SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/32/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

11. 6. 2007 - (KOM(2006)0907 – C6‑0034/2007 – 2006/0291(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Frédérique Ries

Postup : 2006/0291(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0222/2007
Predkladané texty :
A6-0222/2007
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa
smernica 2005/32/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

(KOM (2006)0907 – C6‑0034/2007 –2006/0291(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2006)0907)[1],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0034/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6‑0222/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 5A (nové)

 

(5a) Komisia by mala byť posilnená najmä vo svojej právomoci prijímať vykonávacie opatrenia stanovujúce požiadavky na ekodizajn určitých výrobkov využívajúcich energiu vrátane zavedenia vykonávacích opatrení počas prechodného obdobia a v právomoci prijímať usmernenia sprevádzajúce tieto vykonávacie opatrenia. Keďže tieto opatrenia majú všeobecný rozsah pôsobnosti a ich cieľom je doplniť túto smernicu novými menej závažnými prvkami, mali by sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Vykonávacie opatrenia stanovujúce požiadavky na ekodizajn a sprievodné usmernenia by mali byť upravené v súlade s regulačným postupom s kontrolou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ČLÁNOK 1 BOD - 1 (nový)

Článok 15 odsek 1 (smernica 2005/32/ES)

 

(-1) V článku 15 ods. 1 smernice 2005/32/ES sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2a“.

Odôvodnenie

Na upravenie smernice 2005/32/ES v súlade s regulačným postupom s kontrolu musí byť v súlade s ním upravený aj článok 15 ods. 1. o prijatí vykonávacích opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ČLÁNOK 1 BOD - 1A (nový)

Článok 15 odsek 10 (smernica 2005/32/ES)

 

(-1a) V článku 15 ods. 10 smernice 2005/32/ES sa slová „v súlade s článkom 19 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v súlade s článkom 19 ods. 2a“.

Odôvodnenie

Na upravenie smernice 2005/32/ES v súlade s regulačným postupom s kontrolu musí byť v súlade s ním upravený aj článok 15 ods. 10 o prijatí vykonávacích opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ČLÁNOK 1 BOD - 1B (nový)

Článok 16 odsek 2 (smernica 2005/32/ES)

 

(-1b) V článku 16 ods. 2 smernice 2005/32/ES sa slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 19 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v súlade s postupom stanoveným v článku 19 ods. 2a“.

Odôvodnenie

Na upravenie smernice 2005/32/ES v súlade s regulačným postupom s kontrolu musí byť v súlade s ním upravený aj článok 16 ods. 2 o zavedení vykonávacích opatrení počas prechodného obdobia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ČLÁNOK 1 BOD - 1C (nový)
Článok 17 (smernica 2005/32/ES)

 

(- 1c) Článok 17 smernice 2005/32/ES sa nahrádza takto:

 

„Článok 17

 

Samoregulácia

 

Dobrovoľné dohody alebo iné samoregulačné opatrenia predložené ako alternatívy vykonávacích opatrení sa v kontexte tejto smernice hodnotia prinajmenšom na základe prílohy VIII v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 19 ods. 2a”.

Or. en

Odôvodnenie

K existujúcemu článku sa doplnil odkaz na regulačný postup s kontrolou, čím v smernici 2005/32/ES prispôsobuje regulačnému postupu s kontrolou aj článok 17 a každé ďalšie prípadné rozhodnutie, ktoré by považovalo dobrovoľnú dohodu alebo samoreguláciu pre výrobky využívajúce energiu za alternatívne riešenie právne záväzného vykonávacieho opatrenia (ktoré by Komisia inak musela navrhnúť, ak majú výrobky využívajúce energiu spĺňať kritériá stanovené v článku 15).

  • [1]  Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie upravuje smernicu o ekodizajne[1] v súlade s novým postupom vo výboroch (regulačný postup s kontrolou)[2]. Komisia navrhuje, aby nové teplovodné kotly, elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a predradníky pre žiarivkové osvetlenie (tieto boli upravované staršími smernicami, ktoré boli pozmenené a doplnené smernicou o ekodizajne)[3] podliehali novému postupu vo výboroch, nie však iným novým ustanoveniam o ekodizajne (prijatie vykonávacích opatrení, prijatie usmernení, ktoré majú sprevádzať vykonávacie opatrenia stanovujúce požiadavky na ekodizajn a zavedenie vykonávacích opatrení počas prechodného obdobia). Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zabezpečujú, aby aj nové usmernenia týkajúce sa ekodizajnu podliehali regulačnému postupu s kontrolou.

  • [1]  2005/32/ES.
  • [2]  Rozhodnutie 1999/468/ES zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES – príslušný článok 5a.
  • [3]  92/42 EHS (požiadavky na účinnosť nových teplovodných kotlov), 96/57/ES (požiadavky na účinnosť elektrických chladničiek a mrazničiek pre domácnosť a ich kombinácie), 2000/55/ES (požiadavky na účinnosť predradníkov pre žiarivkové osvetlenie).

POSTUP

Názov

Požiadavky na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu (vykonávacie právomoci Komisie)

Referenčné čísla

KOM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD)

Dátum predloženia v EP

22.12.2006

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

17.1.2007

Spravodajca

       dátum menovania

Frédérique Ries

27.2.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.5.2007

 

 

 

Dátum prijatia

5.6.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Iles Braghetto, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik, Claude Turmes

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Agustín Díaz de Mera García Consuegra