SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses teatavate elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete turustamise piirangutega

  8.6.2007 - (5665/1/2007 – C6‑0114/2007 – 2006/0018(COD)) - ***II

  Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon
  Raportöör: María Sornosa Martínez

  Menetlus : 2006/0018(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A6-0218/2007
  Esitatud tekstid :
  A6-0218/2007
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

  nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses teatavate elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete turustamise piirangutega

  (5665/1/2007 – C6‑0064/2006 – 2006/0018(COD))

  (Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (5665/1/2007 – C6‑0114/2006);

  –   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[1] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2006)0069)[2] kohta;

  –   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

  –   võttes arvesse kodukorra artiklit 67;

  –   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A6‑0218/2007),

  1.  kiidab ühise seisukoha heaks;

  2.  märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas ühise seisukohaga;

  3.  teeb presidendile ülesandeks allkirjastada õigusakt koos nõukogu eesistujaga vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

  4.  teeb peasekretärile ülesandeks allkirjastada õigusakt pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

  5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  SELETUSKIRI

  Nõukogu ühine seisukoht sisaldab enamikku Euroopa Parlamendi poolt 14. novembril 2006. aastal vastu võetud muudatusettepanekuid ning vastab tegelikult tekstile, mille suhtes nõukogu avaldas, pärast arutelusid raportööri ja variraportööridega, valmisolekut lõpetada õiguslik menetlus esimesel lugemisel.

  Peamine erinevus parlamendi seisukoha ja ühise seisukoha vahel puudutab elavhõbeda kasutamist baromeetrites. Parlament hääletas selles küsimuses täieliku erandi poolt, samas kui nõukogu teeb ettepaneku kehtestada ajaliselt piiratud erand kaheks aastaks pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Keeld kehtiks igal juhul vaid uutele elavhõbedabaromeetritele, juba kasutuses olevaid ja edasimüügiks pakutavaid tooteid võib jätkuvalt müüa, parandada ja hooldada.

  ELis on vaid mõned üksikud elavhõbedabaromeetrite tootjad, peamiselt Ühendkuningriigis, Belgias ja Hollandis asuvad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. Alternatiivseid elavhõbedat mitte sisaldavaid baromeetreid müüakse juba Ühendkuningriigis.

  Raportöör on veendunud, et elavhõbeda väga ohtlike omaduste ja tunduvalt suurema elavhõbedakoguse tõttu traditsioonilistes baromeetrites võrreldes näiteks meditsiiniliste termomeetritega, on nõukogu pakutud lahendus lubada ajutist erandit, mis võimaldaks traditsiooniliste baromeetrite tootjatel uue olukorraga kohaneda, tasakaalustatud kompromiss. Seega soovitab ta ühise seisukoha heakskiitmist muudatusettepanekuta.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Elavhõbedat sisaldavad mõõteseadmed

  Viited

  05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)

  EP 1. lugemise kuupäev – P-number

  14.11.2006                     T6-0483/2006

  Komisjoni ettepanek

  KOM(2006)0069 - C6-0064/2006

  Ühise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

  26.4.2007

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  ENVI

  26.4.2007

  Raportöör(id)

         nimetamise kuupäev

  María Sornosa Martínez

  25.4.2006

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  7.5.2007

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  5.6.2007

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemused

  +:

  –:

  0:

  40

  2

  14

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Claude Turmes

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Syed Kamall