 – C6‑0114/2007),

  –   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení[1] k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0069)[2]

  –   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

  –   s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

  –   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6‑0218/2007),

  1.  schvaluje společný postoj;

  2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 254 odst. 1 Smlouvy o ES;

  4.  pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

  5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  • [1]  Texty přijaté tohoto dne, 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
  • [2]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Společný postoj Rady obsahuje většinu z pozměňovacích návrhů přijatých Parlamentem dne 14. listopadu 2006. Odpovídá textu, na jehož základě Rada po diskusích s zpravodajkou a se stínovými zpravodaji navrhla uzavřít legislativní postup v prvním čtení.

  Postoje Parlamentu a Rady se lišily hlavně v otázce používání rtuti v barometrech. Zatímco Parlament hlasoval v této otázce pro plnou výjimku, Rada navrhuje dočasnou výjimku v délce dvou let po vstupu směrnice v platnost. Zákaz by se ostatně v každém případě vztahoval pouze na nové rtuťové barometry, zatímco barometry, které jsou nyní používány a které jsou dostupné jako použité zboží, by mohly být nadále prodávány, opravovány a udržovány.

  V EU je jen málo výrobců rtuťových barometrů; jedná se převážně o MSP ve Spojeném království, Belgii a Nizozemsku. Alternativní barometry neobsahující rtuť se již nyní prodávají ve Spojeném království.

  Zpravodajka je přesvědčena o tom, že s ohledem na vysoce nebezpečné vlastnosti rtuti a na to, že v barometrech se nachází mnohem více rtuti než například v lékařských teploměrech, je navrhované řešení Rady udělit výrobcům tradičních barometrů dočasnou výjimkou, aby se mohli přizpůsobit nové situaci, vyváženým kompromisem. Navrhuje proto schválit společný postoj beze změn.

  POSTUP

  Název

  Měřící zařízení obsahující rtuť

  Referenční údaje

  05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)

  Datum prvního čtení EP – P číslo

  14.11.2006                     T6-0483/2006

  Návrh Komise

  COM(2006)0069 - C6-0064/2006

  Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

  26.4.2007

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  ENVI

  26.4.2007

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  María Sornosa Martínez

  25.4.2006

   

   

  Projednání ve výboru

  7.5.2007

   

   

   

  Datum přijetí

  5.6.2007

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  40

  2

  14

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Claude Turmes

  Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Syed Kamall