ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť

  8.6.2007 - (5665/1/2007 – C6‑0114/2007 – 2006/0018(COD)) - ***II

  Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  Spravodajkyňa: María Sornosa Martínez

  Postup : 2006/0018(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A6-0218/2007
  Predkladané texty :
  A6-0218/2007
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť

  (5665/1/2007 – C6‑0114/2007 – 2006/0018(COD))

  (Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (5665/1/2007 – C6‑0114/2007),

  –   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0069)[2],

  –   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

  –   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6‑0218/2007),

  1.  schvaľuje spoločnú pozíciu;

  2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

  4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

  5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Spoločná pozícia Rady zahŕňa väčšinu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré Európsky parlament prijal 14. novembra 2006. V skutočnosti zodpovedá textu, v súvislosti s ktorým prejavila Rada po diskusiách so spravodajkyňou a tieňovými spravodajcami svoju pripravenosť ukončiť legislatívny postup v prvom čítaní.

  Hlavný rozdiel medzi pozíciou Parlamentu a spoločnou pozíciou sa týka používania ortuti v barometroch. Zatiaľ čo Parlament hlasoval za prijatie úplnej výnimky v tejto veci, Rada navrhuje časovo vymedzenú výnimku v trvaní dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti smernice. Zákaz by sa v každom prípade uplatňoval iba na nové ortuťové barometre, zatiaľ čo tie, ktoré sa už používajú, a tie, ktoré sú na trhu použitých výrobkov, by sa naďalej mohli predávať, opravovať a udržiavať.

  V EÚ je len niekoľko výrobcov ortuťových barometrov. Sú to najmä malé a stredné podniky so sídlom v Spojenom kráľovstve, Belgicku a Holandsku. Alternatívne barometre bez obsahu ortuti sa už v súčasnosti predávajú v Spojenom kráľovstve.

  Spravodajkyňa je presvedčená, že z hľadiska veľmi nebezpečných vlastností ortuti a omnoho väčšieho množstva ortuti obsiahnutej v tradičných barometroch ako napríklad v teplomeroch na meranie telesnej teploty, je riešenie navrhované Radou, aby sa poskytla dočasná výnimka s cieľom umožniť výrobcom tradičných barometrov prispôsobiť sa novej situácii, vyváženým kompromisom. Odporúča preto schváliť spoločnú pozíciu bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

  POSTUP

  Názov

  Meracie prístroje s obsahom ortuti

  Referenčné čísla

  05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)

  Dátum prvého čítania EP– Číslo P

  14.11.2006                     T6-0483/2006

  Návrh Komisie

  KOM(2006)0069 - C6-0064/2006

  Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

  26.4.2007

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  ENVI

  26.4.2007

  Spravodajkyňa

         

  dátum menovania

  María Sornosa Martínez

  25.4.2006

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  7.5.2007

   

   

   

  Dátum prijatia

  5.6.2007

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  40

  2

  14

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Claude Turmes

  Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Syed Kamall