ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť

8.6.2007 - (5665/1/2007 – C6‑0114/2007 – 2006/0018(COD)) - ***II

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: María Sornosa Martínez

Postup : 2006/0018(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0218/2007
Predkladané texty :
A6-0218/2007
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť

(5665/1/2007 – C6‑0114/2007 – 2006/0018(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (5665/1/2007 – C6‑0114/2007),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0069)[2],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6‑0218/2007),

1.  schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3.  poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spoločná pozícia Rady zahŕňa väčšinu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré Európsky parlament prijal 14. novembra 2006. V skutočnosti zodpovedá textu, v súvislosti s ktorým prejavila Rada po diskusiách so spravodajkyňou a tieňovými spravodajcami svoju pripravenosť ukončiť legislatívny postup v prvom čítaní.

Hlavný rozdiel medzi pozíciou Parlamentu a spoločnou pozíciou sa týka používania ortuti v barometroch. Zatiaľ čo Parlament hlasoval za prijatie úplnej výnimky v tejto veci, Rada navrhuje časovo vymedzenú výnimku v trvaní dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti smernice. Zákaz by sa v každom prípade uplatňoval iba na nové ortuťové barometre, zatiaľ čo tie, ktoré sa už používajú, a tie, ktoré sú na trhu použitých výrobkov, by sa naďalej mohli predávať, opravovať a udržiavať.

V EÚ je len niekoľko výrobcov ortuťových barometrov. Sú to najmä malé a stredné podniky so sídlom v Spojenom kráľovstve, Belgicku a Holandsku. Alternatívne barometre bez obsahu ortuti sa už v súčasnosti predávajú v Spojenom kráľovstve.

Spravodajkyňa je presvedčená, že z hľadiska veľmi nebezpečných vlastností ortuti a omnoho väčšieho množstva ortuti obsiahnutej v tradičných barometroch ako napríklad v teplomeroch na meranie telesnej teploty, je riešenie navrhované Radou, aby sa poskytla dočasná výnimka s cieľom umožniť výrobcom tradičných barometrov prispôsobiť sa novej situácii, vyváženým kompromisom. Odporúča preto schváliť spoločnú pozíciu bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

POSTUP

Názov

Meracie prístroje s obsahom ortuti

Referenčné čísla

05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

14.11.2006                     T6-0483/2006

Návrh Komisie

KOM(2006)0069 - C6-0064/2006

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

26.4.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

26.4.2007

Spravodajkyňa

       

dátum menovania

María Sornosa Martínez

25.4.2006

 

 

Prerokovanie vo výbore

7.5.2007

 

 

 

Dátum prijatia

5.6.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

2

14

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Claude Turmes

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Syed Kamall