AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG wat betreft de beperking van het op de markt brengen van bepaalde kwikhoudende meettoestellen

8.6.2007 - (5665/1/2007 – C6‑0114/2007 – 2006/0018(COD)) - ***II

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: María Sornosa Martínez

Procedure : 2006/0018(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0218/2007
Ingediende teksten :
A6-0218/2007
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG wat betreft de beperking van het op de markt brengen van bepaalde kwikhoudende meettoestellen

(5665/1/2007 – C6‑0114/2007 – 2006/0018(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (5665/1/2007 – C6‑0114/2007),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt[1] inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0069)[2],

–   gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6‑0218/2007),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

TOELICHTING

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad omvat het grootste deel van de amendementen die het Europees Parlement op 14 november 2006 heeft aangenomen. Het komt in feite overeen met de tekst op basis waarvan de Raad, na overleg met de rapporteur en de schaduwrapporteurs, had aangeboden tot een afronding van de wetgevingsprocedure in eerste lezing te komen.

Het belangrijkste verschil tussen het standpunt van het Parlement en het gemeenschappelijk standpunt betreft het gebruik van kwik in barometers. Terwijl het Parlement op dit punt voor een volledige ontheffing heeft gestemd, stelt de Raad een tijdelijke ontheffing van twee jaar vanaf de inwerkingtreding van de richtlijn voor. Het verbod zou bovendien alleen van toepassing zijn op nieuwe kwikbarometers, terwijl de barometers die nog in gebruik zijn en op de tweedehandsmarkt worden verhandeld nog altijd zouden kunnen worden verkocht, gerepareerd en onderhouden.

Er zijn in de EU maar een paar fabrikanten van kwikbarometers, voornamelijk KMO's in het VK, België en Nederland. Alternatieve traditionele barometers zonder kwik worden nu reeds verkocht in het VK.

De rapporteur is van mening dat, gezien de uiterst gevaarlijke eigenschappen van kwik en van het veel grotere volume kwik in traditionele barometers vergeleken met bijvoorbeeld koortsthermometers, de door de Raad voorgestelde oplossing om een tijdelijke ontheffing toe te kennen om fabrikanten van traditionele barometers de gelegenheid te geven zich aan de nieuwe situatie aan te passen een evenwichtig compromis vormt. Om deze reden beveelt zij aan om het gemeenschappelijk standpunt zonder wijzigingen goed te keuren.

PROCEDURE

Titel

Kwikbevattende meetinstrumenten

Document- en procedurenummers

05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

14.11.2006                     T6-0483/2006

Voorstel van de Commissie

COM(2006)0069 - C6-0064/2006

Datum bekendmaking ontvangst gemeenschappelijk standpunt

26.4.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ENVI

26.4.2007

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

María Sornosa Martínez

25.4.2006

 

 

Behandeling in de commissie

7.5.2007

 

 

 

Datum goedkeuring

5.6.2007

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

40

2

14

Bij de eindstemming aanwezige leden

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Claude Turmes

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Syed Kamall

Datum indiening

8.6.2007