AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontjáról a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a bizonyos higanytartalmú mérőeszközök forgalomba hozatalát érintő korlátozások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

  8.6.2007 - (5665/1/2007 – C6‑0114/2007 – 2006/0018(COD)) - ***II

  Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  Előadó: María Sornosa Martínez

  Eljárás : 2006/0018(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0218/2007
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0218/2007
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a Tanács közös álláspontjáról a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a bizonyos higanytartalmú mérőeszközök forgalomba hozatalát érintő korlátozások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

  (5665/1/2007 – C6‑0114/2007 – 2006/0018(COD))

  (Együttdöntési eljárás: második olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (5665/1/2007 – C6‑0114/2007),

  –   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0069)[1] vonatkozó első olvasatbeli álláspontjára[2],

  –   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

  –   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6–0218/2007),

  1.  jóváhagyja a közös álláspontot;

  2.  tudomásul veszi, hogy a jogi aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el;

  3.  utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

  4.  utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

  5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
  • [2]  Elfogadott szövegek, 2006.11.14., P6_TA(2006)0483.

  INDOKOLÁS

  A tanácsi közös álláspont az Európai Parlament által 2006. november 14-én elfogadott módosítások legtöbbjét tartalmazza. Tulajdonképpen megfelel annak a szövegnek, amellyel kapcsolatban a Tanács az előadóval és az árnyékelőadókkal folytatott megbeszélések után készséget mutatott a jogalkotási eljárás első olvasatban történő lezárására.

  A Parlament álláspontja és a közös álláspont közötti fő különbség a higany légnyomásmérőkben történő használatára vonatkozik. Míg a Parlament az erre a kérdésre vonatkozó teljes eltérés mellett szavazott, a Tanács egy időben korlátozott, az irányelv hatálybalépésétől számított kétéves eltérést javasol. A tilalom mindenesetre csak az új higanyos légnyomásmérőkre lenne alkalmazandó, míg a már használatban és a másodlagos piacon lévőket továbbra is lehetne értékesíteni, javítani és karbantartani.

  Az EU-ban csak néhány gyártó készít higanyos légnyomásmérőket, főként az Egyesült Királyságban, Belgiumban és Hollandiában található KKV-k. Az Egyesült Királyságban már jelenleg is értékesítenek alternatív, higanymentes légnyomásmérőket.

  Az előadó úgy véli, hogy figyelemmel a higany nagyon veszélyes tulajdonságaira, és arra, hogy a hagyományos légnyomásmérőkben sokkal nagyobb mennyiségű higany van, mint például a lázmérőkben, a Tanács által javasolt, a hagyományos légnyomásmérőket készítő gyártók új helyzethez való alkalmazkodásának lehetővé tétele érdekében az ideiglenes eltérés megadására irányuló megoldás kiegyensúlyozott kompromisszumnak tűnik. Az előadó ezért a közös álláspont módosítások nélküli jóváhagyását ajánlja.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Higanytartalmú mérőeszközök

  Hivatkozások

  05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)

  Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

  14.11.2006                     T6-0483/2006

  A Bizottság javaslata

  COM(2006)0069 - C6-0064/2006

  A közös álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

  26.4.2007

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ENVI

  26.4.2007

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  María Sornosa Martínez

  25.4.2006

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  7.5.2007

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  5.6.2007

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  40

  2

  14

  A zárószavazáson jelen lévő képviselők

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Claude Turmes

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Syed Kamall