POROČILO o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/32/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

11.6.2007 - (KOM(2006)0907 – C6‑0034/2007 – 2006/0291(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Frédérique Ries

Postopek : 2006/0291(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0222/2007
Predložena besedila :
A6-0222/2007
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/32/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

(KOM(2006)0907 – C6‑0034/2007 – 2006/0291(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0907)[1],

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0034/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0222/2007),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 5 A (novo)

 

(5a) Komisija bi morala biti zlasti pooblaščena za sprejetje izvedbenih ukrepov za okoljsko primerno zasnovo določenih izdelkov, ki rabijo energijo, vključno z uvedbo izvedbenih ukrepov v prehodnem obdobju, ter za sprejetje smernic, ki spremljajo te izvedbene ukrepe. Ker gre za ukrepe splošnega obsega, namenjene dopolnitvi te direktive z dodajanjem novih nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, predvidenim v členu 5a Sklepa 1999/468/ES.

Obrazložitev

Izvedbeni ukrepi, ki določajo zahteve za okoljsko primerno zasnovo in spremljajoče smernice, bi morali biti prilagojeni regulativnemu postopku s pregledom.

Predlog spremembe 2

Člen 1, točka - 1 (novo)

Člen 15, odstavek 1 (Direktiva 2005/32/ES)

 

(-1) V členu 15(1) Direktive 2005/32/ES se besede „v skladu s postopkom iz člena 19(2)“ nadomestijo z besedami „v skladu s postopkom iz člena 19(2a)“.

Obrazložitev

Zaradi prilagoditve Direktive 2005/32/ES regulativnemu postopku s pregledom je treba tudi člen 15(1) o sprejetju izvedbenih ukrepov prilagoditi temu postopku.

Predlog spremembe 3

Člen 1, točka - 1 A (novo)

Člen 15, odstavek 10 (Direktiva 2005/32/ES)

 

(-1a) V členu 15(10) Direktive 2005/32/ES se besede „v skladu s členom 19(2)“ nadomestijo z besedami „v skladu s členom 19(2a)“.

Obrazložitev

Zaradi prilagoditve Direktive 2005/32/ES regulativnemu postopku s pregledom je treba tudi člen 15(10) o spremljajočih smernicah izvedbenih ukrepov prilagoditi temu postopku.

Predlog spremembe 4

Člen 1, točka - 1 B (novo)

Člen 16, odstavek 2 (Direkitva 2005/32/ES)

 

(-1b) V členu 16(2) Direktive 2005/32/ES se besede „v skladu s postopkom, ki ga določa člen 19(2)“ nadomestijo z besedami „v skladu s postopkom, ki ga določa člen 19(2a)“.

Obrazložitev

Zaradi prilagoditve Direktive 2005/32/ES regulativnemu postopku s pregledom, je treba tudi člen 16(2) o uvedbi izvedbenih ukrepov v prehodnem obdobju prilagoditi temu postopku.

Predlog spremembe 5

Člen 1, točka - 1 C (novo)

Člen 17 (Direktiva 2005/32/ES)

 

(-1c) Člen 17 Direktive 2005/32/ES se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 17

 

Samoreguliranje

 

Prostovoljni sporazumi ali drugi ukrepi za samoreguliranje, predstavljeni kot alternativa izvedbenim ukrepom v okviru te direktive, se ocenijo vsaj na podlagi Priloge VIII v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(2a).“

Obrazložitev

Obstoječemu členu se doda sklicevanje na regulativni postopek s pregledom, da se regulativnemu postopku s pregledom prilagodi tudi člen 17 Direktive 2005/32/ES in da se vsaka morebitna odločitev o prostovoljnem dogovoru ali samoreguliranju glede izdelkov, ki rabijo energijo, šteje za alternativo pravno zavezujočim izvedbenim ukrepom (ki bi jih sicer v primeru, da izdelek, ki rabi energijo, ustreza merilom iz člena 15, morala predlagati Komisija).

  • [1]  UL C ... / Še neobjavljeno v UL.

OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije prilagaja direktivo o okoljsko primerni zasnovi izdelkov[1] novemu postopku komitologije (regulativni postopek s pregledom)[2]. Po predlogu Komisije novi toplovodni kotli, gospodinjski električni hladilniki in zamrzovalniki, predstikalne naprave za fluorescenčne sijalke (te so urejale druge direktive, ki jih je spremenila direktiva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov)[3] spadajo pod nov postopek komitologije, ne pa tudi druge nove določbe o okoljsko primerni zasnovi izdelkov (sprejetje izvedbenih ukrepov, sprejetje smernic za izvedbene ukrepe, ki določajo zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, in uvedba izvedbenih ukrepov v prehodnem obdobju). Predlogi sprememb zagotavljajo, da bodo tudi nove določbe o okoljsko primerni zasnovi izdelkov spadale pod regulativni postopek s pregledom.

  • [1]  2005/32/ES.
  • [2]  Sklep 1999/468/ES kakor je bil spremenjen z 2006/512/ES – zadevno besedilo je člen 5a.
  • [3]  92/42/EGS (zahtevani izkoristki novih toplovodnih kotlov), 96/57/ES (zahteve po energetski učinkovitosti za gospodinjske električne hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije), 2000/55/ES (zahteve za energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke).

POSTOPEK

Naslov

Zahteve ekološkega načrtovanja izdelkov, ki uporabljajo energijo za svoje delovanje (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila)

Referenčni dokumenti

KOM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD)

Datum predložitve EP

22.12.2006

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

17.1.2007

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Frédérique Ries

27.2.2007

 

 

Obravnava v odboru

3.5.2007

 

 

 

Datum sprejetja

5.6.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Iles Braghetto, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik, Claude Turmes

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Datum predložitve

11.6.2007