ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se měnísměrnice 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a směrnice Rady 92/42/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

11. 6. 2007 - (KOM(2006)0907 – C6‑0034/2007 – 2006/0291(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Frédérique Ries

Postup : 2006/0291(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0222/2007
Předložené texty :
A6-0222/2007
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů
a směrnice Rady 92/42/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES
a 2000/55/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

(KOM(2006)0907 – C6‑0034/2007 – 2006/0291(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0907)[1],

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0034/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6‑0222/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 5A (nový)

 

(5a) Zejména by měla mít Komise pravomoc přijímat prováděcí opatření, která stanoví požadavky na ekodesign definovaných energetických spotřebičů, včetně zavádění prováděcích opatření během přechodného období, a přijímat pokyny k těmto prováděcím opatřením. Protože mají tato opatření obecnou působnost a jejich cílem je doplnit tuto směrnici přidáním nových nepodstatných prvků, měla by být přijímána regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Odůvodnění

Prováděcí opatření stanovující požadavky na ekodesign a pokyny k nim by měly být upraveny s ohledem na regulativní postup s kontrolou.

Pozměňovací návrh 2

ČL. 1 BOD -1 (nový)

Čl. 15 odst. 1 (směrnice 2005/32/ES)

 

-1. V čl. 15 odst. 1 směrnice 2000/32/ES se slova „v souladu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2“ nahrazují slovy „v souladu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2a“.

Odůvodnění

Aby se směrnice 2005/32/ES upravila s ohledem na regulativní postup s kontrolou, je třeba přizpůsobit tomuto postupu také čl. 15 odst. 1 o přijímání prováděcích opatření.

Pozměňovací návrh 3

ČL. 1 BOD -1A (nový)

Čl. 15 odst. 10 (směrnice 2005/32/ES)

 

-1a. V čl. 15 odst. 10 směrnice 2000/32/ES se slova „v souladu s čl. 19 odst. 2“ nahrazují slovy „v souladu s čl. 19 odst. 2a“.

Odůvodnění

Aby se směrnice 2005/32/ES upravila s ohledem na regulativní postup s kontrolou, je třeba přizpůsobit tomuto postupu také čl. 15 odst. 10 o pokynech k prováděcím opatřením.

Pozměňovací návrh 4

ČL. 1 BOD -1B (nový)

Čl. 16 odst. 2 (směrnice 2005/32/ES)

 

-1b. V čl. 16 odst. 2 směrnice 2000/32/ES se slova „v souladu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2“ nahrazují slovy „v souladu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2a“.

Odůvodnění

Aby se směrnice 2005/32/ES upravila s ohledem na regulativní postup s kontrolou, je třeba přizpůsobit tomuto postupu také čl. 16 odst. 2 o zavádění prováděcích opatření během přechodného období.

Pozměňovací návrh 5

ČL. 1 BOD -1C (nový)

Článek 17 (směrnice 2005/32/ES)

 

-1c. Článek 17 směrnice 2005/32/EC se nahrazuje tímto:

 

„Článek 17

 

Samoregulace

 

Dobrovolné dohody nebo jiná samoregulační opatření předkládaná jako alternativy k prováděcím opatřením v souvislosti s touto směrnicí se posuzují alespoň na základě přílohy VIII v souladu s regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 19 odst. 2a.“

Odůvodnění

K existujícímu článku byl doplněn odkaz na regulativní postup s kontrolou, aby směrnice 2005/32/ES upravovala podle regulativního postupu s kontrolou také článek 17 a každé případné rozhodnutí posuzující u energetického spotřebiče dobrovolnou dohodu nebo samoregulaci jako alternativu k právně závaznému prováděcímu opatření (které by jinak Komise musela navrhnout, pokud energetický spotřebič splňuje kritéria v článku 15).

  • [1]  Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise přizpůsobuje směrnici o ekodesignu[1] novému postupu komitologie (regulativní postup s kontrolou)[2]. Podle návrhu Komise se na nové teplovodní kotle, elektrické chladničky a mrazničky pro domácnosti a předřadníky k zářivkám (ty byly upraveny ve starších směrnicích, které byly novelizovány v rámci nové směrnice o ekodesignu) vztahuje nový postup komitologie, nikoli však ostatní nová ustanovení směrnice o ekodesignu (přijetí prováděcích opatření, přijetí pokynů k prováděcím opatřením stanovujícím požadavky na ekodesign a zavádění prováděcích opatření během přechodného období). Pozměňovací návrhy zajišťují, že se na nová ustanovení o ekodesignu bude vztahovat regulativní postup s kontrolou.

  • [1]  2005/32/ES.
  • [2]  Rozhodnutí 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – relevantním textem je článek 5a.

POSTUP

Název

Požadavky na ekodesign energetických spotřebičů (prováděcí pravomoci svěřené Komisi)

Referenční údaje

KOM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD)

Datum předložení EP

22.12.2006

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

17.1.2007

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Frédérique Ries

27.2.2007

 

 

Projednání ve výboru

3.5.2007

 

 

 

Datum přijetí

5.6.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

36

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Iles Braghetto, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik, Claude Turmes

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Agustín Díaz de Mera García Consuegra