Διαδικασία : 2007/2103(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0220/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0220/2007

Συζήτηση :

PV 19/06/2007 - 13
CRE 19/06/2007 - 13

Ψηφοφορία :

PV 20/06/2007 - 5.9
CRE 20/06/2007 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0274

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 248kWORD 256k
11.6.2007
PE 388.523v02-00 A6-0220/2007

σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας - το ήμισυ της διαδρομής

(2007/2103(INI))

Επιτροπή Ανάπτυξης

Εισηγήτρια: Glenys Kinnock

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας - το ήμισυ της διαδρομής

(2007/2103(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας της 8ης Σεπτεμβρίου 2000, στην οποία ορίζονται οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ) ως κριτήρια που θεσπίστηκαν από κοινού με τη διεθνή κοινότητα ως μέσο για την εξάλειψη της φτώχειας,

–       έχοντας υπόψη τις διαδοχικές Εκθέσεις σχετικά με την Ανθρώπινη Ανάπτυξη που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (ΠΗΕΑ),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2005 σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ)(1),

–       έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Ρώμης περί εναρμόνισης, που εγκρίθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2003 σε συνέχεια του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Εναρμόνιση, και τη διακήρυξη του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, που εγκρίθηκε στις 2 Μαρτίου 2005 σε συνέχεια του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Εναρμόνιση, την Ευθυγράμμιση και τα Αποτελέσματα (εφεξής "διακήρυξη του Παρισιού"),

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: "Η ευρωπαϊκή συναίνεση" (εφεξής "ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη") που υπεγράφη στις 20 Δεκεμβρίου 2005(2),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική: στην πορεία για τη σύναψη ευρωαφρικανικού συμφώνου με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη της Αφρικής" (COM(2005)0489),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (εφεξής "μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ))(4),

–       έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την υλοποίηση της Διακήρυξης της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, η τελευταία εκ των οποίων ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2006,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για το εγχείρημα της χιλιετίας με επικεφαλής τον καθηγητή Jeffrey Sachs "Investing in Development: a practical plan to achieve the Millennium Development Goals" (Επενδύοντας στην ανάπτυξη: ένα πρακτικό σχέδιο για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) - Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες 2002: Δραπετεύοντας από την παγίδα της φτώχειας (Least Developed Countries 2002: Escaping the Poverty Trap),

–       έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της UNICEF σχετικά με την κατάσταση των παιδιών στον κόσμο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας 2000-2004 (SEC(2004)1379),

–       έχοντας υπόψη την ετήσια συνολική έκθεση παρακολούθησης της Παγκόσμιας Τράπεζας, η τελευταία εκ των οποίων δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2007,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τη συνεργασία για την ανάπτυξη για το 2006, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η τελευταία έκδοση της οποίας δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2007(5),

–       έχοντας υπόψη τις τελικές δηλώσεις και τα συμπεράσματα διεθνών διασκέψεων, ιδίως της διεθνούς διάσκεψης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης (Μοντερέι, 2002), της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής του 2005 (Νέα Υόρκη, 2005), της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη (Γιοχάνεσμπουργκ, 2002), της τρίτης διάσκεψης του ΟΗΕ για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) (Βρυξέλλες, 2001), της τέταρτης υπουργικής διάσκεψης στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ντόχα, 2001), της διεθνούς διάσκεψης για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη (ICPD) (Κάιρο, 1994), της ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 1999 σχετικά με την επισκόπηση της προόδου που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ICPD (Κάιρο + 5) καθώς και του παγκόσμιου φόρουμ για την εκπαίδευση (Ντακάρ, 2000),

–       έχοντας υπόψη τις επιμέρους εθνικές επιφυλάξεις που διετύπωσαν κράτη μέλη της ΕΕ στις τελικές διακηρύξεις και στα συμπεράσματα των προαναφερθεισών διασκέψεων,

–       έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ στη διάσκεψη κορυφής της Βαρκελώνης τον Μάρτιο του 2003 πριν από τη διάσκεψη του Μοντερέι,

–       έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις της ομάδας G8 το 2005 στο Gleneagles για τον όγκο της βοήθειας, τη βοήθεια στην υποσαχάρια Αφρική, και την ποιότητα της βοήθειας,

–       έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της Ομάδας Εργασίας ΙΙ της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος με τίτλο "Κλιματική αλλαγή 2007: Επιπτώσεις, Προσαρμογή και Ευπάθεια" (εφεξής "Τέταρτη έκθεση αξιολόγησης για την αλλαγή του κλίματος"),

–       έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της επιθεώρησης Stern σχετικά με τις οικονομικές πτυχές της κλιματικής αλλαγής,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του ΠΗΕΑ, του σχεδίου της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην έκθεση που εξέδωσαν το 2006 σχετικά με την ενέργεια και τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ),

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 177-181 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Βοήθεια της ΕΕ: Περισσότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη" (COM(2006)0087),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Ενίσχυση του ευρωπαϊκού αντίκτυπου: κοινό πλαίσιο για την κατάρτιση των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και για τον κοινό πολυετή προγραμματισμό" (COM(2006)0088),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας – Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και αποτελεσματικότητα της βοήθειας" (COM(2005)0133),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 10ης και 11ης Απριλίου 2006 σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής βοήθειας,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Κώδικας δεοντολογίας της ΕΕ για τον καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική" (COM(2007)0072),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2006 σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και τη διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες(6),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με τις δημοσιονομικές ενισχύσεις προς τις αναπτυσσόμενες χώρες(7),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6‑0220/2007),

A.     υπογραμμίζει ότι το έτος 2007 σηματοδοτεί το ήμισυ της πορείας προς την επίτευξη των ΑΣΧ το 2015 και επομένως προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την καταγραφή όσων απομένουν να γίνουν,

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στην υποσαχάρια Αφρική πολλές χώρες απέχουν σημαντικά από την επίτευξη των ΑΣΧ και επίσης ότι σε πολλές χώρες μεσαίου εισοδήματος υπάρχουν περιοχές και εθνικές ομάδες αποτελούμενες από εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίες δεν σημειώνουν ικανοποιητική πρόοδο,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της ΕΕ καθόρισε την ημερήσια διάταξη της διάσκεψης κορυφής της ομάδας G8 στο Gleneagles τον Ιούλιο του 2005 συμφωνώντας τον Μάιο του 2005 να φτάσει έως το 2015 να χορηγείται το 0,7 % του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) ως Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ) και ότι αυτή η αύξηση της βοήθειας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη των ΑΣΧ,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ επιτρέπει να υπολογίζεται η μείωση του χρέους στις συνεισφορές ΕΑΒ των χωρών-χορηγών παρότι δεν συνιστά μεταφορά νέων πόρων από τις χώρες-χορηγούς στις χώρες-δικαιούχους,

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελάφρυνση του χρέους αποτελεί μία από τις επιδιώξεις του ΑΣΧ αρ. 8, ο οποίος αποσκοπεί ειδικά στη "διεξοδική αντιμετώπιση των προβλημάτων χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών μέσω εθνικών και διεθνών μέτρων προκειμένου να καταστεί το χρέος βιώσιμο μακροπρόθεσμα",

ΣΤ.   χαιρετίζει το γεγονός ότι 24 χώρες έχουν ήδη επωφεληθεί από την παραγραφή του χρέους, συμπεριλαμβανομένων 18 στην Αφρική, αλλά πιστεύει ότι εξακολουθεί να απαιτείται περαιτέρω παραγραφή του χρέους,  

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο απαιτείται ΕΑΒ ύψους 6,9 δισ. ευρώ για την επίτευξη του ΑΣΧ σχετικά με τη βασική εκπαίδευση και λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα παγκόσμια ΕΑΒ για τη βασική εκπαίδευση είναι περίπου 1,6 δισ. ευρώ – εκ των οποίων η ΕΕ συνεισφέρει τα 0,8 δισ. ευρώ,

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση που απαιτείται κατ’ εκτίμηση για την επίτευξη του ΑΣΧ σχετικά με την υγεία ανέρχεται σε 21 δισ. ετησίως και ότι η τρέχουσα χρηματοδότηση καλύπτει μόνο το 36% αυτής της ανάγκης και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και με την προβλεπόμενη αύξηση της κοινοτικής ΕΑΒ μέχρι το 2010, τα διαθέσιμα κονδύλια θα καλύπτουν μόνο το 41% του απαιτούμενου ποσού των 21 δισ. ευρώ – με αποτέλεσμα να υπάρχει ετησίως διαφορά ύψους 11,9 δισ. στη χρηματοδότηση,

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε προς την κατεύθυνση της καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 77 εκατομμύρια παιδιών ηλικίας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία δεν φοιτούν επί του παρόντος σε σχολεία, και ότι δεν εκπληρώθηκε ο στόχος αποκατάστασης της μη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως το 2005,

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις ΑΣΧ για την υγεία, που αφορούν την παιδική θνησιμότητα, τη μητρική θνησιμότητα και την καταπολέμηση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που είναι το λιγότερο πιθανό να επιτευχθούν έως το 2015,

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για το 2006 σχετικά με τους στόχους της Χιλιετίας, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ορισμένες χώρες, το ποσοστό των περιπτώσεων μόλυνσης από HIV/Aids εξακολουθεί να αυξάνεται, με τον αριθμό των ατόμων που έχουν προσβληθεί να ανέρχεται από 36,2 εκατομμύρια το 2003 σε 38,6 εκατομμύρια το 2005 (το ήμισυ των οποίων είναι γυναίκες), και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των θανάτων που αποδίδονται στο Aids επίσης αυξήθηκε το 2005, παρά τη βελτιωμένη πρόσβαση σε αντιρετροϊκές θεραπείες,

ΙΒ.    εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι επί του παρόντος πάνω από το 90% της χρηματοδότησης της έρευνας στον τομέα της υγείας δαπανάται σε ασθένειες που προσβάλλουν μόλις το δέκα τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού και λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν τα συστήματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ενδέχεται να έχουν λειτουργήσει ως κίνητρο Ε&Α στις αναπτυσσόμενες χώρες, τούτο δεν ισχύει για παραμελημένες ασθένειες που προσβάλλουν τους φτωχούς,

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, υπάρχει έλλειψη περίπου δύο εκατομμυρίων εκπαιδευτικών και περισσότερων από τέσσερα εκατομμύρια εργαζομένων στον τομέα της υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν στρατηγικές κατάρτισης και πρόσληψης,

ΙΔ.    εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η πρόοδος προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης του υποσιτισμού είναι τόσο αργή, ότι το 27% των παιδιών υποσιτίζονται και το 53% των θανάτων μεταξύ των παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών συνδέονται με τον υποσιτισμό,

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το ΠΗΕΑ, τουλάχιστον 19 χώρες έχουν ολοκληρώσει τις εκτιμήσεις των αναγκών τους σχετικά με τους ΑΣΧ, ενώ άλλες 55 χώρες βρίσκονται επί του παρόντος στη διαδικασία εκπόνησης των δικών τους εκτιμήσεων, όμως, μέχρι σήμερα, καμία αφρικανική χώρα χαμηλού εισοδήματος δεν έχει υλοποιεί αυτές τις στρατηγικές,

ΙΣΤ.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η βασική επισκόπηση για την παρακολούθηση της διακήρυξης του Παρισιού που αναλήφθηκε το 2006 διαπίστωσε απογοητευτικά αποτελέσματα σχετικά με την υλοποίηση των υποσχέσεων για εναρμόνιση, ευθυγράμμιση και συμμετοχή,

ΙΖ.    αναγνωρίζοντας ότι η ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία, η Ιρλανδία, η Δανία και η Γερμανία αυξάνουν το ποσοστό της βοήθειας που διατίθεται μέσω της γενικής δημοσιονομικής στήριξης,

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα της αναπτυξιακής βοήθειας είναι εξίσου σημαντική με την ποσότητα, λαμβανομένης υπόψη της ικανότητας απορρόφησης των χωρών,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος προς την επίτευξη των ΑΣΧ απαιτεί ριζική δράση για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αιτίων της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να θεσπιστούν εμπορικά συστήματα βασισμένα σε δίκαιους και ισότιμους κανόνες και σχεδιασμένα ώστε να προωθούν το εμπόριο και να διορθώνουν τις ανισότητες στο παγκόσμιο εμπόριο, ιδίως όσον αφορά την Αφρική,

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με το δίκαιο εμπόριο και την ανάπτυξη(8) αναγνώρισε τον ρόλο του δίκαιου εμπορίου στη βελτίωση των μέσων συντήρησης των μικροκαλλιεργητών και παραγωγών στον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς παρέχει ένα βιώσιμο μοντέλο παραγωγής με εγγυημένες προσόδους για τον παραγωγό,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη στήριξη στον ιδιωτικό τομέα, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων αγορών, καθώς και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη των ΑΣΧ αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ και ότι ο ζωτικός ρόλος των τοπικών αρχών στην εφαρμογή των εν λόγω στόχων έχει αναγνωριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο στερούνται πρόσβασης σε σύγχρονους φορείς ενέργειας και ότι καμία χώρα δεν μπόρεσε να μειώσει σημαντικά τη φτώχεια χωρίς να αυξήσει σημαντικά τη χρήση ενέργειας,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιθεώρηση Stern σχετικά με τις οικονομικές πτυχές της κλιματικής αλλαγής και η τέταρτη έκθεση αξιολόγησης για την Αλλαγή του Κλίματος κατέδειξαν κατηγορηματικά ότι η κλιματική αλλαγή έχει σημαντικές επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι για τις πιο ευπαθείς κοινότητες του κόσμου, η κλιματική αλλαγή αποτελεί ήδη πραγματικότητα,

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχικές εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας υποδεικνύουν ότι απαιτούνται ετησίως 10-40 δισ. δολάρια, προκειμένου να διενεργήσουν "κλιματικό έλεγχο" της ανάπτυξης στις φτωχότερες χώρες· και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές στα ταμεία προσαρμογής στο πλαίσιο της σύμβασης για την αλλαγή του κλίματος δεν υπερβαίνουν τα 150-300 εκατ. δολάρια ετησίως,

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευπαθή κράτη τα οποία πλήττονται από συγκρούσεις αντιστοιχούν στο 9% του πληθυσμού των αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά ότι το 27% των άκρως φτωχών, το ένα τρίτο σχεδόν του συνόλου των παιδικών θανάτων και το 29% των 12ετών παιδιών που δεν ολοκλήρωσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση το 2005 βρίσκονται σε ευπαθή κράτη,

ΚΖ.  επιβεβαιώνει ότι η χρηστή διακυβέρνηση και η βελτίωση της θεσμικής ικανότητας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της παροχής βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, υποδομής και ασφάλειας στους πολίτες,

ΚΗ.  αναγνωρίζοντας ότι η επίτευξη των ΑΣΧ όχι μόνον θα σημάνει ένα τεράστιο βήμα προς τη μείωση της παγκόσμιας φτώχειας και των δεινών, αλλά θα χρησιμεύσει και ως απόδειξη της ικανότητας του διεθνούς συστήματος να θέτει και να διεκπεραιώνει ρεαλιστικούς στόχους παγκόσμιας εταιρικής σχέσης,

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

1.      υπογραμμίζει ότι ο πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας είναι και πρέπει να είναι η καταπολέμηση της φτώχειας· τονίζει, εντούτοις, ότι αυτή η καταπολέμηση δεν περιορίζεται στην υλική ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, η εδραίωση της δημοκρατίας και η προώθηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των αρχών της δικαιοσύνης, της ισότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας θα πρέπει να αποτελούν πάντα κεντρικά θέματα οποιασδήποτε τέτοιας συνεργασίας·

2.      υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν οι χώρες της ομάδας G8 στο Gleneagles το 2005 περί διπλασιασμού της βοήθειας προς την υποσαχάρια Αφρική μέχρι το 2010 και εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η ΕΑΒ, εξαιρουμένης της μείωσης του χρέους προς την υποσαχάρια Αφρική, "έμεινε στάσιμη κατά το 2006"·

3.      τονίζει ότι προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει προς την Αφρική, οι χώρες-χορηγοί της ομάδας G8 πρέπει να διαθέσουν η κάθε μία 15 δισ. ευρώ επιπλέον στην Αφρική μέχρι το 2010, πέρα και πάνω από τη συνεισφορά τους για το 2004, αλλά ότι απέχουν σημαντικά από την επίτευξη αυτού του στόχου·

4.      επιδοκιμάζει την ενέργεια πολλών χωρών της ΕΕ να διαγράψουν το χρέος των αναπτυσσόμενων χωρών· εκφράζει ανησυχία, ωστόσο, για το γεγονός ότι τέτοιες διαγραφές χρέους προκάλεσαν τεχνητή αύξηση των ποσών που διαθέτει η ΕΕ για βοήθεια κατά 30% περίπου το 2006, κάτι που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δαπάνησαν 0,31% του ΑΕΕ σε πραγματική βοήθεια πέρυσι, αποκλίνοντας έτσι από τον συλλογικό ενδιάμεσο στόχο του 0,33%·

5.      καλεί την ΕΕ και την ομάδα G8 να μη συνυπολογίζουν τη μείωση και τη διαγραφή χρεών στις δαπάνες της βοήθειας που χορηγούν, σύμφωνα με τη Συναίνεση του Μοντερέι το 2002 και με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Απριλίου 2006·

6.      εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στα μισά της περιόδου υλοποίησης των ΑΣΧ, το ποσοστό του ΑΕΕ που διαθέτουν τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ για ΕΑΒ μειώθηκε από 0,44% ΕΑΒ/ΑΕΕ το 2005 σε 0,43% ΕΑΒ/ΑΕΕ το 2006·

7.      χαιρετίζει το γεγονός ότι η βοήθεια που παρασχέθηκε από την Επιτροπή ανήλθε κατά 5,7% σε 7,5 δισεκατομμύρια. ευρώ το 2006, αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση της εκταμιευτικής ικανότητας όσον αφορά το υψηλό επίπεδο δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν τα τελευταία χρόνια·

8.      συγχαίρει τα κράτη μέλη που επέτυχαν ή υπερέβησαν τον στόχο του 0,7% ΕΑΒ/ΑΕΕ καθώς και εκείνα που αυξάνουν τα πραγματικά επίπεδα παρεχόμενης βοήθειας, εκφράζει όμως τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένες χώρες της ΕΕ των 15 υστέρησαν σημαντικά από τον ενδιάμεσο στόχο του 0,33% το 2006·

9.      επισημαίνει ότι ως μεγάλη χώρα στους κόλπους της ομάδας G8, η Ιταλία υστέρησε σημαντικά από τον στόχο του 0,33%, καθώς η βοήθεια που παρείχε το 2006 ανήλθε μόλις στο 0,2% του εθνικού της εισοδήματος, ύστερα από μείωση της τάξεως του 30% των πραγματικών επιπέδων βοήθειας·

10.    επισημαίνει ότι η Πορτογαλία, η οποία αναμένεται να φιλοξενήσει τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της, διέθεσε μόνο ποσοστό 0,21% ΕΑΒ/ΑΕΕ το 2006·

11.    επισημαίνει ότι οι χώρες που διογκώνουν περισσότερο τη βοήθεια που παρέχουν είναι η Αυστρία (57%), η Γαλλία (52%), η Ιταλία (44%), η Γερμανία (53%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (28%), και επισημαίνει ακόμη ότι η Γερμανία, η οποία ασκεί την Προεδρία τόσο της ΕΕ όσο και της ομάδας G8, δεν θα είχε επιτύχει τον στόχο του 0,33% ΕΑΒ/ΑΕΕ εάν δεν είχε διογκώσει τη βοήθεια που παρέχει·

12.    καλεί όλα τα κράτη μέλη που βρίσκονται εκτός στόχων, να τιμήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Βαρκελώνη, το Gleneagles και το Μοντερέι και να δεσμευτούν επειγόντως για την αύξηση της πραγματικής βοήθειας το 2007 και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα εν λόγω κράτη μέλη στον προσεκτικό σχεδιασμό των οικονομικών και οργανωτικών πτυχών των επικείμενων αυξήσεων της βοήθειας προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπλήρωση του ενδιάμεσου στόχου του 0,56% του ΑΕΕ της ΕΕ για το 2010·

13.    υποστηρίζει ότι η επανεξέταση του προϋπολογισμού, που θα αρχίσει το 2008, πρέπει να λάβει υπόψη της την αυξανόμενη σημασία του ρόλου της ΕΕ στον κόσμο και να καταστήσει δυνατή την αύξηση των δαπανών για την ανάπτυξη· σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ θα μπορούσε να αποφασίσει να υλοποιήσει νέες μορφές χρηματοδότησης των ΑΣΧ όπως μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

14.    καλεί την Επιτροπή να προνοήσει για το πιθανό ενδεχόμενο να μην επικυρωθεί το 10ο ΕΤΑ και από τα 27 κράτη μέλη πριν από το 2010 και, ως εκ τούτου, να διασφαλίσει επειγόντως ότι θα υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (2008-2010)·

15.    προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να διερευνά καινοτομικές πηγές χρηματοδότησης ως εναλλακτικούς τρόπους εξασφάλισης της χρηματοδότησης αναπτυξιακών προγραμμάτων, αλλά τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει επιπλέον από τη δέσμευση για την επίτευξη του 0,7% του ΑΕΕ για την ΕΑΒ·

16.    καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να προβαίνουν τακτικά σε αξιολογήσεις της προόδου τους όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΕΑΒ και χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση εθνικών χρονοδιαγραμμάτων από τα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οδεύουν προς την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων της χώρας όσον αφορά την ΕΑΒ έως το 2010/2015 και να βελτιώσουν τη μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα των ροών βοήθειάς τους·

17.    καλεί την ΕΕ και την ομάδα G8 να αναγνωρίσουν την αυξανόμενη σπουδαιότητα νέων χορηγών, και ιδίως της Κίνας, και να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των νέων αυτών χορηγών σε διάλογο με θέμα τις προσεγγίσεις και τα πρότυπα εξωτερικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας εφαρμογής διεθνώς συμφωνηθέντων κανόνων και προτύπων για την υλοποίηση της βοήθειας·

18.    καλεί τις χώρες της G8 να αποσυνδέσουν όλη τη βοήθεια από τα εθνικά οικονομικά τους συμφέροντα, σημειώνοντας ότι ως ομάδα, η G8 επί του παρόντος εξαρτά από όρους το 29% της βοήθειάς της στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε αντίθεση με το 24% του συνολικού μέσου όρου των χορηγών·

ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

19.    υπογραμμίζει ότι πιθανώς έως και 60 χώρες χρειάζονται την παραγραφή όλων των χρεών τους, προκειμένου να τους δοθεί μία ευκαιρία επίτευξης των ΑΣΧ και ότι υπάρχουν ακόμη περισσότερες χώρες που χρειάζονται περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού χωρών με "επαχθή χρέη", όπως αυτά που έχουν συναφθεί από το παλαιό καθεστώς φυλετικού διαχωρισμού της Νότιας Αφρικής·

20.    χαιρετίζει τη διαπίστωση της Παγκόσμιας Τράπεζας ότι οι χώρες που επωφελούνται ελάφρυνσης του χρέους δυνάμει της πρωτοβουλίας για τις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες (ΥΦΧ) έχουν, μεταξύ του 1999 και 2005, υπερδιπλασιάσει τις δαπάνες τους σε σχέδια μείωσης της φτώχειας·

21.    καλεί τις χώρες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για τη χρήση πόρων που ελευθερώθηκαν από την ελάφρυνση και την παραγραφή του χρέους διαφανώς και με λογοδοσία και υποστηρίζει επίσης ότι η ελάφρυνση του χρέους θα πρέπει να απορρίπτεται μόνον εάν υπάρχει ευρεία συναίνεση στο κοινοβούλιο και μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ότι δεν πληρούνται τα πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας·

22.    τονίζει ότι η μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα του χρέους θα εξαρτηθεί από υπεύθυνες δανειοδοτικές πολιτικές, από την παροχή κατάλληλης χρηματοδότησης, τη διατήρηση υγιών οικονομικών πολιτικών, την ενισχυμένη διαχείριση του χρέους και την υγιή δημόσια και κοινοβουλευτική λογοδοσία για τη σύναψη δανείων, καθώς και από τις εξαγωγικές επιδόσεις και ιδίως την εξαγωγική διαφοροποίηση·

23.    καλεί εκείνα τα κράτη μέλη που θέτουν επιζήμιους διαρθρωτικούς όρους στην ελάφρυνση του χρέους, όπως ιδιωτικοποιήσεις, τομεακές αναδιαρθρώσεις, ελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των εμπορικών ανταλλαγών, καθώς και σύνδεση με τους μακροοικονομικούς στόχους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), να θέσουν τέλος σε αυτήν την πρακτική·

24.    καλεί όλους τους χορηγούς και τους πιστωτές να καταστήσουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα δάνεια και τις διαγραφές δανείων εύκολα διαθέσιμες και προσβάσιμες στις χώρες εταίρους και να απαιτούν την ίδια διαφάνεια για τους εμπορικούς πιστωτές·

25.    καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση στην "πλευρά προσφοράς" της διαφθοράς ερευνώντας, διώκοντας ποινικά και καταρτίζοντας μαύρες λίστες ενόχων δωροδοκίας, και να προστατεύουν τις φτωχές χώρες από τα "ληστρικά αμοιβαία κεφάλαια"·

26.    καλεί την Παγκόσμια Τράπεζα να καταστήσει διαθέσιμη χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους στις χώρες που αγωνίζονται να επιτύχουν τους ΑΣΧ·

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

27.    καλεί την ΕΕ να αυξήσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά την ΕΑΒ για την εκπαίδευση προκειμένου να καλύψει τη διαφορά των 5,3 δισ. ευρώ στη χρηματοδότηση, και, δεδομένου ότι η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει η πρωτοβουλία Εκπαίδευση για Όλους (FTI) είναι η έλλειψη εξωτερικής χρηματοδότησης, συγχαίρει την Επιτροπή για τις προσπάθειες που ξεκίνησε με σκοπό την αύξηση των υποσχέσεων των χορηγών· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι, ενώ οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Διάσκεψη Χορηγών στις Βρυξέλλες στις 2 Μαΐου 2007 αναμένεται να δώσουν τη δυνατότητα σε 1 εκατομμύριο περισσότερα παιδιά να φοιτήσουν στο σχολείο, 76 ακόμη εκατομμύρια εξακολουθούν να στερούνται εκπαίδευσης·

28.    καλεί την ΕΕ να αυξήσει το ποσοστό της στην παγκόσμια ΕΑΒ για την υγεία το οποίο είναι επί του παρόντος 6,6%, προκειμένου να συντελέσει στο να γεφυρωθεί η διαφορά ύψους 11,9 δισ. ευρώ που παρατηρείται στη συνολική χρηματοδότηση ύψους 21 δισ. ευρώ η οποία απαιτείται κατ’ εκτίμηση ετησίως για την κάλυψη των συνολικών αναγκών σε δαπάνες για την υγεία και απευθύνει έκκληση για τη συνέχιση της καταβολής συνεισφορών στο Παγκόσμιο Ταμείο Υγείας για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας και την αύξηση του προβλεπόμενου ύψους τους·

29.    καλεί την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) να συνεχίσει να στηρίζει τη δήλωση της Αμπούζα του 2001 σύμφωνα με την οποία οι χώρες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 15% των εθνικών τους προϋπολογισμών στον τομέα της υγείας, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο δύο αφρικανικά κράτη τήρησαν αυτήν την υπόσχεση·

30.    τονίζει ότι οι κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών έχουν σημειώσει πραγματική πρόοδο την τελευταία δεκαετία όσον αφορά την αύξηση των επενδύσεων στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης αλλά ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν εκπληρωθεί οι υποσχέσεις και καλεί τις εν λόγω κυβερνήσεις να θέσουν ένα χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του στόχου της επένδυσης τουλάχιστον του 20% του κρατικού προϋπολογισμού στην εκπαίδευση και τον στόχο της επένδυσης του 15% των κρατικών προϋπολογισμών στην υγεία·

31.    καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργήσει το 2008 έλεγχο της δέσμευσης όσον αφορά τον ΜΑΣ ότι, έως το 2009, το 20% όλης της ΕΑΒ της ΕΕ θα διατίθεται στη βασική υγεία και τη βασική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

32.    υπογραμμίζει ότι αποτελεί προτεραιότητα να διασφαλιστεί ότι τα "δυσπρόσιτα" παιδιά –τα παιδιά ευπαθών κρατών που πλήττονται από συγκρούσεις, αυτά με αναπηρίες, απομακρυσμένων περιφερειών, χρονίως φτωχών οικογενειών ή παιδιά που αποκλείονται λόγω εθνικότητας– μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δικαίωμα σε βασική εκπαίδευση·

33.    καλεί την ΕΕ να επιστήσει επειγόντως την προσοχή της στην εκπαίδευση σε ευπαθή κράτη που πλήττονται από συγκρούσεις, τα οποία λαμβάνουν επί του παρόντος λιγότερο από το ένα πέμπτο της παγκόσμιας βοήθειας για εκπαίδευση παρόλο που συγκεντρώνουν πάνω από το ήμισυ των παιδιών που στερούνται εκπαίδευση παγκοσμίως, και καλεί ιδιαίτερα την Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Επιτροπής (ECHO) να ακολουθεί σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη στήριξη ECHO για την εκπαίδευση σε περίπτωση αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης·

34.    καλεί την ΕΕ να συνδράμει τις χώρες στην ανάπτυξη εθνικών ικανοτήτων για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων όσον αφορά τη μάθηση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εκτεταμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση παρέχει επίσης εκπαίδευση ποιότητας·

35.    αποδοκιμάζει το γεγονός ότι στην ουσία καμία χώρα στην Αφρική δεν βρίσκεται σε πορεία επίτευξης των ΑΣΧ για τη μητρική και την παιδική υγεία·

36.    σημειώνει ότι η πρόοδος όσον αφορά την παιδική θνησιμότητα υπολείπεται άλλων ΑΣΧ παρά τη διαθεσιμότητα απλών, χαμηλού κόστους παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να αποτρέψουν εκατομμύρια θανάτων ετησίως και τονίζει ότι η θεραπεία με ενυδάτωση από το στόμα, οι κουνουπιέρες που ψεκάζονται με εντομοκτόνο, ο θηλασμός και τα κοινά αντιβιοτικά για ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος θα μπορούσαν να αποτρέψουν περίπου το 63% των παιδικών θανάτων·

37.    πιστεύει ότι η υποδομή υγειονομικής περίθαλψης χρήζει σταθερής και μακροπρόθεσμης δημοσιονομικής στήριξης από εθνικούς προϋπολογισμούς και διεθνείς ενισχύσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι ΑΣΧ που συνδέονται με την υγεία, όπως η μείωση της παιδικής θνησιμότητας μέσω της αύξησης της κάλυψης εμβολιασμού, η πρόσβαση σε ειδικευμένους επαγγελματίες, η στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης νέων διαγνωστικών μεθόδων και θεραπειών καθώς και της πρόσβασης σε αυτές, και η παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού και αποχέτευσης και η επίτευξη του στόχου της καθολικής πρόσβασης στην πρόληψη, τη θεραπεία, την αγωγή και τη στήριξη έως το 2010, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων πληθυσμιακών ομάδων και αυτών που είναι ευάλωτοι στην πανδημία·

38.    καλεί τη διεθνή κοινότητα χορηγών να παράσχει βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα προγράμματα δράσης στον τομέα της υγείας, να αντιμετωπίσουν θέματα όπως η ανάγκη αειφόρου χρηματοδότησης για υποδομές υγείας και μισθούς, να αυξήσουν τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και να αποφύγουν την υπερβολική διαρροή εγκεφάλων μέσω της μετανάστευσης εργαζόμενων υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα της υγείας·

39.    χαιρετίζει τη διακήρυξη του Γιοχάνεσμπουργκ της 3ης τακτικής συνεδρίασης της Διάσκεψης των Υπουργών Υγείας της ΑΕ στις 9-13 Απριλίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση των συστημάτων υγείας για ισότητα και ανάπτυξη ως σημαντική πρωτοβουλία για την επίτευξη των ΑΣΧ στον τομέα της υγείας· καλεί την ΕΕ να στηρίξει τα κράτη μέλη της ΑΕ στην εφαρμογή των προγραμμάτων που βασίζονται σε αυτήν τη διακήρυξη·

40.    καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να πρωτοπορεί όσον αφορά τις προσπάθειες στήριξης των δικαιωμάτων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας διατηρώντας σταθερά τα επίπεδα της χρηματοδότησης για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης της διεθνούς διάσκεψης για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη (ICPD) και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ενώ η Υποσαχάρια Αφρική έχει τα υψηλότερα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας, έχει επίσης το χαμηλότερο ποσοστό χρήσης αντισύλληψης στον κόσμο (19%) και το 30% του συνόλου των μητρικών θανάτων στην ήπειρο προκαλούνται λόγω επικίνδυνων αμβλώσεων·

41.    επισημαίνει τα σχέδια των Ηνωμένων Εθνών για την έγκριση μίας νέας επιδίωξης όσον αφορά τον ΑΣΧ 5 σχετικά με την καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και, ως εκ τούτου, λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο δράσης του Μαπούτο για την υλοποίηση της ηπειρωτικής πολιτικής πλαισίου για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα 2007-2010, που εγκρίθηκε από το ειδικό τμήμα της Διάσκεψης των Υπουργών Υγείας της ΑΕ στις 18-22 Σεπτεμβρίου 2006 (σχέδιο δράσης Μαπούτο)·

42.    υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να καταπολεμηθεί η βασιζόμενη στο φύλο βία σε όλες τις μορφές της, επειδή η βία επηρεάζει την πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση και την υγεία και αποτελεί επίσης μια από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της πανδημίας του HIV και κατά συνέπεια αποτελεί μείζονα φραγμό για την επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας των φύλων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

43.    καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση του HIV/Aids στις αναπτυσσόμενες χώρες και να μεριμνήσει ώστε αυτές οι οποίες πλήττονται σοβαρότερα να έχουν ακόμη καλύτερη πρόσβαση, σε προσιτές τιμές, σε πόρους και πολιτικές πρόληψης, αντιρετροϊκές θεραπείες και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (υποδομή, προσωπικό και φάρμακα) οι οποίες να ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη ζήτηση·

44.    επισημαίνει ότι όλοι οι ΑΣΧ εξαρτώνται σε καθοριστικό βαθμό από τον περιορισμό της επιδημίας του AIDS και ζητεί από την Επιτροπή να δώσει μέγιστη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας αυτής πανδημίας υποστηρίζοντας μία έντονη και ολοκληρωμένη αντίδραση· επισημαίνει ότι η αντίδραση θα πρέπει να διασφαλίζει καθολική πρόσβαση στην υφιστάμενη πρόληψη και αγωγή, καθώς και σε επαρκείς επενδύσεις στην ανάπτυξη και την καθολική πρόσβαση σε ευρύ φάσμα τεχνολογιών πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων μικροβιοκτόνων και εμβολίων·

45.    καλεί την ΕΕ να αυξήσει τη χρηματοδότηση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η πρόοδος στη βασική επιστήμη και τη βιοϊατρική θα έχει ως αποτέλεσμα νέα και οικονομικά προσιτά φάρμακα, εμβόλια και διαγνωστικές μεθόδους για παραμελημένες ασθένειες· να στηρίξει τα στάδια ανάπτυξης της Ε&Α· και να διασφαλίσει τη χρήση νέων προϊόντων από παραμελημένες ομάδες πληθυσμού·

46.    καλεί την ΕΕ να στηρίξει την πλήρη εφαρμογή της διακήρυξης της Ντόχα όσον αφορά τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου και τη δημόσια υγεία της Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ στις 9-14 Νοεμβρίου 2001, και να μεριμνήσει ώστε τα φάρμακα να είναι προσιτά για τις αναπτυσσόμενες χώρες που λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με τη διακήρυξη, και καλεί επίσης την ΕΕ να παράσχει τεχνική υποστήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες για την εφαρμογή των μέτρων υπέρ της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο του δικαίου περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

47.    τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης επανεξέτασης των ισχυόντων συστημάτων που αδυνατούν να επιλύσουν το πρόβλημα της πρόσβασης στα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής συστάσεων στον ΠΟΕ για τροποποίηση των κανόνων του που διέπουν την εξαγωγή φαρμάκων βάσει υποχρεωτικής άδειας, γνωστών ως απόφαση της 30ής Αυγούστου·

48.    επισημαίνει ότι σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, πρέπει να προσληφθούν δύο εκατομμύρια εκπαιδευτικοί και πάνω από τέσσερα εκατομμύρια εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, προκειμένου να καταστεί πραγματικότητα η υγεία και η εκπαίδευση για όλους και πρέπει να επενδύονται 10 δισ. ευρώ κάθε χρόνο στην εκπαίδευση και σε μισθούς καλά καταρτισμένων εκπαιδευτικών και εργαζομένων στον τομέα της υγείας·

49.    καλεί τις κυβερνήσεις των φτωχών χωρών να καθορίσουν τους μισθούς των υφιστάμενων εργαζομένων στον τομέα της υγείας και των εκπαιδευτικών σε αξιοπρεπή επίπεδα σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τους·

50.    καλεί τις κυβερνήσεις των φτωχών χωρών να διασφαλίσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και εκπροσώπηση των πολιτών, καθώς και εποπτεία της παρακολούθησης των δημόσιων υπηρεσιών και να διευκολύνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών στον τοπικό και εθνικό σχεδιασμό και στις διαδικασίες προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών και των συμβάσεων που υπογράφονται από τους χορηγούς·

51.    τονίζει ότι σε ορισμένες χώρες τα ποσοστά υποσιτισμού αυξάνονται και ότι συνολικά για την Αφρική, εκτιμάται ότι περίπου 3,7 εκατομμύρια επιπλέον παιδιά θα υποσιτίζονται το 2015 από ό,τι σήμερα και καλεί την ΕΕ να επανεξετάσει και να εκτιμήσει εάν οι έμμεσες επενδύσεις τους αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τον υποσιτισμό·

52.    καλεί τους χορηγούς της ΕΕ να ξεκινήσουν αμέσως την υποβολή εκθέσεων χρησιμοποιώντας διεθνώς εγκεκριμένους δείκτες για τη διατροφή σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τα δίκτυα ασφαλείας και την κοινωνική προστασία, τη διακυβέρνηση, το νερό, την αποχέτευση και την υγεία·

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

53.    επιμένει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν τον κώδικα δεοντολογίας για τον συντονισμό των χορηγών προκειμένου να βελτιώνεται ο συντονισμός των δαπανών και των προγραμμάτων για την υγεία και την εκπαίδευση και να δίδεται περισσότερη προσοχή στις παραμελημένες χώρες που δεν λαμβάνουν βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που διέρχονται κρίση και των ευπαθών κρατών·

54.    καλεί όλα τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν πλήρως τις αρχές που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας και τονίζει ότι πρέπει να καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια από την ΕΕ σε σχέση με την αμοιβαία λογοδοσία, τη συμμετοχή των χωρών εταίρων και τη μεταρρύθμιση της τεχνικής υποστήριξης, επειδή τα κράτη μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας σημείωσαν κακές επιδόσεις σε αυτούς τους τρεις τομείς στην πρόσφατη βασική επισκόπηση του ΟΟΣΑ για την εφαρμογή της διακήρυξης του Παρισιού·

55.    καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τους εταίρους να αναπτύξουν την εγχώρια ικανότητά τους, ώστε να κατευθύνουν μία συνεκτική διαδικασία διαχείρισης της ανάπτυξης, καθώς αυτό παραμένει καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της δικαιωματικής συμμετοχής των χωρών και της ηγεσίας της ίδιας τους της διαδικασίας ανάπτυξης·

56.    πιστεύει ότι η μικροχρηματοδότηση αποτελεί ένα από τα πιο κεφαλαιώδη μέσα για την καταπολέμηση της φτώχειας, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στους ίδιους τους φτωχούς να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτόν τον αγώνα·

57.    φρονεί ότι στο πλαίσιο της κοινοτικής αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να δοθεί εκ νέου προσοχή στις προτεραιότητες που αφορούν ειδικά τα δύο φύλα και στα δικαιώματα των παιδιών διότι πρόκειται για βασικά δικαιώματα και επίσης διότι συγκαταλέγονται μεταξύ των κριτηρίων διακυβέρνησης που εφαρμόζονται δυνάμει της συμφωνίας του Κοτονού(9) αλλά και ευρύτερα·

58.    χαιρετίζει την εταιρική σχέση της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των φύλων για την ανάπτυξη και την ειρήνη που συνάφθηκε πρόσφατα, με στόχο τη διασφάλιση ότι το φύλο δεν παραγκωνίζεται κατά την εφαρμογή και την επανεξέταση της διακήρυξης του Παρισιού·

59.    φρονεί ότι τα έγγραφα στρατηγικής για τη μείωση της φτώχειας (ΕΣΜΦ) και τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα (ΕΣΧ) είναι εν δυνάμει σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη των ΑΣΧ, πρέπει όμως να εκπονηθούν, να εφαρμοσθούν, να εποπτευθούν και να αξιολογηθούν σε στενή συνεργασία με τα κοινοβούλια στις χώρες ΑΚΕ και τα κράτη μέλη, το Κοινοβούλιο, την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές και να δίδουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην επίτευξη των ΑΣΧ·

60.    εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη ευελιξίας στον προγραμματισμό της ΕΕ που ορίζει περιορισμένες προτεραιότητες κατά την έναρξη ενός κύκλου προγραμματισμού και, συνεπώς, δεν επιτρέπει τη στήριξη νέων θεμάτων, ακόμη και εάν ζητηθεί απευθείας από τις κυβερνήσεις των εταίρων·

61.    τονίζει ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για αειφόρο οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη προώθησης πρωτοβουλιών ανάπτυξης συμπράξεων ιδιωτικού-δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης·

62.    τονίζει τις αυξημένες δυνατότητες ξένων άμεσων επενδύσεων στην ανάπτυξη, τη διαρκή οικονομική μεγέθυνση, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την επιχειρηματικότητα και τη τεχνολογία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία διαφανούς, προβλεπόμενου και ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος, ελαχιστοποιώντας τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, τηρώντας τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, προωθώντας τον ανταγωνισμό και καταβάλλοντας προσπάθειες για χρηστές μακροοικονομικές πολιτικές·

63.    καλεί τους χορηγούς και τους δικαιούχους να στηρίξουν τη βελτίωση των δεδομένων για την υλοποίηση και την παρακολούθηση των ΑΣΧ·

64.    καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, όταν οι πόροι δαπανώνται σε υποδομές, η μείωση της φτώχειας θα παραμένει το επίκεντρο όλων των σχεδίων·

65.    αναγνωρίζει ότι οι τρέχοντες πόροι και μέσα της ΕΕ όπως η Διευκόλυνση για Υποδομή, η Διευκόλυνση για το νερό και η Διευκόλυνση στον ενεργειακό τομέα αντιμετωπίζουν σημαντικά θέματα, αλλά διερωτάται εάν είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά ισοδυναμούν με σημαντική επικεντρωμένη στήριξη των ΑΣΧ·

66.    καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τις εταιρικές της σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να ενθαρρυνθεί η αμοιβαία λογοδοσία και οι αμοιβαίες υποχρεώσεις μέσω της θέσπισης προβλέψιμων κριτηρίων αναφοράς και προθεσμιών για τις αυξήσεις της ΕΑΒ, προκειμένου να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός των δικαιούχων χωρών όσον αφορά τις αυξήσεις στις δημόσιες επενδύσεις·

67.    τονίζει ότι για την επίτευξη των ΑΣΧ πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα και ότι αυτό απαιτεί την ευρύτερη δυνατή εταιρική σχέση των ενδιαφερομένων, ιδίως με τα εθνικά κοινοβούλια των αναπτυσσόμενων χωρών, την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές, καθώς και ιδιώτες εταίρους·

68.    ευελπιστεί ότι θα συναφθεί συμφωνία κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της κοινής στρατηγικής μεταξύ Αφρικής-ΕΕ σχετικά με τη θεμελιώδη σημασία της επίτευξης των στόχων ΑΣΧ έως το 2015·

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

69.    επιμένει ότι η ΕΕ και οι κυβερνήσεις εταίροι πρέπει να διασφαλίσουν ότι η δημοσιονομική στήριξη θα λαμβάνει πάντα τη μορφή δημοσιονομικής βοήθειας ανά τομέα η οποία θα διαθέτει τα χρήματα σε έναν συγκεκριμένο τομέα στον οποίο θα πρέπει να δαπανάται η χρηματοδότηση, να χρησιμοποιήσουν στόχους που σχετίζονται με τη φτώχεια οι οποίοι υπολογίζουν το αποτέλεσμα των πολιτικών αντί των δημοσιονομικών εισροών και εκροών, να θεσπίσουν μηχανισμούς και εργαλεία παρακολούθησης προκειμένου να διασφαλίσουν την κάλυψη των βασικών αναγκών, ιδίως δε στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, από επαρκές ποσοστό της γενικής δημοσιονομικής στήριξης, και τονίζει ότι αυτό πρέπει να συνοδεύεται από στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων, και τονίζει ότι ένα ποσοστό 0,5 % της παρασχεθείσας δημοσιονομικής στήριξης θα πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά σε μηχανισμούς ελέγχου από την κοινωνία των πολιτών·

70.    καλεί την ΕΕ να στηρίξει τη συνεκτική διαχείριση των ΑΣΧ όσον αφορά τη γενική δημοσιονομική στήριξη μέσω διαφόρων τμημάτων της εκτελεστικής εξουσίας και των νομοθετικών εξουσιών και να παράσχει στήριξη για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, καθώς και τον έλεγχο σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών και τοπικών αρχών της δημοσιονομικής στήριξης με στόχο τη διασφάλιση ενός ισχυρού και σαφούς δεσμού μεταξύ της δημοσιονομικής στήριξης και της επίτευξης των ΑΣΧ·

71.    ζητεί τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών στην αποτελεσματική δημοσιονομική παρακολούθηση υπό τη μορφή μελετών παρακολούθησης των δημόσιων δαπανών (PETS) που επιτυγχάνουν μία εμπεριστατωμένη σύγκριση μεταξύ "εισροών" και "εκροών" βάσει των κριτηρίων της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ·

72.    καλεί την ΕΕ να αυξήσει το ποσοστό βοήθειας που δαπανάται μέσω άμεσης δημοσιονομικής στήριξης στις χώρες που έχουν αποδείξει χρηστή διακυβέρνηση, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της δημοκρατίας·

73.    τονίζει ότι η δημοσιονομική στήριξη στη συνήθη της μορφή αποτελεί ουσιαστικά μία ακόμη βραχυπρόθεσμη συμφωνία μεταξύ χορηγών και κυβερνήσεων, όπου ελάχιστες συμφωνίες υπερβαίνουν τα τρία έτη και καλεί τους χορηγούς να αυξήσουν τη διάρκεια της δέσμευσης την οποία αναλαμβάνουν, πιθανώς σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΕ για τις συμβάσεις στον τομέα των ΑΣΧ που περιλαμβάνουν εξαετείς δεσμεύσεις και σαφείς όρους και σαφήνεια όσον αφορά το πότε και πώς θα πρέπει να δαπανηθεί η εν λόγω στήριξη·

74.    καλεί τις χώρες να επικεντρωθούν στις επιπτώσεις της γενικής δημοσιονομικής στήριξης στην ισότητα των γυναικών και τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, επειδή οι συνολικές αυξήσεις στη χρηματοδότηση δεν υπερβαίνουν απαραίτητα την άνιση πρόσβαση και την κατάσταση των περιθωριοποιημένων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των ατόμων με αναπηρίες·

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

75.    υπενθυμίζει ότι η Συμφωνία του Κοτονού διαθέτει ένα πλαίσιο διαλόγου μεταξύ ΕΕ και των κρατών ΑΚΕ για θέματα διακυβέρνησης και καλεί την ΕΕ, αντί να προσθέσει νέες πρωτοβουλίες, στρατηγικές και πολιτικές, να ενισχύσει το παρόν πλαίσιο·

76.    εκφράζει τη λύπη του που το μέσο διακυβέρνησης της ΕΕ το οποίο παρουσιάζεται ως δέσμη κινήτρων δημοσιονομικής στήριξης μειώνει τους ΑΣΧ μόνον σε έναν από είκοσι τρεις δείκτες, μέσω άλλων δεικτών όπως η ελευθέρωση του εμπορίου, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η μετανάστευση που είναι άσχετοι με την εφαρμογή των ΑΣΧ και πιστεύει ότι το μέσο διακυβέρνησης θα πρέπει να επικεντρωθεί στη δέσμευση της χώρας εταίρου να εφαρμόσει τους ΑΣΧ·

77.    προτρέπει την ΕΕ να επωφεληθεί της ευκαιρίας που παρουσιάζει η επανεξέταση της προσέγγισης του προφίλ διακυβέρνησης του 2008, προκειμένου να ακούσει τις απόψεις του ευρωπαϊκού και του αφρικανικού κοινοβουλίου και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των κρατών μελών και των αφρικανικών κυβερνήσεων, και να προσαρμόσει την προσέγγισή της όσον αφορά τη διακυβέρνηση αναλόγως·

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

78.    υπενθυμίζει ότι η ειρήνη και η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ΑΣΧ, και ως εκ τούτου προτρέπει την ΕΕ να μεριμνήσει ώστε οι αναπτυξιακές πολιτικές της να έχουν θετικές επιπτώσεις στην οικοδόμηση της ειρήνης·

79.    υπενθυμίζει τη δέσμευση ενσωμάτωσης της διάστασης της ευαισθησίας στο θέμα των συγκρούσεων σε όλες τις πολιτικές και τα μέσα της ΕΕ, όπως υποστηρίζεται στο πρόγραμμα του Γκέτεμποργκ του 2001 για την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων, και καλεί την ΕΕ να εφαρμόσει τα τελευταία εγκριθέντα μέσα για την πρόληψη των συγκρούσεων όπως η στρατηγική της ΕΕ για τα φορητά όπλα και τον ελαφρύ οπλισμό, η πολιτική πλαίσιο της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και η κοινή αντίληψη της ΕΕ περί αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης (DDR)·

80.    χαιρετίζει το γεγονός ότι μία συνθήκη για το εμπόριο όπλων έχει πλέον την υποστήριξη του 80% των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο, και προτρέπει την ΕΕ να διαδραματίσει τον ρόλο της προκειμένου να διασφαλίζει ότι μπορεί να υπάρξει μία διεθνής, νομικά δεσμευτική συμφωνία·

ΕΜΠΟΡΙΟ

81.    καλεί την ΕΕ να μεριμνήσει για τη συνοχή μεταξύ της εμπορικής πολιτικής της, της αλιευτικής πολιτικής της, της πολιτικής της στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη και της κοινής γεωργικής πολιτικής της ώστε να αποφευχθούν άμεσες ή έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία των αναπτυσσόμενων χωρών·

82.    τονίζει ότι το άνοιγμα του εμπορίου μπορεί να αποτελέσει μία από τις πλέον αποτελεσματικές κινητήριες δυνάμεις οικονομικής ανάπτυξης, πρέπει όμως, προκειμένου να μειωθεί η φτώχεια, να συμπληρώνεται από εγχώριες αναδιανεμητικές και κοινωνικές πολιτικές·

83.    τονίζει την υπόσχεση του αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα και την ανάγκη θέσπισης δίκαιων και ισότιμων εμπορικών συστημάτων βασισμένων σε διεθνείς κανόνες και σχεδιασμένων έτσι ώστε να διορθώνουν τις εμπορικές ανισότητες στο παγκόσμιο εμπόριο, ιδίως όσον αφορά την Αφρική· καλεί την ΕΕ να καταβάλει μέγιστη προσπάθεια για να τερματίσει το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ·

84.    σημειώνει ότι σύμφωνα με το Προεδρείο του αδιέξοδου Γύρου της Ντόχα, προκειμένου να διευκολυνθεί μία συμφωνία ευνοϊκή προς την ανάπτυξη, η ΕΕ πρέπει να εξετάσει την περικοπή κατά περίπου 70% των επιδοτήσεων των γεωργικών εξαγωγών που στρεβλώνουν το εμπόριο και ότι πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία για περικοπή των επιδοτήσεων και των δασμών με στόχο την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως τα τέλη του 2007·

85.    πιστεύει ότι το δίκαιο εμπόριο αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη δημιουργία αειφόρου εμπορίου με θεμιτά έσοδα για τους παραγωγούς στον αναπτυσσόμενο κόσμο· καλεί την Επιτροπή να απαντήσει στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το δίκαιο εμπόριο και την ανάπτυξη με μία σύσταση για τη στήριξη του δίκαιου εμπορίου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 και 2 του ψηφίσματος·

86.    καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι εμπορικές της συμφωνίες να στηρίζουν, και όχι να παρεμποδίζουν, την επίτευξη των ΑΣΧ· ειδικότερα, θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) να συνιστούν εργαλεία για την ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ και την εξάλειψη της φτώχειας σε αυτές·

87.    πιστεύει ότι οι διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να αποκλείονται από τις διαπραγματεύσεις για ΣΟΕΣ και συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), κυρίως οι διατάξεις TRIPs-plus οι οποίες εκτείνονται πέραν της συμφωνίας TRIP, όπως η αποκλειστικότητα των δεδομένων και οι περιορισμοί των λόγων των υποχρεωτικών αδειών·

88.    πιστεύει ότι όλες οι χώρες ΑΚΕ πρέπει να έχουν σαφές δικαίωμα να επιλέξουν εάν θα επεκτείνουν τις διαπραγματεύσεις πέραν του εμπορίου αγαθών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα θέματα της Σιγκαπούρης (πολιτική ανταγωνισμού, δημόσιες συμβάσεις και επενδύσεις) θα εξαιρεθούν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων εάν οι χώρες ΑΚΕ δεν επιθυμούν να διαπραγματευτούν αυτά τα θέματα·

89.    λαμβάνει υπό σημείωση τις πρόσφατες μελέτες της UNCTAD, καθώς και άλλες που καταδεικνύουν ότι η εκτεταμένη ελευθέρωση του εμπορίου στις ΛΑΧ έχει μικρό αντίκτυπο στους στόχους συνεχούς και σημαντικής μείωσης της φτώχειας και έχει συντελέσει στην ύφεση του εμπορίου των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των αφρικανικών χωρών και καλεί την ΕΕ να ξεκινήσει μία επίμονη και ειλικρινή εκστρατεία για την πραγματική αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας των εν λόγω ΛΑΧ, προωθώντας την τεχνική βοήθεια σε περαιτέρω υγειονομικά πρότυπα, το δίκαιο περί ιδιοκτησίας, τις επιχειρηματικές δεξιότητες και τα προγράμματα προστιθέμενης αξίας·

90.    καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει τη συνεργασία της και τις εμπορικές πολιτικές της όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να βοηθήσει τις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών να διατηρήσουν και να αναπτύξουν δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως αυτές που διασφαλίζουν την πρόσβαση του συνολικού πληθυσμού στο πόσιμο νερό, τις υπηρεσίες υγείας, την εκπαίδευση και τις μεταφορές·

91.    προτρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη το γεγονός ότι οι χώρες ΑΚΕ εξαρτώνται συχνά σε σημαντικό βαθμό από βασικά προϊόντα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη διακύμανση των τιμών και την αναπροσαρμογή των δασμών, και τονίζει τη σημασία της διαφοροποίησης και της ανάπτυξης μεταποιητικών βιομηχανιών και ΜΜΕ σε αυτές τις χώρες·

92.    τονίζει τη σημασία ανάπτυξης εμπορικής ικανότητας και την ανάγκη επιπρόσθετων πόρων από την ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα των χώρων ΑΚΕ να εντοπίζουν ανάγκες και στρατηγικές, να διαπραγματεύονται και να υποστηρίζουν την περιφερειακή ολοκλήρωση, για τη διαφοροποίηση και την προετοιμασία για την ελευθέρωση μέσω της ενίσχυσης της παραγωγής, των προμηθειών και των εμπορικών δυνατοτήτων· τονίζει δε τη σημασία αντιστάθμισης του κόστους προσαρμογής και της ενίσχυσης της ικανότητάς του να προσελκύει επενδύσεις·

93.    καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη βοήθειά της που συνδέεται με το εμπόριο για τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου οι φτωχότερες χώρες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον αυξημένο ανταγωνισμό που απορρέει από την ελευθέρωση της αγοράς·

94.    επιμένει ότι οι πόροι για την κάλυψη της βοήθειας για το εμπόριο θα πρέπει να είναι επιπρόσθετοι αυτών που προβλέπονται δυνάμει του 10ου ΕΤΑ και σύμφωνοι με τις απαιτήσεις ΑΚΕ που ορίζουν ότι η προσαρμογή ΣΟΕΣ πρέπει να χρηματοδοτείται χωριστά και επιπλέον του 10ου ΕΤΑ·

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

95.    προτρέπει την ΕΕ να συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην προώθηση σαφέστερων και αποτελεσματικότερων προσεγγίσεων για αειφόρο ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·

96.    τονίζει ότι οι φτωχές κοινότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες παρότι έχουν συμβάλει ελάχιστα στην αλλαγή του κλίματος θα υποφέρουν περισσότερο από τις συνέπειές της και καλεί την ΕΕ να διαθέσει σημαντικά κονδύλια για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν στην αύξηση της στάθμης της θάλασσας και την αυξημένη ένταση και συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων όπως οι ξηρασίες, οι έντονες καταιγίδες, οι πλημμύρες, κλπ., καθώς και στις παρεπόμενες πιέσεις όσον αφορά την υγεία, την παραγωγή τροφίμων και το νερό, οι οποίες θα θέσουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη και ενδέχεται να οδηγήσουν σε μετανάστευση μεγάλης κλίμακας και σε απειλές ασφάλειας·

97.    καλεί την ΕΕ να διαθέσει σημαντική χρηματοδότηση, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στις φτωχές χώρες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και τονίζει ότι αυτοί οι πόροι δεν μπορούν να διοχετευτούν από υφιστάμενους προϋπολογισμούς βοήθειας και ότι οι πληρωμές θα πρέπει να είναι επιπρόσθετες και αντισταθμιστικές· πιστεύει επίσης ότι σημαντικό τμήμα των εσόδων που συγκεντρώνονται από επιχορηγήσεις δυνάμει του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας και της φορολόγησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση καθαρής ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες·

98.    τονίζει ότι η προσαρμογή δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνον ως ανθρωπιστικό θέμα ή ως προτεραιότητα στο πλαίσιο μόνον της σύμβασης για την κλιματική αλλαγή· υπογραμμίζει επίσης ότι η μείωση των κινδύνων και τα μέτρα "κλιματικού ελέγχου" θα πρέπει να ενταχθούν στην κυρίαρχη αναπτυξιακή ατζέντα, καθώς και στα ΕΣΜΦ και τα ΕΣΧ·

99.    καλεί την ΕΕ να θεσπίσει επείγοντα μέτρα, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στις φτωχές χώρες να παράγουν κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καθαρή τεχνολογία ανάπτυξης με σκοπό να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και στην αποφυγή του προβλήματος των ραγδαίως αυξανόμενων εκπομπών στις φτωχές χώρες κατά την ανάπτυξή τους·

100.  τονίζει ότι, παρόλο που η ενέργεια δεν αντιμετωπίζεται ειδικά στη διακήρυξη της Χιλιετίας, η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών ενέργειας στους φτωχούς αποτελεί ζωτική προϋπόθεση για την εκπλήρωση των ΑΣΧ· επισημαίνει ότι οι προϋποθέσεις για τεχνολογίες ανανεώσιμων μορφών ενέργειας είναι εξαιρετικές σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, παρέχοντας έναν αποτελεσματικό τρόπο κάλυψης του αυξανόμενου κόστους του πετρελαίου και των ενεργειακών αναγκών και αποφεύγοντας παράλληλα τις περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις του κλίματος· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έχουν διατεθεί ανεπαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της ενεργειακής ένδειας· υπογραμμίζει, προς τούτο, την ανάγκη αυξημένων ροών βοήθειας, καθώς και ενίσχυσης της στήριξης των ιδιωτικών επενδύσεων σε τεχνολογίες ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΑΣΧ

101.  τονίζει ότι εάν επιτευχθούν οι ΑΣΧ, το ποσοστό των ανθρώπων που διαβιούν στη ένδεια θα μειωθεί στο ήμισυ μέσα σε μια δεκαετία· πρόκειται για τεράστιο επίτευγμα το οποίο παρόλα αυτά θα αφήσει παγιδευμένους στη χρόνια ένδεια εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που ανήκουν στις φτωχότερες και πλέον ευάλωτες ομάδες·

102.  καλεί την ΕΕ να ορίσει μία ημερομηνία για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με μία στρατηγική εξάλειψης της φτώχειας μετά το 2015·

103.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των προς ένταξη χωρών, τη Διακοινοβουλευτική Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ.

(1)

ΕΕ C 33 E της 9.2.2006, σελ. 311.

(2)

ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σελ. 1.

(3)

Εγκριθέντα κείμενα της ίδιας ημερομηνίας, P6_TA(2005)0445.

(4)

ΕΕ C 378 της 27.12.2006, σελ. 41.

(5)

Δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2007, αριθμός ISBN 9789264031050.

(6)

Εγκριθέντα κείμενα της ίδιας ημερομηνίας, P6_TA(2006)0141.

(7)

Εγκριθέντα κείμενα της ίδιας ημερομηνίας, P6_TA(2007)0043.

(8)

Εγκριθέντα κείμενα,, P6_TA(2006)0320.

(9)

Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της ευρωπαϊκής κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σελ. 3), όπως τροποποιήθηκε από τη συμφωνία που τροποποιεί τη Συμφωνία εταιρικής σχέσης που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σελ. 27).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ) είναι χρονικά προσδιορισμένοι και μετρήσιμοι στόχοι η επίτευξη των οποίων στηρίζεται στην παγκόσμια συνεργασία. Ωστόσο, παρότι πολλά μέρη του κόσμου έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίτευξης των ΑΣΧ, η υποσαχάρια Αφρική εξακολουθεί να αποκλίνει σημαντικά και είναι η φτωχότερη περιοχή του κόσμου.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Το 2005 η ΕΕ των 15 κρατών μελών δεσμεύτηκε να διαθέσει μέχρι το 2015 το 0,7% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) για Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ), με ενδιάμεσο στόχο το 0,56% μέχρι το 2010. Το ήμισυ τουλάχιστον της προγραμματισμένης αύξησης από 26,5 δισ. ευρώ σε 50 δισ. ευρώ προορίζεται για την Αφρική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) έχει ήδη δηλώσει, στην αξιολόγησή της με θέμα την κοινοτική στρατηγική για την Αφρική, ότι οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν.

Επισημαίνεται πάντως ότι η ΕΑΒ ήταν ιδιαίτερα υψηλή το 2005 λόγω του εύρους των ενεργειών μείωσης του χρέους της Λέσχης του Παρισιού. Η διμερής βοήθεια προς την υποσαχάρια Αφρική αυξήθηκε κατά 23% σε πραγματικούς όρους στα 21 δισ. ευρώ το 2006, όμως, εάν εξαιρεθεί η μείωση του χρέους προς τη Νιγηρία, η διμερής βοήθεια προς την περιοχή αυξήθηκε μόνο κατά 2%. Οι συμβάσεις υπολογισμού που χρησιμοποιεί ο ΟΟΣΑ επιτρέπουν πράγματι στους χορηγούς να προσθέτουν στην ονομαστική αξία του χρέους τη διαγραφή ως βοήθεια, στην πραγματικότητα όμως η μείωση του χρέους δεν συνιστά μεταφορά νέων πόρων για την ανάπτυξη. Σε συμφωνία με τη συναίνεση του Μοντερέι, η μείωση του χρέους πρέπει να αφαιρεθεί από όλα τα ποσοτικά στοιχεία προκειμένου να σχηματιστεί σαφής εικόνα για τα επίπεδα της πραγματικής βοήθειας που παρέχεται στην Αφρική.

Είναι σαφές ότι οι ΑΣΧ δεν θα επιτευχθούν εάν οι φτωχότερες αναπτυσσόμενες χώρες δεν λάβουν αυξημένη και βελτιωμένη βοήθεια ως συμπλήρωμα της κινητοποίησης των δικών τους εγχώριων πόρων. Ο ΟΗΕ, η Αφρικανική Ένωση, η ομάδα G8 και η ΕΕ οφείλουν να συμμορφωθούν με τις τρέχουσες εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες οι χορηγοί πρέπει να προϋπολογίζουν αυξήσεις ύψους περίπου 3,7 δισ. ευρώ το έτος ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος των 18,7 δισ. ευρώ σε πραγματικούς πόρους για την Αφρική.

Πρέπει επίσης να υπάρξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα όσον αφορά την υλοποίηση της διακήρυξης του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, η οποία θα εξασφαλίσει ουσιαστική και προβλέψιμη χρηματοδότηση σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να γίνει κατανοητός είναι η αύξηση του αριθμού των χορηγών που δεν συμμετέχουν στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, της Κίνας και κρατών μελών της ΕΕ εκτός Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η συμμετοχή τους, και κυρίως η επιρροή ορισμένων στη διακυβέρνηση, την οικονομική πολιτική και τη διαφάνεια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οι δαπάνες για την ανάπτυξη πρέπει να ληφθούν καταλλήλως υπόψη κατά την ουσιαστική αναθεώρηση των κοινοτικών δαπανών, η οποία θα αρχίσει το 2008.

Πρέπει επίσης να αναζητηθούν καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης ως εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης εκτός της ΕΑΒ. Από τα ομόλογα της Διεθνούς Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης για την Ανοσοποίηση έχουν συγκεντρωθεί 0,75 δισ. ευρώ για ανοσοποίηση μέσω της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τον Εμβολιασμό και την Ανοσοποίηση. Από τον γαλλικό φόρο επί των αεροπορικών εισιτηρίων αναμένεται να συγκεντρώνονται 187 εκατ. ευρώ ετησίως. Οκτώ αφρικανικές και τέσσερις αναπτυγμένες χώρες έχουν αρχίσει διαδικασίες για την επιβολή φόρου στην αεροπορία.

Καθώς τόσο ο προϋπολογισμός της ΕΕ όσο και το 10ο ΕΤΑ που έχουν καθοριστεί πλέον μέχρι το 2013 παρουσιάζουν οριακές μόνο αυξήσεις, η αύξηση της χρηματοδότησης θα πρέπει να επιτευχθεί ενδεχομένως μέσω των πακέτων διμερούς βοήθειας των κρατών μελών, γεγονός που συνεπάγεται αναλογική μείωση του ύψους της κοινοτικής βοήθειας που παρέχεται στα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές οι οποίες θα συμβάλουν στη διάθεση περισσότερων χρημάτων μέσω της Επιτροπής. Μια πρόταση ήταν η δημιουργία ειδικού ταμείου ΑΣΧ που θα αφορά συγκεκριμένα τις δραστηριότητες μείωσης της φτώχειας σε όλες τις φτωχές χώρες και του οποίου η διαχείριση θα στηρίζεται στη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Η υπόσχεση για πλήρη διαγραφή (100%) του χρέους που δόθηκε στις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες (ΥΦΧ) στο Gleneagles τηρήθηκε. Η Σιέρα Λεόνε ήταν η δέκατη έβδομη χώρα που επέτυχε το σημείο ολοκλήρωσης των ΥΦΧ στα τέλη του 2006. Οκτώ χώρες βρίσκονται τώρα στο σημείο απόφασης και άλλες οκτώ είναι στο σημείο της προαπόφασης. Χάρη στη μείωση του χρέους, 420 εκατ. ευρώ που προορίζονταν για άλλους σκοπούς διατέθηκαν για κοινωνικές δαπάνες στην Αφρική, όπως η κατάργηση των σχολικών διδάκτρων σε αρκετές χώρες.

ΕΜΠΟΡΙΟ

Η Αφρικανική Ένωση κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει δίκαια και ισότιμα εμπορικά συστήματα και να διευκολύνει την πρόσβαση στις αγορές τους. Καθώς η ΕΕ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα ως ενιαίο σώμα, είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο η Ευρώπη έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες άσκησης πίεσης προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε διεθνές επίπεδο και στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων ΣΟΕΣ, πρέπει να εξεταστούν οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά, οι τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο και οι περιοριστικοί κανόνες καταγωγής, όπως και οι σοβαρές ελλείψεις ικανοτήτων.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η διακυβερνητική ομάδα εργασίας για την αλλαγή του κλίματος των Ηνωμένων Εθνών έχει τονίσει ότι παρότι οι φτωχότερες χώρες του κόσμου έχουν συμβάλει ελάχιστα στην αλλαγή του κλίματος, υφίστανται τις σοβαρότερες συνέπειες του φαινομένου αυτού.

Η ΕΕ έχει ήδη δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020 και κατά 30% εάν γίνει παρόμοια προσπάθεια και από άλλα βιομηχανοποιημένα κράτη. Οι χορηγοί αύξησαν επίσης τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων κατά την περίοδο 2000 έως 2005· ωστόσο, η αυξητική αυτή τάση πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να βοηθηθούν οι φτωχές, ευάλωτες χώρες να προσαρμοστούν στην αύξηση της στάθμης της θάλασσας, στις στερήσεις, στην αύξηση της ξηρασίας και στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες. Η ΕΕ πρέπει επίσης να συνεργαστεί με αναπτυσσόμενες χώρες για την ανάπτυξη προσπαθειών περιορισμού του φαινομένου, υποστηρίζοντας τη μεταφορά καθαρών και αποδοτικών τεχνολογιών που εξοικονομούν ενέργεια και τις επενδύσεις σε τομείς εκτός του άνθρακα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η πρόοδος προς την επίτευξη του ΑΣΧ που αφορά την καθολική εκπαίδευση είναι ενθαρρυντική σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, πρέπει όμως ακόμη να εγγραφούν στο σχολείο 50 εκατομμύρια παιδιά από την Αφρική προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μέχρι το 2010. Η επίτευξη της πρώτης φάσης του ΑΣΧ για την ισότητα των φύλων –γεφύρωση του χάσματος που παρατηρείται στην εκπαίδευση μεταξύ των δύο φύλων– είχε οριστεί για το 2006 αλλά δεν επιτεύχθηκε.

Τόσο η UNESCO όσο και η πρωτοβουλία για την εκπαίδευση(FTI) της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρουν ότι οι στρατηγικές πρέπει να διασφαλίσουν στα "δυσπρόσιτα" παιδιά το δικαίωμά τους στη βασική εκπαίδευση – αυτό αφορά τα παιδιά με αναπηρίες ή τα παιδιά από απομακρυσμένες περιοχές, από παραδοσιακά φτωχές οικογένειες ή τα παιδιά που έχουν αποκλειστεί για εθνοτικούς λόγους.

Απαιτείται ακόμη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η UNESCO έχει προειδοποιήσει ότι ο αριθμός των δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην υποσαχάρια Αφρική πρέπει να αυξηθεί από 2,4 εκατ. σε 4 εκατ. μέχρι το 2015 προκειμένου να διασφαλιστεί ποιοτική καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Απαιτείται επίσης διεθνής στήριξη ώστε να βοηθηθούν οι χώρες να αναπτύξουν εθνικές ικανότητες ανίχνευσης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων στον τομέα της μάθησης.

Οι διεθνείς εταίροι πρέπει να εργαστούν πλέον προς την κατεύθυνση της γεφύρωσης του ισχύοντος παγκοσμίου χάσματος χρηματοδότησης το οποίο ξεκινά από 5,3 δισ. περίπου το έτος. Αξίζουν συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονός ότι συγκέντρωσε τους χορηγούς της ΕΕ τον Μάιο του 2007 σε μια προσπάθεια υλοποίησης των υποσχέσεων περί βασικής εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Η παροχή θεραπευτικής αγωγής για συγκεκριμένες ασθένειες αυξάνει, αλλά τα υγειονομικά συστήματα είναι τόσο αδύναμα ώστε η πρόοδος προς την κατεύθυνση της μείωσης των παιδικών ασθενειών και της παιδικής, βρεφικής και μητρικής θνησιμότητας είναι απελπιστικά αργή. Εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν παρά την ύπαρξη απλών, προληπτικών παρεμβάσεων χαμηλού κόστους. Ομοίως, εκατομμύρια γυναίκες πεθαίνουν κατά τη γέννα ή από συναφείς με την εγκυμοσύνη αιτίες. Στην Αφρική, το ποσοστό μητρικής θνησιμότητας ανέρχεται, δυστυχώς, σε 1 στις 6 γυναίκες.

Τα προβλήματα επιδεινώνονται εξαιτίας της μετανάστευσης των Αφρικανών επαγγελματιών στον τομέα της υγείας. Η Oxfam υπολογίζει ότι σε 12 χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, μόνο το 10 τοις εκατό του πληθυσμού καλύπτεται από εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.

Οι συνολικές δαπάνες στον τομέα της υγείας αυξήθηκαν από 4,1% σε 5,6% του ΑΕγχΠ κατά την περίοδο 1990 έως 2002, αλλά σε ορισμένες χώρες οι εγχώριες δαπάνες σημείωσαν στασιμότητα ή και μείωση. Αυτό εξακολουθεί να συνιστά μεγάλη αδυναμία όσον αφορά τις συναφείς με τη χρηματοδότηση ανάγκες για την επίτευξη των ΑΣΧ, οι οποίες, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, κυμαίνονται μεταξύ 18,7 δισ. και 37,5 δισ. ευρώ ετησίως. Επαναλαμβάνεται ότι το Παγκόσμιο Ταμείο χρειάζεται ουσιαστική και προβλέψιμη χρηματοδότηση σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Επί του παρόντος, πάνω από το 90% των πόρων για έρευνα στον τομέα της υγείας δαπανώνται σε ασθένειες που πλήττουν μόνο το δέκα τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού. Τα συστήματα ευρεσιτεχνίας μπορεί να λειτουργούν ως κίνητρο για έρευνα και ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες, αυτό όμως δεν αφορά τις περιπτώσεις παραμελημένων ασθενειών οι οποίες πλήττουν τους φτωχούς.

Στην Αμπούζα το 2000-2001, οι κυβερνήσεις των αφρικανικών κρατών υποσχέθηκαν να δαπανούν τουλάχιστον ποσοστό 15% των προϋπολογισμών τους για συναφείς με την υγειονομική περίθαλψη στόχους. Από τότε, μερικές μόνο αφρικανικές χώρες έχουν ασχοληθεί με τα συστήματα υγείας τους σε επίπεδο κεντρικής ανάπτυξης και μόνο δύο, η Μποτσουάνα και η Γκάμπια, ανταποκρίθηκαν στις δεσμεύσεις της Αμπούζα.

ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΑΣΧ

Η έκθεση για την παγκόσμια ανάπτυξη του 2006 με θέμα τη δικαιοσύνη και την ανάπτυξη χαρακτηρίζει την ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων ως αρχέτυπη παγίδα ανισότητας (archetypal inequality trap). Αυτή η ανισότητα αντικατοπτρίζεται στις φτωχότερες επιδόσεις των γυναικών και των κοριτσιών στο πλαίσιο πολλών ΑΣΧ. Οι εδραιωμένες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών εξακολουθούν να παρεμποδίζουν σημαντικά την πρόοδο εκείνη που θα καταστήσει δυνατή την επίτευξη των ΑΣΧ.

Η Αφρικανική Ένωση έχει υπογράψει Χάρτη για τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προωθεί την ισότητα των δύο φύλων σε όλες τις δράσεις της, ακόμη και στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Η ΕΕ έχει επίσης υπογράψει τη δήλωση του Πεκίνου και όλα τα κράτη μέλη ανεξαιρέτως έχουν υπογράψει τη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών (CEDAW).

Οι ζωές των γυναικών θα σωθούν διασφαλίζοντας την καθολική πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στον οικογενειακό προγραμματισμό, καθώς και στην περίθαλψη πριν και μετά τον τοκετό. Η ΕΕ πρέπει να τιμήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στη διεθνή διάσκεψη για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη στο Κάιρο και οφείλει να συνεχίσει να πρωτοπορεί στον τομέα των δικαιωμάτων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας διατηρώντας σταθερά τα επίπεδα της χρηματοδότησης για όλο το εύρος των συναφών με τα δικαιώματα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας υπηρεσιών.

Τα δικαιώματα των παιδιών και των ανθρώπων με αναπηρίες είναι οριζόντιο θέμα, όπως ακριβώς τα δικαιώματα των δύο φύλων· πρέπει επομένως να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα.

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πολλές χώρες δεν σημειώνουν πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των ΑΣΧ και συνήθως πρόκειται για τις χώρες εκείνες που διέρχονται κρίση ή βρίσκονται σε μετασυγκρουσιακό στάδιο. Η βελτίωση του συντονισμού της ασφάλειας, οι προσπάθειες σταθεροποίησης, η υλοποίηση ανθρωπιστικών πολιτικών και επιχειρήσεων με μακροπρόθεσμες προσπάθειες ανάπτυξης είναι σημαντικά μέτρα όπως ακριβώς και η ανάγκη διαμόρφωσης μηχανισμών πρόληψης των συγκρούσεων.

Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την εδραίωση της ειρήνης, αλλά και να αναλάβει επείγουσα δράση στον τομέα των φορητών όπλων, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, τη διεθνή συνθήκη για το εμπόριο των όπλων.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Κατά τη διάσκεψη κορυφής της που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2007, η Αφρικανική Ένωση ενέκρινε Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση και θέσπισε τον Αφρικανικό Μηχανισμό Επιθεώρησης από Ομοτίμους. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη, όμως η Γκάνα και η Ρουάντα για παράδειγμα αντέδρασαν στην επιθεώρηση και λαμβάνουν μέτρα. Πρέπει να στηριχθεί η συμμετοχή των πολιτών και των κοινοβουλίων καθώς και η συμμετοχή των γυναικών στα πολιτικά δρώμενα. Η διαφθορά και η δωροδοκία εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία ενώ επισημαίνεται ότι η πρωτοβουλία για διαφάνεια στις εξορυκτικές βιομηχανίες συνιστά σημαντικό βήμα προόδου.

Η ΕΕ θα υποστηρίξει αρκετά προγράμματα διακυβέρνησης στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής και η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού καθιστά τη διακυβέρνηση κοινή ευθύνη.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Αν και η δημοσιονομική βοήθεια προς τις χώρες ΑΚΕ αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο της παρεχόμενης κοινοτικής βοήθειας τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή σκοπεύει να αυξήσει το ποσοστό αυτό σε περισσότερο από 50% μέσω του 10ου ΕΤΑ. Είναι επομένως σημαντικό να υπάρχουν μηχανισμοί και εργαλεία παρακολούθησης ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια που διοχετεύονται στον γενικό προϋπολογισμό χρησιμοποιούνται όντως για τη στήριξη των προσπαθειών επίτευξης των ΑΣΧ.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται στήριξη για να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες διαμόρφωσης διαδικασιών συνεκτικής διαχείρισης της ανάπτυξης. Ένα σημαντικό ζήτημα, ιδίως στην Αφρική, είναι η ικανότητα απορρόφησης – καθοριστικής σημασίας είναι να αναγνωριστεί ο κεντρικός χαρακτήρας της ικανότητας επίτευξης των ΑΣΧ.

Οι χορηγοί πρέπει επίσης να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη κοινοβουλευτικών ικανοτήτων στον τομέα του ελέγχου των κυβερνητικών προϋπολογισμών και πολιτικών. Πρέπει ακόμη να υπάρχει αυξημένη εποπτεία εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης, καθώς το έργο της καλύπτει τη νομικώς δεσμευτική και συμβατική σχέση μεταξύ βουλευτών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τις χώρες ΑΚΕ.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΑΣΧ

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τουλάχιστον 19 χώρες έχουν ολοκληρώσει τις εκτιμήσεις των αναγκών τους σχετικά με τους ΑΣΧ, ενώ άλλες 55 χώρες βρίσκονται επί του παρόντος στη διαδικασία εκπόνησης των δικών τους εκτιμήσεων. Όμως, μέχρι σήμερα, καμία αφρικανική χώρα χαμηλού εισοδήματος δεν έχει λάβει ακόμη την υποσχεθείσα από τη διεθνή κοινότητα στήριξη για την υλοποίηση των εν λόγω στρατηγικών.

Η ΕΕ, ο ΟΗΕ και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να στηρίξουν τις κυβερνήσεις να ευθυγραμμίσουν τις υφιστάμενες αναπτυξιακές στρατηγικές τους, όπως τα έγγραφα στρατηγικής για τη μείωση της φτώχειας (ΕΣΜΦ), με τους ΑΣΧ μέσω ευρέως συμμετοχικών διαδικασιών και πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις περί στήριξης της αυξητικής τάσης στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών πολιτικών.

Η ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τόσο η ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη, όσο και το άρθρο 19 της συμφωνίας του Κοτονού και το Μέσο για την Αναπτυξιακή Συνεργασία θέτουν τη μείωση και την εξάλειψη της φτώχειας ως πρωταρχικό στόχο της κοινοτικής συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί για το γεγονός ότι το 2005 η κοινοτική βοήθεια για έργα στον τομέα των μεταφορών, αλλά και άλλων υποδομών ανήλθε σε 817 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι δαπάνες για την εκπαίδευση και την υγεία ανήλθαν σε 185 εκατ. και 239 εκατ. ευρώ αντίστοιχα – αν και η ανάλυση των πραγματικών δαπανών σε αυτούς τους τομείς στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στήριξης είναι δύσκολη. Είναι σημαντικό η κοινοτική στήριξη στον τομέα των μεταφορών να έχει σαφή και ξεκάθαρη σχέση με τη μείωση της φτώχειας.

Εκφράζονται ανησυχίες ότι, ενώ το κριτήριο της κοινοτικής στήριξης περιλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, στη διαδικασία του προγραμματισμού παρεισφρέουν ευρωπαϊκά οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα. Οι εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές πολιτικές πρέπει να καθορίζονται με δημοκρατικό τρόπο από τους ίδιους τους πληθυσμούς και οι αντίστοιχες κυβερνήσεις τους πρέπει να λογοδοτούν σε αυτούς μέσω των δημοκρατικών θεσμών και όχι να υπακούουν στους όρους που επιβάλλουν τα στρατηγικά συμφέροντα των χορηγών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να καταστεί το ΕΤΑ περισσότερο ευέλικτο και προσαρμόσιμο, με δεδομένο ότι και οι ίδιοι οι ΑΣΧ είναι μεταβαλλόμενοι.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΩΝ

Ο κώδικας δεοντολογίας της ΕΕ για τον καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική είναι επίκαιρος και μπορεί να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Εξακολουθεί, πάντως, να είναι αβέβαιο πόσο επιτυχής μπορεί να είναι ένας προαιρετικός κώδικας.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΑΣΧ ΤΙ;

Ακόμη και αν υλοποιηθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ΑΣΧ, θα εξακολουθούν να υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που διαβιούν σε συνθήκες χρόνιας φτώχειας οι οποίοι δεν θα έχουν επωφεληθεί από αυτούς. Η διαμόρφωση συνολικής στρατηγικής για την εξάλειψη της φτώχειας χρειάζεται χρόνο για να υλοποιηθεί, επομένως, μέχρι το 2010, η ΕΕ θα πρέπει να έχει διαμορφώσει στρατηγική που θα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η πλήρης διαγραφή (100%) των πολυμερών χρεών συνιστά ρηξικέλευθη κίνηση, όμως όσον αφορά τη βοήθεια πρέπει να υπάρξει αλλαγή διότι παρόλο που μειώνεται το χρέος, η ευρωπαϊκή βοήθεια δεν αυξάνεται επαρκώς για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του Gleneagles. Η πρόοδος στο εμπόριο είναι απογοητευτική, με δεδομένο κυρίως το γεγονός ότι οι αλλαγές στους κανόνες του εμπορίου θα ωφελήσουν περισσότερο τους φτωχούς από ό,τι ο πενταπλασιασμός της βοήθειας.

Το 2005 χιλιάδες Ευρωπαίοι πολίτες διαδήλωσαν με σύνθημα "Ας κάνουμε τη φτώχεια παρελθόν". Η Oxfam έχει δηλώσει ότι παρατηρείται ήδη βελτίωση στις ζωές ορισμένων από τους φτωχότερους ανθρώπους του κόσμου. Είναι πια καιρός να παραδεχτούμε ότι έχει επέλθει κοινωνική και πολιτική αλλαγή και ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν πως δεν πρόκειται για ελεημοσύνη αλλά για απόδοση δικαιοσύνης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας - το ήμισυ της διαδρομής

Αριθ. διαδικασίας

2007/2103(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της έγκρισης εκπόνησης

DEVE
6.6.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM

6.6.2007

INTA

6.6.2007

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

FEMM
8.5.2007

INTA
7.5.2007

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Glenys Kinnock
28.2.2007

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.4.2007

2.5.2007

4.6.2007

5.6.2007

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.6.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

18

10

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Margrietus van den Berg, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Corina Creţu, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Miguel Portas, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Miguel Angel Martínez Martínez, Μανώλης Μαυρομμάτης, Pasqualina Napoletano, Anne Van Lancker, Ralf Walter

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

11.6.2007

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

 

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου