Процедура : 2006/0206(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0227/2007

Внесени текстове :

A6-0227/2007

Разисквания :

PV 19/06/2007 - 19
CRE 19/06/2007 - 19

Гласувания :

PV 20/06/2007 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0267

ДОКЛАД     ***I
PDF 318kWORD 351k
11.6.2007
PE 384.513v02-00 A6-0227/2007

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно забраната за износ и безопасното складиране на метален живак

(COM(2006)0636 – C6‑0363/2006 – 2006/0206(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Dimitrios Papadimoulis

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 EXPLANATORY STATEMENT
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ
 OPINION OF THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS ON THE LEGAL BASIS
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно забраната за износ и безопасното складиране на метален живак

(COM(2006)0636 – C6‑0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2006)0636)(1),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 133 и 175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6‑0363/2006),

–   като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–   като взе предвид членове 51 и 35 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по международна търговия (A6‑0227/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията  Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Заглавие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно забраната за износ и безопасното складиране на метален живак

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно забраната за износ и безопасното складиране на метален живак, живачен сулфид, каломел, живачни съединения и някои съдържащи живак продукти

Обосновка

Consequent to the amendment to article 1.

Изменение 2

Позоваване 1

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 133 и член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 175, параграф 1 от него,

Обосновка

A double legal basis is not justified. According to the ECJ's case-law, a double legal basis should only be used if, exceptionally, it is demonstrated that the act simultaneously pursues several objectives without one being secondary and indirect in relation to the other. That is not the case here as the Commission itself states in the explanatory memorandum that the measure is motivated by the objectives of protecting human health and the environment (Art. 175 EC), and not by commercial policy considerations (Art. 133 EC).

Изменение 3

Съображение 1

1) Живачните емисии са признати за световна заплаха, което дава основание за действие на национално, регионално и световно равнище.

1) Живачните емисии са признати за световна заплаха, което дава основание за действие на местно, национално, регионално и световно равнище.

 

Обосновка

Mercury releases and the threat they represent have an effect not just at the macro level but also, and in particular, at the micro level. Local authorities are a vital link in the waste management system, given that, in practice, it is they who bear the responsibility for ensuring safe storage of waste, including hazardous waste such as mercury (see Directive 75/442/EEC on waste and Directive 91/689/EEC on hazardous waste).

Изменение 4

Съображение 2

2) В съответствие със съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета „Общностна стратегия относно живака”(2), е необходимо намаляване на риска от излагане на живак за хората и околната среда.

2) В съответствие със съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета „Общностна стратегия относно живака” и с резолюцията на Европейския парламент от 14 март 2006 г.1 относно тази стратегия, е необходимо намаляване на риска от излагане на живак за хората и околната среда.

 

1 OВ C 291 E, 30.11.2006 г., стр. 128.

Обосновка

The EP in its resolution called on the Commission to protect human health and the environment through legally binding measures which will eliminate releases of mercury and its compounds to the environment.

Изменение 5

Съображение 3 a (ново)

 

3а) Живакът все още не е обект на задължителни ограничения по многостранните споразумения в областта на околната среда, с изключение на Протокола за тежките метали от 1998 г. към Конвенцията на Икономическата комисия за Европа към ООН относно трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния.

Обосновка

The phasing out of the export of metallic mercury and mercury compounds from the Community will not be sufficient to protect human health and the environment from the negative effects of the mercury released into the environment and, therefore, an international commitment is needed in addition, with a view to agreeing on a legally binding instrument.

Изменение 6

Съображение 3 б (ново)

3б) Европейският парламент и Съветът признават екологичните и социалните проблеми, които произлизат от затварянето на мините за живак в областта Almadén (Испания), и считат за целесъобразно да приемат адекватни компенсационни мерки, с цел да се позволи на засегнатата област да намери приложими решения за местната околна среда, заетост и икономическа дейност. Освен това, в своята гореспомената резолюция от 14 март 2006 г. Европейският парламент изрази становището, че мините в Almadén са подходящо място за безопасното складиране на метален живак.

Обосновка

To include a reference to Almadén, a long-established producer of mercury in the European Union, and the resolution adopted by Parliament on the overall assessment of the Community strategy concerning mercury.

Изменение 7

Съображение 4

4) Износът на метален живак от Общността се забранява, така че да се намали значително световното предлагане на живак.

4) Износът на метален живак, живачен сулфид, каломел и живачни съединения от Общността се забранява, така че да се намали значително световното предлагане на живак. Държавите-членки следва да имат правото да налагат по-широки и по-строги забрани в съответствие с член 176 от Договора.

Обосновка

It is necessary to broaden the scope of the ban to also include mercury compounds in order to achieve substantial reductions in the global pool of mercury. Member States must have the right to impose more stringent bans.

Изменение 8

Съображение 4 a (ново)

4а) Поради същата причина износът на съдържащи живак продукти, които са били или предстои да бъдат забранени за пускане на пазара в Европейския съюз, също се забранява. Комисията изготвя консолидиран списък на включените продукти, който се осъвременява ежегодно въз основа на развитието на общностното право.

Обосновка

It is necessary to broaden the scope of the ban to also include mercury-containing products, which are subject to use and marketing restrictions within the EU in order to reach substantial reduction in the global pool of mercury. For transparency, these products should be gathered in a consolidated list which should be updated annually by the Commission.

Prohibited is more correct in the sense that something can be regulated without being prohibited.

Изменение 9

Съображение 4 б (ново)

4б) Вносът на метален живак, живачен сулфид, каломел и живачни съединения се забранява, за да се осигури по-добра защита на човешкото здраве и опазване на околната среда в Европейския съюз.

Обосновка

The import of the mercury should be banned to minimise the quantity of mercury in Europe and to encourage the recovery from waste and raw products.

Изменение 10

Съображение 5 a (ново)

5а) Държавите-членки периодично предоставят информация на Комисията относно металния живак, живачния сулфид и живачните съединения, влизащи, излизащи или предмет на трансгранична търговия на тяхна територия, така че да се позволи навременната оценка на ефективността на инструмента. Подобна информация се прави лесно достъпна за широката общественост.

Обосновка

Given that better data on mercury flows within Europe are needed immediately (also acknowledged by the 23rd UNEP Governing Council) the existing provisions for tracking and reporting on the movements of mercury, cinnabar ore and mercury compounds should be urgently strengthened, and further provisions set up as necessary.

Изменение 11

Съображение 6

6) С оглед предоставянето на възможности за безопасно складиране на живак, който вече не се използва в хлор-алкалната промишленост, е целесъобразно да се направи дерогация по член 5, параграф 3, буква а) на Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци за някои видове депониране и да се определят критериите в раздел 2.4 на Приложението към Решение 2003/33/EО на Съвета от 19 декември 2002 г., с което се определят критериите и процедурите за депониране на отпадъци в депа съгласно член 16 и Приложение II към Директива 1999/31/EC, които не са в приложение за неподземното депониране.

6) Решение 90/3 на PARCOM (Конвенция за предотвратяване на замърсяването на морската среда от сухоземни източници) постановява пълното изваждане от употреба на инсталациите за живачна хлор-алкална електролиза до 2010 г. С оглед предоставянето на възможности за безопасно временно складиране на живак, който вече не се използва в хлор-алкалната промишленост, е целесъобразно да се направи дерогация по член 5, параграф 3, буква а) на Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци за някои видове депониране и да се определят критериите в раздел 2.4 на Приложението към Решение 2003/33/EО на Съвета от 19 декември 2002 г., с което се определят критериите и процедурите за депониране на отпадъци в депа съгласно член 16 и Приложение II към Директива 1999/31/EC, които не са в приложение за надземно депониране с възможност за възстановяване.

Обосновка

Mercury cells in the chlor-alkali industry represent by far the biggest stocks of mercury in the EU. It is therefore important to put the phase-out of mercury cells in the chlor-alkali industry into the context of PARCOM Decision 90/3.

Metallic mercury is liquid. It should be clarified that storage of liquid mercury can only be accepted on a temporary basis. Its final disposal should only occur in solidified form. Commercial processes to solidify metallic mercury are being developed and are expected to be available in a few years time.

Изменение 12

Съображение 7

7) С оглед гарантиране на безопасно за здравето на човека и околната среда складиране, оценката за безопасност съобразно Решение 2003/33/EО относно подземното складиране следва да бъде допълнена от специфични изисквания и да бъде приложима за неподземно складиране.

7) С оглед гарантиране на временно складиране, което е безопасно за здравето на човека и околната среда, оценката за безопасност съобразно Решение 2003/33/EО относно подземното складиране следва да бъде приложима за надземното складиране с възможност за възстановяване.

Обосновка

Amendment in line with the modification of Article 3 by the same author. Storage of liquid mercury in mines creates the risk to become de facto final disposal. This would not be acceptable and against the safety provisions of the landfill directive. Storage should only be temporary and only occur above-ground in a retrievable manner.

Изменение 13

Съображение 7 a (ново)

7а) Хлор-алкалната промишленост следва да изпрати всички необходими данни, свързани с преустановяването на употребата на живачни катоди в своите инсталации, на Комисията и на компетентните органи в съответните държави-членки, за да улесни прилагането на регламента. Промишлените отрасли, които добиват живак при пречистването на природен газ или като страничен продукт при дейностите на добив и топене на цветни метали, също следва да предоставят необходимите данни на Комисията и компетентните органи на съответните държави-членки. Комисията прави тази информация обществено достояние.

Обосновка

The chlor-alkali industry committed voluntarily to provide data on the decommissioning of mercury cells to the European Commission. However, this data is crucial for ensuring enforcement of the regulation and should therefore be included in this regulation. The same should apply to the other industry sectors that gain mercury. The data should be provided to the European Commission and to the competent authorities of the Member States concerned, and should be publicly available in accordance with the regulation on access to in environmental matters for Community institutions.

Изменение 14

Съображение 8

8) Целесъобразно е да се организира обмен на информация, за да се прецени евентуалната нужда от допълнителни мерки, свързани с износа и складирането на живак, без да се накърняват правилата относно конкуренцията, посочени в Договора, и по-специално член 81.

8) Целесъобразно е да се организира обмен на информация с всички заинтересовани страни, за да се прецени евентуалната нужда от допълнителни мерки, свързани с вноса, износа, временното складиране и крайното депониране на живак, живачни съединения и съдържащи живак продукти, без да се накърняват правилата относно конкуренцията, посочени в Договора, и по-специално член 81.

Обосновка

All stakeholders should participate in the exchange of information with regard to the potential need for supplementary measures. This should also include import and final disposal of mercury as well as provisions about mercury compounds and products containing mercury.

Изменение 15

Съображение 9

9) Държавите-членки предоставят информация относно издадените разрешения за съоръженията за складиране, както и за прилагането и пазарните последици от инструмента, така че да се позволи навременната му оценка.

9) Държавите-членки предоставят информация относно издадените разрешения за съоръженията за временно складиране, както и за прилагането и пазарните последици от инструмента, така че да се позволи навременната му оценка.

Обосновка

It should be specified that storage of mercury may only be temporary.

Изменение 16

Съображение 10 a (ново)

10а) Комисията и държавите-членки насърчават и улесняват информираността и осигуряват наличността за обществеността на информация относно забраната за износ на метален живак, живачен сулфид и живачни съединения, както и за безопасното складиране на метален живак.

Обосновка

Public availability of information has been demonstrated to be extremely important to ensure a high level of protection of human health and the environment.

Изменение 17

Съображение 11 a (ново)

11а) Държавите-членки определят правила за налагане на санкции при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент и гарантират, че тези наказания се прилагат. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и разубеждаващи.

Обосновка

Since non-compliance with this Regulation can result in damage to human health and the environment, a workable and transparent procedure should be established on sanctions for non-compliance.

Изменение 18

Съображение 11 б (ново)

 

11б) Комисията и държавите-членки предоставят пряка техническа помощ на развиващите се страни и на страните, чиито икономики са в преход, или непряка помощ чрез подкрепа за проекти на неправителствени организации (НПО), и по-специално помощ, която улеснява прехода към алтернативни технологии, които не използват живак, и окончателното прекратяване на използването и продажбата на живак и живачни съединения.

Обосновка

The export ban on mercury might have a significant negative impact in developing countries and economies in transition in the short term, where mercury is, for example, still used in artisan gold mining. Assistance is therefore needed from the EU in order to facilitate the transition to mercury-free technologies.

Изменение 19

Съображение 12

12) Настоящият регламент съдържа елемент, свързан с търговията, както и елементи, обосновани от съображения на политиката за околната среда. Член 1 е свързан с търговията и следователно се основава на член 133 от Договора, докато другите членове се основават на член 175, параграф 1.

12) Настоящият регламент е обоснован от необходимостта от опазване на човешкото здраве и околната среда.

Обосновка

A double legal basis is not justified. Firstly, the Commission itself states that the measure is motivated by the objectives of protecting human health and the environment (Art. 175), and not by commercial policy considerations (Art. 133). Secondly, the reference to the recent judgement of the ECJ concerning the Rotterdam Convention to defend the double legal basis is inappropriate. The Rotterdam Convention establishes a trading regime - this regulation establishes a trading ban, which is a very different matter.

Изменение 20

Член 1

Износът на метален живак (Hg, CAS RN 7439-97-6) от Общността се забранява, считано от 1 юли 2011 г.

Износът от Общността на метален живак (Hg, CAS RN 7439-97-6), живачен сулфид и живачни съединения със съдържание на живак, по-високо от 5 % от тегловната маса (w/w) се забранява, считано от 1 декември 2010 г.

Обосновка

Mercury and its compounds are highly toxic to humans and animals. Mercury compounds with a mercury concentration above 5% as well as cinnabar ore should also be included in the ban to avoid indirect exports of mercury.

The biggest stocks of mercury are in the chlor-alkali industry. Pursuant to PARCOM Decision 90/3, mercury cells in that sector are to be phased by 2010. To wait with the export ban until 2011 is almost cynical, as it would allow all mercury decommissioned before that date to be exported, all too often with devastating consequences in third countries (e.g. open gold mining).

European Parliament resolution on the Community strategy concerning mercury (2005/2050(INI)) adopted in March 2006 requested export ban from 2010.

Изменение 21

Член 1 a (нов)

Износът на съдържащи живак продукти, забранени за продажба и разпространение в Европейския съюз, се забранява, считано от 1 януари 2010 г.

Изменение 22

Член 1 a (нов)

 

Член 1а

Вносът в Общността на метален живак (Hg, CAS RN 7439-97-6), живачен сулфид и живачни съединения със съдържание на живак, по-високо от 5% от тегловната маса (w/w) се забранява, считано от 1 юли 2010 г.

Държавите-членки следва да покрият потребностите от живак чрез извличане от отпадъци и суровини.

Обосновка

The export ban should be complemented by a similar import ban applicable at the same time.

Mercury import ban will ensure that EU mercury demands will be supplied from mercury recovery from wastes and raw products.

Изменение 23

Член 2

Считано от датата, посочена в член 1, металният живак, който вече не се използва в хлор-алкалната промишленост, живакът, получен при пречистването на природен газ, и живакът, получен като страничен продукт при дейностите на добиване и топене на цветни метали, се складират без промяна в състоянието и концентрацията, по начин, безопасен за човешкото здраве и околната среда.

Считано от датата, посочена в член 1, държавите-членки следва да гарантират, че металният живак, който вече не се използва в хлор-алкалната промишленост или е извлечен от живачен сулфид, живакът, извлечен при пречистването на природен газ, и живакът, извлечен като страничен продукт при дейностите на добиване и топене на цветни метали, се транспортират и складират, и впоследствие обезвреждат в рамките на Общността, по начин, безопасен за човешкото здраве и околната среда, в подходящи за целта съоръжения, съпътствани от оценка за безопасността и съответното разрешително съгласно настоящия Регламент.

Обосновка

The technology for safe disposal of liquid mercury is not commercially available yet. We would therefore consider that storage of the liquid mercury should only be temporary for the moment. As soon as the technology is available, the temporarily stored metallic mercury will have to be eventually disposed safely within the Community.

In many cases, both storage and transport with appropriate safety precautions are an integral part of operations in the chlor-alkali, mining and smelting industries, one of whose objectives is to minimise the adverse impact of mercury on the environment and human health.

Изменение 24

Член 2, параграф 1 a (нов)

Преди всяка друга алтернатива се разглежда възможността да се използва Almadén за безопасното складиране на съществуващите запаси от метален живак или металния живак, произведен като страничен продукт от промишлеността в цяла Европа, но не и съдържащите живак продукти, които са се превърнали в отпадъци, като по този начин се използва съществуващата там инфраструктура, местна работна ръка и технологични познания.

Обосновка

Mercury must be stored safely in compliance with the rules of safe long-term environmental management. Parliament itself has already pointed out, in its resolution on the Community strategy concerning mercury, that 'consideration should be given to the possibility of using Almadén for the safe storage of the existing metallic mercury stocks or metallic mercury sub-produced by industry all over Europe but not mercury-containing articles that have become waste, thus making use of the infrastructures, local manpower and technological expertise existing there'.

Изменение 25

Член 3, параграф 1, алинея 1

1. По дерогация от член 5, параграф 3, буква а) от Директива 1999/31/ЕО метален живак, който се счита за отпадък, може да се складира при подходящи условия за изолиране в някое от следните:

1. По дерогация от член 5, параграф 3, буква а) от Директива 1999/31/ЕО метален живак, който се счита за отпадък, се складира временно при подходящи условия за изолиране в:

а) подземна солна мина, пригодена за обезвреждане на отпадъци;

а) подземна солна мина, пригодена за временно складиране на метален живак преди окончателното му обезвреждане съгласно член 5;

или

б) съоръжение, изключително предназначено и оборудвано за временното складиране на метален живак преди окончателното му обезвреждане.

б) надземно съоръжение, изключително предназначено и оборудвано за временното складиране на метален живак преди окончателното му обезвреждане.

Обосновка

It is unclear from the proposal whether the Commission seeks to allow for storage of metallic mercury in underground salt mines or for its final disposal therein. All too often, storage in mines becomes de facto permanent. Out of sight, out of mind! However, final disposal of liquid mercury in mines would not be acceptable and is in clear contradiction to Decision 2003/33/EC, which specifies that for acceptance of waste in underground storage "containers and cavity lining should not be taken into account when assessing the long-term risk of waste deposits because of their limited lifetime".

The fact that mercury is liquid and the question of whether salt mines could keep it intact, without having the mercury-storage drums ultimately leaking and releasing vapours, remains a concern. From an environmental point of view, disposal is the preferred option. However, secure storage might be needed for economic and technical reasons for a limited period in order to find a long-term solution.

Изменение 26

Член 3, параграф 2

2. По дерогация от член 11, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, компетентните органи по местоназначение и изпращане не могат да повдигат възражения срещу превози на метален живак, който се счита за отпадък, на основание, че планираният превоз или обезвреждане няма да съответстват на мерките, приети за прилагане на принципите на близост, приоритет за оползотворяването и самодостатъчност.

2. По дерогация от член 11, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превоза на отпадъци, компетентните органи по местоназначение и изпращане не могат да повдигат възражения срещу превози на метален живак, който се счита за отпадък и който е предназначен за временно складиране, на основание, че планираният превоз или обезвреждане няма да съответстват на мерките, приети за прилагане на принципите на близост, приоритет за оползотворяването и самодостатъчност.

Обосновка

Metallic mercury should only be finally disposed of in solidified form. Processes for such solidification will only be available in a few years time. Until such processes are available, shipments of metallic mercury may only occur for purposes of temporary storage.

Изменение 27

Член 4

1. Оценката на безопасността, която се извършва съгласно Решение 2003/33/ЕО, с оглед складирането в подземна солна мина, пригодена за складиране на отпадъци, обхваща в частност допълнителните рискове, които възникват поради естеството и поведението в дългосрочен план на металния живак и неговото съхраняване.

1. Оценката на безопасността, която се извършва съгласно Решение 2003/33/ЕО, с оглед складирането в подземна солна мина, пригодена за временно складиране на отпадъци, обхваща в частност допълнителните рискове, които възникват поради естеството и поведението в дългосрочен план на металния живак и неговото съхраняване.

2. Оценка на безопасността, гарантираща ниво на защита на околната среда, което отговаря на нивото, гарантирано от Решение 2003/33/ЕО, се провежда и предоставя на компетентния орган за временното складиране в съоръжение, предназначено и оборудвано изключително за складирането на метален живак.

2. Оценка на безопасността, гарантираща ниво на защита на здравето и околната среда, което отговаря на нивото, гарантирано от Решение 2003/33/ЕО, се провежда и предоставя на компетентния орган за временното складиране в надземно съоръжение, предназначено и оборудвано изключително за складирането на метален живак.

3. Разрешителното по членове 8 и 9 на Директива 1999/31/ЕО за подземната солна мина или съоръжението, предназначено изключително за временното складиране на метален живак и оборудвано за тази цел, включва изискванията за редовни визуални инспекции на контейнерите и инсталирането на подходящи детектори за изпарения, така че да се разкрие всякакво изтичане.

3. Разрешителното по членове 8 и 9 на Директива 1999/31/ЕО за подземната солна мина или надземното съоръжение, предназначено изключително за временното складиране на метален живак и оборудвано за тази цел, включва изискванията за редовни визуални инспекции на контейнерите и инсталирането на подходящи детектори за изпарения, така че да се разкрие всякакво изтичане. Живакът е достъпен за безопасно окончателно обезвреждане съгласно член 5.

Обосновка

The fact that mercury is liquid and the question of whether salt mines could keep it intact, without having the mercury-storage drums ultimately leaking and releasing vapours, remains a concern. From an environmental point of view, disposal is the preferred option. However, secure storage might be needed for economic and technical reasons for a limited period in order to find a long-term solution.

Health protection policy is of equal importance to environmental policy in this Regulation. The safety assessment should therefore also cover mercury's impact on health.

Изменение 28

Член 4 a (нов)

 

Член 4а

Комисията преразглежда оценката на безопасността, посочена в Решение 2003/33/ЕО, с оглед гарантиране на включването на специфичните рискове на временното складиране на метален живак, които възникват поради естеството и поведението в дългосрочен план на металния живак и неговото съхраняване. Преразглеждането следва да бъде завършено не по-късно от […]

 

* Шест месеца преди влизането в сила на забраната за износ.

Обосновка

Storage should be controlled in a very strict way. Taking into consideration the particular toxic nature and long term behaviour of the metallic mercury, a further safety assessment for storage is needed in due time before the export ban comes into force.

Изменение 29

Член 4 б (нов)

 

Член 4б

Собственикът на съоръжението за складиране носи отговорност по време на временното складиране. Държавите-членки се приканват да създадат фонд с оглед гарантиране на наличността на финансови средства за безопасното окончателно обезвреждане на живака. Фондът ще бъде създаден въз основа на финансовия принос на хлор-алкалната промишленост и други, използващи живак промишлени сектори, като, но не единствено промишлеността за добив на природен газ и цветни метали, съобразно количеството живак за временно складиране. При експедиране на живак за окончателно обезвреждане съгласно член 5, държавите-членки поемат административната и финансова отговорност по обезвреждането.

Обосновка

Since mercury is particularly hazardous, the security question during the temporary storage remains. It is, therefore, essential, according to the polluter pays principle, that liability lie with the owners of the storage facilities. Member States should also take their responsibilities and provide for financial resources aimed at a safe final disposal.

Изменение 30

Член 4 в (нов)

Член 4в

 

1. Засегнатите предприятия от хлор-алкалната промишленост изпращат на Комисията и компетентните органи в съответните държави-членки следните данни относно преустановяването на употребата на живак за дадена година:

 

- прогноза за общото количество живак, което все още се намира в употреба,

- количество живак, извлечено при закриването или преобразуването на хлор-алкални инсталации,

- количества, експедирани за отделно съхранение в съоръжения за временно складиране,

- местоположение и данни за връзка на всички съоръжения за складиране,

- прехвърляне към други хлор-алкални инсталации в Европейския съюз за екплоатацията на живачните катоди, които все още са в употреба,

- количества, които се складират временно, като първоначалният собственик носи отговорност за експлоатацията на живачните катоди, които все още са в употреба.

 

2. Засегнатите предприятия в промишлените отрасли, които добиват живак при пречистването на природен газ или като страничен продукт при дейностите на добив и топене на цветни метали, предоставят на Комисията и компетентните органи на съответните държави-членки следните данни относно добития живак за дадена година:

- количество добит живак,

- количества, експедирани за отделно съхранение в съоръжения за временно складиране,

- местоположение и данни за връзка на всички съоръжения за складиране.

 

3. Засегнатите предприятия изпращат за пръв път данните, посочени в параграфи 1 и 2, не по-късно от 31 май ...*, и не по-късно от 31 май за всяка следваща година.

 

4. Комисията оповестява публично посочената в параграф 3 информация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността1.

 

* Годината след влизането в сила на настоящия регламент.

 

1 OВ L 264, 25.09.2006 г., стр. 13.

Обосновка

The chlor-alkali industry committed voluntarily to provide data on the decommissioning of mercury cells to the European Commission. However, this data is crucial for ensuring enforcement of the regulation and should therefore be included in this regulation. The same should apply to the other industry sectors that gain mercury. The data should be provided to the European Commission and to the competent authorities of the Member States concerned, and should be publicly available in accordance with the regulation on access to in environmental matters for Community institutions.

Изменение 31

Член 5

Комисията организира обмен на информация между държавите-членки и засегнатите промишлени отрасли.

Комисията организира първоначален обмен на информация между държавите-членки и съответните заинтересовани страни не по-късно от 30 юни 2010 г.

В частност, обменът на информация има за цел разглеждането на потенциалната необходимост от разширяване на забраната за износ на живачни съединения и продукти, съдържащи живак, разширяване на задължението за складиране на метален живак, произхождащ от други източници, и определянето на срокове във връзка със складирането в съоръжения, специално предназначени и оборудвани за временното складиране на метален живак.

Обменът се основава на събраната до момента информация и също така има за цел разглеждането на необходимостта от разширяване на забраната за износ на живачни съединения със съдържание на живак под 5% от тегловната маса (w/w), разширяване на задължението за складиране на метален живак, произхождащ от други източници, и определянето на срокове във връзка със складирането в подземни солни мини или надземни съоръжения, специално предназначени и оборудвани за временното складиране на метален живак.

 

При обмена на информация се анализират, наред с другото, резултатите от проучването на Almadén (Испания) като място за безопасно складиране на съществуващите запаси метален живак или на металния живак, получен като страничен продукт в резултат на дейността на европейската промишленост, в съответствие с член 2.

Обосновка

Extensive stakeholder consultation was on-going throughout the preparation of the Community Strategy on mercury and the present Regulation. Interested entities, including Member States, industry and environmental and health NGOs, should take part in the exchange of information.

It should be clarified that the exchange of information is a continuous process. It should look primarily at the issues not yet addressed by this regulation.

Complies with the approach approved by Parliament in its resolution of 14 March 2006 on the Community strategy concerning mercury.

Изменение 32

Член 6, параграф 2

2. Държавите-членки информират Комисията не по-късно от 30 ноември 2014 г. относно прилагането на Регламента и пазарния му ефект за съответните им територии. По искане на Комисията, държавите-членки представят тази информация по-рано от датата, определена в алинея първа.

2. Държавите-членки изготвят регистър на купувачите, продавачите и търговците на живак, живачен сулфид и живачни съединения и събират необходимата информация. Те информират Комисията относно прилагането на Регламента и пазарния му ефект за съответните им територии на всеки две години и не по-късно от 6 месеца след края на съответния период. Комисията публикува информацията под формата на кратък доклад в рамките на една година след предоставянето й от държавите-членки. Първата информация покрива 2007 и 2008 г. и се предоставя на Комисията не по-късно от 30 юни 2009 г. Публичното оповестяване се извършва не по-късно от 30 юни 2010 г. Информацията се предоставя във вида, установен от Комисията, не по-късно от ...*.

 

* Една година след влизането в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Introducing the export ban will also require an efficient monitoring system to ensure that mercury is not illegally shipped to the global markets. A trade tracking system should be in place, to record all imports and exports of metallic mercury and mercury compounds between the Member States and between the EU and third countries where the trade is not restricted.

Изменение 33

Член 6, параграф 3

3. Информацията по параграф 2 съдържа най-малко следното:

3. Информацията по параграф 2 съдържа най-малко следното:

а) обеми, цени, страна на произход и страна по местоназначение, както и предвидена употреба на влизащия или излизащия от Общността метален живак;

а) обеми, цени, страна на произход и страна по местоназначение, както и предвидена употреба на влизащия или излизащия от Общността метален живак, живачен сулфид, каломел и живачни съединения;

б) обеми, цени, страна на произход и страна по местоназначение, както и предвидена употреба на трансгранично търгувания метален живак в рамките на Общността.

б) обеми, цени, страна на произход и страна по местоназначение, както и предвидена употреба на трансгранично търгувания метален живак, живачен сулфид, каломел и живачни съединения в рамките на Общността.

Обосновка

Consequent to the amendment to article 1.

Изменение 34

Член 6 a (нов)

 

Член 6а

Държавите-членки установяват правила за налагане на санкции, приложими по отношение на нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за гарантиране на изпълнението им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и разубеждаващи. Държавите-членки уведомяват Комисията за тези разпоредби не по-късно от ... * и също така я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, касаещо тези разпоредби.

 

* Една година след влизането в сила на настоящия регламент.

Обосновка

This article is a standard provision for penalties in the event of infringements.

Изменение 35

Член 6 б (нов)

 

Член 6б

Комисията и държавите-членки насърчават и улесняват информираността и осигуряват наличността за обществеността на информация относно забраната за износ на метален живак, живачен сулфид и живачни съединения, както и за безопасното складиране на метален живак.

Обосновка

Increased public access to information about the export ban of metallic mercury and mercury compounds and the dissemination of such information contribute to a more effective protection of human health and to a better environment.

Изменение 36

Член 7

1. Комисията прави оценка на прилагането на настоящия регламент в Общността и на пазарните му ефекти върху общностния пазар, като се съобразява с информацията по член 6.

1. Комисията прави оценка на прилагането на настоящия регламент в Общността и на пазарните му ефекти върху общностния пазар, като се съобразява с информацията по членове 5 и 6.

2. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от 30 юни 2015 г.

2. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от 30 юни 2012 г. Докладът се придружава, по целесъобразност, от предложения за преразглеждане на настоящия регламент.

 

2а. Шест месеца преди влизането в сила на забраната за износ съгласно член 1, Комисията извършва оценка на ефективността и въздействието на компенсационните мерки, предприети с цел осигуряване на възможност за постигане на приложими икономически и социални алтернативи за засегнатия от затварянето на мините за живак район.

Обосновка

After a certain period of implementation and according to the change of the export ban date, the effectiveness of the proposed legal measures will need to be assessed with a view to establishing an overview report with revision proposals.

Изменение 37

Член 8

Не по-късно от една година преди датата по член 1 Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за напредъка по многостранните дейности и преговори относно живака, като оценка се прави по-специално на съгласуваността на графика и на приложното поле на мерките, определени в настоящия регламент, с развитието на ситуацията в международен план.

Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от 31 декември 2009 г. за напредъка по многостранните дейности и преговори относно живака, като оценка се прави по-специално на съгласуваността на мерките, определени в настоящия регламент, с развитието на ситуацията в международен план.

Изменение 38

Член 8 a (нов), параграф 1

 

Член 8а

 

Комисията и държавите-членки, като вземат предвид най-вече нуждите на засегнатите развиващи се страни и на страните, чиито икономики са в преход, си сътрудничат при насърчаването на техническата помощ, включително обучение, развитие на инфраструктурите, необходимия капацитет и експертни познания с оглед постигане на напредък при прехода към алтернативни технологии, които не използват живак, и окончателното прекратяване на употребата и продажбата на живак и живачни съединения.

Обосновка

The export ban on mercury might have significant negative impact in developing countries and in economies in transition in the short term, where mercury is for example still used in artisan gold mining, and assistance is needed from the EU in order to facilitate the transition to mercury free technologies. The wording of this amendment is borrowed from the new proposal for the regulation on export and import of dangerous chemicals.

Изменение 39

Член 8 a (нов), параграф 2

 

Комисията и държавите-членки преценяват също възможността за предоставяне на помощ на НПО, които са показали особената си ефективност при предоставянето на този вид услуги.

Обосновка

(1)

ОВ C ... / Все още непубликувано в ОВ.

(2)

              COM(2005) 20 final от 28.1.2005 г.


EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

Mercury and its compounds are highly toxic to humans, especially to children's developing nervous system. They are also harmful to ecosystems and wildlife. Initially seen as an acute but local problem, mercury pollution is now also understood to be global, diffuse and chronic. High doses can be fatal to humans, but even relatively low doses can have serious adverse neuro-developmental impacts, and have recently been linked with possible harmful effects on the cardiovascular, immune and reproductive systems. Mercury also retards microbiological activity in soil, and is a priority hazardous substance under the Water Framework Directive.

In the environment, mercury can change into methylmercury, which has the capacity to bioaccumulate and to concentrate in food chains, especially in the aquatic food chain. Methylmercury readily passes both the placental barrier and the blood-brain barrier.

Supply in the European Union

Mercury occurs naturally in the environment and exists in different forms. In pure form, it is known as "elemental" or "metallic" mercury (Hg(0)). It is rarely found in nature as a pure, liquid metal, but rather within compounds and inorganic salts.

The main sources of mercury supply in the EU are:

- surpluses from the chlor-alkali industry when converting to a mercury-free process or when a plant is closed (plant de-commissioning);

- by-product mercury from non-ferrous mining and smelting activities (zinc, copper, lead, gold, silver and other ores); if not recovered as metallic mercury, the by-product from this process may be calomel (mercurous chloride), depending on the purification process;

- by-product mercury from natural gas cleaning;

- recycled mercury from mercury containing products (fluorescent lamps, batteries, dental amalgam, measuring and control equipment, switches) and from manufacturing and process wastes;

- mercury inventories accumulated over previous years by brokers and traders such as MAYASA.

The biggest mercury mine in the world is situated in Almadén, Spain. Mercury mining in Almadén has stopped since 2003, however the owner company, MAYASA, is collecting and trading internationally (mainly to developing countries) the mercury from Western Europe's decommissioned chlor-alkali plants, as well as mercury from other sources.

The Commission proposal for EU mercury export ban and storage of surplus mercury

Considering the danger posed by mercury and because alternative mercury-free processes exist, in 1990 the Oslo Paris Commission (OSPAR) recommended that all mercury cell chlor-alkali plants be converted to mercury-free technology by 2010 (PARCOM Decision 90/3).

The European Parliament's Resolution on the Community Strategy of Mercury (March 2006), called on the European Commission to take action to implement the OSPAR Decision 90/3. Apart from ongoing mercury emissions from mercury-cell chlor-alkali plants (MCCAPs), when these plants convert to mercury-free technologies, the vast quantities of mercury in their cells need to be managed in an environmentally appropriate manner. To prevent this surplus mercury from flooding the world mercury commodity market, a proposal for a Regulation banning exports of metallic mercury by July 1, 2011, was adopted in October 2006. The proposal includes parallel provisions on safe storage of the excess mercury which will mainly be coming from decommissioned mercury-cell chlor-alkali plants, to prevent its re-sale. Currently there are around 12000 tonnes of mercury sitting in mercury cells in Europe. To that end Euro Chlor (the EU chlor-alkali industry federation) has been asked by the European Commission and has agreed to develop a Voluntary Agreement for the storage of surplus chlor-alkali mercury, acknowledging that storage will be needed.

A storage obligation is proposed for metallic mercury no longer used in the chlor-alkali industry, by-product mercury from production of non-ferrous metals and by-product mercury from cleaning gas. The storage obligation deliberately does not cover recycled mercury from mercury-containing products.

Rapporteur's recommendations

The Rapporteur welcomes the Commission's proposal. Nevertheless he considers that some modifications have to be made with the aim to better protect human health and the environment. In this respect, the Rapporteur proposes a number of amendments that mainly refer to the following items:

Date of export ban

As the EU exports more mercury overall than any other region of the world, an early export ban, coupled with other international actions, will significantly reduce the disproportionate impacts of mercury exposure in the developing world caused by abundant mercury supplies. Until the export ban is in place, EU mercury will still be entering the market, increasing the risk for human health and the environment. Thus, the proposed ban should be implemented as soon as possible, preferably by 2009.

Earlier Commission drafts as well as the Luxembourg Presidency had proposed 2008 as the export ban date.

The committee did not completely follow the rapporteur on this point and brought forward the date of the export ban to 1 December 2010.

Scope of the mercury export ban

To keep the Regulation fair and simple, mercury compounds should be included in the export ban. Mercury compounds (except mercury sulphide) are classified as toxic from 0, 5% and for some specific substances even less.

The Rapporteur supports the inclusion of mercury compounds in the export ban of mercury.

There is justified concern that mercury may be exported as mercury compound

produced for example, during non-ferrous mining and smelting operations (as calomel Hg2Cl2) to other countries and converted to elemental mercury for further use there. In the rapporteur's view, a general export ban including mercury compounds will contribute to the reduction of emission and the amount of mercury in circulation. In addition, an export ban on mercury compounds can prevent compounds rich in mercury content to be utilised as raw-material for processing of metallic mercury. This can prevent a possible loophole in the Regulation.

In addition, an export ban on cinnabar ore can prevent minerals and compounds rich in mercury content to be utilised as raw material for processing of metallic mercury.

Mercury-containing products, which are subject to EU use and marketing restrictions, should also be included in the ban. The EU should avoid double standards. Mercury-containing products prohibited in the EU should not be exported to countries where they may not yet be regulated.

The European Parliament (March 2006) called for the export ban to include mercury compounds and products containing mercury which are or will soon be subject to EU use and marketing restrictions.

Mercury imports

The Rapporteur is of the opinion that the EC should consider an EU mercury import ban to ensure EU mercury supplies are consistent with EU demand, storage obligations, and policies encouraging mercury recovery from wastes and products. It doesn't make any sense on the one hand to store mercury originating in the EU and at the same time to import mercury for the justified use in the EU.

Trade tracking system

A system should be set up to regularly track metallic mercury and mercury compound imports and exports to and from the EU and internal trade. The European Parliament (March 2006) has called for a mercury trade tracking system to be in place before the export ban.

The tracking system will ensure transparency of the trade, and allow developments that run contrary to the intention and effectiveness of the ban to be easily assessed by the Commission and stakeholders.

Member States should regularly provide information to the Commission, which should make this information public.

Safe and sustainable storage solution for surplus mercury

Surplus mercury will need to be stored/ disposed of. All surplus mercury should eventually be disposed of in a safe and environmentally sound way.

Disposal of metallic mercury in salt mines raises serious concerns with respect to the environmental safety over the longer term. The fact that mercury is liquid and the question of whether salt mines could keep it intact, without having the mercury - storage drums ultimately leaking and releasing vapours, remains a concern.

Also, mercury extracted from cinnabar ore should be stored as well, because allowing the use of mercury extracted from cinnabar ore would mean adding new mercury to the market, contrary to this Regulation's objective.

The Rapporteur is of the opinion that until safe disposal techniques are developed and fully evaluated, temporary storage of metallic mercury should be pursued as a prelude to permanent disposal. The volume of mercury in question is quite small in relative terms. Due to its high density, the approximate 12000 tonnes of surplus mercury from the chlor-alkali industry will have a volume of around 1000 cubic metres.

A framework of minimum conditions for storage should be established ensuring continuous monitoring, minimum safety standards, regular and transparent reporting, advance planning and projections, assurance of delivery, and penalties for failure.

According to the polluter pays principle, the responsibility during the temporary storage should remain with the owner of the storage facility.

Member States shall assume the administrative and financial responsibility of the safe final disposal.

The European Parliament (March 2006) called for legally binding measures to ensure that all mercury from the chlor-alkali industry is not put back into the market and is safely stored, in secure sites, continuously monitored and located where active intervention can take place immediately if necessary. Furthermore it asked for minimum safety standards, regular and transparent reporting, advance planning and projections, penalties and sanctions and underlined the importance of applying the polluter-pays principle as far as storage is concerned, and that the industry sectors responsible for the production of mercury should contribute to the financing of the safe storage of surplus mercury.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ (26.3.2007)

до комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасното съхранение и забраната на износа на метален живак

(COM(2006)0636 – C6‑0363/2006 – 2006/0206(COD))

Докладчик по становище: Jens Holm

SHORT JUSTIFICATION

The heavy metal mercury is a very dangerous pollutant. As soon as it enters our environment it is spread very easily and can also be transformed into an even more dangerous compound, methyl mercury. This compound accumulates in the food chain, and mostly ends up in fish that people consume. Once it has been released, mercury constitutes a significant threat to human health, animals and the environment for the foreseeable future. There is increasing evidence that the cost to society for public health and environmental damage is probably much higher than had previously been thought.

Mercury and its compounds affect the central nervous system, kidneys, and liver and can disturb auto-immune processes, cause tremors, impaired vision and hearing, paralysis, insomnia, and emotional instability. Mercury compounds cross the placental barrier and can cause developmental deficits during foetal development, and attention deficit and developmental delays during childhood. Even low doses of mercury containing compounds can have serious adverse neurodevelopmental impacts, and have recently been linked with possible harmful effects on the cardiovascular, immune and reproductive systems.

Mercury is today used in industrial processes such as the chlor-alkali industry and artisanal, small-scale gold mining. The metal can also be found in a considerable number of consumer products on sale all over the world. It is in products like fluorescent lamps, electrical components, measuring equipment and dental amalgams. In the EU, the metal is, however, primarily released to nature through the combustion of fossil fuels, especially coal. Mercury is a very mobile metal and can easily travel long distances. The dissemination of mercury constitutes a global problem and there is an urgent need for significant measures.

Thus the strategy concerning mercury which was presented by the Commission at the beginning of 2005 was very welcome. Action 5 in this strategy says "phase out the export of mercury from the Community". This is a particularly important element since the EU is the world's largest mercury exporter. Around 1000 tonnes of raw mercury is every year exported from the EU out of a global total of 3600 tonnes. Most of this mercury ends up in the developing countries, where management and control are less stringent. This poses significant risks of contamination of workers and local communities.

The proposal for a regulation on the banning of exports and the safe storage of metallic mercury was sent to the European Parliament and the Council on 26 October 2006. This proposal represents an important beginning and, at the same time, sends an important signal to the rest of the world that the EU is ready to accept its international responsibility for many of the intentional releases and uses of mercury.

Nevertheless there are certain weaknesses in the proposal which need to be remedied. The suggested modifications aim at making the regulation a genuine tool for reducing the global pool of mercury.

In this respect, the draftsperson proposes a number of amendments that mostly refer to the following points:

- A broadening of the scope of the export ban to include mercury compounds.

- A broadening of the scope of the export ban to include mercury-containing products, which are subject to use and marketing restrictions within the EU.

- The export ban for metallic mercury, mercury compounds and mercury-containing products must be implemented as soon as possible and by 1 January 2008 at the latest.

- A ban on imports of metallic mercury and mercury compounds should be introduced.

- The establishment of a tracking system for the trade of mercury within the Community and also trade with third countries. This would improve the transparency and increase the flow of information for the relevant stakeholders.

- Affected developing countries and countries with economies in transition should be provided with relevant assistance in order to speed up the switch to mercury-free technology and the ultimate elimination of releases and uses of mercury.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия отправя покана към водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията(1)  Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 4

(4) Износът на метален живак от Общността се забранява, така че да се намали значително световното предлагане на живак.

(4) Износът на метален живак и на живачни съединения от Общността се забранява, така че да се намали значително световното предлагане на живак. Държавите-членки следва да имат правото да налагат по-широки и по-строги забрани в съответствие с член 176 от Договора за ЕО.

Justification

It is necessary to broaden the scope of the ban to also include mercury compounds in order to achieve substantial reductions in the global pool of mercury. Member States must have the right to impose more stringent bans.

Изменение 2

Съображение 4 а (ново)

 

(4a) Износът на продукти, съдържащи живак, на които са наложени ограничения за използване и разпространение в ЕС, също се забранява. Комисията изготвя консолидиран списък на включените продукти, който се осъвременява ежегодно въз основа на развитието на общностното право.

Justification

It is necessary to broaden the scope of the ban to also include mercury-containing products, which are subject to use and marketing restrictions within the EU in order to reach substantial reduction in the global pool of mercury. For transparency these products should be gathered in a consolidated list which should be updated annually by the Commission.

Изменение 3

Съображение 7 а (ново)

 

(7a) Вносът на метален живак и живачни съединения се забранява, така че да се подобри опазването на околната среда и човешкото здраве в ЕС.

Justification

To protect the environment and public health in the EU better, and to manage the supply and demand of mercury more effectively, a ban on imports of metallic mercury and mercury compounds should be introduced.

Изменение 4

Съображение 8 а (ново)

 

(8a) Държавите-членки предоставят информация относно живака, внесен или изнесен, или търгуван в рамките на Общността, така че при необходимост да се позволи извършване на своевременна оценка на ефективността на инструмента.

Justification

Better data on trade flows is needed immediately as shown in the UNEP report on supply, trade and demand information on mercury of November 2006. In this way relevant information will be made available also for comparative purposes at the review process, to demonstrate changes in the markets etc.

Изменение 5

Съображение 11 а (ново)

 

(11a) Комисията и държавите-членки предоставят пряка техническа помощ на развиващите се страни и на страните, чиито икономики са в преход, или непряка помощ чрез подкрепа за проекти на неправителствени организации (НПО), и по-специално помощ, която улеснява прехода към алтернативни технологии, които не използват живак, и окончателното прекратяване на използването и продажбата на живак и живачни съединения.

Justification

The export ban on mercury might have a significant negative impact in developing countries and economies in transition in the short term, where mercury is, for example, still used in artisan gold mining. Assistance is therefore needed from the EU in order to facilitate the transition to mercury-free technologies.

Изменение 6

Член 5, параграф 1

Комисията организира обмен на информация между държавите-членки и засегнатите промишлени отрасли.

Комисията организира първоначален обмен на информация между държавите-членки, НПО и засегнатите промишлени отрасли не по-късно от 1 юли 2010 г.

Justification

The exchange of information should also include NGOs. A specific date needs to be agreed for the stakeholder meeting to review new data and experiences, as reported by the Member States on the basis of Article 6 as amended.

Изменение 7

Член 5, параграф 2

В частност, обменът на информация има за цел разглеждането на необходимостта от разширяване на забраната за износ на живачни съединения и продукти, съдържащи живак, разширяване на задължението за складиране на метален живак, произхождащ от други източници, и определянето на срокове във връзка със складирането в съоръжения, специално предназначени и оборудвани за временното складиране на метален живак.

Обменът се основава на събраната до момента информация и също така има за цел разглеждането на необходимостта от разширяване на задължението за складиране на метален живак, произхождащ от други източници, и определянето на срокове във връзка със складирането в съоръжения, специално предназначени и оборудвани за временното складиране на метален живак.

Justification

For consistency with previous amended articles.

Изменение 8

Член 6, параграф 2

2. Държавите-членки информират Комисията не по-късно от 30 ноември 2014 г. относно прилагането на регламента и пазарния му ефект за съответните им територии. По искане на Комисията, държавите-членки представят тази информация по-рано от датата, определена в алинея първа.

2. Държавите-членки изготвят регистър на купувачите, продавачите и търговците на живак и живачни съединения и събират съответната информация. Те информират Комисията относно прилагането на регламента и пазарния му ефект за съответните им територии на всеки две години и не по-късно от 6 месеца след края на съответния период. Информацията се предоставя във вида, установен от Комисията. Първата информация покрива 2007 и 2008 г. и се предоставя на Комисията не по-късно от 30 юни 2009 г. Комисията публикува информацията под формата на кратък доклад в рамките на една година след предоставянето й от държавите-членки, но не по-късно от 30 юни 2010 г.

Justification

Better data on trade flows is needed immediately as shown in the UNEP report on supply, trade and demand information on mercury of November 2006. In this way relevant information will be made available also for comparative purposes at the review process, to demonstrate changes in the markets etc.

Изменение 9

Член 7, параграф 1

1. Комисията прави оценка на прилагането на настоящия регламент в Общността и на пазарните му ефекти върху общностния пазар, като се съобразява с информацията по член 6.

1. Комисията прави оценка на прилагането на настоящия регламент в Общността и на пазарните му ефекти върху общностния пазар, като се съобразява с информацията по членове 5 и 6.

Изменение 10

Член 7, параграф 2

2. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от 30 юни 2015 г.

2. Комисията представя доклад на Европейския парламент и Съвета не по-късно от 30 юни 2012 г. При необходимост, докладът се придружава от предложения за преразглеждане на съответните разпоредби на настоящия регламент.

Justification

To ensure a follow-up of the information collected through the processes stated in articles 5 and 6, a report should be submitted by the Commission with proposals for revision if necessary.

Изменение 11

Член 8

Не по-късно от една година преди датата по член 1 Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за напредъка по многостранните дейности и преговори относно живака, като оценка се прави по-специално на съгласуваността на графика и на приложното поле на мерките, определени в настоящия регламент, с развитието на ситуацията в международен план

Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от 31 декември 2009 г. за напредъка по многостранните дейности и преговори относно живака, като оценка се прави по-специално на съгласуваността на мерките, определени в настоящия регламент, с развитието на ситуацията в международен план.

Изменение 12

Член 8 а (нов), параграф 1

 

Член 8a

 

Комисията и държавите-членки, като вземат предвид най-вече нуждите на засегнатите развиващи се страни и на страните, чиито икономики са в преход, си сътрудничат при насърчаването на техническата помощ, включително обучение, развитие на инфраструктурите, необходимия капацитет и експертни познания с оглед постигане на напредък при прехода към алтернативни технологии, които не използват живак, и окончателното прекратяване на употребата и продажбата на живак и живачни съединения.

Justification

The export ban on mercury might have significant negative impact in developing countries and in economies in transition in the short term, where mercury is for example still used in artisan gold mining, and assistance is needed from the EU in order to facilitate the transition to mercury free technologies. The wording of this amendment is borrowed from the new proposal for the regulation on export and import of dangerous chemicals.

Изменение 13

Член 8 а (нов), параграф 2

 

Комисията и държавите-членки преценяват също възможността за предоставяне на помощ на НПО, които са показали особената си ефективност при предоставянето на този вид услуги.

Justification

ПРОЦЕДУРА

Позовавания

COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)

Водеща комисия

ENVI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

INTA

14.11.2006

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Jens Holm

22.11.2006

 

 

Разглеждане в комисия

27.2.2007

 

 

 

Дата на приемане

21.3.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

11

0

Депутати, присъстващи на окончателното гласуване

Kader Arif, Graham Booth, Carlos Carnero González, Béla Glattfelder, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Syed Kamall, Ģirts Valdis Kristovskis, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Danutė Budreikaitė, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Eugenijus Maldeikis, Zuzana Roithová

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Corien Wortmann-Kool, Sepp Kusstatscher

(1)

Все още непубликуван в ОВ.


OPINION OF THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS ON THE LEGAL BASIS

Mr Miroslav Ouzký

Chairman

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

BRUSSELS

Subject:           Opinion on the legal basis of the proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the banning of exports and the safe storage of metallic mercury (COM(2006)0636 – C6‑0363/2006 – 2006/0206(COD))(1)

Dear Mr Chairman,

By letter of 4 May 2007 you asked the Committee on Legal Affairs pursuant to Rule 35(2), to consider whether the legal basis of the above Commission proposal was valid and appropriate.

The committee considered the above question at its meeting of 11 June 2007.

The proposal has a dual legal basis, Article 133 and Article 175(1) of the EC Treaty.

The Committee adopted an amendment to the proposal deleting Article 133 as legal basis, as it considered that such a double legal basis was not justified in so far as the proposed act does not simultaneously pursue several objectives without one being secondary and indirect in relation to the other.

On the contrary, the Commission, in its explanatory memorandum, stated that the measure is motivated by the objectives of protecting human health and the environment and not by commercial policy considerations.

The legal bases under consideration:

Article 133

1. The common commercial policy shall be based on uniform principles, particularly in regard to changes in tariff rates, the conclusion of tariff and trade agreements, the achievement of uniformity in measures of liberalisation, export policy and measures to protect trade such as those to be taken in the event of dumping or subsidies.

2. The Commission shall submit proposals to the Council for implementing the common commercial policy.

3. Where agreements with one or more States or international organisations need to be negotiated, the Commission shall make recommendations to the Council, which shall authorise the Commission to open the necessary negotiations. The Council and the Commission shall be responsible for ensuring that the agreements negotiated are compatible with internal Community policies and rules.

The Commission shall conduct these negotiations in consultation with a special committee appointed by the Council to assist the Commission in this task and within the framework of such directives as the Council may issue to it. The Commission shall report regularly to the special committee on the progress of negotiations.

The relevant provisions of Article 300 shall apply.

4. In exercising the powers conferred upon it by this Article, the Council shall act by a qualified majority.

5. Paragraphs 1 to 4 shall also apply to the negotiation and conclusion of agreements in the fields of trade in services and the commercial aspects of intellectual property, in so far as those agreements are not covered by the said paragraphs and without prejudice to paragraph 6.

By way of derogation from paragraph 4, the Council shall act unanimously when negotiating and concluding an agreement in one of the fields referred to in the first subparagraph, where that agreement includes provisions for which unanimity is required for the adoption of internal rules or where it relates to a field in which the Community has not yet exercised the powers conferred upon it by this Treaty by adopting internal rules.

The Council shall act unanimously with respect to the negotiation and conclusion of a horizontal agreement insofar as it also concerns the preceding subparagraph or the second subparagraph of paragraph 6.

This paragraph shall not affect the right of the Member States to maintain and conclude agreements with third countries or international organisations in so far as such agreements comply with Community law and other relevant international agreements.

6. An agreement may not be concluded by the Council if it includes provisions which would go beyond the Community's internal powers, in particular by leading to harmonisation of the laws or regulations of the Member States in an area for which this Treaty rules out such harmonisation.

In this regard, by way of derogation from the first subparagraph of paragraph 5, agreements relating to trade in cultural and audiovisual services, educational services, and social and human health services, shall fall within the shared competence of the Community and its Member States. Consequently, in addition to a Community decision taken in accordance with the relevant provisions of Article 300, the negotiation of such agreements shall require the common accord of the Member States. Agreements thus negotiated shall be concluded jointly by the Community and the Member States.

The negotiation and conclusion of international agreements in the field of transport shall continue to be governed by the provisions of Title V and Article 300.

7. Without prejudice to the first subparagraph of paragraph 6, the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, may extend the application of paragraphs 1 to 4 to international negotiations and agreements on intellectual property in so far as they are not covered by paragraph 5.

Article 175

1. The Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 and after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, shall decide what action is to be taken by the Community in order to achieve the objectives referred to in Article 174.

2. By way of derogation from the decision-making procedure provided for in paragraph 1 and without prejudice to Article 95, the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, shall adopt:

(a) provisions primarily of a fiscal nature;

(b) measures affecting:

— town and country planning,

— quantitative management of water resources or affecting, directly or indirectly, the availability of those resources,

— land use, with the exception of waste management; (c) measures significantly affecting a Member State's choice between different energy sources and the general structure of its energy supply.

The Council may, under the conditions laid down in the first subparagraph, define those matters referred to in this paragraph on which decisions are to be taken by a qualified majority.

3. In other areas, general action programmes setting out priority objectives to be attained shall be adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 and after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

The Council, acting under the terms of paragraph 1 or paragraph 2 according to the case, shall adopt the measures necessary for the implementation of these programmes.

4. Without prejudice to certain measures of a Community nature, the Member States shall finance and implement the environment policy.

5. Without prejudice to the principle that the polluter should pay, if a measure based on the provisions of paragraph 1 involves costs deemed disproportionate for the public authorities of a Member State, the Council shall, in the act adopting that measure, lay down appropriate provisions in the form of:

— temporary derogations, and/or

— financial support from the Cohesion Fund set up pursuant to Article 161.

The content of the Regulation may be analysed as follows:

Article 1 - Subject matter, scope and definitions.

The proposed Regulation sets out the requirement to ban the export of metallic mercury as from 1 July 2011.

Article 2 - Sets out a requirement to store metallic mercury in a way which is safe for human health and the environment.

The three most relevant sources of metallic mercury in the Community are covered by this obligation. The storage obligation applies to mercury independently whether or not it is classified as waste. Storage in this context does not only cover short-to medium-term options, but also encompasses long-term options. In terms of timing, this aspect is linked to the entry into force of the export ban for metallic mercury and calomel.

Article 3 - Clarifies the interface with existing waste legislation.

Under the given legal situation, any storage of metallic mercury (which is liquid) in any kind of landfill would conflict with Article 5 (3) (a) of Directive 1999/31/EC. The leaching limit values and other criteria laid down in section 2.4 of Council Decision 2003/33/EC establishing criteria and procedures for the acceptance of waste at landfills, applicable to granular waste, cannot be applied in the case of liquid mercury. Article 3 proposes to derogate from these rules with regard to two specific storage options for metallic mercury, namely underground storage in salt mines adapted for the purpose and temporary storage in dedicated facilities which can be considered safe for human health and the environment.

Article 4 - Complements Article 2 by adding some more detailed requirements for the application of the two storage options.

It focuses on the need to carry out a proper safety assessment, taking into account the nature of the substance. It also stipulates minimum requirements as to the content of the relevant permit for temporary storage facilities.

Article 5 - Provides for the exchange of information between Member States and industry.

The exchange of information is no to be limited to metallic mercury alone, but also encompass mercury compounds and products containing mercury.

Article 6 - Imposes some information obligations on the Member States.

It provides that Member States are to submit copies of permits given to mercury storage facilities to the Commission. Member States also have to inform the Commission on the effects of the instrument three years and five months after the entry into force of the export ban at the latest.

Article 7 - Provides that the Commission is to assess the application of the Regulation and its effects on the market and deliver a report no later than four years after the entry into force of the export ban.

The assessment will be based on information submitted by Member States.

Article 8 - Stipulates that the Commission has to report to Parliament and to the Council on international developments relating to mercury, in particular on multilateral negotiations on supply and demand issues.

This should allow monitoring the coherence of global and Community measures, with the aim of obtaining the maximum benefits for the environment.

Article 9 - The standard text concerning the entry into force of the instrument.

Appraisal

The legal basis defines the Community's competence ratione materiae and specifies how that competence is to be exercised, namely the legislative instrument(s) which may be used and the decision-making procedure.

In the light of the above, it is to be established whether Article 133 together with Article 175(1), Article 133 alone or Article 175(1) alone should constitute the proper legal basis of the proposed Regulation.

From an analysis of the proposal, it is clear that its fundamental purpose is to protect human health and the environment, and that it is not motivated by commercial policy considerations.

At its meeting of 11 June 2007 the Committee on Legal Affairs accordingly decided, unanimously(2), to recommend that the appropriate legal basis for the proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the banning of exports and the safe storage of metallic mercury (COM(2006)0636) is Article 175(1) of the EC Treaty.

Yours sincerely,

Giuseppe Gargani

(1)

Not yet published in OJ.

(2)

The following were present for the final vote: Cristian Dumitrescu (acting chairman), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice-chairwoman), Manuel Medina Ortega (draftsman), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jaroslav Zvěřina and Tadeusz Zwiefka.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Забрана на износа и безопасно съхранение на метален живак

Позовавания

COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)

Дата на представяне на ЕП

26.10.2006

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

14.11.2006

Комисия(и), сезирана(и) за становище

       Дата на обявяване в заседание

INTA

14.11.2006

ITRE

14.11.2006

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

27.2.2007

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Dimitrios Papadimoulis

28.11.2006

 

 

Оспорване на правната основа

       Дата на становището JURI

JURI

11.6.2007

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.3.2007

 

 

 

Дата на приемане

3.5.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

10

0

Депутати, присъстващи на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Christofer Fjellner, Jutta Haug, Karin Jöns, Henrik Lax, Miroslav Mikolášik, Stefan Sofianski, Bart Staes

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Gabriela Creţu, Miguel Angel Martínez Martínez

Дата на внасяне

11.6.2007

Правна информация - Политика за поверителност