Pranešimas - A6-0218/2007Pranešimas
A6-0218/2007

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/769/EEB, susijusią su prekybos tam tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais apribojimu

8.6.2007 - (5665/1/2007 – C6‑0114/2007 – 2006/0018(COD)) - ***II

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėja: María Sornosa Martínez

Procedūra : 2006/0018(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0218/2007
Pateikti tekstai :
A6-0218/2007
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/769/EEB, susijusią su prekybos tam tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais apribojimu

(5665/1/2007 – C6‑0114/2007 – 2006/0018(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (5665/1/2007 – C6‑0114/2007),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0069)[1] per pirmąjį svarstymą[2],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A6‑0218/2007),

1.  pritaria bendrajai pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis bendrąja pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos Pirmininke pagal EB sutarties 254 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

AIŠKINAMOJI DALIS

Į Tarybos bendrąją poziciją įtraukta dauguma pakeitimų, kuriuos Europos Parlamentas priėmė 2006 m. lapkričio 14 d. Iš esmės bendroji pozicija atitinka tekstą, kuriuo remdamasi Taryba, pasitarusi su pranešėja ir šešėliniais pranešėjais, siūlė baigti teisėkūros procedūrą per pirmąjį svarstymą.

Svarbiausias Parlamento pozicijos ir bendrosios pozicijos skirtumas susijęs su gyvsidabrio naudojimu barometruose. Parlamentas balsavo už tai, kad šiuo klausimu būtų taikoma neribojama išimtis, o Taryba siūlo ribotos trukmės išimtį, kuri būtų taikoma dvejus metus nuo direktyvos įsigaliojimo. Bet kuriuo atveju draudimas būtų taikomas tik naujiems gyvsidabrio barometrams, o jau naudojami ar naudotų prekių rinkoje esantys barometrai galėtų būti ir toliau parduodami, taisomi ir prižiūrimi.

Europos Sąjungoje yra tik keli gyvsidabrio barometrų gamintojai, daugiausia Jungtinėje Karalystėje, Belgijoje ir Nyderlanduose esančios mažos ir vidutinės įmonės. Jungtinėje Karalystėje jau šiuo metu parduodami alternatyvūs tradiciniai barometrai be gyvsidabrio.

Pranešėja mano, kad, turint mintyje labai pavojingas gyvsidabrio savybes ir tai, jog tradiciniuose barometruose gyvsidabrio kiekis daug didesnis negu, pvz., mažiau paplitusiuose termometruose, Tarybos siūlomas sprendimas suteikti laikiną išimtį, siekiant leisti tradicinių barometrų gamintojams prisitaikyti prie naujos padėties, yra interesų pusiausvyrą išlaikantis kompromisas. Todėl pranešėja rekomenduoja pritarti bendrajai pozicijai be pakeitimo.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Gyvsidabrio turintys matavimo įtaisai

Nuorodos

05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

14.11.2006                     T6-0483/2006

Komisijos pasiulymas

COM(2006)0069 - C6-0064/2006

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

26.4.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

26.4.2007

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

María Sornosa Martínez

25.4.2006

 

 

Svarstymas komitete

7.5.2007

 

 

 

Priėmimo data

5.6.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

2

14

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Claude Turmes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Syed Kamall