Procedūra : 2006/0018(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0218/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0218/2007

Debates :

PV 09/07/2007 - 20
CRE 09/07/2007 - 20

Balsojumi :

PV 10/07/2007 - 8.31
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0319

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 152kWORD 69k
8.6.2007
PE 388.373v02-00 A6-0218/2007

par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz noteiktu dzīvsudrabu saturošu mērierīču tirdzniecības ierobežojumiem

(5665/1/2007 – C6‑0114/2007 – 2006/0018(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referente: María Sornosa Martínez

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz noteiktu dzīvsudrabu saturošu mērierīču tirdzniecības ierobežojumiem

(5665/1/2007 – C6‑0114/2007 – 2006/0018(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (5665/1/2007 – C6‑0114/2007),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā(1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0069)(2),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A6‑0218/2007),

1.  apstiprina kopējo nostāju;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar EK līguma 254. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, vai ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1)

Pieņemtie teksti, 14.11.2006., P6_TA(2006)0483.

(2)

OV vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Padomes kopējā nostājā ir iekļauta lielākā daļa grozījumu, ko 2006. gada 14. novembrī pieņēma Eiropas Parlaments. Tā būtībā atbilst tekstam, kuru Padome pēc pārrunām ar referenti un ēnu referentiem bija piedāvājusi likumdošanas procedūras pabeigšanai pirmajā lasījumā.

Galvenā atšķirība starp Parlamenta nostāju un kopējo nostāju attiecas uz dzīvsudraba izmantošanu barometros. Parlaments šajā jautājumā nobalsoja par pilnīga atbrīvojuma piešķiršanu, savukārt Padome ir ierosinājusi piešķirt divu gadu atbrīvojumu no direktīvas spēkā stāšanās dienas. Aizliegums jebkurā gadījumā attiektos tikai uz jauniem barometriem, kas satur dzīvsudrabu, turpretī tos, kas jau tiek lietoti vai pārdoti lietotu preču tirgū, joprojām varētu pārdot, labot un uzturēt darba kārtībā.

ES ir tikai daži dzīvsudrabu saturošu barometru ražotāji, galvenokārt MVU, kas atrodas Lielbritānijā, Beļģijā un Nīderlandē. Lielbritānijā jau pārdod cita veida parastos barometrus, kuros dzīvsudrabu neizmanto.

Referente uzskata, ka, ņemot vērā ārkārtīgi lielo dzīvsudraba bīstamību un parastajos barometros izmantoto daudz lielāko dzīvsudraba apjomu salīdzinājumā ar, piemēram, ķermeņa temperatūras mērīšanai paredzētiem termometriem, Padomes piedāvātais risinājums piešķirt pagaidu atbrīvojumu, lai ļautu parasto barometru ražotājiem pielāgoties jaunajai situācijai, ir līdzsvarots kompromiss. Tāpēc referente iesaka pieņemt kopējo nostāju, to negrozot.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Dzīvsudrabu saturošas mērierīces

Atsauces

5665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)

Pirmā lasījuma datums EP – P numurs

14.11.2006                     T6-0483/2006

Komisijas priekšlikums

COM(2006)0069 - C6-0064/2006

Datums, kad par kopējās nostājas saņemšanu paziņots plenārsēdē

26.4.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

26.4.2007

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

María Sornosa Martínez

25.4.2006

 

 

Izskatīšana komitejā

7.5.2007

 

 

 

Pieņemšanas datums

5.6.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

40

2

14

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Claude Turmes

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Syed Kamall

Juridisks paziņojums - Privātuma politika