ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και την ασφαλή αποθήκευσή του

11.6.2007 - (COM(2006)0636 – C6‑0363/2006 – 2006/0206(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Δημήτριος Παπαδημούλης

Διαδικασία : 2006/0206(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0227/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0227/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και την ασφαλή αποθήκευσή του

(COM(2006)0636 – C6‑0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0636)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 133 και 175, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0363/2006),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6‑0227/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και την ασφαλή αποθήκευσή του

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την απαγόρευση των εξαγωγών και την ασφαλή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου , μεταλλεύματος κιννάβαρης, καλομέλα, ενώσεων υδραργύρου και ορισμένων προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 1.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική αναφορά 1

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133 και το άρθρο 175 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται η ύπαρξη μιας διπλής νομικής βάσης. Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διπλή νομική βάση μόνο εάν, κατ΄ εξαίρεση, αποδειχθεί ότι η πράξη επιδιώκει ταυτόχρονα διάφορους σκοπούς, χωρίς ο ένας να είναι δευτερεύων ή σε έμμεση σχέση με τον άλλον. Δεν συμβαίνει εδώ κάτι τέτοιο, εφόσον η ίδια η Επιτροπή αναφέρει στην αιτιολογική έκθεσή της ότι σκοπός του μέτρου είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος (άρθρο 175 EΚ), και όχι ζητήματα εμπορικής πολιτικής (άρθρο 133 ΕΚ).

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Η ελευθέρωση υδραργύρου συνιστά, ως γνωστό, απειλή για τον πλανήτη, η οποία δικαιολογεί την ανάληψη δράσης σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

(1) Η ελευθέρωση υδραργύρου συνιστά, ως γνωστό, απειλή για τον πλανήτη, η οποία δικαιολογεί την ανάληψη δράσης σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η διάθεση υδραργύρου στο περιβάλλον και ο κίνδυνος που αυτό συνεπάγεται, έχει επιπτώσεις όχι μόνο σε επίπεδο κράτους ή περιφέρειας, αλλά και, ιδίως, σε τοπικό επίπεδο. Οι τοπικές αρχές αποτελούν σημαντικό στοιχείο των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων εφόσον, στην πράξη, αυτές έχουν την ευθύνη για την ασφαλή αποθήκευση των αποβλήτων, ακόμη και των επικίνδυνων, όπως ο υδράργυρος (βλ. οδηγία 75/442/ΕΟΚ σχετικά με τα επικίνδυνα απόβλητα).

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Η κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο», είναι αναγκαίο να μειωθεί ο κίνδυνος έκθεσης του ανθρώπου και του περιβάλλοντος στον υδράργυρο.

(2) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Η κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο», καθώς και με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαρτίου 20061, σχετικά με τη στρατηγική αυτή, είναι αναγκαίο να μειωθεί ο κίνδυνος έκθεσης του ανθρώπου και του περιβάλλοντος στον υδράργυρο.

 

1 ΕΕ C 291 E της 30.11.2006, σελ. 128.

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του αυτό, το ΕΚ καλούσε την Επιτροπή να εργασθεί για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος μέσω δεσμευτικών μέτρων για την κατάργηση της διάθεσης υδραργύρου και ενώσεών του στο περιβάλλον.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

 

(3α) Ο υδράργυρος δεν αποτελεί σήμερα αντικείμενο δεσμευτικών περιορισμών στο πλαίσιο πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, με την εξαίρεση του πρωτοκόλλου του 1998 για τα βαρέα μέταλλα, της Σύμβασης ΟΕΕ/ΟΗΕ για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης εμβέλειας.

Αιτιολόγηση

Η σταδιακή κατάργηση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και των ενώσεων υδραργύρου από την Κοινότητα δεν θα επαρκέσει για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες της διάθεσης υδραργύρου στο περιβάλλον και, συνεπώς, είναι αναγκαία μια διεθνής δέσμευση με στόχο μια συμφωνία για ένα νομικά δεσμευτικό μέσο.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

(3β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναγνώρισαν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα που προκαλεί το κλείσιμο των μεταλλείων υδραργύρου στην επαρχία του Almadén (Ισπανία) και θεώρησαν σκόπιμη τη λήψη των κατάλληλων αντισταθμιστικών μέτρων ώστε η περιοχή αυτή να βρει βιώσιμες λύσεις για το τοπικό περιβάλλον, την απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητά της. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο προαναφερόμενο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 διατύπωσε την άποψη ότι τα μεταλλεία του Almadén θα αποτελούσαν μια καλή θέση για την ασφαλή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρξει μια αναφορά στην επαρχία του Almadén, ιστορικού μεταλλείου παραγωγής υδραργύρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου που αφορούσε τη συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για τον υδράργυρο.

Τροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Οι εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου από την Κοινότητα πρέπει να απαγορευτούν, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η προσφορά υδραργύρου παγκοσμίως.

(4) Οι εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου μεταλλεύματος κιννάβαρης, καλομέλα και ενώσεων υδραργύρου από την Κοινότητα πρέπει να απαγορευτούν, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η προσφορά υδραργύρου παγκοσμίως. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν ευρύτερες και αυστηρότερες απαγορεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 176 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το πεδίο της απαγόρευσης για να συμπεριλάβει και τις ενώσεις υδραργύρου με σκοπό να επιτευχθούν ουσιαστικές μειώσεις στο παγκόσμιο απόθεμα υδραργύρου. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν αυστηρότερες απαγορεύσεις.

Τροπολογία 8

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

(4a) Για τον ίδιο λόγο, η εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο των οποίων έχει ήδη απαγορευθεί, ή πρόκειται να απαγορευθεί η τοποθέτηση στην αγορά της ΕΕ, πρέπει επίσης να απαγορεύεται. Η Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει ενοποιημένο κατάλογο των καλυπτόμενων προϊόντων, ο οποίος πρέπει να ενημερώνεται κάθε χρόνο βάσει των εξελίξεων στο κοινοτικό δίκαιο.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το πεδίο της απαγόρευσης για να συμπεριλάβει και τα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο, τα οποία υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τη χρήση και την εμπορία εντός της ΕΕ με σκοπό να επιτευχθούν ουσιαστικές μειώσεις στο παγκόσμιο απόθεμα υδραργύρου. Για λόγους διαφάνειας αυτά τα προϊόντα πρέπει να συγκεντρωθούν σε ενοποιημένο κατάλογο που πρέπει να ενημερώνεται κάθε χρόνο από την Επιτροπής.

Η χρήση του όρου "απαγορευθεί" είναι ορθότερη, δεδομένου ότι κάτι μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς αλλά να μην είναι απαγορευμένο.

Τροπολογία 9

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

(4β) Η εισαγωγή μεταλλικού υδραργύρου, μεταλλεύματος κιννάβαρης, καλομέλα και ενώσεων υδραργύρου πρέπει να απαγορευθεί για να βελτιωθεί η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια υγεία στην ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εισαχθεί απαγόρευση επί των εισαγωγών υδραργύρου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ποσότητες υδραργύρου στην Ένωση και να ενθαρρυνθεί η ανάκτησή του από απόβλητα και πρώτες ύλες.

Τροπολογία 10

Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

(5α) Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πληροφορίες στην Επιτροπή για τον μεταλλικό υδράργυρο, το μετάλλευμα κιννάβαρης και τις ενώσεις υδραργύρου που εισέρχονται ή εξέρχονται ή αποτελούν αντικείμενο εμπορίου διαμέσου των συνόρων τους, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της νομοθετικής πράξης. Όλες οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες στο κοινό.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι άμεσα αναγκαία η βελτίωση των πληροφοριών σχετικά με τη ροή υδραργύρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναγνωρίζεται και από την 23η σύνοδο του Διοικητικού Συμβουλίου του UNEP, πρέπει επειγόντως να ενισχυθούν οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση και την κοινοποίηση των μεταφορών υδραργύρου, μεταλλεύματος κιννάβαρης και ενώσεων υδραργύρου, αλλά και να θεσπισθούν και νέες, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Τροπολογία 11

Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Προκειμένου να προβλεφθούν δυνατότητες ασφαλούς αποθήκευσης του υδραργύρου που δεν χρησιμοποιείται πλέον στη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων, είναι σκόπιμο να επιτραπεί παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, για ορισμένους τύπους χώρων υγειονομικής ταφής, και να κηρυχθούν ανεφάρμοστα για τη μη υπόγεια αποθήκευση τα κριτήρια του σημείου 2.4 του παραρτήματος της απόφασης 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2002 για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα II της οδηγίας 1999/31/ΕΚ.

(6) Η απόφαση 90/3 της PARCOM (Σύμβαση για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από πηγές ρύπων στην ξηρά) συμφωνούσε με τον στόχο να καταργηθούν σταδιακά, μέχρι το 2010, οι εγκαταστάσεις κυψελών υδραργύρου στη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων. Προκειμένου να προβλεφθούν δυνατότητες ασφαλούς προσωρινής αποθήκευσης του υδραργύρου που δεν χρησιμοποιείται πλέον στη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων, είναι σκόπιμο να επιτραπεί παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, για ορισμένους τύπους χώρων υγειονομικής ταφής, και να κηρυχθούν ανεφάρμοστα για την επιφανειακή ανακτήσιμη αποθήκευση τα κριτήρια του σημείου 2.4 του παραρτήματος της απόφασης 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2002 για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα II της οδηγίας 1999/31/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Οι κυψέλες υδραργύρου στη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων συνιστούν, με διαφορά, τα μεγαλύτερα αποθέματα υδραργύρου στην ΕΕ. Είναι, συνεπώς, σημαντικό να τεθεί η σταδιακή κατάργηση των κυψελών υδραργύρου στη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων, στο πλαίσιο της απόφασης 90/3 της PARCOM.

Ο μεταλλικός υδράργυρος είναι υγρός. Πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι η αποθήκευση υγρού υδραργύρου είναι αποδεκτή μόνο ως προσωρινή. Η τελική απόθεσή του πρέπει να γίνεται σε στερεά μορφή. Οι εμπορικά εκμεταλλεύσιμες διαδικασίες στερεοποίησης του υδραργύρου βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πειραματικό στάδιο και αναμένεται να είναι διαθέσιμες σε μερικά χρόνια.

Τροπολογία 12

Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Για να εξασφαλιστεί αβλαβής αποθήκευση για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον, η αξιολόγηση της ασφάλειας που απαιτείται βάσει της απόφασης 2003/33/ΕΚ για την υπόγεια αποθήκευση θα πρέπει να συμπληρωθεί με ειδικές διατάξεις και να εφαρμόζεται και στην περίπτωση της μη υπόγειας αποθήκευσης.

(7) Για να εξασφαλιστεί προσωρινή αβλαβής αποθήκευση για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον, η αξιολόγηση της ασφάλειας που απαιτείται βάσει της απόφασης 2003/33/ΕΚ για την υπόγεια αποθήκευση θα πρέπει να εφαρμόζεται και στην περίπτωση της επιφανειακής ανακτήσιμης αποθήκευσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή σχετίζεται με την τροποποίηση του άρθρου 3, που προτείνεται από τον ίδιο βουλευτή. Η αποθήκευση υγρού υδραργύρου σε μεταλλεία ενέχει τον κίνδυνο της εκ των πραγμάτων μετατροπής της σε τελική διάθεση. Κάτι τέτοιο θα ήταν απαράδεκτο και αντίθετο προς τις διατάξεις ασφάλειας της οδηγίας για την υγειονομική ταφή αποβλήτων. Η αποθήκευση θα πρέπει να είναι μόνο προσωρινή, να γίνεται σε επιφανειακές εγκαταστάσεις και ο υδράργυρος να είναι ανακτήσιμος.

Τροπολογία 13

Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

(7a) Η βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων πρέπει να διαβιβάσει στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όλα τα στοιχεία που αφορούν τη διάλυση των κυψελών υδραργύρου στις εγκαταστάσεις της, ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού. Οι βιομηχανικοί τομείς που ανακτούν υδράργυρο από τον καθαρισμό φυσικού αερίου ή ως παραπροϊόν από εργασίες εξόρυξης και τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων πρέπει επίσης να διαβιβάσουν τα σχετικά στοιχεία στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Η Επιτροπή πρέπει να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές.

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων δεσμεύθηκε εθελοντικά να προσφέρει στοιχεία όσον αφορά τη διάλυση των κυψελών υδραργύρου στην Επιτροπή. Τα στοιχεία όμως αυτά είναι καίριας σημασίας για την εξασφάλιση της εφαρμογής του κανονισμού και, συνεπώς, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον κανονισμό μια σχετική αναφορά. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους βιομηχανικούς τομείς που ανακτούν υδράργυρο. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και να δημοσιοποιούνται, όπως ορίζει ο κανονισμός σχετικά με την πρόσβαση σε στοιχεία για περιβαλλοντικά ζητήματα για τα κοινοτικά θεσμικά όργανα.

Τροπολογία 14

Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Είναι σκόπιμο να οργανωθεί ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να εκτιμηθεί η ανάγκη θέσπισης συμπληρωματικών μέτρων για τις εξαγωγές και την αποθήκευση υδραργύρου, με την επιφύλαξη των κανόνων ανταγωνισμού της Συνθήκης, και ιδίως του άρθρου 81.

(8) Είναι σκόπιμο να οργανωθεί ανταλλαγή πληροφοριών με όλους τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να εκτιμηθεί η ανάγκη θέσπισης συμπληρωματικών μέτρων για τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, την προσωρινή αποθήκευση και την τελική διάθεση υδραργύρου, τις ενώσεις υδραργύρου και τα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο, με την επιφύλαξη των κανόνων ανταγωνισμού της Συνθήκης, και ιδίως του άρθρου 81.

Αιτιολόγηση

Όλοι οι ενδιαφερόμενο θα πρέπει να συμμετέχουν στην ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με την ενδεχόμενη ανάγκη λήψης συμπληρωματικών μέτρων. Εδώ θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εισαγωγή και η τελική διάθεση του υδραργύρου, καθώς και μέτρα σχετικά με τις ενώσεις υδραργύρου και τα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο.

Τροπολογία 15

Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τις άδειες που εκδίδουν για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και με την εφαρμογή της παρούσας πράξης και τις επιπτώσεις της στην αγορά, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγησή της εν ευθέτω χρόνω.

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τις άδειες που εκδίδουν για τις εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, καθώς και με την εφαρμογή της παρούσας πράξης και τις επιπτώσεις της στην αγορά, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγησή της εν ευθέτω χρόνω.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίζεται ότι η αποθήκευση του υδραργύρου δεν μπορεί να είναι παρά προσωρινή.

Τροπολογία 16

Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

(10α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν και να διευκολύνουν τη συνειδητοποίηση του κοινού και να εξασφαλίσουν τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου, μεταλλεύματος κιννάβαρης και ενώσεων υδραργύρου, καθώς και σχετικά με την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου.

Αιτιολόγηση

Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ σημαντική για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 17

Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

(11α) Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού μπορεί να έχει ως συνέπεια την πρόκληση βλαβών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, πρέπει να θεσπισθεί μια εφαρμόσιμη και διαφανής διαδικασία κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης.

Τροπολογία 18

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

 

(11β) Η τεχνική βοήθεια πρέπει να παρέχεται άμεσα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες με οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο ή έμμεσα μέσω της στήριξης προγραμμάτων των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), ειδικότερα βοήθεια που διευκολύνει τη μεταστροφή προς εναλλακτικές χωρίς υδράργυρο τεχνολογίες και την τελική σταδιακή κατάργηση των χρήσεων και ελευθερώσεων υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου.

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση των εξαγωγών υδραργύρου μπορεί να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες και οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο μεσοπρόθεσμα όπου ο υδράργυρος για παράδειγμα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την εξόρυξη χρυσού σε βιοτεχνικές μονάδες. Χρειάζεται επομένως η βοήθεια από την ΕΕ για να διευκολυνθεί η μετάβαση σε τεχνολογίες χωρίς υδράργυρο

Τροπολογία 19

Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Ο κανονισμός περιλαμβάνει ένα στοιχείο που αφορά το εμπόριο, καθώς και στοιχεία που υπαγορεύονται από λόγους περιβαλλοντικής πολιτικής. Το άρθρο 1 αφορά το εμπόριο και ως εκ τούτου βασίζεται στο άρθρο 133 της Συνθήκης, ενώ τα άλλα άρθρα βασίζονται στο άρθρο 175 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

(12) Ο κανονισμός υπαγορεύεται από την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη διπλής νομικής βάσης είναι αδικαιολόγητη. Πρώτον, η ίδια η Επιτροπή δηλώνει ότι στόχος της λήψης του μέτρου είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος (άρθρο 175), και όχι ζητήματα εμπορικής πολιτικής (άρθρο 133). Δεύτερον, η αναφορά στην πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη Σύμβαση του Ρότερνταμ για την υποστήριξη της διπλής νομικής βάσης δεν είναι σωστή. Η Σύμβαση του Ρότερνταμ θεσπίζει ένα εμπορικό καθεστώς, ενώ ο παρών κανονισμός εγκαινιάζει μια απαγόρευση εμπορίας, κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό.

Τροπολογία 20

Άρθρο 1

Απαγορεύονται, από 1ης Ιουλίου 2011, οι εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου (Hg, αριθ. CAS 7439-97-6) από την Κοινότητα.

Απαγορεύονται, από 1ης Δεκεμβρίου 2010, οι εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου (Hg, αριθ. CAS 7439-97-6), μεταλλεύματος κιννάβαρης και ενώσεων υδραργύρου με συγκέντρωση υδραργύρου άνω του 5% βάρους προς βάρος (w/w) από την Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι ιδιαίτερα τοξικά για τους ανθρώπους και τα ζώα. Οι ενώσεις υδραργύρου με συγκέντρωση άνω του 5%, καθώς και το μετάλλευμα κιννάβαρης, θα πρέπει να περιληφθούν στην απαγόρευση, ώστε να αποφευχθούν οι έμμεσες εξαγωγές υδραργύρου.

Τα μεγαλύτερα αποθέματα υδραργύρου βρίσκονται στη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων. Σύμφωνα με την Απόφαση 90/3 της PARCOM, οι κυψέλες υδραργύρου στον τομέα αυτόν θα καταργηθούν σταδιακά μέχρι το 2010. Αποτελεί σχεδόν κυνισμό η αναμονή μέχρι το 2011 για την απαγόρευση των εξαγωγών, εφόσον αυτό θα επέτρεπε την εξαγωγή όλων των ποσοτήτων υδραργύρου που θα έχουν ανακτηθεί μέχρι τότε, πολύ συχνά με καταστροφικές συνέπειες για τις τρίτες χώρες (π.χ. υπαίθρια μεταλλεία χρυσού).

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο (2005/2050(INI)) που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2010, ζητούσε την έναρξη της απαγόρευσης από το 2010.

Τροπολογία 21

Άρθρο 1 α (νέο)

Από 1ης Ιανουαρίου 2010, απαγορεύεται η εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο και των οποίων η πώληση ή διανομή δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 22

Άρθρο 1 α (νέο)

 

Άρθρο 1α

Από 1ης Ιουλίου 2010, απαγορεύεται η εισαγωγή στην Κοινότητα μεταλλικού υδραργύρου (Hg, CAS RN 7439-97-6), μεταλλεύματος κιννάβαρης και ενώσεων υδραργύρου με συγκέντρωση υδραργύρου άνω του 5% βάρους προς βάρος (w/w).

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες τους σε υδράργυρο με ανάκτηση από απόβλητα και ακατέργαστα προϊόντα.

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση εξαγωγής πρέπει να συμπληρωθεί από αντίστοιχη και ταυτόχρονη απαγόρευση εισαγωγής.

Η απαγόρευση της εισαγωγής υδραργύρου θα εξασφαλίσει την ικανοποίηση της ζήτησης από τον υδράργυρο που ανακτάται από απόβλητα και ακατέργαστα προϊόντα.

Τροπολογία 23

Άρθρο 2

Από την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 1, ο μεταλλικός υδράργυρος που δεν χρησιμοποιείται πλέον στη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων, ο υδράργυρος που προκύπτει από τον καθαρισμό του φυσικού αερίου και ο υδράργυρος που προκύπτει ως παραπροϊόν από εργασίες εξόρυξης και τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων αποθηκεύονται, χωρίς μεταβολή της ποιότητας και της συγκέντρωσής τους, κατά τρόπο αβλαβή για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον.

Από την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 1, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο μεταλλικός υδράργυρος που δεν χρησιμοποιείται πλέον στη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων, ο υδράργυρος που αποκτάται από το μετάλλευμα κιννάβαρης, ο υδράργυρος που ανακτάται από τον καθαρισμό του φυσικού αερίου και ο υδράργυρος που ανακτάται ως παραπροϊόν από εργασίες εξόρυξης και τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων μεταφέρονται και αποθηκεύονται, και τελικά διατίθενται εντός της Κοινότητας, κατά τρόπο αβλαβή για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον, σε κατάλληλες εγκεκριμένες εγκαταστάσεις που διαθέτουν πιστοποιητικό αξιολόγησης της ασφάλειας και τη σχετική άδεια, όπως ορίζει ο παρών κανονισμός.

Αιτιολόγηση

Η τεχνολογία για την ασφαλή διάθεση του υγρού υδραργύρου δεν είναι εμπορικά διαθέσιμη ακόμη. Θα μπορούσαμε, συνεπώς, να δεχθούμε μια προσωρινή και μόνο αποθήκευση του υγρού υδραργύρου. Μόλις η τεχνολογία αυτή γίνει διαθέσιμη, ο προσωρινά αποθηκευμένος μεταλλικός υδράργυρος θα πρέπει να διατεθεί κατά τρόπο ασφαλή μέσα στην Κοινότητα.

Σε πολλές περιπτώσεις, τόσο η αποθήκευση όσο και η μεταφορά, με τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφάλειας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των επιχειρήσεων της βιομηχανιών χλωρίου-αλκαλίων, εξόρυξης και τήξης, ένας από τους στόχους των οποίων είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών που έχει ο υδράργυρος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τροπολογία 24

Άρθρο 2, παράγραφος 1 α (νέα)

Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης εναλλακτικής λύσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο ορισμού του Almadén ως ασφαλούς τόπου αποθήκευσης για τα υπάρχοντα αποθέματα μεταλλικού υδραργύρου ή του δευτερογενούς μεταλλικού υδραργύρου που ανακτάται από την ευρωπαϊκή βιομηχανία - ποτέ όμως των προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο και έχουν μετατραπεί σε απόβλητα - , εκμεταλλευόμενοι έτσι τις υποδομές τα εργατικά χέρια και τις τεχνικές γνώσεις που εκεί υπάρχουν.

Αιτιολόγηση

Ο υδράργυρος πρέπει να αποθηκεύεται κατά τρόπο ασφαλή και που θα σέβεται τους κανόνες μιας μακροπρόθεσμα υγιούς διαχείρισης του περιβάλλοντος. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήμανε, για το θέμα αυτό, στο ψήφισμά του σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο, ότι θα ήταν σκόπιμο να εξετασθεί το ενδεχόμενο ορισμού του Almadén ως ασφαλούς αποθηκευτικού χώρου για τα υπάρχοντα αποθέματα μεταλλικού υδραργύρου ή του δευτερογενούς μεταλλικού υδραργύρου που ανακτάται από την ευρωπαϊκή βιομηχανία - ποτέ όμως των προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο και έχουν μετατραπεί σε κατάλοιπα - , εκμεταλλευόμενοι έτσι τις υποδομές τα εργατικά χέρια και τις τεχνικές γνώσεις που εκεί υπάρχουν.

Τροπολογία 25

Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, ο μεταλλικός υδράργυρος που θεωρείται απόβλητο μπορεί να αποθηκεύεται, υπό κατάλληλες συνθήκες συγκράτησης:

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, ο μεταλλικός υδράργυρος που θεωρείται απόβλητο αποθηκεύεται προσωρινά, υπό κατάλληλες συνθήκες συγκράτησης:

(α) είτε σε υπόγειο αλατωρυχείο κατάλληλο για τη διάθεση αποβλήτων·

(α) είτε σε υπόγειο αλατωρυχείο κατάλληλο για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου πριν από την οριστική διάθεσή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5,· ή

(β) είτε σε εγκατάσταση, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά και είναι εξοπλισμένη για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου πριν από την τελική του διάθεση.

(β) είτε σε επιφανειακή εγκατάσταση, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά και είναι εξοπλισμένη για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου πριν από την τελική του διάθεση.

Αιτιολόγηση

Δεν γίνεται σαφές από την πρόταση εάν η Επιτροπή θέλει να επιτρέψει την αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου σε υπόγεια αλατωρυχεία, ή την τελική του διάθεση εκεί. Πολύ συχνά, η αποθήκευση σε ορυχεία γίνεται εκ των πραγμάτων μόνιμη. Ωστόσο, η τελική διάθεση υγρού υδραργύρου σε ορυχεία δεν είναι αποδεκτή, διότι αντιβαίνει σαφώς την απόφαση 2003/33/EΚ, που ορίζει ότι για την αποδοχή των αποβλήτων σε υπόγεια αποθήκευση, "Λόγω του περιορισμένου χρόνου ζωής τους, τα δοχεία και η εσωτερική επένδυση του τοιχώματος των κοιλοτήτων δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων κινδύνων λόγω της εναπόθεσης αποβλήτων".

Λόγω του γεγονότος ότι ο υδράργυρος είναι υγρός, συνεχίζουν να υπάρχουν αμφιβολίες σε σχέση με το εάν τα αλατωρυχεία θα μπορούσαν να τον διατηρήσουν άθικτο, χωρίς τον κίνδυνο διαρροής από τα βαρέλια αποθήκευσης και διαφυγής ατμών. Από περιβαλλοντική άποψη, η διάθεση είναι η καλύτερη επιλογή. Ωστόσο, ίσως χρειασθεί, για οικονομικούς και τεχνικούς λόγους, η ασφαλής αποθήκευσή του για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου υπάρξει μια μακροπρόθεσμη λύση.

Τροπολογία 26

Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι αρμόδιες αρχές προορισμού και αποστολής δεν δύνανται να προβάλλουν αντιρρήσεις για μεταφορές μεταλλικού υδραργύρου θεωρούμενου ως αποβλήτου, με το αιτιολογικό ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή διάθεση δεν είναι σύμφωνη με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή των αρχών της εγγύτητας, της κατά προτεραιότητα ανάκτησης και της αυτάρκειας.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14 Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων, οι αρμόδιες αρχές προορισμού και αποστολής δεν δύνανται να προβάλλουν αντιρρήσεις για μεταφορές μεταλλικού υδραργύρου θεωρούμενου ως αποβλήτου και που προορίζεται για προσωρινή αποθήκευση με το αιτιολογικό ότι η προγραμματισμένη μεταφορά δεν είναι σύμφωνη με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή των αρχών της εγγύτητας, της κατά προτεραιότητα ανάκτησης και της αυτάρκειας.

Αιτιολόγηση

Ο μεταλλικός υδράργυρος πρέπει να οδηγείται σε τελική διάθεση μόνο σε στερεοποιημένη μορφή. Οι διαδικασίες για τη στερεοποίηση αυτή θα είναι διαθέσιμες σε μερικά χρόνια. Μέχρι τότε, οι μεταφορές μεταλλικού υδραργύρου θα πρέπει να γίνονται μόνο με σκοπό την αποθήκευσή του.

Τροπολογία 27

Άρθρο 4

1. Η αξιολόγηση της ασφάλειας που πρέπει να διεξαχθεί σύμφωνα με την απόφαση 2003/33/ΕΚ για την αποθήκευση σε υπόγειο αλατωρυχείο, κατάλληλο για την αποθήκευση αποβλήτων, καλύπτει ειδικότερα τους επιπλέον κινδύνους που οφείλονται στη φύση και στη μακροπρόθεσμη συμπεριφορά του μεταλλικού υδραργύρου, καθώς και στις συνθήκες συγκράτησής του.

1. Η αξιολόγηση της ασφάλειας που πρέπει να διεξαχθεί σύμφωνα με την απόφαση 2003/33/ΕΚ για την αποθήκευση σε υπόγειο αλατωρυχείο, κατάλληλο για την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων, καλύπτει ειδικότερα τους επιπλέον κινδύνους που οφείλονται στη φύση και στη μακροπρόθεσμη συμπεριφορά του μεταλλικού υδραργύρου, καθώς και στις συνθήκες συγκράτησής του.

2. Διεξάγεται αξιολόγηση της ασφάλειας η οποία εγγυάται επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας ανάλογο εκείνου που εξασφαλίζεται με την απόφαση 2003/33/ΕΚ και η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή για την προσωρινή αποθήκευση σε εγκατάσταση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και είναι εξοπλισμένη για την αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου.

2. Διεξάγεται αξιολόγηση της ασφάλειας η οποία εγγυάται επίπεδο προστασίας της υγείας και επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας ανάλογο εκείνου που εξασφαλίζεται με την απόφαση 2003/33/ΕΚ και η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή για την προσωρινή αποθήκευση σε επιφανειακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και είναι εξοπλισμένη για την αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου.

3. Η άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, η οποία χορηγείται για υπόγεια αλατωρυχεία ή για εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή είναι εξοπλισμένες για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου, περιλαμβάνει απαιτήσεις για τακτικό οπτικό έλεγχο των δοχείων και για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού ανίχνευσης ατμών με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν διαρροής.

3. Η άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, η οποία χορηγείται για υπόγεια αλατωρυχεία ή για επιφανειακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή είναι εξοπλισμένες για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου, περιλαμβάνει απαιτήσεις για τακτικό οπτικό έλεγχο των δοχείων και για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού ανίχνευσης ατμών με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν διαρροής. Ο υδράργυρος θα μπορεί να ανακτηθεί για την ασφαλή τελική διάθεσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.

Αιτιολόγηση

Λόγω του γεγονότος ότι ο υδράργυρος είναι υγρός, συνεχίζουν να υπάρχουν αμφιβολίες σε σχέση με το εάν τα αλατωρυχεία θα μπορούσαν να τον διατηρήσουν άθικτο, χωρίς τον κίνδυνο διαρροής από τα βαρέλια αποθήκευσης και διαφυγής ατμών. Από περιβαλλοντική άποψη, η διάθεση είναι η καλύτερη επιλογή. Ωστόσο, ίσως χρειασθεί, για οικονομικούς και τεχνικούς λόγους, η ασφαλής αποθήκευσή του για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου υπάρξει μια μακροπρόθεσμη λύση.

Η πολιτική για την προστασία της υγείας είναι εξίσου σημαντική με την περιβαλλοντική πολιτική στον παρόντα κανονισμό. Συνεπώς, η αξιολόγηση της ασφάλειας θα πρέπει να καλύπτει και τις συνέπειες του υδραργύρου για την υγεία.

Τροπολογία 28

Άρθρο 4α (νέο)

 

Άρθρο 4α

Η Επιτροπή επανεξετάζει την αξιολόγηση ασφάλειας στην οποία αναφέρεται η απόφαση 2003/33/ΕΚ, ώστε να εξασφαλισθεί η κάλυψη των ιδιαίτερων κινδύνων της προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικού υδραργύρου, που προέρχονται από τη φύση και τη μακροπρόθεσμη συμπεριφορά του μεταλλικού υδραργύρου καθώς και στις συνθήκες συγκράτησής του. Η επανεξέταση αυτή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι …*.

 

* Έξη μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης των εξαγωγών.

Αιτιολόγηση

Η αποθήκευση πρέπει να ελέγχεται αυστηρότατα. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα τοξική φύση και τη μακροπρόθεσμη συμπεριφορά του μεταλλικού υδραργύρου, είναι αναγκαία μια νέα αξιολόγηση όσον αφορά την αποθήκευση, πριν από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης εξαγωγών.

Τροπολογία 29

Άρθρο 4 β (νέο)

 

Άρθρο 4β

Κατά τη διάρκεια της προσωρινής αποθήκευσης, υπεύθυνος θεωρείται ο ιδιοκτήτης των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. Τα κράτη μέλη καλούνται να δημιουργήσουν ένα ταμείο που θα εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για την ασφαλή τελική διάθεση του υδραργύρου. Το ταμείο θα δημιουργηθεί στη βάση οικονομικών συνεισφορών της βιομηχανίας χλωρίου - αλκαλίων και άλλων βιομηχανιών που χρησιμοποιούν υδράργυρο, όπως η βιομηχανία φυσικού αερίου και η βιομηχανία μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων, αλλά όχι αποκλειστικά και μόνον αυτών, οι οποίες θα είναι ανάλογες των ποσοτήτων υδραργύρου που στέλνονται για προσωρινή αποθήκευση. Όταν ο υδράργυρος πρόκειται να μεταφερθεί για τελική διάθεση σύμφωνα με το άρθρο 5, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν τη διοικητική και οικονομική ευθύνη της διάθεσης.

Αιτιολόγηση

Ο υδράργυρος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και, για τον λόγο αυτόν, τίθεται ζήτημα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της προσωρινής αποθήκευσης. Συνεπώς, και σύμφωνα με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", υπεύθυνος πρέπει να θεωρείται ο ιδιοκτήτης των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες και να προσφέρουν τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την ασφαλή τελική διάθεση.

Τροπολογία 30

Άρθρο 4 γ (νέο)

Άρθρο 4γ

 

1. Οι βιομηχανίες του τομέα χλωρίου-αλκαλίων διαβιβάζουν τα ακόλουθα στοιχεία, σχετικά με την απόσυρση υδραργύρου κάθε έτος, στην Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών:

 

- βέλτιστη εκτίμηση της συνολικής ποσότητας υδραργύρου που βρίσκεται ακόμη σε χρήση,

- ποσότητα υδραργύρου που έχει ανακτηθεί μετά το κλείσιμο ή την μετατροπή εγκαταστάσεων χλωρίου αλκαλίων,

- ποσότητα που έχει σταλεί σε μεμονωμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης,

- τοποθεσία και στοιχεία επικοινωνίας για όλες τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης,

- μεταφορές σε άλλες εγκαταστάσεις χλωρίου-αλκαλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κυψέλες που συνεχίζουν να λειτουργούν,

- ποσότητα προσωρινά αποθηκευμένη υπό την ευθύνη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης όπου συνεχίζουν να λειτουργούν κυψέλες.

 

2. Οι επιχειρήσεις στους βιομηχανικούς τομείς που ανακτούν υδράργυρο από τον καθαρισμό φυσικού αερίου ή ως παραπροϊόν της εξόρυξης ή της τήξης μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων, διαβιβάζουν τα εξής στοιχεία όσον αφορά τον υδράργυρο που ανακτάται κάθε έτος, στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών:

- ποσότητα υδραργύρου που ανακτήθηκε,

- ποσότητα που έχει μεταφερθεί σε μεμονωμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης,

- τοποθεσία και στοιχεία επικοινωνίας για όλες τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

 

3. Οι επιχειρήσεις αυτές διαβιβάζουν τα στοιχεία στα οποία αναφέρονται οι παράγραφοι 1 και 2, κατά περίπτωση, την πρώτη φορά μέχρι την 31η Μαΐου του ...*, και, στη συνέχεια, κάθε έτος, πριν από την 31η Μαΐου.

 

4. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες της παραγράφου 3, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα1.

 

* Το έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

 

1 ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σελ. 13.

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων δεσμεύθηκε εθελοντικά να προσφέρει στοιχεία όσον αφορά τη διάλυση των κυψελών υδραργύρου στην Επιτροπή. Τα στοιχεία όμως αυτά είναι καίριας σημασίας για την εξασφάλιση της εφαρμογής του κανονισμού και, συνεπώς, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον κανονισμό μια σχετική αναφορά. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους βιομηχανικούς τομείς που ανακτούν υδράργυρο. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και να δημοσιοποιούνται, όπως ορίζει ο κανονισμός σχετικά με την πρόσβαση σε στοιχεία για περιβαλλοντικά ζητήματα για τα κοινοτικά θεσμικά όργανα.

Τροπολογία 31

Άρθρο 5

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των σχετικών βιομηχανιών.

Η Επιτροπή οργανώνει μια πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των άλλων ενδιαφερομένων μερών, πριν από τις 30 Ιουνίου 2010.

Στο πλαίσιο της εν λόγω ανταλλαγής πληροφοριών εξετάζεται ειδικότερα κατά πόσο είναι αναγκαίο να επεκταθεί η απαγόρευση εξαγωγής στις ενώσεις υδραργύρου και στα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο, να επεκταθεί η υποχρέωση αποθήκευσης στο μεταλλικό υδράργυρο που προέρχεται από άλλες πηγές και να οριστούν χρονικά όρια για την αποθήκευση σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται ειδικά και είναι εξοπλισμένες για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου.

Η ανταλλαγή αυτή βασίζεται στις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή και στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται επίσης ειδικότερα η ανάγκη να επεκταθεί η υποχρέωση αποθήκευσης στο μεταλλικό υδράργυρο με συγκέντρωση σε υδράργυρο άνω του 5% βάρους προς βάρος (w/w),που προέρχεται από άλλες πηγές και να οριστούν χρονικά όρια για την αποθήκευση σε υπόγεια αλατωρυχεία ή σε επιφανειακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται ειδικά και είναι εξοπλισμένες για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου.

 

Σε αυτήν την ανταλλαγή πληροφοριών θα αναλυθούν μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα της εξέτασης του Almadén ως ασφαλούς τόπου αποθήκευσης των υπαρχόντων αποθεμάτων μεταλλικού υδραργύρου ή δευτερογενούς μεταλλικού υδραργύρου που προέρχεται από την ευρωπαϊκή βιομηχανία, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 2.

Αιτιολόγηση

Καθόλη τη διάρκεια της επεξεργασίας της κοινοτικής στρατηγικής για τον υδράργυρο και του παρόντος κανονισμού, διεξήχθησαν εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των κρατών μελών, της βιομηχανίας και των σχετικών με θέματα υγείας ΜΚΟ, πρέπει να λάβουν μέρος στη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών.

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είναι μια συνεχής διαδικασία. Θα πρέπει κατά κύριο λόγο να εξετάζει τα ζητήματα που δεν έχουν ακόμα αντιμετωπισθεί από τον παρόντα κανονισμό.

Η τροπολογία εφαρμόζει αυτό που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2006, σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο.

Τροπολογία 32

Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2014, πληροφορίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στην επικράτειά τους και για τις επιπτώσεις του στην αγορά τους. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής, τα κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες αυτές νωρίτερα από την ημερομηνία που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο.

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν μητρώο αγοραστών, πωλητών και εμπόρων υδραργύρου, μεταλλεύματος κιννάβαρης και ενώσεων υδραργύρου, και συλλέγουν τις σχετικές πληροφορίες. Ενημερώνουν την Επιτροπή για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στην επικράτειά τους και για τις επιπτώσεις του στην αγορά τους ανά διετία, το αργότερο έξι μήνες μετά τη λήξη της καλυπτόμενης περιόδου. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες σε σύντομη έκθεση εντός ενός έτους από την υποβολή εκ μέρους των κρατών μελών. Η πρώτη δέσμη πληροφοριών καλύπτει τα έτη 2007 - 2008, υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2009 το αργότερο και δημοσιοποιείται το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2010. Οι πληροφορίες παρέχονται σε μορφή που θα αποφασίσει η Επιτροπή το αργότερο …*.

 

* Ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της απαγόρευσης εξαγωγής θα απαιτήσει και την υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης, ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο υδράργυρος δεν μεταφέρεται παράνομα στις παγκόσμιες αγορές. Πρέπει να διαμορφωθεί ένα σύστημα παρακολούθησης της εμπορίας, που θα καταγράφει όλες τις εισαγωγές και εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών στις οποίες δεν υπάρχουν περιορισμοί στο εμπόριο αυτό.

Τροπολογία 33

Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) ποσότητες, τιμές, χώρα καταγωγής και χώρα προορισμού, καθώς και σκοπούμενη χρήση του μεταλλικού υδραργύρου που εισέρχεται στην Κοινότητα ή εξέρχεται από αυτή·

(α) ποσότητες, τιμές, χώρα καταγωγής και χώρα προορισμού, καθώς και σκοπούμενη χρήση του μεταλλικού υδραργύρου, του μεταλλεύματος κιννάβαρης, καλομέλα και των ενώσεων υδραργύρου που εισέρχονται στην Κοινότητα ή εξέρχονται από αυτή·

(β) ποσότητες, τιμές, χώρα καταγωγής και χώρα προορισμού, καθώς και σκοπούμενη χρήση του μεταλλικού υδραργύρου που αποτελεί αντικείμενο διασυνοριακών συναλλαγών εντός της Κοινότητας.

(β) ποσότητες, τιμές, χώρα καταγωγής και χώρα προορισμού, καθώς και σκοπούμενη χρήση του μεταλλικού υδραργύρου, μεταλλεύματος κιννάβαρης, καλομέλα και ενώσεων υδραργύρου που αποτελεί αντικείμενο διασυνοριακών συναλλαγών εντός της Κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 1.

Τροπολογία 34

Άρθρο 6α (νέο)

 

Άρθρο 6α

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις σχετικές διατάξεις στην Επιτροπή, το αργότερο την …* και της γνωστοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

 

* Ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τυπική διάταξη σχετικά με τις ποινές σε περίπτωση παράβασης.

Τροπολογία 35

Άρθρο 6 β (νέο)

 

Άρθρο 6β

(10α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προωθούν και διευκολύνουν την ευαισθητοποίηση του κοινού και εξασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου, μεταλλεύματος κιννάβαρης και ενώσεων υδραργύρου, καθώς και σχετικά με την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου.

Αιτιολόγηση

Η ευρύτερη δημόσια πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την απαγόρευση εξαγωγής μεταλλικού υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 36

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του κανονισμού στην Κοινότητα, καθώς και τις επιπτώσεις του στην κοινοτική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του κανονισμού στην Κοινότητα, καθώς και τις επιπτώσεις του στην κοινοτική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6

2. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2015.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2012. Η έκθεση συνοδεύεται εάν χρειάζεται από προτάσεις για την αναθεώρηση του Κανονισμού.

 

2α. Η Επιτροπή αξιολογεί, έξι μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης των εξαγωγών, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 1, την αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες των αντισταθμιστικών μέτρων που εγκρίνονται με στόχο να επιτραπεί στην περιοχή που πλήττεται από το κλείσιμο των μεταλλείων υδραργύρου να εξεύρει βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, από οικονομική και κοινωνική άποψη.

Αιτιολόγηση

Μετά από κάποιο διάστημα ισχύος του κανονισμού, και σύμφωνα με την αλλαγή στην ημερομηνία έναρξης της απαγόρευσης των εξαγωγών, θα πρέπει να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων νομικών μέτρων, στην προοπτική της σύνταξης μιας έκθεσης επισκόπησης που θα περιέχει και προτάσεις αναθεώρησης.

Τροπολογία 37

Άρθρο 8

Τουλάχιστον άπαξ ετησίως πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πρόοδο των πολυμερών δραστηριοτήτων και διαπραγματεύσεων όσον αφορά τον υδράργυρο, στην οποία εξετάζεται κατά πόσο το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο εφαρμογής των μέτρων του παρόντος κανονισμού συνάδουν με τις διεθνείς εξελίξεις.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την πρόοδο των πολυμερών δραστηριοτήτων και διαπραγματεύσεων όσον αφορά τον υδράργυρο, στην οποία εξετάζεται κατά πόσο τα μέτρα του παρόντος κανονισμού συνάδουν με τις διεθνείς εξελίξεις

Τροπολογία 38

Άρθρο 8 α (νέο), παράγραφος 1

 

Άρθρο 8α

 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών και των χωρών με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο, συνεργάζονται στην παροχή τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, με σκοπό την ανάπτυξη της υποδομής, της ικανότητας και της ειδίκευσης που απαιτούνται για να υπάρξει πρόοδος στη μεταστροφή προς τις εναλλακτικές τεχνολογίες χωρίς υδράργυρο και για να καταργηθούν τελικώς σταδιακά οι χρήσεις και οι ελευθερώσεις υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου.

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση των εξαγωγών υδραργύρου μπορεί να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες και οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο μεσοπρόθεσμα όπου ο υδράργυρος για παράδειγμα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την εξόρυξη χρυσού σε βιοτεχνικές μονάδες και χρειάζεται επομένως η βοήθεια από την ΕΕ για να διευκολυνθεί η μετάβαση σε τεχνολογίες χωρίς υδράργυρο. Η διατύπωση της τροπολογίας αυτής προέρχεται από τη νέα πρόταση κανονισμού σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων.

Τροπολογία 39

Άρθρο 8 α (νέο), παράγραφος 2

 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξετάζουν επίσης την παροχή στήριξης στις ΜΚΟ οι οποίες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην παροχή αυτού του είδους των υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Η βοήθεια πρέπει να διοχετεύεται και μέσω των ΜΚΟ που έχουν σημαντική πρακτική εμπειρία σε αυτού του είδους το έργο.

  • [1]  OJ C ... Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι ισχυρά τοξικά για τους ανθρώπους και ειδικά για το αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα των παιδιών. Είναι επίσης βλαβερός για τα οικοσυστήματα και την άγρια χλωρίδα και πανίδα. Παρότι αρχικά αντιμετωπίσθηκε ως ένα οξύ αλλά τοπικό πρόβλημα, σήμερα η ρύπανση από υδράργυρο θεωρείται παγκόσμια διαδεδομένη και χρόνια. Σε υψηλές δόσεις μπορεί να αποβεί μοιραίος για τον άνθρωπο, αλλά ακόμη και χαμηλές δόσεις ενώσεων που περιέχουν υδράργυρο μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και πρόσφατα η παρουσία τους συνδέθηκε με πιθανές επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό, ανοσοποιητικό και αναπαραγωγικό σύστημα. Ο υδράργυρος επιβραδύνει επίσης τη μικροβιολογική δραστηριότητα στο έδαφος και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες επιβλαβείς ουσίες στην οδηγία πλαίσιο για τους υδάτινους πόρους.

Στο περιβάλλον, ο υδράργυρος μπορεί να μετασχηματισθεί σε μεθυλυδράργυρο, ο οποίος έχει την ικανότητα να βιοσυσσωρεύεται και να συγκεντρώνεται στην τροφική αλυσίδα, ιδίως σε υδάτινο περιβάλλον. Ο μεθυλυδράργυρος διαπερνά με ευκολία το εμπόδιο του πλακούντα, όπως και εκείνο του αίματος-εγκεφάλου.

Ο εφοδιασμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο υδράργυρος συναντάται στη φύση, σε διαφορετικές μορφές. Σε καθαρή μορφή είναι γνωστός ως "στοιχειώδης" ή "μεταλλικός" υδράργυρος (Hg(0)). Σπάνια συναντάται στη φύση ως καθαρό, υγρό μέταλλο· συνήθως βρίσκεται σε ενώσεις και σε ανόργανα άλατα.

Οι κύριες πηγές εφοδιασμού της ΕΕ σε υδράργυρο είναι:

- τα πλεονάσματα στη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων, όταν τροποποιούνται οι διαδικασίες ώστε να μην εμπλέκουν υδράργυρο, ή όταν κάποια εγκατάσταση κλείνει (διάλυση εγκαταστάσεων)·

- ως υποπροϊόν των διαδικασιών εξόρυξης και των χυτηρίων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων (ψευδαργύρου, χαλκού, μολύβδου, χρυσού, αργύρου και άλλων)· εάν δεν ανακτηθεί ως μεταλλικός υδράργυρος, το υποπροϊόν των διαδικασιών αυτών μπορεί να είναι καλομέλας (χλωριούχος υδράργυρος), αναλόγως της διαδικασίας καθαρισμού·

- ως υποπροϊόν του καθαρισμού του φυσικού αερίου·

- η ανακύκλωση προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο (λαμπτήρες φθορισμού, μπαταρίες, οδοντικά αμαλγάματα, συσκευές μέτρησης και ελέγχου, διακόπτες) και καταλοίπων σε διαδικασίες κατασκευής και κατεργασίας·

- τα αποθέματα υδραργύρου που έχουν συσσωρεύσει από παλαιότερα επιχειρήσεις εμπορομεσιτείας, όπως η MAYASA.

Το μεγαλύτερο μεταλλείο υδραργύρου στον κόσμο βρίσκεται στο Almadén, στην Ισπανία. Η εξόρυξη υδραργύρου στο Almadén σταμάτησε το 2003, η ιδιοκτήτρια εταιρεία όμως, η MAYASA, συλλέγει και εμπορεύεται σε διεθνές επίπεδο, κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τον υδράργυρο από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις χλωρίου-αλκαλίων της Δυτικής Ευρώπης που κλείνουν, καθώς και υδράργυρο από άλλες πηγές.

Η πρόταση της Επιτροπής για την απαγόρευση εξαγωγής υδραργύρου από την ΕΕ και την αποθήκευση του πλεονάζοντος υδραργύρου

Λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που θέτει ο υδράργυρος, καθώς και το γεγονός ότι υπάρχουν εναλλακτικές διαδικασίες χωρίς τη χρήση υδραργύρου, το 1990, η επιτροπή Όσλο-Παρισιού (OSPAR) συνέστησε όλες οι εγκαταστάσεις στοιχείων υδραργύρου χλωρίου-αλκαλίων να έχουν μεταπηδήσει σε τεχνολογίες χωρίς τη χρήση υδραργύρου πριν από το 2010 (Απόφαση PARCOM 90/3).

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο (Μάρτιος 2006) καλούσε την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την εφαρμογή της απόφασης της OSPAR 90/3. Πέρα από τις συνεχιζόμενες εκπομπές από τις εγκαταστάσεις στοιχείων υδραργύρου χλωρίου-αλκαλίων, όταν οι εγκαταστάσεις αυτές υιοθετούν τεχνολογίες χωρίς υδράργυρο, οι τεράστιες ποσότητες υδραργύρου στα στοιχεία τους πρέπει να υποστούν έναν περιβαλλοντικά ορθό χειρισμό. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτές οι πλεονάζουσες ποσότητες υδραργύρου να πλημμυρίσουν την παγκόσμια αγορά, τον Οκτώβριο του 2006 εγκρίθηκε μια πρόταση κανονισμού για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου από 1ης Ιουλίου 2011. Η πρόταση περιλαμβάνει διατάξεις για την ασφαλή αποθήκευση του πλεονάζοντος υδραργύρου που θα προέρχεται, κυρίως, από τις εγκαταστάσεις στοιχείων υδραργύρου χλωρίου-αλκαλίων που κλείνουν, ώστε να αποτραπεί η πώλησή του. Σήμερα υπάρχουν στην Ευρώπη περίπου 12.000 τόνοι υδραργύρου, σε κυψέλες υδραργύρου. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή ζήτησε από την Euro Chlor (την ομοσπονδία βιομηχανιών χλωρίου-αλκαλίων της ΕΕ) να συντάξει μια εθελοντική συμφωνία για την αποθήκευση του πλεονάζοντος υδραργύρου στη βιομηχανία αυτή, πράγμα που η ομοσπονδία δέχθηκε, αναγνωρίζοντας ότι η αποθήκευση είναι αναγκαία.

Προτείνεται μια υποχρέωση αποθήκευσης του υδραργύρου που δεν χρησιμοποιείται πια ση βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων, καθώς και του υδραργύρου ως υποπροϊόντος της παραγωγής μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και ως υποπροϊόντος της διαδικασίας καθαρισμού του φυσικού αερίου. Στην υποχρέωση αποθήκευσης δεν συμπεριλήφθηκε εκουσίως ο ανακυκλωμένος υδράργυρος από προϊόντα που τον περιέχουν.

Συστάσεις του εισηγητή

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής. Θεωρεί, ωστόσο, ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις, με στόχο την καλύτερη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Επ' αυτού ο εισηγητής προτείνει ορισμένες τροπολογίες που αναφέρονται κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα σημεία:

Ημερομηνία της απαγόρευσης εξαγωγών

Αν ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ εξάγει περισσότερο υδράργυρο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου, μια ταχεία απαγόρευση των εξαγωγών, σε συνδυασμό με άλλες διεθνείς ενέργειες, θα μειώσει σημαντικά τις δυσανάλογες συνέπειες που έχει η έκθεση στον υδράργυρο στις αναπτυσσόμενες χώρες, λόγω της άφθονης προσφοράς υδραργύρου. Μέχρις ότου αρχίσει να ισχύει η απαγόρευση εξαγωγών, θα συνεχίσει να προσφέρεται υδράργυρος στην αγορά, αυξάνοντας τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Συνεπώς, η προτεινόμενη απαγόρευση πρέπει να εφαρμοσθεί το ταχύτερο δυνατόν και, κατά προτίμηση, από το 2009.

Παλαιότερα προσχέδια της Επιτροπής, καθώς και η λουξεμβουργιανή Προεδρία, είχαν προτείνει την έναρξη της απαγόρευσης από το 2008.

Η επιτροπή δεν ακολούθησε πλήρως τον εισηγητή στο θέμα αυτό και μετέφερε την ημερομηνία για την απαγόρευση των εξαγωγών στην 1η Δεκεμβρίου 2010.

Εύρος της απαγόρευσης εξαγωγών υδραργύρου

Για να διατηρηθεί ο κανονισμός δίκαιος και απλός, οι ενώσεις υδραργύρου πρέπει να περιληφθούν στην απαγόρευση εξαγωγής. Οι ενώσεις υδραργύρου (εκτός του θειούχου υδραργύρου) κατατάσσονται στις τοξικές ουσίες από συγκέντρωση 0,5% και άνω και, για ορισμένες ουσίες, από ακόμη χαμηλότερες συγκεντρώσεις).

Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι ενώσεις του υδραργύρου πρέπει να περιληφθούν στην απαγόρευση εξαγωγών.

Υπάρχει η δικαιολογημένη ανησυχία ότι ο υδράργυρος θα μπορούσε να εξαχθεί ως ένωση υδραργύρου

που παράγεται, για παράδειγμα, κατά την εξόρυξη ή την κατεργασία μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων (όπως ο καλομέλας Hg2Cl2) σε άλλες χώρες, και εκεί να μετατραπεί σε μεταλλικό υδράργυρο για περαιτέρω χρήση. Κατά την άποψη του εισηγητή, μια γενική απαγόρευση των εξαγωγών που θα περιλαμβάνει τις ενώσεις του υδραργύρου, θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών, αλλά και των ποσοτήτων υδραργύρου σε κυκλοφορία. Επιπλέον, η απαγόρευση εξαγωγών ενώσεων του υδραργύρου θα αποτρέψει τη χρήση ενώσεων με μεγάλη περιεκτικότητα σε υδράργυρο ως πρώτης ύλης για την παραγωγή μεταλλικού υδραργύρου. Θα αποφευχθεί έτσι η δημιουργία ενός "παραθύρου" στον κανονισμό.

Επιπλέον, η απαγόρευση εξαγωγών μεταλλεύματος κιννάβαρης θα αποτρέψει τη χρήση μεταλλευμάτων και ενώσεων με μεγάλη περιεκτικότητα σε υδράργυρο ως πρώτης ύλης για την παραγωγή μεταλλικού υδραργύρου.

Τα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο, και τα οποία υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση και την εμπορία τους στην ΕΕ, πρέπει να περιληφθούν επίσης στην απαγόρευση. Η ΕΕ πρέπει να αποφύγει τα διπλά μέτρα και σταθμά. Τα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο και είναι απαγορευμένα στην ΕΕ, δεν πρέπει να εξάγονται σε χώρες όπου ίσως δεν υπόκεινται ακόμη σε περιορισμούς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε (Μάρτιος 2006) να περιληφθούν στην απαγόρευση εξαγωγής οι ενώσεις και τα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο και που υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση και την εμπορία τους, ή πρόκειται σύντομα να ρυθμισθούν κατά τέτοιον τρόπο.

Εισαγωγές υδραργύρου

Ο εισηγητής πιστεύει ότι θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εισαγωγών υδραργύρου, ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο εφοδιασμός της αγοράς της ΕΕ σε υδράργυρο αντιστοιχεί στις ανάγκες της, αλλά και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις αποθήκευσης και συμμορφώνεται με τις πολιτικές που ενθαρρύνουν την ανάκτηση του υδραργύρου από απορρίμματα και προϊόντα. Δεν θα είχε κανένα νόημα από τη μία πλευρά να αποθηκεύεται ο υδράργυρος που προέρχεται από την ΕΕ και, από την άλλη πλευρά, να εισάγεται υδράργυρος για δικαιολογημένη χρήση στην ΕΕ.

Σύστημα παρακολούθησης του εμπορίου

Πρέπει να διαμορφωθεί ένα σύστημα για την τακτική παρακολούθηση των εισαγωγών και εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου από και προς την ΕΕ, καθώς και το ενδοκοινοτικό εμπόριο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε (Μάρτιος 2006) να τεθεί σε λειτουργία ένα σύστημα παρακολούθησης του εμπορίου υδραργύρου, πριν από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης εξαγωγών.

Αυτό το σύστημα θα εξασφαλίσει τη διαφάνεια του εμπορίου και θα επιτρέψει την ευχερή αξιολόγηση, από την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα μέρη, των εξελίξεων που είναι αντίθετες προς τον σκοπό και την αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν τακτική πληροφόρηση στην Επιτροπή, η οποία, με τη σειρά της, πρέπει να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές.

Ασφαλής και βιώσιμη αποθηκευτική λύση για τον πλεονάζοντα υδράργυρο

Ο υδράργυρος που πλεονάζει θα πρέπει να αποθηκευθεί/διατεθεί. Η διάθεση αυτή θα πρέπει να είναι ασφαλής και περιβαλλοντικά ορθή.

Η διάθεση του μεταλλικού υδραργύρου σε αλατωρυχεία προκαλεί σοβαρές ανησυχίες, όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική ασφάλειά της. Το γεγονός ότι ο υδράργυρος είναι υγρός και το ζήτημα του κατά πόσο θα μπορούσε να διατηρηθεί άθικτος στα αλατωρυχεία, χωρίς τελικά να διαρρεύσει από τα βαρέλια αποθήκευσής του και να εκλυθούν ατμοί, συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία.

Ακόμη, πρέπει να αποθηκευθεί και ο υδράργυρος που αποκτάται από μετάλλευμα κιννάβαρης διότι, αν επιτραπεί η χρήση υδραργύρου που προέρχεται από μετάλλευμα κιννάβαρης, αυτό θα σήμαινε την είσοδο νέων ποσοτήτων υδραργύρου στην αγορά, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο του κανονισμού.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι, μέχρις ότου αναπτυχθούν και αξιολογηθούν πλήρως νέες μέθοδοι ασφαλούς διάθεσης, θα πρέπει να επιδιωχθεί η προσωρινή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου, στην προοπτική της οριστικής διάθεσής του. Η ποσότητα του υδραργύρου που εμπίπτει στην κατηγορία αυτή είναι σχετικά μικρή. Λόγω της υψηλής πυκνότητάς τους, οι 12.000 τόνοι πλεονάζοντος υδραργύρου από τη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων θα έχουν έναν όγκο περίπου 1.000 κυβικών μέτρων.

Θα πρέπει να θεσπισθεί ένα πλαίσιο ελάχιστων προϋποθέσεων για την αποθήκευση, ώστε να εξασφαλισθεί η συνεχής παρακολούθηση, ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας, τακτικές και διαφανείς αναφορές, εκ των προτέρων σχεδιασμός και προβλέψεις, ασφάλιση των παραδόσεων και ποινές για τη μη συμμόρφωση.

Σύμφωνα με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", η ευθύνη κατά τη διάρκεια της προσωρινής αποθήκευσης θα πρέπει να βαρύνει τον ιδιοκτήτη της αποθηκευτικής εγκατάστασης.

Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν τη διοικητική και οικονομική ευθύνη της ασφαλούς τελικής διάθεσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε (Μάρτιος 2006) να ληφθούν νομικά δεσμευτικά μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλος ο υδράργυρος από τη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων δεν θα διατεθεί ξανά στην αγορά και θα αποθηκευθεί ασφαλώς, θα παρακολουθείται συνεχώς και θα βρίσκεται σε σημεία όπου μπορεί να υπάρξει άμεση επέμβαση αν παραστεί ανάγκη. Ζήτησε επιπλέον να θεσπισθούν ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας, να υπάρχει τακτικός και διαφανής απολογισμός, εκ των προτέρων σχεδιασμός και προβλέψεις, ποινές και κυρώσεις, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της εφαρμογής της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" όσον αφορά την αποθήκευση, καθώς και ότι οι βιομηχανικοί τομείς που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή υδραργύρου πρέπει να συμβάλουν στη χρηματοδότηση της ασφαλούς αποθήκευσης του πλεονάζοντος υδραργύρου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (26.3.2007)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και την ασφαλή αποθήκευσή του
(COM(2006)0636 – C6‑0363/2006 – 2006/0206(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jens Holm

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το βαρύ μέταλλο υδράργυρος είναι πολύ επικίνδυνος ρύπος. Μόλις εισέλθει στο περιβάλλον μας διασκορπίζεται πολύ εύκολα και μπορεί επίσης να μετατραπεί σε ακόμη πιο επικίνδυνες ενώσεις, μεθυλικός υδράργυρος. Αυτή η ένωση συσσωρεύεται στην διατροφική αλυσίδα και ως επί το πλείστον καταλήγει στα ψάρια που καταναλώνουν οι άνθρωποι. Μόλις ελευθερωθεί στο περιβάλλον ο υδράργυρος συνιστά σημαντική απειλή για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων και το ίδιο περιβάλλον για το προβλέψιμο μέλλον. Υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία ότι το κόστος για την κοινωνία όσον αφορά τη δημόσια υγεία και τις βλάβες που προκαλούνται στο περιβάλλον είναι πολύ υψηλότερο από εκείνο που είχε παλαιότερα υπολογισθεί.

Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του προσβάλλουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, τα νεφρά και το συκώτι και μπορούν να διαταράξουν τις διεργασίες του ανοσοποιητικού, να προκαλέσουν ρίγη, μείωση της όρασης και της ακοής, παράλυση, αϋπνία και συναισθηματική αστάθεια. Οι ενώσεις υδραργύρου διαπερνούν τον πλακούντα και μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ανάπτυξης στο έμβρυο και αδυναμία προσοχής και καθυστέρηση της ανάπτυξης κατά την παιδική ηλικία. Ακόμη και χαμηλές δόσεις ενώσεων που περιέχουν υδράργυρο μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο νευρικό σύστημα και στην ανάπτυξη και πρόσφατα η παρουσία τους συνδέθηκε με πιθανές επιπτώσεις στο καρδειαγγειακό, ανοσοποιητικό και αναπαραγωγικό σύστημα.

Ο υδράργυρος χρησιμοποιείται σήμερα σε βιομηχανικές διεργασίες όπως η βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων και η εξόρυξη χρυσού μικρής κλίμακας και σε επίπεδο βιοτεχνίας. Το μέταλλο αυτό μπορεί επίσης να βρεθεί σε σημαντικό αριθμό καταναλωτικών προϊόντων προς πώληση σε όλον τον κόσμο. Απάντα σε προϊόντα όπως λαμπτήρες φθορισμού, ηλεκτρικά εξαρτήματα, εξοπλισμός μετρήσεων και οδοντιατρικά αμαλγάματα. Στην ΕΕ πάντως το μέταλλο αυτό ελευθερώνεται στη φύση πρωτίστως μέσω της καύσης ορυκτών καυσίμων και ειδικά του γαιάνθρακα. Ο υδράργυρος είναι μέταλλο με μεγάλη κινητικότητα και μπορεί εύκολα να διανύσει μεγάλες αποστάσεις. Η διασπορά του υδραργύρου αποτελεί γενικό πρόβλημα και επείγει να ληφθούν σημαντικά μέτρα.

Η στρατηγική επομένως όσον αφορά τον υδράργυρο την οποία υπέβαλε η Επιτροπή στις αρχές του 2005 ήταν απολύτως ευπρόσδεκτη. Η δράση 5 της στρατηγικής αυτής αναφέρεται στον "σταδιακό τερματισμό των εξαγωγών υδραργύρου από την Κοινότητα". Τούτο αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας υδραργύρου στον κόσμο. Επί συνόλου 3 600 τόννων ακατέργαστου υδραργύρου περίπου 1 000 τόννοι εξάγονται κάθε χρόνο από την ΕΕ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υδραργύρου καταλήγει στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου τα μέτρα διαχείρισης και ο έλεγχος είναι λιγότερο αυστηρά. Τούτο δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους μόλυνσης των εργαζομένων και των τοπικών κοινοτήτων.

Η πρόταση κανονισμού για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και την ασφαλή αποθήκευσή του εστάλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2006. Αυτή η πρόταση αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό πρώτο βήμα και ταυτόχρονα στέλνει σημαντικό μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να δεχθεί την ευθύνη της σε διεθνές επίπεδο για πολλές από τις ελευθερώσεις και χρήσεις υδραργύρου σε διεθνή κλίμακα.

Παρόλα αυτά υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες στην πρόταση που χρειάζεται να καλυφθούν. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούν στο να καταστεί ο κανονισμός πραγματικό εργαλείο για τη μείωση του παγκόσμιου αποθέματος υδραργύρου.

Επ' αυτού ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει ορισμένες τροπολογίες που αναφέρονται κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα σημεία:

- Διεύρυνση του πεδίου της απαγόρευσης των εξαγωγών για να περιλάβει τις ενώσεις υδραργύρου.

- Διεύρυνση του πεδίου της απαγόρευσης των εξαγωγών για να συμπεριλάβει και τα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο, τα οποία υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τη χρήση και την εμπορία εντός της ΕΕ.

- Η απαγόρευση των εξαγωγών για τον μεταλλικό υδράργυρο, τις ενώσεις υδραργύρου και τα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο πρέπει να εφαρμοσθεί το συντομότερο δυνατόν και έως την 1η Ιανουαρίου 2008 το αργότερο.

- Πρέπει να εισαχθεί απαγόρευση των εισαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου.

- Η καθιέρωση συστήματος εντοπισμού για το εμπόριο υδραργύρου εντός της Κοινότητας και για το εμπόριο με τρίτες χώρες. Τούτο θα βελτιώσει τη διαφάνεια και την αύξηση της ροής πληροφοριών για τα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη.

- Οι πληττόμενες αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο πρέπει να λάβουν σχετική βοήθεια για να επισπεύσουν τη μεταστροφή προς τεχνολογία χωρίς υδράργυρο και την τελική εξάλειψη των ελευθερώσεων και χρήσεων υδραργύρου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[1]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Οι εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου από την Κοινότητα πρέπει να απαγορευτούν, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η προσφορά υδραργύρου παγκοσμίως.

(4) Οι εξαγωγές μεταλλικού υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου από την Κοινότητα πρέπει να απαγορευτούν, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η προσφορά υδραργύρου παγκοσμίως. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν ευρύτερες και αυστηρότερες απαγορεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 176 της Συνθήκης ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το πεδίο της απαγόρευσης για να συμπεριλάβει και τις ενώσεις υδραργύρου με σκοπό να επιτευχθούν ουσιαστικές μειώσεις στο παγκόσμιο απόθεμα υδραργύρου. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν αυστηρότερες απαγορεύσεις.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

 

(4α) Η εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο τα οποία υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τη χρήση και την διανομή εντός της ΕΕ πρέπει επίσης να απαγορεύεται. Η Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει ενοποιημένο κατάλογο των καλυπτόμενων προϊόντων ο οποίος πρέπει να ενημερώνεται κάθε χρόνο βάσει των εξελίξεων στο κοινοτικό δίκαιο.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το πεδίο της απαγόρευσης για να συμπεριλάβει και τα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο, τα οποία υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τη χρήση και την εμπορία εντός της ΕΕ με σκοπό να επιτευχθούν ουσιαστικές μειώσεις στο παγκόσμιο απόθεμα υδραργύρου. Για λόγους διαφάνειας αυτά τα προϊόντα πρέπει να συγκεντρωθούν σε ενοποιημένο κατάλογο που πρέπει να ενημερώνεται κάθε χρόνο από την Επιτροπής.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

 

(7α) Η εισαγωγή μεταλλικού υδραργύρου και ενώσεων του υδραργύρου πρέπει να απαγορευθεί για να βελτιωθεί η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια υγεία στην ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθεί καλύτερα το περιβάλλον και η δημόσια υγεία στην ΕΕ και για να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη διαχείριση της προσφοράς και ζήτησης υδραργύρου, πρέπει να εισαχθεί απαγόρευση επί των εισαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

 

(8α) Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν πληροφορίες για τον υδράργυρο που εισέρχεται, εξέρχεται ή αποτελεί αντικείμενο εμπορίου δια των κοινοτικών συνόρων για να καταστεί δυνατή εγκαίρως η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της νομοθετικής πράξης.

Αιτιολόγηση

Όπως φαίνεται από την έκθεση του UNEP (Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον) σχετικά με πληροφορίες για την προσφορά, το εμπόριο και τη ζήτηση όσον αφορά τον υδράργυρο του Νοεμβρίου 2006, χρειάζονται αμέσως καλύτερα δεδομένα για τη ροή του εμπορίου. Με τον τρόπο αυτό θα διατίθενται τα σχετικά στοιχεία και για σκοπούς σύγκρισης κατά τη διεργασία ανασκόπησης, για να αποδειχθούν οι αλλαγές στην αγορά κ.λπ.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

 

(11α) Η τεχνική βοήθεια πρέπει να παρέχεται άμεσα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες με οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο ή έμμεσα μέσω της στήριξης προγραμμάτων των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), ειδικότερα βοήθεια που διευκολύνει τη μεταστροφή προς εναλλακτικές χωρίς υδράργυρο τεχνολογίες και την τελική σταδιακή κατάργηση των χρήσεων και ελευθερώσεων υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου.

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση των εξαγωγών υδραργύρου μπορεί να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες και οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο μεσοπρόθεσμα όπου ο υδράργυρος για παράδειγμα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την εξόρυξη χρυσού σε βιοτεχνικές μονάδες. Χρειάζεται επομένως η βοήθεια από την ΕΕ για να διευκολυνθεί η μετάβαση σε τεχνολογίες χωρίς υδράργυρο

Τροπολογία 6

Άρθρο 5, παράγραφος 1

Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των σχετικών βιομηχανιών.

Η Επιτροπή οργανώνει μια πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, των ΜΚΟ και των σχετικών βιομηχανιών έως την 1η Ιουλίου 2010 το αργότερο.

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τις ΜΚΟ. Πρέπει να συμφωνηθεί ειδική ημερομηνία για τη συνεδρίαση των ενδιαφερομένων μερών με σκοπό αυτά να εξετάσουν νέα δεδομένα και εμπειρίες όπως αναφέρθηκε από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 6 μετά την τροποποίησή του.

Τροπολογία 7

Άρθρο 5, παράγραφος 2

Στο πλαίσιο της εν λόγω ανταλλαγής πληροφοριών εξετάζεται ειδικότερα κατά πόσο είναι αναγκαίο να επεκταθεί η απαγόρευση εξαγωγής στις ενώσεις υδραργύρου και στα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο, να επεκταθεί η υποχρέωση αποθήκευσης στο μεταλλικό υδράργυρο που προέρχεται από άλλες πηγές και να οριστούν χρονικά όρια για την αποθήκευση σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται ειδικά και είναι εξοπλισμένες για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου.

Η ανταλλαγή αυτή βασίζεται στις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή και στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται επίσης κατά πόσο είναι αναγκαίο να επεκταθεί η υποχρέωση αποθήκευσης στο μεταλλικό υδράργυρο που προέρχεται από άλλες πηγές και να οριστούν χρονικά όρια για την αποθήκευση σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται ειδικά και είναι εξοπλισμένες για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τα προηγούμενα τροποποιηθέντα άρθρα.

Τροπολογία 8

Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2014, πληροφορίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στην επικράτειά τους και για τις επιπτώσεις του στην αγορά τους. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής, τα κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες αυτές νωρίτερα από την ημερομηνία που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο.

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν μητρώο αγοραστών, πωλητών και εμπόρων υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου και συλλέγουν τις σχετικές πληροφορίες. Ενημερώνουν την Επιτροπή για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στην επικράτειά τους και για τις επιπτώσεις του στην αγορά τους ανά διετία, το αργότερο έξι μήνες μετά τη λήξη της καλυπτόμενης περιόδου. Οι πληροφορίες παρέχονται σε μορφή που καταρτίζει η Επιτροπή. Η πρώτη δέσμη πληροφοριών καλύπτει τα έτη 2007-2008 και υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2009 το αργότερο. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες σε σύντομη έκθεση εντός ενός έτους από την υποβολή της εκ μέρους των κρατών μελών και το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2010.

Αιτιολόγηση

Όπως φαίνεται από την έκθεση του UNEP (Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον) σχετικά με πληροφορίες για την προσφορά, το εμπόριο και τη ζήτηση όσον αφορά τον υδράργυρο του Νοεμβρίου 2006, χρειάζονται αμέσως καλύτερα δεδομένα για τη ροή του εμπορίου. Με τον τρόπο αυτό θα διατίθενται τα σχετικά στοιχεία και για σκοπούς σύγκρισης κατά τη διεργασία ανασκόπησης, για να αποδειχθούν οι αλλαγές στην αγορά κ.λπ.

Τροπολογία 9

Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του κανονισμού στην Κοινότητα, καθώς και τις επιπτώσεις του στην κοινοτική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του κανονισμού στην Κοινότητα, καθώς και τις επιπτώσεις του στην κοινοτική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6

Τροπολογία 10

Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2015.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2012. Η έκθεση συνοδεύεται εάν χρειάζεται από προτάσεις για αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Για να δίδεται συνέχεια στις πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω των διεργασιών που εμφαίνονται στα άρθρα 5 και 6, πρέπει να υποβάλλεται έκθεση από την Επιτροπή με προτάσεις για αναθεώρηση εάν κρίνεται αναγκαίο.

Τροπολογία 11

Άρθρο 8

Τουλάχιστον άπαξ ετησίως πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πρόοδο των πολυμερών δραστηριοτήτων και διαπραγματεύσεων όσον αφορά τον υδράργυρο, στην οποία εξετάζεται κατά πόσο το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο εφαρμογής των μέτρων του παρόντος κανονισμού συνάδουν με τις διεθνείς εξελίξεις.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την πρόοδο των πολυμερών δραστηριοτήτων και διαπραγματεύσεων όσον αφορά τον υδράργυρο, στην οποία εξετάζεται κατά πόσο τα μέτρα του παρόντος κανονισμού συνάδουν με τις διεθνείς εξελίξεις

Τροπολογία 12

Άρθρο 8 α (νέο), παράγραφος 1

 

Άρθρο 8α

 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών και των χωρών με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο, συνεργάζονται στην παροχή τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, με σκοπό την ανάπτυξη της υποδομής, της δυναμικότητας και της ειδίκευσης που απαιτούνται για να υπάρξει πρόοδος στη μεταστροφή προς τις εναλλακτικές τεχνολογίες χωρίς υδράργυρο και για να καταργηθούν τελικώς σταδιακά οι χρήσεις και οι ελευθερώσεις υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου.

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση των εξαγωγών υδραργύρου μπορεί να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες και οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο μεσοπρόθεσμα όπου ο υδράργυρος για παράδειγμα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την εξόρυξη χρυσού σε βιοτεχνικές μονάδες και χρειάζεται επομένως η βοήθεια από την ΕΕ για να διευκολυνθεί η μετάβαση σε τεχνολογίες χωρίς υδράργυρο. Η διατύπωση της τροπολογίας αυτής προέρχεται από τη νέα πρόταση κανονισμού σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων.

Τροπολογία 13

Άρθρο 8 α (νέο), παράγραφος 2

 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξετάζουν επίσης την παροχή στήριξης στις ΜΚΟ οι οποίες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην παροχή αυτού του είδους των υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Η βοήθεια πρέπει να διοχετεύεται και μέσω των ΜΚΟ που έχουν σημαντική πρακτική εμπειρία σε αυτού του είδους το έργο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ασφαλής αποθήκευσή του

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ENVI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

14.11.2006

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jens Holm

22.11.2006

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.2.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

11

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kader Arif, Graham Booth, Carlos Carnero González, Béla Glattfelder, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Syed Kamall, Ģirts Valdis Kristovskis, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Γεώργιος Παπαστάμκος, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski,

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Danutė Budreikaitė, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Eugenijus Maldeikis, Zuzana Roithová

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Corien Wortmann-Kool, Sepp Kusstatscher

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Κύριο Miroslav Ouzký

Πρόεδρο

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα:             Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και την ασφαλή αποθήκευσή του (COM(2006)0636 – C6‑0363/2006 – 2006/0206(COD))[1]

Κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 4ης Μαΐου 2007, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 2, του Κανονισμού, την ισχύ και την καταλληλότητα της νομικής βάσης της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής.

Η επιτροπή εξέτασε το εν λόγω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Ιουνίου 2007.

Η πρόταση έχει μια διπλή νομική βάση, δηλαδή το άρθρο 133 και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ.

Η επιτροπή ενέκρινε τροποποίηση στην πρόταση διαγράφοντας το άρθρο 133 ως νομική βάση, καθόσον θεώρησε ότι μια τέτοια νομική βάση δεν ήταν δικαιολογημένη, δεδομένου ότι η προταθείσα πράξη δεν επιδιώκει συγχρόνως διαφόρους στόχους χωρίς ο ένας να είναι δευτερεύων και έμμεσος σε σχέση με τον άλλον.

Αντιθέτως, η Επιτροπή, στην αιτιολογική έκθεσή της, δήλωσε ότι το μέτρο αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και όχι στην επίτευξη στόχων εμπορικής πολιτικής.

Οι υπό εξέταση νομικές βάσεις

Άρθρο 133

1. Η κοινή εμπορική πολιτική διαμορφώνεται βάσει ενιαίων αρχών, ιδίως όσον αφορά τις μεταβολές δασμολογικών συντελεστών, τη σύναψη δασμολογικών και εμπορικών συμφωνιών, την ενοποίηση των μέτρων ελευθερώσεως, την πολιτική εξαγωγών και τα μέτρα εμπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνονται σε περιπτώσεις ντάμπινγκ και επιδοτήσεων.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο προτάσεις για τη θέση σε εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής.

3. Εάν πρέπει να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις συμφωνιών με ένα ή περισσότερα κράτη ή με διεθνείς οργανισμούς, η Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις στο Συμβούλιο, το οποίο την εξουσιοδοτεί να αρχίσει τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις. Εμπίπτει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή να μεριμνούν ώστε οι υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες να συνάδουν προς τις εσωτερικές πολιτικές και κανόνες της Κοινότητας.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές διεξάγονται από την Επιτροπή σε συνεννόηση με ειδική επιτροπή που ορίζεται από το Συμβούλιο για να επικουρεί την Επιτροπή στο έργο αυτό και στο πλαίσιο των οδηγιών που μπορεί να της απευθύνει το Συμβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση στην ειδική επιτροπή για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του άρθρου 300.

4. Το Συμβούλιο, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από το παρόν άρθρο, αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται επίσης στη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνιών στους τομείς του εμπορίου υπηρεσιών και των εμπορικών πτυχών της διανοητικής ιδιοκτησίας, κατά το μέτρο που οι συμφωνίες αυτές δεν προβλέπονται από τις παραγράφους αυτές, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνίας σ' έναν από τους τομείς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, όταν η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει διατάξεις για τις οποίες απαιτείται ομοφωνία για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων ή όταν η συμφωνία αφορά τομέα στον οποίο η Κοινότητα, κατά τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων, δεν έχει ακόμα ασκήσει τις αρμοδιότητές της δυνάμει της παρούσας συνθήκης.

Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνίας οριζοντίου φύσεως, κατά το μέτρο που αυτή αφορά επίσης το προηγούμενο εδάφιο ή την παράγραφο 6 δεύτερο εδάφιο.

Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να διατηρούν και να συνάπτουν συμφωνίες με τρίτες χώρες ή με διεθνείς οργανισμούς, στο βαθμό που οι εν λόγω συμφωνίες τηρούν το κοινοτικό δίκαιο και τις άλλες συναφείς διεθνείς συμφωνίες.

6. Το Συμβούλιο δεν δύναται να συνάπτει συμφωνία εάν αυτή περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εσωτερικές αρμοδιότητες της Κοινότητας, ιδίως εάν αυτή συνεπάγεται εναρμόνιση των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών σε τομέα στον οποίον η παρούσα συνθήκη αποκλείει μια τέτοια εναρμόνιση.

Σ' αυτά τα πλαίσια, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 πρώτο εδάφιο, οι συμφωνίες στον τομέα του εμπορίου των υπηρεσιών του πολιτιστικού και οπτικοακουστικού τομέα, των εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς και των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών στον τομέα της ανθρώπινης υγείας, εμπίπτουν στην κοινή αρμοδιότητα της Κοινότητας και των κρατών μελών της. Ως εκ τούτου, η διαπραγμάτευση αυτών των συμφωνιών απαιτεί, πλην της λήψεως κοινοτικής αποφάσεως σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 300, την κοινή συμφωνία των κρατών μελών. Οι συμφωνίες οι οποίες αποτέλεσαν το αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατ' αυτόν τον τρόπο συνάπτονται από κοινού από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη.

Η διαπραγμάτευση και η σύναψη διεθνών συμφωνιών στον τομέα των μεταφορών εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις του τίτλου V και του άρθρου 300.

7. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 6 πρώτο εδάφιο, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δύναται να επεκτείνει την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 4 στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που αφορούν τη διανοητική ιδιοκτησία, κατά το μέτρο που αυτές δεν διέπονται από την παράγραφο 5.

Άρθρο 175

1. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, αποφασίζει τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει η Κοινότητα για την υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 174.

2. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία λήψεως αποφάσεως της παραγράφου 1 και με την επιφύλαξη του άρθρου 95, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζει:

α)

 

διατάξεις κυρίως φορολογικού χαρακτήρα·

β)

 

τα μέτρα που επηρεάζουν:

-        τη χωροταξία,

 

-        την ποσοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων ή εκείνα που επιδρούν αμέσως ή εμμέσως στη διαθεσιμότητα των εν λόγω πόρων,

 

-        τις χρήσεις της γης, εξαιρουμένης της διαχείρισης των αποβλήτων·

 

γ)

 

τα μέτρα που επηρεάζουν αισθητά την επιλογή ενός κράτους μέλους μεταξύ διαφορετικών πηγών ενέργειας και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας υπό τους όρους του πρώτου εδαφίου, μπορεί να καθορίζει τα θέματα της παρούσας παραγράφου, για τα οποία οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία.

3. Σε άλλους τομείς, τα προγράμματα γενικών δράσεων που θέτουν τους επιδιωκόμενους πρωταρχικούς στόχους θεσπίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με τη διαδικασία του άρθρου 251 και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή 2, κατά περίπτωση, θεσπίζει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.

4. Με την επιφύλαξη ορισμένων μέτρων κοινοτικού χαρακτήρα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα του περιβάλλοντος.

5. Υπό την επιφύλαξη της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", εάν ένα μέτρο που βασίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για τις δημόσιες αρχές κράτους μέλους, το Συμβούλιο προβλέπει, στην πράξη με την οποία θεσπίζεται το μέτρο αυτό, τις κατάλληλες διατάξεις υπό μορφή:

-

 

προσωρινών παρεκκλίσεων ή/και

-

 

οικονομικής στήριξης από το Ταμείο Συνοχής που ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161.

Το περιεχόμενο του κανονισμού αναλύεται ως ακολούθως:

Άρθρο 1 - Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί.

Ο προταθείς κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις για την απαγόρευση της εξαγωγής μεταλλικού υδραργύρου από 1ης Ιουλίου 2011.

Άρθρο 2 - Το άρθρο αυτό θεσπίζει απαιτήσεις για την αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου κατά τρόπο ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Οι τρεις πιο σημαντικές πηγές μεταλλικού υδραργύρου στην Κοινότητα καλύπτονται από την υποχρέωση αυτή. Η υποχρέωση αποθήκευσης ισχύει για τον υδράργυρο ανεξαρτήτως του εάν αυτός έχει ταξινομηθεί ως απόβλητο. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος αποθήκευση δεν καλύπτει μόνο τη βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη αποθήκευση αλλά επίσης τη μακροπρόθεσμη. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα αυτό συνδέεται με την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου.

Άρθρο 3 - Το άρθρο αυτό αποσαφηνίζει τα κοινά σημεία με την ισχύουσα νομοθεσία για τα απόβλητα.

Με βάση τη συγκεκριμένη νομική κατάσταση, η αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου (ο οποίος είναι υγρό) σε οιοδήποτε χώρο υγειονομικής ταφής αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 3, στοιχείο α) της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. Οι οριακές τιμές έκπλυσης και άλλα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο σημείο 2.4 της απόφασης 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής και ισχύουν για τα κοκκώδη απόβλητα, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν για τον υγρό υδράργυρο. Το άρθρο 3 προτείνει παρέκκλιση από τις εν λόγω διατάξεις για δύο ειδικούς τρόπους αποθήκευσης του μεταλλικού υδραργύρου, ήτοι την υπόγεια αποθήκευση σε κατάλληλα για το σκοπό αυτό αλατωρυχεία και την προσωρινή αποθήκευση σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται ειδικά για αυτή τη χρήση, οι οποίοι μπορεί να θεωρηθούν αβλαβείς για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον.

Άρθρο 4 - Το άρθρο αυτό συμπληρώνει το άρθρο 2 εισάγοντας ορισμένες λεπτομερέστερες απαιτήσεις όσον αφορά την εφαρμογή των δύο τρόπων αποθήκευσης.

Επικεντρώνεται στην ανάγκη διεξαγωγής κατάλληλης αξιολόγησης της ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της ουσίας. Προβλέπει επίσης τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιλαμβάνει η σχετική άδεια για τις εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης.

Άρθρο 5 - Το άρθρο αυτό προβλέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και επιχειρήσεων.

Η ανταλλαγή πληροφοριών δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τον μεταλλικό υδράργυρο αλλά και τις ενώσεις υδραργύρου και τα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο.

Άρθρο 6 - Το άρθρο αυτό επιβάλλει στα κράτη μέλη την παροχή ορισμένων πληροφοριών. Ορίζει ότι τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν στην Επιτροπή αντίγραφα των αδειών που χορηγούν στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υδραργύρου. Τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να ενημερώνουν την Επιτροπή για τα αποτελέσματα της πράξης το αργότερο τρία έτη και πέντε μήνες μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης εξαγωγών.

Άρθρο 7 - Το άρθρο αυτό ορίζει ότι η Επιτροπή θα αξιολογήσει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των επιπτώσεών του στην αγορά και θα υποβάλει σχετική έκθεση το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης των εξαγωγών.

Η αξιολόγηση θα βασίζεται στις πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 8 - Το άρθρο αυτό ορίζει ότι η Επιτροπή οφείλει να υποβάλλει εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όσον αφορά τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του υδραργύρου και ειδικότερα τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις για θέματα προσφοράς και ζήτησης.

Αυτό θα καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της συνοχής μεταξύ των παγκοσμίων και των κοινοτικών μέτρων, ώστε να αποκομίζονται τα μέγιστα δυνατά οφέλη για το περιβάλλον.

Άρθρο 9 - Το άρθρο αυτό αφορά το τυποποιημένο κείμενο για την έναρξη ισχύος της νομικής πράξης.

Αξιολόγηση

Η νομική βάση ορίζει την αρμοδιότητα της Κοινότητας ratione materiae και εξειδικεύει με ποιο τρόπο η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκηθεί, δηλαδή το νομοθετικό μέσο/τα νομοθετικά μέσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί/χρησιμοποιηθούν καθώς και τη διαδικασία λήψης απόφασης.

Υπό το φως των ανωτέρω, πρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο το άρθρο 133 σε συνδυασμό με το άρθρο 175, παράγραφος 1, το άρθρο 133 από μόνο του ή το άρθρο 175, παράγραφος 1 από μόνο του πρέπει να αποτελέσουν την κατάλληλη νομική βάση του προταθέντος κανονισμού.

Από μια ανάλυση της πρότασης προκύπτει σαφώς ότι ο θεμελιώδης στόχος της έγκειται στην προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και δεν διέπεται από κριτήρια εμπορικής πολιτικής.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Ιουνίου 2007, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, ομόφωνα[2], να σας συστήσει ότι το άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και την ασφαλή αποθήκευσή του.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Giuseppe Gargani

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
  • [2]  Ήταν παρόντες στην τελική ψηφοφορία οι βουλευτές Cristian Dumitrescu (πρόεδρος), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (αντιπρόεδρος), Manuel Medina Ortega (συντάκτης γνωμοδότησης),Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jaroslav Zvěřina και Tadeusz Zwiefka.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ασφαλής αποθήκευσή του

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

26.10.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

14.11.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

14.11.2006

ITRE

14.11.2006

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

27.2.2007

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Δημήτριος Παπαδημούλης

28.11.2006

 

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης

       Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

JURI

11.6.2007

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.3.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.5.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

10

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Αδάμος Αδάμου, Μάριος Ματσάκης, Δημήτριος Παπαδημούλης, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Αντώνιος Τρακατέλλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christofer Fjellner, Jutta Haug, Karin Jöns, Henrik Lax, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Стефан Софиянски

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriela Creţu, Miguel Angel Martínez Martínez

Ημερομηνία κατάθεσης

11.6.2007