Menettely : 2006/0206(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0227/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0227/2007

Keskustelut :

PV 19/06/2007 - 19
CRE 19/06/2007 - 19

Äänestykset :

PV 20/06/2007 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0267

MIETINTÖ     ***I
PDF 253kWORD 291k
11.6.2007
PE 384.513v02-00 A6-0227/2007

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi metallisen elohopean viennin kieltämisestä ja turvallisesta varastoinnista

(KOM(2006)0636 – C6‑0363/2006 – 2006/0206(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Dimitrios Papadimoulis

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 kansainvälisen kaupan valiokunnaN LAUSUNTO
 OPINION OF THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS ON THE LEGAL BASIS
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi metallisen elohopean viennin kieltämisestä ja turvallisesta varastoinnista

(KOM(2006)0636 – C6‑0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0636)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 133 ja 175 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0363/2006),

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 35 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A6‑0227/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti  Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Otsikko

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus metallisen elohopean viennin kieltämisestä ja turvallisesta varastoinnista

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus metallisen elohopean, sinooperimalmin, elohopeakloridin, elohopeayhdisteiden ja tiettyjen elohopeaa sisältävien tuotteiden viennin kieltämisestä ja turvallisesta varastoinnista

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 1 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 1 viite

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan ja 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

Perustelu

Kaksinkertainen oikeusperusta ei ole perusteltu. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kaksinkertaista oikeusperustaa olisi käytettävä vain, jos poikkeuksellisesti osoitetaan, että säädöksellä pyritään kahteen tavoitteeseen, joista kumpikaan ei ole toissijainen ja epäsuorassa suhteessa toiseen tavoitteeseen. Näin ei ole tässä tapauksessa, koska komissio itsekin toteaa perusteluissa, että toimi perustuu ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemista koskeviin tavoitteisiin (perustamissopimuksen 175 artikla) eikä kauppapoliittisiin tavoitteisiin (perustamissopimuksen 133 artikla).

Tarkistus 3

Johdanto-osan 1 kappale

(1) Elohopeapäästöjen on todettu olevan maailmanlaajuinen uhka, joka edellyttää toimenpiteitä kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

(1) Elohopeapäästöjen on todettu olevan maailmanlaajuinen uhka, joka edellyttää toimenpiteitä paikallisella, kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

Perustelu

Elohopeapäästöt ja niiden muodostama uhka vaikuttavat sekä makrotasolla että erityisesti mikrotasolla. Paikallisviranomaiset muodostavat olennaisen tärkeän yhteyden jätehuoltojärjestelmässä, kun otetaan huomioon, että niiden on vastattava jätteiden turvallisesta säilyttämisestä, mukaan lukien elohopean kaltaiset vaaralliset jätteet (katso jätteitä koskeva direktiivi 75/442/ETY ja vaarallisia jätteitä koskeva direktiivi 91/689/ETY).

Tarkistus 4

Johdanto-osan 2 kappale

(2) Kuten Euroopan parlamentille ja neuvostolle osoitetussa komission tiedonannossa "Elohopeaa koskeva yhteisön strategia" todettiin, on tarpeen vähentää riskiä ihmisten ja ympäristön altistumisesta elohopealle.

(2) Kuten Euroopan parlamentille ja neuvostolle osoitetussa komission tiedonannossa "Elohopeaa koskeva yhteisön strategia" ja kyseisestä strategiasta 14. päivänä maaliskuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa¹ todettiin, on tarpeen vähentää riskiä ihmisten ja ympäristön altistumisesta elohopealle.

 

__________________

1 EUVL C 291 E, 30.11.2006, s. 128.

Perustelu

Euroopan parlamentin päätöslauselmassa komissiota vaadittiin suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä oikeudellisesti sitovilla toimilla, joilla poistetaan elohopean ja sen yhdisteiden päästöt ympäristöön.

Tarkistus 5

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

 

(3 a) Elohopea ei vielä kuulu monenvälisten ympäristösopimusten sitovien rajoitteiden piiriin, lukuun ottamatta epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta vuonna 1998 tehdyn YK:n Euroopan talouskomission yleissopimuksen pöytäkirjaa raskasmetalleista.

Perustelu

Metallisen elohopean ja elohopeayhdisteiden viennin lopettaminen yhteisön alueelta ei vielä riitä suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä jo ympäristöön päästetyn elohopean kielteisiltä vaikutuksilta, ja siksi tarvitaan myös kansainvälisiä sitoumuksia oikeudellisesti sitovan välineen aikaansaamiseksi.

Tarkistus 6

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

(3 b) Euroopan parlamentti ja neuvosto tunnustivat Almadénin (Espanja) alueen elohopeakaivosten sulkemisen aiheuttamat sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät ongelmat ja katsoivat aiheelliseksi hyväksyä korvaavia toimia, jotta asianomaisella alueella löydettäisiin kestäviä ratkaisuja paikallista ympäristöä, työllisyyttä ja taloutta koskeviin kysymyksiin. Niin ikään edellä mainitussa 14. maaliskuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti omaksui kannan, jonka mukaan Almadénin kaivokset olisivat hyvä paikka metallisen elohopean turvalliseen varastointiin.

Perustelu

Tarkistuksella lisätään viittaus Almadéniin, joka on Euroopan unionissa sijaitseva pitkäaikainen elohopean tuottaja, ja elohopeaa koskevan yhteisön strategian yleisarviosta annettuun parlamentin päätöslauselmaan.

Tarkistus 7

Johdanto-osan 4 kappale

(4) Metallisen elohopean vienti yhteisöstä olisi kiellettävä elohopean maailmanlaajuisen tarjonnan vähentämiseksi merkittävästi.

(4) Metallisen elohopean, sinooperimalmin, elohopeakloridin ja elohopeayhdisteiden vienti yhteisöstä olisi kiellettävä elohopean maailmanlaajuisen tarjonnan vähentämiseksi merkittävästi. Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus asettaa laajempia ja tiukempia kieltoja perustamissopimuksen 176 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Vientikieltoa on tarpeen laajentaa kattamaan myös elohopeayhdisteet, jotta maailmanlaajuisten elohopeavarantojen merkittävä vähentäminen voidaan saada aikaan. Jäsenvaltioilla on oltava oikeus asettaa tiukempia kieltoja.

Tarkistus 8

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Samasta syystä olisi kiellettävä jo kiellettyjen tai kohta kiellettävien elohopeatuotteiden asettaminen Euroopan unionin markkinoille. Komission olisi laadittava kiellon piiriin kuuluvista tuotteista konsolidoitu luettelo, jota ajanmukaistetaan vuosittain yhteisön lainsäädännön kehityksen myötä.

Perustelu

Vientikiellon soveltamisalaa on tarpeen laajentaa sellaisiin elohopeaa sisältäviin tuotteisiin, jotka kuuluvat EU:n sisäisten käyttö- ja markkinointirajoitusten piiriin, jotta maailmanlaajuisia elohopeavarantoja voitaisiin vähentää merkittävästi. Avoimuuden vuoksi nämä tuotteet olisi kerättävä konsolidoituun luetteloon, jota komissio ajanmukaistaa vuosittain.

Kieltäminen on oikeampi termi, koska sääntelyä voi olla myös ilman kieltämistä.

Tarkistus 9

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

(4 b) Metallisen elohopean, sinooperimalmin, elohopeakloridin ja elohopeayhdisteiden tuonti olisi kiellettävä ihmisten terveyden suojelun ja ympäristön suojelun varmistamiseksi paremmin Euroopan unionissa.

Perustelu

Elohopean tuonti olisi kiellettävä, jotta elohopean määrä Euroopassa vähennetään mahdollisimman pieneksi ja edistetään sen talteenottoa jätteistä ja raakamateriaaleista.

Tarkistus 10

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) Jäsenvaltioiden olisi säännöllisesti annettava komissiolle tiedot metallisen elohopean, sinooperimalmin ja elohopeayhdisteiden rajatylittävästä kulkeutumisesta tai kauppaamisesta maansa alueella, jotta välineen tehokkuutta voitaisiin arvioida ajallaan. Kaikki kyseiset tiedot olisi saatettava myös yleisön saataville.

Perustelu

Koska elohopean kulkeutumisesta Euroopassa tarvitaan kiireellisesti parempia tietoja (kuten myös UNEP:n hallintoneuvoston 23. kokouksessa tunnustettiin), nykyisiä määräyksiä elohopean, sinooperimalmin (elohopeasulfidin) ja elohopeayhdisteiden liikkeiden selvittämisestä ja niistä ilmoittamisesta olisi lujitettava viipymättä, ja uusia määräyksiä otettava käyttöön tarpeen vaatiessa.

Tarkistus 11

Johdanto-osan 6 kappale

(6) Jotta voidaan mahdollistaa sen elohopean, jota ei enää käytetä kloorialkaaliteollisuudessa, turvallinen varastointi, on syytä poiketa kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY16 5 artiklan 3 kohdan a alakohdasta tietyntyyppisten kaatopaikkojen osalta ja todeta, että muuhun kuin maanalaiseen varastointiin ei sovelleta perusteita, jotka esitetään direktiivin 1999/31/EY 16 artiklan ja liitteen II mukaisista perusteista ja menettelyistä jätteen hyväksymiseksi kaatopaikoille 19 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn päätöksen 2003/33/EY17 liitteen kohdassa 2.4.

(6) PARCOMin (maalta peräisin olevan meren pilaantumisen ehkäisemistä koskeva yleissopimus) päätöksen 90/3 nojalla sovittiin elohopeakennoja käyttävien kloori-alkalilaitosten vaiheittaisesta käytöstä poistamisesta vuoteen 2010 mennessä. Jotta voidaan mahdollistaa sen elohopean, jota ei enää käytetä kloorialkaaliteollisuudessa, turvallinen tilapäinen varastointi, on syytä poiketa kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY16 5 artiklan 3 kohdan a alakohdasta tietyntyyppisten kaatopaikkojen osalta ja todeta, että maanpäälliseen, palautettavaan varastointiin ei sovelleta perusteita, jotka esitetään direktiivin 1999/31/EY 16 artiklan ja liitteen II mukaisista perusteista ja menettelyistä jätteen hyväksymiseksi kaatopaikoille 19 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn päätöksen 2003/33/EY17 liitteen kohdassa 2.4.

Perustelu

EU:n suurimmat elohopeavarastot muodostuvat kloori-alkaliteollisuuden elohopeakennoista. Näin ollen on tärkeää tarkastella näitä vaiheittain käytöstä poistettavia kloori-alkaliteollisuuden elohopeakennoja PARCOMin päätöksen 90/3 yhteydessä.

Metallinen elohopea on nestemäistä. On selvennettävä, että nestemäisen elohopean varastointi voidaan hyväksyä vain väliaikaisesti. Loppusijoituksen on tapahduttava kiinteässä muodossa. Kaupallisia prosesseja metallisen elohopean kiinteyttämiseksi kehitetään, ja niiden oletetaan olevan käytettävissä muutaman vuoden kuluttua.

Tarkistus 12

Johdanto-osan 7 kappale

(7) Jotta varmistetaan ihmisten terveydelle ja ympäristölle turvallinen varastointi, päätöksessä 2003/33/EY edellytettyä maanalaisten varastojen osalta toteutettavaa turvallisuusarviointia olisi täydennettävä erityisvaatimuksilla ja sitä olisi sovellettava myös muuhun kuin maanalaiseen varastointiin.

(7) Jotta varmistetaan ihmisten terveydelle ja ympäristölle turvallinen tilapäinen varastointi, päätöksessä 2003/33/EY edellytettyä maanalaisten varastojen osalta toteutettavaa turvallisuusarviointia olisi sovellettava myös maanpäälliseen, palautettavaan varastointiin.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen saman esittäjän 3 artiklaan tekemän muutoksen kanssa. Nestemäisen elohopean varastointi kaivoksissa on vaarassa jäädä tämän elohopean pysyväksi sijoittamiseksi. Tämä ei olisi hyväksyttävää, ja se on niin ikään vastoin kaatopaikkadirektiivin turvallisuussäännöksiä. Varastoinnin olisi oltava vain väliaikaista ja tapahduttava maanpäällisesti palautettavassa muodossa.

Tarkistus 13

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

 

(7 a) Asetuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi kloori-alkaliteollisuuden olisi lähetettävä kaikki elohopeakennojen poistamista koskevat olennaiset tiedot komissiolle ja kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Niin ikään teollisuudenaloilta, joilla elohopeaa saadaan maakaasun puhdistamisesta tai muiden metallien kuin rautametallin louhinnasta, olisi toimitettava olennaiset tiedot komissiolle ja kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Komission olisi asetettava kyseiset tiedot julkisesti saataville.

Perustelu

Kloori-alkaliteollisuus on sitoutunut vapaaehtoisesti toimittamaan tiedot elohopeakennojen poistamisesta komissiolle. Tiedot ovat kuitenkin olennaisen tärkeitä asetuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja ne olisi siksi sisällytettävä tähän asetukseen. Sama koskee muita teollisuudenaloja, joilla syntyy elohopeaa. Tiedot olisi toimitettava komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja ne olisi julkaistava ympäristöasioiden toimittamista yhteisön toimielimille koskevan asetuksen mukaisesti.

Tarkistus 14

Johdanto-osan 8 kappale

(8) On asianmukaista järjestää tiedonvaihtoa, jotta voidaan arvioida, tarvitaanko elohopean vientiin ja varastointiin liittyviä lisätoimenpiteitä, tämän kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen kilpailusääntöjen ja erityisesti sen 81 artiklan soveltamista.

(8) On asianmukaista järjestää kaikkien sidosryhmien kanssa tiedonvaihtoa, jotta voidaan arvioida, tarvitaanko elohopean, sen yhdisteiden ja sitä sisältävien tuotteiden tuontiin, vientiin, tilapäiseen varastointiin ja loppusijoittamiseen liittyviä lisätoimenpiteitä, tämän kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen kilpailusääntöjen ja erityisesti sen 81 artiklan soveltamista.

Perustelu

Kaikkien sidosryhmien pitäisi osallistua mahdollisten lisätoimenpiteiden tarvetta koskevaan tietojenvaihtoon. Siinä olisi käsiteltävä myös elohopean tuontia ja loppusijoittamista sekä elohopeayhdisteitä ja elohopeaa sisältäviä tuotteita koskevia säännöksiä.

Tarkistus 15

Johdanto-osan 9 kappale

(9) Jäsenvaltioiden olisi toimitettava tiedot varastointitiloja varten myönnetyistä luvista sekä säädöksen soveltamisesta ja markkinavaikutuksista, jotta säädöksestä voidaan tehdä arviointi hyvissä ajoin.

(9) Jäsenvaltioiden olisi toimitettava tiedot väliaikaisia varastointitiloja varten myönnetyistä luvista sekä säädöksen soveltamisesta ja markkinavaikutuksista, jotta säädöksestä voidaan tehdä arviointi hyvissä ajoin.

Perustelu

Olisi täsmennettävä, että elohopeaa saa varastoida ainoastaan väliaikaisesti.

Tarkistus 16

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

 

(10 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi edistettävä ja helpotettava yleistä tietoisuutta ja julkista tiedonsaantia metallisen elohopean, sinooperimalmin ja elohopeayhdisteiden vientikiellosta sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista.

Perustelu

Julkinen tiedonsaanti on osoittautunut erittäin tärkeäksi keinoksi varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemisen korkea taso.

Tarkistus 17

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

 

(11 a) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen, ja varmistettava niiden täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Perustelu

Koska asetuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa ihmisten terveyden ja ympäristön vahingoittumiseen, olisi otettava käyttöön käyttökelpoinen ja helposti seurattava menettely noudattamatta jättämistä koskevista seuraamuksista.

Tarkistus 18

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

 

(11 b) Komission ja jäsenvaltioiden olisi annettava suoraa teknistä tukea kehitysmaille ja siirtymätalouden maille tai epäsuorasti kansalaisjärjestöille erityisesti tukemalla siirtymistä kohti elohopeatonta tekniikkaa sekä lopettamalla elohopean ja elohopeayhdisteiden käyttö ja päästöt vaiheittain.

Perustelu

Elohopean vientikiellolla saattaisi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kehitysmaiden ja siirtymätalouksiin lyhyellä aikavälillä, sillä elohopeaa käytetään niissä yhä esimerkiksi pienimuotoisessa kullan kaivamisessa. Siksi EU:n tukea tarvitaan helpottamaan siirtymistä elohopeattomaan tekniikkaan.

Tarkistus 19

Johdanto-osan 12 kappale

(12) Tämä asetus sisältää kauppaan liittyvän osan sekä osia, joiden taustalla on ympäristöpolitiikkaan liittyviä näkökohtia. Asetuksen 1 artikla liittyy kauppaan ja se perustuu sen vuoksi perustamissopimuksen 133 artiklaan kun taas muut artiklat perustuvat perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohtaan.

(12) Tämä asetus perustuu ihmisten terveyden ja ympäristön suojelutarpeisiin.

Perustelu

Kaksinkertainen oikeusperusta ei ole perusteltu. Ensinnäkin komissio toteaa itsekin, että toimi perustuu ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemista koskeviin tavoitteisiin (perustamissopimuksen 175 artikla) eikä kauppapoliittisiin tavoitteisiin (perustamissopimuksen 133 artikla). Toisekseen viittaus tuomioistuimen hiljattain antamaan Rotterdamin yleissopimusta koskevaan tuomioon ei ole asianmukainen syy kaksinkertaiselle oikeusperustalle. Rotterdamin yleissopimuksella perustetaan kauppajärjestelmä. Tällä asetuksella taas perustetaan kauppakielto, joka on aivan toisenlainen kysymys.

Tarkistus 20

1 artikla

Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-numero RN 7439-97-6) vienti yhteisöstä 1 päivästä heinäkuuta 2011.

Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-numero RN 7439-97-6), sinooperimalmin ja elohopeayhdisteiden, joiden elohopeapitoisuus on yli 5 prosenttia (w/w), vienti yhteisöstä 1 päivästä joulukuuta 2010.

Perustelu

Elohopea ja sen yhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä ihmisille ja eläimille. Epäsuoran elohopeaviennin välttämiseksi kiellon olisi koskettava myös elohopeayhdisteitä, joiden elohopeapitoisuus on yli 5 prosenttia, sekä sinooperimalmia.

Suurimmat elohopeakeskittymät ovat kloori-alkaliteollisuudessa. PARCOMin päätöksen 90/3 nojalla kyseisellä alalla käytettävät elohopeakennot poistetaan asteittain vuoteen 2010 mennessä. Vientikiellon odottaminen vuoteen 2011 asti olisi lähes kyynistä, koska se mahdollistaisi ennen kyseistä ajankohtaa käytöstä poistetun elohopean viennin kolmansiin maihin aivan liian usein tuhoisin seurauksin (esim. avoimet kultakaivokset).

Elohopeaa koskevasta yhteisön strategiasta maaliskuussa 2006 antamassaan päätöslauselmassa (2005/2050(INI)) Euroopan parlamentti vaati vientikieltoa vuodesta 2010.

Tarkistus 21

1 a artikla (uusi)

Elohopeaa sisältävien tuotteiden, joiden myynti ja jakelu on kielletty Euroopan unionissa, vienti on kiellettävä 1. tammikuuta 2010 lähtien.

Tarkistus 22

1 a artikla (uusi)

 

1 a artikla

Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-numero RN 7439-97-6), sinooperimalmin ja elohopeayhdisteiden, joiden elohopeapitoisuus on yli 5 prosenttia (w/w), tuonti yhteisöön 1 päivästä heinäkuuta 2010.

 

Jäsenvaltioiden olisi täytettävä omat elohopeatarpeensa ottamalla elohopeaa talteen jätteistä ja raakamateriaalista.

Perustelu

Vientikieltoa on täydennettävä samanaikaisesti sovellettavalla vastaavalla tuontikiellolla.

Elohopean tuontikiellolla varmistetaan, että EU:n elohopeantarpeista vastataan ottamalla elohopeaa talteen jätteistä ja raakamateriaalista.

Tarkistus 23

2 artikla

Edellä 1 artiklassa mainitusta päivämäärästä alkaen metallinen elohopea, jota ei enää käytetä kloori-alkaaliteollisuudessa, maakaasun puhdistamisesta syntyvä elohopea ja muiden metallien kuin rautametallin louhinnan ja sulatustoimien sivutuotteena syntyvä elohopea on varastoitava sen laatua ja pitoisuutta muuttamatta tavalla, joka on ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta turvallinen.

Edellä 1 artiklassa mainitusta päivämäärästä alkaen jäsenvaltioiden on varmistettava, että metallinen elohopea, jota ei enää käytetä kloori-alkaaliteollisuudessa tai joka erotetaan sinooperimalmista, maakaasun puhdistamisesta talteen otettava elohopea ja muiden metallien kuin rautametallin louhinnan ja sulatustoimien sivutuotteena talteen otettava elohopea on kuljetettava, varastoitava ja mahdollisesti loppusijoitettava yhteisön alueella tavalla, joka on ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta turvallinen, asianmukaisiin laitoksiin, joille on toteutettu turvallisuusarviointi ja joilla on tämän asetuksen mukainen lupa.

Perustelu

Nestemäisen elohopean turvallisen varastoinnin mahdollistava tekniikka ei vielä ole kaupallisesti saatavilla. Näin ollen nestemäisen elohopean varastoinnin pitäisi tällä hetkellä olla vain väliaikaista. Heti kun kyseinen teknologia on saatavilla, väliaikaisesti varastoitu metallinen elohopea on loppusijoitettava turvallisesti yhteisön alueella.

Monissa tapauksissa varastointi ja kuljetus asianmukaisin varotoimin on keskeinen osa toimintaa kloori-alkaliteollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sulattoteollisuudessa, joiden yksi tavoite on minimoida elohopean haittavaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Tarkistus 24

2 artiklan 1 a kohta (uusi)

Ennen muita vaihtoehtoja kannattaa harkita Almadénin käyttämistä turvallisena varastona olemassa oleville metallisen elohopean varannoille tai kaikkialla Euroopassa teollisuuden sivutuotteena syntyneelle metalliselle elohopealle mutta ei elohopeaa sisältäville tuotteille, joista on tullut jätettä, käyttäen siten hyödyksi paikan päällä jo olevaa infrastruktuuria, paikallista työvoimaa ja teknistä asiantuntemusta.

Perustelu

Elohopea on varastoitava turvallisesti noudattaen turvallista pitkän aikavälin ympäristön hallintaa koskevia sääntöjä. Euroopan parlamentti on jo huomauttanut päätöslauselmassaan elohopeaa koskevasta yhteisön strategiasta, että ”kannattaisi harkita Almadénin käyttämistä turvallisena loppusijoituspaikkana olemassa oleville metallisen elohopean varastoille ja kaikkialla Euroopassa teollisuuden sivutuotteena syntyneelle metalliselle elohopealle mutta ei elohopeaa sisältäville tuotteille, joista on tullut jätettä, käyttäen siten hyödyksi paikan päällä jo olevaa infrastruktuuria, paikallista työvoimaa ja teknistä asiantuntemusta”.

Tarkistus 25

3 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 1999/31/EY 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetään, metallinen elohopea, joka katsotaan jätteeksi, voidaan varastoida asianmukaisessa säiliössä jompaankumpaan seuraavista:

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 1999/31/EY 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetään, metallinen elohopea, joka katsotaan jätteeksi, on varastoitava tilapäisesti asianmukaisessa säiliössä:

(a) maanalainen suolakaivos, joka on mukautettu jätteistä huolehtimista varten;

(a) maanalainen suolakaivos, joka on mukautettu metallisen elohopean tilapäiseen varastointiin ennen 5 artiklan mukaista lopullista huolehtimista.

(b) laitos, joka on tarkoitettu yksinomaan metallisen elohopean tilapäiseen varastointiin ennen lopullista huolehtimista ja joka on varustettu tätä varten.

(b) maanpäällinen laitos, joka on tarkoitettu yksinomaan metallisen elohopean tilapäiseen varastointiin ennen lopullista huolehtimista ja joka on varustettu tätä varten.

Perustelu

Ehdotuksesta ei käy ilmi, aikooko komissio sallia metallisen elohopean varastoinnin maanalaisissa suolakaivoksissa vai sen loppusijoituksen niihin. Aivan liian usein kaivoksiin varastointi jää todellisuudessa pysyväksi. Poissa silmistä, poissa mielestä! Nestemäisen elohopean loppusijoitusta kaivoksiin ei voida kuitenkaan hyväksyä ja se on vastoin päätöstä 2003/33/EY, jossa todetaan maanalaisen varastoinnin turvallisuusarvioinnin osalta selkeästi, että ”säiliöitä ja kuilujen vuorausta ei tulisi ottaa huomioon arvioitaessa jätteiden pitkän aikavälin riskejä, koska niiden elinkaari on rajallinen”.

Koska elohopea on nestemäinen aine, on epäselvää voisivatko suolakaivokset pitää sen koossa ilman varastotynnyreiden vuotoja ja höyrypäästöjä. Ympäristön kannalta hävittäminen on parempi vaihtoehto. Turvallista varastointia saatetaan kuitenkin tilapäisesti tarvita taloudellisista ja teknisistä syistä ennen pitkäaikaisen ratkaisun löytämistä.

Tarkistus 26

3 artiklan 2 kohta

2. Poiketen siitä, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, vastaanottomaan ja lähtömaan toimivaltaiset viranomaiset eivät voi esittää vastalauseita jätteeksi katsottavan metallisen elohopean siirroista sillä perusteella, että suunniteltu siirto tai jätteestä huolehtiminen ei olisi sellaisten toimenpiteiden mukainen, joita on toteutettu läheisyys-, hyödyntämisen ensisijaisuus- ja omavaraisuusperiaatteiden soveltamiseksi.

2. Poiketen siitä, mitä 14 päivänä kesäkuuta 2006 jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, vastaanottomaan ja lähtömaan toimivaltaiset viranomaiset eivät voi esittää vastalauseita jätteeksi katsottavan ja tilapäiseen varastoon tarkoitetun metallisen elohopean siirroista sillä perusteella, että suunniteltu siirto ei olisi sellaisten toimenpiteiden mukainen, joita on toteutettu läheisyys-, hyödyntämisen ensisijaisuus- ja omavaraisuusperiaatteiden soveltamiseksi.

Perustelu

Metallinen elohopea olisi siirrettävä loppusijoituspaikkaan kiinteässä muodossa. Kiinteyttämiseen soveltuvat prosessit ovat käytettävissä vasta muutaman vuoden kuluttua. Siihen saakka kunnes kyseiset prosessit ovat käytettävissä, metallista elohopeaa voidaan siirtää vain väliaikaiseen varastoon.

Tarkistus 27

4 artikla

1. Laadittaessa päätöksen 2003/33/EY mukaisesti turvallisuusarviointia jätteiden varastointia varten mukautetussa maanalaisessa suolakaivoksessa olevasta varastosta on tarkasteltava erityisesti lisäriskejä, jotka johtuvat metallisen elohopean ja sen säiliön luonteesta ja käyttäytymisestä pitkällä aikavälillä.

1. Laadittaessa päätöksen 2003/33/EY mukaisesti turvallisuusarviointia jätteiden varastointia varten mukautetussa maanalaisessa suolakaivoksessa olevasta tilapäisestä varastosta on tarkasteltava erityisesti lisäriskejä, jotka johtuvat metallisen elohopean ja sen säiliön luonteesta ja käyttäytymisestä pitkällä aikavälillä.

2. Yksinomaan metallisen elohopean varastointiin tarkoitetussa ja tätä varten varustetussa laitoksessa olevasta tilapäisestä varastosta on laadittava turvallisuusarviointi, jolla varmistetaan päätöksellä 2003/33/EY varmistettavaa tasoa vastaava ympäristönsuojelun taso, ja arviointi on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Yksinomaan metallisen elohopean varastointiin tarkoitetussa ja tätä varten varustetussa maanpäällisessä laitoksessa olevasta tilapäisestä varastosta on laadittava turvallisuusarviointi, jolla varmistetaan päätöksellä 2003/33/EY varmistettavaa tasoa vastaava terveyden- ja ympäristönsuojelun taso, ja arviointi on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

3. Direktiivin 1999/31/EY 8 ja 9 artiklassa tarkoitetun luvan maanalaista suolakaivosta tai yksinomaan metallisen elohopean tilapäiseen varastointiin tarkoitettua ja tätä varten varustettua laitosta varten on sisällettävä vaatimukset säiliöiden säännöllisestä silmämääräisestä tarkastamisesta ja mahdollisten vuotojen havaitsemiseen käytettävien asianmukaisten haihtumisen havaitsemislaitteiden asentamisesta.

3. Direktiivin 1999/31/EY 8 ja 9 artiklassa tarkoitetun luvan maanalaista suolakaivosta tai yksinomaan metallisen elohopean tilapäiseen varastointiin tarkoitettua ja tätä varten varustettua maanpäällistä laitosta varten on sisällettävä vaatimukset säiliöiden säännöllisestä silmämääräisestä tarkastamisesta ja mahdollisten vuotojen havaitsemiseen käytettävien asianmukaisten haihtumisen havaitsemislaitteiden asentamisesta. Elohopean on oltava hyödynnettävissä lopullista hävittämistä varten 5 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Koska elohopea on nestemäinen aine, on epäselvää voisivatko suolakaivokset pitää sen koossa ilman varastotynnyreiden vuotoja ja höyrypäästöjä. Ympäristön kannalta hävittäminen on parempi vaihtoehto. Turvallista varastointia saatetaan kuitenkin tilapäisesti tarvita taloudellisista ja teknisistä syistä ennen pitkäaikaisen ratkaisun löytämistä.

Terveydensuojelua koskeva politiikka on yhtä tärkeää kuin ympäristöpolitiikka tässä asetuksessa. Turvallisuusarvioinnissa olisi siksi käsiteltävä myös elohopean vaikutusta terveyteen.

Tarkistus 28

4 a artikla (uusi)

 

4 a artikla

Komissio suorittaa päätöksen 2003/33/EY mukaisen turvallisuusarvioinnin uudelleentarkastelun varmistaakseen, että metallisen elohopean ominaispiirteistä ja pitkäaikaisesta käyttäytymisestä sekä säilyttämisestä aiheutuvat metallisen elohopean tilapäiseen varastointiin liittyvät erityiset riskit otetaan huomioon. Uudelleentarkastelu on saatettava päätökseen viimeistään …*.

 

_____________

* 6 kuukauden kuluttua vientikiellon voimaantulosta.

Perustelu

Varastointia on valvottava tiukasti. Metallisen elohopean myrkyllisyyden ja pitkäaikaisen käyttäytymisen huomioon ottaen varastointia koskevaa toista turvallisuusarviointia tarvitaan hyvissä ajoin ennen vientikiellon voimaantuloa.

Tarkistus 29

4 b artikla (uusi)

 

4 b artikla

Tilapäisen varastoinnin aikana vastuu on varastointilaitoksen omistajalla. Jäsenvaltioita pyydetään perustamaan rahasto, jolla varmistetaan, että elohopean lopulliseen ja turvalliseen hävittämiseen tarvittavat taloudelliset resurssit ovat valmiina. Rahasto perustetaan kloori-alkaliteollisuuden ja muiden elohopeaa käyttävien teollisuudenalojen, muun muassa maakaasu- ja muun kuin rautametalliteollisuuden, rahoitusosuudella, joka on suhteessa tilapäiseen varastointiin lähetetyn elohopean määrään. Kun elohopea lähetetään 5 artiklan mukaiseen lopulliseen käsittelypaikkaan, jäsenvaltioilla on hallinnollinen ja taloudellinen vastuu käsittelystä.

Perustelu

Koska elohopea on erityisen myrkyllistä, tilapäisen varastoinnin aikaiset turvallisuuskysymykset ovat ongelmallisia. Siksi on tärkeää, että vastuu on varastointilaitoksen omistajilla, kuten saastuttaja maksaa -periaatteessa todetaan. Jäsenvaltioiden on myös hyväksyttävä velvoitteensa ja annettava taloudellisia resursseja lopullista käsittelyä varten.

Tarkistus 30

4 c artikla (uusi)

4 c artikla

 

1. Kloori-alkaliteollisuudessa toimivien yritysten on lähetettävä vuosittain komissiolle ja asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille elohopean käytöstä poistamista koskevat seuraavat tiedot:

 

–   arvio yhä käytössä olevan elohopean kokonaismäärästä;

 

–   kloori-alkalilaitosten sulkemisen tai muuntamisen yhteydessä kerätyn elohopean määrä;

 

–   yksittäisiin tilapäisiin varastoihin lähetetty elohopean määrä;

 

–   kaikkien varastojen sijainti ja yhteystiedot;

 

–   siirrot muihin kloori-alkalilaitoksiin Euroopan unionissa kennojen käyttöä varten;

 

–   alkuperäisen omistajan vastuulla tilapäisesti varastoitu määrä kennojen käyttöä varten.

 

2. Niillä teollisuuden aloilla toimivien yritysten, joilla elohopeaa syntyy maakaasun puhdistuksesta tai muiden kuin rautakaivosten ja sulattotoiminnan sivutuotteena, on toimitettava vuosittain seuraavat tiedot komissiolle ja jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kertyneestä elohopeasta:

 

–   kertyneen elohopean määrä;

 

–   määrä, joka on lähetetty yksittäisiin tilapäisiin varastoihin;

 

–   kaikkien varastojen sijainti ja yhteystiedot.

 

3. Kyseisten yritysten on lähetettävä 1 ja 2 kohdassa mainitut tiedot ensimmäisen kerran 31. toukokuuta …* mennessä ja sen jälkeen vuosittain kunkin vuoden toukokuun 31 päivään mennessä.

 

4. Komissio julkaisee 3 kohdassa mainitut tiedot tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 mukaisesti.

 

_______________

* Asetuksen voimaantuloa seuraava vuosi.

1 EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13.

Perustelu

Kloori-alkaliteollisuus on sitoutunut vapaaehtoisesti toimittamaan tiedot elohopeakennojen poistamisesta komissiolle. Tiedot ovat kuitenkin olennaisen tärkeitä asetuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja ne olisi siksi sisällytettävä tähän asetukseen. Sama koskee muita teollisuudenaloja, joilla syntyy elohopeaa. Tiedot olisi toimitettava komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja ne olisi julkaistava oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevien määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimissä annetun asetuksen mukaisesti.

Tarkistus 31

5 artikla

Komissio järjestää tietojen vaihdon jäsenvaltioiden ja kyseisten teollisuusalojen välillä.

Komissio järjestää alustavan tietojen vaihdon jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien sidosryhmien välillä 30 päivään kesäkuuta 2010 mennessä.

Tietojen vaihdossa tarkastellaan erityisesti sitä, onko mahdollisesti tarpeen laajentaa vientikielto elohopeayhdisteisiin ja elohopeaa sisältäviin tuotteisiin, laajentaa varastointivelvoite muista lähteistä peräisin olevaan metalliseen elohopeaan ja asettaa aikarajat varastoinnille yksinomaan metallisen elohopean tilapäiseen varastointiin tarkoitetussa ja tätä varten varustetussa laitoksessa.

Kyseiseen ajankohtaan mennessä kerättyihin tietoihin perustuvassa tietojen vaihdossa tarkastellaan myös sitä, onko tarpeen laajentaa vientikielto elohopeayhdisteisiin, joiden elohopeapitoisuus on alle 5 prosenttia (w/w), laajentaa varastointivelvoite muista lähteistä peräisin olevaan metalliseen elohopeaan ja asettaa aikarajat varastoinnille yksinomaan metallisen elohopean tilapäiseen varastointiin tarkoitetussa ja tätä varten varustetussa maanalaisessa suolakaivoksessa tai maanpäällisessä laitoksessa.

 

Tietojen vaihdossa on analysoitava muun muassa sitä, onko Almadén turvallinen sijoituspaikka metallisen elohopean nykyisille varastoille tai Euroopan teollisuuden sivutuotantona syntyvälle metalliselle elohopealle tämän asetuksen 2 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Elohopeaa koskevan yhteisön strategian ja käsiteltävänä olevan asetuksen valmistelun aikana järjestettiin laaja sidosryhmien kuuleminen. Eri intressitahojen, kuten jäsenvaltioiden, teollisuuden sekä ympäristöalan ja terveyden alan järjestöjen olisi syytä ottaa osaa tietojenvaihtoon.

On selvitettävä, että tietojen vaihto on jatkuva prosessi. Siinä olisi keskityttävä aiheisiin, joita asetuksessa ei vielä käsitellä.

Tarkistuksessa noudatetaan Euroopan parlamentin 14. maaliskuuta 2006 antamassa päätöslauselmassa elohopeaa koskevasta yhteisön strategiasta hyväksyttyä lähestymistapaa.

Tarkistus 32

6 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 30 päivään marraskuuta 2014 mennessä ilmoitettava komissiolle tämän asetuksen soveltamisesta ja markkinavaikutuksista alueellaan. Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä toimitettava kyseiset tiedot ensimmäisessä virkkeessä mainittua päivämäärää aikaisemmin.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava rekisteri elohopean, sinooperimalmin ja elohopeayhdisteiden ostajista, myyjistä ja välittäjistä sekä kerättävä asiasta tarvittavat tiedot. Niiden on ilmoitettava komissiolle tämän asetuksen soveltamisesta ja markkinavaikutuksista alueellaan joka toinen vuosi ja viimeistään 6 kuukautta tarkastelujakson päättymisen jälkeen. Komissio julkistaa tiedot suppeassa kertomuksessa vuoden kuluessa jäsenvaltioiden antamien tietojen jättämisestä. Ensimmäiset tiedot koskevat vuosia 2007–2008 ja ne on toimitettava komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2009 ja julkistettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2010. Tiedot on annettava komission määrittelemässä muodossa ...* päivään mennessä.

 

________________

* Yksi vuosi tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Vientikiellon käyttöönotto edellyttää myös tehokasta valvontajärjestelmää, jolla varmistetaan, että elohopeaa ei lähetetä laittomasti maailmanmarkkinoille. Kaupan seurantajärjestelmän olisi oltava valmiina rekisteröimään metallisen elohopean ja elohopeayhdisteiden kaikenlaisen viennin ja tuonnin EU:n jäsenvaltioiden ja kauppaa rajoittamattomien kolmansien maiden välillä.

Tarkistus 33

6 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta

(a) yhteisöön saapuvan tai yhteisöstä lähtevän metallisen elohopean määrät, hinnat, alkuperämaa ja kohdemaa sekä käyttötarkoitus;

(a) yhteisöön saapuvan tai yhteisöstä lähtevän metallisen elohopean, sinooperimalmin, elohopeakloridin ja elohopeayhdisteiden määrät, hinnat, alkuperämaa ja kohdemaa sekä käyttötarkoitus;

(b) metallisen elohopean, jolla käydään kauppaa rajojen yli yhteisössä, määrät, hinnat, alkuperämaa ja kohdemaa sekä käyttötarkoitus.

(b) metallisen elohopean, sinooperimalmin, elohopeakloridin ja elohopeayhdisteiden, joilla käydään kauppaa rajojen yli yhteisössä, määrät, hinnat, alkuperämaa ja kohdemaa sekä käyttötarkoitus.

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa 1 artiklan tarkistamisesta.

Tarkistus 34

6 a artikla (uusi)

 

6 a artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä määräykset tämän asetuksen säännösten rikkomisen seuraamuksista ja ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään ...* ja ilmoitettava viipymättä niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

 

____________

* Yksi vuosi tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Tämä artikla on tavanomainen määräys rikkomusten seuraamuksista.

Tarkistus 35

6 b artikla (uusi)

 

6 b artikla

Komission ja jäsenvaltioiden on edistettävä ja helpotettava yleistä tietoisuutta ja julkista tiedonsaantia metallisen elohopean, sinooperimalmin ja elohopeayhdisteiden vientikiellosta sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista.

Perustelu

Parempi tiedonsaanti metallisen elohopean ja elohopeayhdisteiden vientikiellosta sekä tällaisen tiedon levittäminen myötävaikuttavat ihmisten terveyden suojeluun sekä ympäristön tilan parantamiseen.

Tarkistus 36

7 artikla

1. Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista ja markkinavaikutuksia yhteisössä ottaen huomioon 6 artiklassa tarkoitetut tiedot.

1. Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista ja markkinavaikutuksia yhteisössä ottaen huomioon 5 ja 6 artiklassa tarkoitetut tiedot.

2. Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2015.

2. Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012. Kertomukseen on tarpeen vaatiessa liitettävä ehdotukset tämän asetuksen uudelleentarkastelusta.

 

2 a. Kuusi kuukautta ennen kuin vientikielto tulee voimaan 1 artiklan mukaisesti, komissio arvioi toteutettujen korvaavien toimien tehokkuuden ja vaikutuksen, jotta alue, jota elohopeakaivosten sulkeminen koskee, voi kehittää elinkelpoisia taloudellisia ja sosiaalisia vaihtoehtoja.

Perustelu

Tietyn täytäntöönpanojakson jälkeen ja vientikiellon voimaantulon muuttamisen jälkeen ehdotettujen oikeudellisten toimien tehokkuutta on arvioitava uudelleen ja ehdotettava tarvittaessa muutoksia.

Tarkistus 37

8 artikla

Komissio laatii viimeistään vuosi ennen 1 artiklassa mainittua päivämäärää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen elohopeaa koskevien monenkeskisten toimien ja neuvottelujen edistymisestä ja arvioi siinä erityisesti tässä asetuksessa määritettyjen toimenpiteiden aikataulun ja soveltamisalan johdonmukaisuutta kansainvälisten kehitysten kanssa.

Komissio laatii viimeistään 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen elohopeaa koskevien monenkeskisten toimien ja neuvottelujen edistymisestä ja arvioi siinä erityisesti tässä asetuksessa määritettyjen toimenpiteiden johdonmukaisuutta kansainvälisten kehitysten kanssa.

Tarkistus 38

8 a artiklan 1 kohta (uusi)

 

8 a artikla

 

Komission ja jäsenvaltioiden on otettava huomioon erityisesti kehitysmaiden ja siirtymätalouden maiden tarpeet ja toimittava yhdessä edistääkseen teknistä tukea, mukaan luettuna koulutus, tarpeellisen infrastruktuurin, valmiuksien ja asiantuntemuksen kehittämiseksi, jotta nämä maat edistyisivät siirtymisessä kohti elohopeatonta tekniikkaa sekä elohopean ja elohopeayhdisteiden käytön ja päästöjen lopettamista vaiheittain.

Perustelu

Elohopean vientikiellolla saattaisi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kehitysmaiden ja siirtymätalouksiin lyhyellä aikavälillä, sillä elohopeaa käytetään niissä yhä esimerkiksi pienimuotoisessa kullan kaivamisessa. EU:n tukea tarvitaan helpottamaan siirtymistä kohti elohopeatonta tekniikkaa. Tämän tarkistuksen muotoilu on lainattu vaarallisten kemikaalien viennin ja tuonnin säätelyä koskevasta uudesta ehdotuksesta.

Tarkistus 39

8 a artiklan 2 kohta (uusi)

 

8 a artikla

 

Komission ja jäsenvaltioiden on myös harkittava niiden kansalaisjärjestöjen tukemista, jotka ovat olleet erityisen tehokkaita tällaisten palvelujen tuottamisessa.

Perustelu

Tukea voidaan harkita jaettavaksi myös kansalaisjärjestöjen kautta, sillä niillä on käytännön kokemusta tällaisesta toiminnasta.

(1)

EUVL C... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Johdanto

Elohopea ja sen yhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä ihmisille, ja erityisesti lasten keskushermoston kehittymiselle. Ne ovat myös vahingollisia ekosysteemeille sekä luonnonvaraisille eläimille ja kasveille. Elohopeaongelmaa pidettiin ensi alkuun akuuttina ja paikallisena ongelmana, mutta nyt sen on tajuttu olevan krooninen ja maailmanlaajuinen hajakuormitusongelma. Korkeat pitoisuudet voivat olla kuolettavia ihmisille, mutta jo varsin alhaiset elohopeaa sisältävien yhdisteiden pitoisuudet voivat aiheuttaa vakavia hermoston kehityshäiriöitä. Viime vuosina on tutkittu niiden mahdollisia haittavaikutuksia verenkierto-, immuuni- ja lisääntymisjärjestelmiin. Elohopea hidastaa myös maaperän mikrobiologista toimintaa, ja se on vesipolitiikasta annetun puitedirektiivin mukainen vaarallinen prioriteettiaine.

Ympäristössä elohopea voi muuttua metyylielohopeaksi, joka voi kerääntyä ja konsentroitua ravintoketjuihin, ja erityisesti vesieliöiden ravintoketjuun. Metyylielohopea pääsee helposti istukan läpi kohtuun ja veren välityksellä aivoihin.

Tuotanto Euroopan unionissa

Elohopeaa on luontaisesti ympäristössä ja sitä esiintyy eri muodoissa. Puhtaassa muodossaan sitä kutsutaan alkuainemuodossa olevaksi tai metalliseksi elohopeaksi (Hg(0)). Luonnossa sitä esiintyy harvoin puhtaana nestemäisenä metallina, vaan yleensä yhdisteinä ja epäorgaanisina suoloina.

Elohopean tuotannon keskeiset lähteet EU:ssa ovat:

–         ylijäämät kloorialkaliteollisuudesta siirryttäessä elohopeattomaan prosessiin tai kun tuotantolaitos suljetaan (laitoksen poistaminen käytöstä);

–         muiden metallien kuin rautametallien (sinkki, kupari, lyijy, kulta, hopea ja muut malmit) louhinnan ja sulatustoimien sivutuotteena syntyvä elohopea; jos tämän prosessin sivutuotetta ei hyödynnetä metallisena elohopeana, se voi puhdistusprosessista riippuen olla kalomelia (elohopeakloridia);

–         maakaasun puhdistuksen sivutuotteena saatava elohopea;

–         elohopeaa sisältävistä tuotteista (loisteputkilamput, paristot, hampaiden amalgaamipaikat, mittaus- ja valvontalaitteet sekä katkaisimet) sekä valmistus- ja prosessointijätteistä hyödynnetty elohopea;

–         MAYASA:n kaltaisten välittäjien ja kauppiaiden viime vuosina kokoamat elohopeavarastot.

Maailman suurin elohopeakaivos on Espanjan Almadénissa. Elohopean louhinta Almadénissa on loppunut jo vuonna 2003, mutta omistajayhtiö MAYASA kokoaa ja myy (lähinnä kehitysmaihin) Länsi-Euroopan lakkautetuista kloorialkalilaitoksista sekä muista lähteistä saatua elohopeaa.

Komission ehdotus elohopean vientikiellosta EU:ssa sekä ylijäämäelohopean varastoinnista

Koska elohopea on vaarallista ja elohopeattomia prosesseja on olemassa, Oslon-Pariisin komissio (OSPAR) suositteli vuonna 1990, että kaikki elohopeakennoja käyttävä kloorialkalilaitokset muutetaan elohopeattomiksi vuoteen 2010 mennessä (PARCOM Decision 90/3).

Euroopan parlamentin päätöslauselmassa yhteisön elohopeastrategiasta (maaliskuu 2006) Euroopan komissiota kehotettiin toimiin OSPAR:n päätöksen 90/3 täytäntöönpanemiseksi. Elohopeakennoja käyttävien kloorialkalilaitosten nykyisten päästöjen lisäksi on huomioitava, että kun nämä laitokset muutetaan elohopeattomiksi, niiden kennojen valtavat elohopeamäärät on käsiteltävä ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla. Jotta nämä ylijäämäelohopeat eivät tukkisi maailman hyödykemarkkinoita, lokakuussa 2006 hyväksyttiin asetus, jolla kiellettiin metallisen elohopean vienti 1 päivään heinäkuuta 2011 mennessä. Ehdotuksessa on rinnakkaisia määräyksiä lähinnä käytöstä poistetuista elohopeakennoja käyttävistä kloorialkalilaitoksista saatavan ylijäämäelohopean turvallisesta varastoinnista sen jälleenmyynnin estämiseksi. Tällä hetkellä Euroopan elohopeakennoissa on noin 12 000 tonnia elohopeaa. Siksi Euroopan komissio on pyytänyt Euroopan kloorialkaliteollisuuden yhdistystä Euro Chloria kehittämään vapaaehtoisen sopimuksen ylijäämäisen kloorialkalielohopean varastoinnista. Yhdistys on suostunut pyyntöön ja myöntänyt, että varastointia tarvitaan.

Varastointivelvoitetta on ehdotettu sellaiselle metalliselle elohopealle, jota ei enää käytetä kloorialkaliteollisuudessa, jota saadaan muiden metallien kuin rautametallin tuotannosta tai jota saadaan maakaasun puhdistamisen sivutuotteena. Varastointivelvoite ei kata elohopeaa sisältävistä tuotteista saatavaa kierrätettyä elohopeaa.

Esittelijän suositukset

Esittelijä pitää komission ehdotusta tervetulleena. Hän katsoo kuitenkin, että tiettyjä muutoksia on syytä tehdä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemisen tehostamiseksi. Esittelijä ehdottaa tässä suhteessa useita tarkistuksia, jotka useimmiten koskevat seuraavia seikkoja:

Vientikiellon päivämäärä

Koska EU vie enemmän elohopeaa kuin mikään muu alue maailmassa, aikainen vientikielto yhdessä muiden kansainvälisten toimien kanssa vähentää merkittävästi liiallisen elohopeantuotannon aiheuttamaa kehitysmaiden suhteetonta altistumista elohopealle. EU:n tuottamaa elohopeaa tulee markkinoille vaarantaen ihmisten terveyttä ja ympäristöä niin kauan kunnes vientikielto tulee voimaan. Ehdotettu kielto olisi siksi saatava voimaan niin pian kuin mahdollista, mieluiten vuoteen 2009 mennessä.

Aiemmissa komission luonnoksissa ehdotettiin vientikieltoa vuonna 2008, ja samaa ehdotti myös Luxemburg neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Tässä suhteessa valiokunta ei täysin noudattanut esittelijän kantaa, vaan siirsi vientikiellon voimaansaattamista 1. päivään joulukuuta 2010.

Elohopean vientikiellon soveltamisala

Jotta asetus olisi mahdollisimman oikeudenmukainen ja yksinkertainen, elohopeayhdisteet olisi sisällytettävä vientikieltoon. Elohopeayhdisteet (elohopeasulfidia lukuun ottamatta) luokitellaan myrkylliseksi 0,5 % pitoisuudesta alkaen ja eräiden tiettyjen aineiden osalta jopa ennen sitä.

Esittelijä tukee elohopeayhdisteiden sisällyttämistä elohopean vientikiellon piiriin.

On perusteltua uskoa, että elohopeaa saatetaan viedä elohopeayhdisteiden muodossa.

Niitä tuotetaan esimerkiksi muiden metallien kuin rautametallin louhinnan ja sulatuksen yhteydessä (kalomeli Hg2Cl2) ja muutetaan alkuainemuodossa olevaksi elohopeaksi jatkokäyttöä varten. Esittelijän mielestä yleinen vientikielto myös elohopeayhdisteille vaikuttaisi osaltaan päästöjen ja kierrossa olevan elohopean määrän vähentämiseen. Lisäksi elohopeayhdisteiden vientikielto voi estää paljon elohopeaa sisältävien yhdisteiden käyttämisen metallisen elohopean jalostuksen raaka-aineena. Näin voitaisiin estää mahdollinen porsaanreikä asetuksessa.

Lisäksi elohopeasulfidin vientikielto voi estää paljon elohopeaa sisältävien mineraalien käyttämisen metallisen elohopean jalostuksen raaka-aineena.

Elohopeaa sisältävä tuotteet, jotka kuuluvat EU:n käyttö- ja markkinointirajoitusten piiriin olisi myös sisällytettävä vientikieltoon. EU:n on pyrittävä välttämään kaksinaismoraalia. EU:n kieltämiä elohopeaa sisältäviä tuotteita ei pitäisi viedä maihin, joissa niitä ei vielä ole säännelty.

Euroopan parlamentti (maaliskuu 2006) vaati EU:n käyttö- ja markkinointirajoitusten piiriin jo kuuluvien tai piakkoin liitettävien elohopeayhdisteiden ja elohopeaa sisältävien tuotteiden sisällyttämistä vientikiellon piiriin.

Elohopean tuonti

Esittelijä katsoo, että Euroopan komission pitäisi harkita EU:n toteuttamaa elohopean tuontikieltoa varmistamaan, että EU:n elohopeatuotanto vastaa sen kysyntää, varastointivelvoitteita sekä jätteestä ja tuotteista hyödynnettävän elohopean käyttöä kannustavaa politiikkaa. Ei ole järkevää varastoida EU:sta peräisin olevaa elohopeaa samalla kun tuodaan elohopeaa EU:ssa tapahtuvaa perusteltua käyttöä varten.

Kaupan seurantajärjestelmä

Olisi perustettava järjestelmä, jolla seurataan metallisen elohopean ja elohopeayhdisteiden tuontia ja vientiä sekä kauppaa EU:n sisällä. Euroopan parlamentti on maaliskuussa 2006 vaatinut elohopeakaupan seurantajärjestelmän käyttöönottoa ennen vientikiellon voimaantuloa.

Seurantajärjestelmällä varmistetaan, että kauppa on avointa, ja mahdollistetaan, että komissio ja sidosryhmät voivat helposti arvioida kiellon hengen ja kirjaimen vastaisia tapahtumia.

Jäsenvaltioiden olisi säännöllisesti toimitettava tietoja komissiolle, joka julkistaa tiedot.

Ylijäämäelohopean turvallinen ja kestävä varastointiratkaisu

Ylijäämäelohopea on varastoitava tai hävitettävä. Kaikki ylijäämäelohopea on ennen pitkää hävitettävä turvallisella ja ympäristöystävällisellä tavalla.

Metallisen elohopean hävittäminen suolakaivoksissa on erittäin huolestuttavaa ympäristön pitkäaikaisen turvallisuuden kannalta. Koska elohopea on nestemäinen aine, on epäselvää voisivatko suolakaivokset pitää sen koossa ilman varastotynnyreiden vuotoja ja höyrypäästöjä.

Elohopeasulfidista louhittava elohopea olisi myös varastoitava, sillä sen käytön salliminen tarkoittaisi uuden elohopean lisäämistä markkinoille, mikä on tämän asetuksen tavoitteiden vastaista.

Esittelijä katsoo, että metallisen elohopean väliaikaista varastointia olisi jatkettava kunnes lopullista hävittämistä koskevia turvallisia menetelmiä kehitetään ja ne on arvioitu täydellisesti. Kyseisen elohopean määrä on suhteellisen pieni. Koska elohopean tiheys on erittäin suuri, noin 12 000 tonnia kloorialkaliteollisuuden ylijäämäelohopeaa on kooltaan vain noin 1000 kuutiometriä.

Varastointia koskevat vähimmäisehdot olisi määriteltävä siten, että niillä varmistetaan jatkuva valvonta, vähimmäisturvallisuusnormit, säännöllinen ja avoin raportointi, etukäteissuunnittelu ja suunnitelmat, toimitusvarmuus sekä rangaistukset laiminlyönneistä.

Saastuttaja maksaa -periaatteen mukaan tilapäisen varastoinnin aikana vastuu on varastointilaitoksen omistajalla.

Jäsenvaltioilla on hallinnollinen ja taloudellinen vastuu turvallisesta loppukäsittelystä.

Euroopan parlamentti vaati maaliskuussa 2006 oikeudellisesti sitovia toimia varmistamaan, että kaikkea kloorialkaliteollisuuden elohopeaa ei palauteta markkinoille ja että se varastoidaan turvallisesti varmoissa laitoksissa, joita valvotaan jatkuvasti ja jotka sijaitsevat paikoissa, joihin voi tarvittaessa päästä välittömästi. Lisäksi parlamentti pyysi vähimmäisturvallisuusnormeja, säännöllistä ja avointa raportointia, etukäteissuunnittelua ja tilannearvioita, rangaistuksia ja seuraamuksia sekä korosti, että varastoinnin suhteen on sovellettava saastuttaja maksaa -periaatetta ja että elohopean tuotannosta vastaavien teollisuudenalojen olisi osallistuttava ylijäämäelohopean turvallisen varastoinnin rahoittamiseen.


kansainvälisen kaupan valiokunnaN LAUSUNTO (26.3.2007)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi metallisen elohopean viennin kieltämisestä ja turvallisesta varastoinnista

(KOM(2006)0636 – C6‑0363/2006 – 2006/0206(COD))

Valmistelija: Jens Holm

LYHYET PERUSTELUT

Raskasmetalleihin kuuluva elohopea on erittäin vaarallinen alkuaine. Sen saapuessa ympäristöömme se leviää erittäin helposti ja voi muuttua vieläkin vaarallisemmaksi yhdisteeksi eli metyylielohopeaksi. Tämä yhdiste kerääntyy ravintoketjuun ja päätyy useimmiten kaloihin, joita ihmiset syövät. Elohopea muodostaa ympäristöön pääsynsä jälkeen lähitulevaisuudessa merkittävän uhan ihmisten terveydelle, eläimille ja ympäristölle. On olemassa yhä enemmän näyttöä siitä, että kansanterveyden ja ympäristöhaittojen muodostamat kustannukset yhteiskunnalle ovat paljon ennakoitua korkeammat.

Elohopea ja sen yhdisteet vaikuttavat keskushermostoon, munuaisiin ja maksaan ja voivat häiritä autoimmuuniprosesseja, aiheuttaa sydämentykytyksiä, näön ja kuulon heikkenemistä, halvaantumista, unettomuutta ja henkistä tasapainottomuutta. Elohopeayhdisteet pääsevät istukan läpi kohtuun ja voivat aiheuttaa kehitysvaurioita sikiön kehityksessä sekä keskittymiskyvyn puutetta ja kehityksen hidastumista lapsuudessa. Jo alhaiset elohopeaa sisältävien yhdisteiden pitoisuudet voivat aiheuttaa vakavia hermoston kehityshäiriöitä. Viime vuosina on tutkittu niiden mahdollisia haittavaikutuksia verenkierto-, immuuni- ja lisääntymisjärjestelmiin.

Nykyisin elohopeaa käytetään teollisissa prosesseissa kuten kloori-alkaliteollisuudessa ja pienimuotoisessa kullan kaivamisessa. Metallia esiintyy myös huomattavissa määrin kaikkialla maailmassa myytävissä kuluttajatuotteissa. Sitä on loistelamppujen, sähkökomponenttien, mittauslaitteiden ja hammaspaikkojen kaltaisissa tuotteissa. EU:n alueella elohopeaa pääsee luontoon lähinnä fossiilisten polttoaineiden, kuten hiilen polttamisen yhteydessä. Elohopea on liikkuva metalli ja se voi helposti siirtyä pitkien etäisyyksien päähän. Elohopean leviäminen on maailmanlaajuinen ongelma, joka edellyttää kiireellisesti merkittäviä toimenpiteitä.

Siksi komission vuoden 2005 alussa esittelemä elohopeastrategia oli erittäin tervetullut. Tämän strategian toimessa 5 elohopean vienti yhteisön alueelta poistetaan vaiheittain. Tämä on erityisen tärkeä elementti, sillä EU on maailman suurin elohopean viejä. EU:n alueelta viedään vuosittain noin 1000 tonnia raakaelohopeaa, kun koko maailman vientimäärä on noin 3600 tonnia. Suurin osa tästä elohopeasta päätyy kehitysmaihin, jossa hallinnointi ja valvonta ovat vähemmän tiukkoja. Tämä aiheuttaa merkittäviä riskejä työntekijöille ja paikallisille yhteisöille.

Tämä asetusehdotus metallisen elohopean viennin kieltämisestä ja turvallisesta säilytyksestä lähetettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle 26. lokakuuta 2006. Tämä ehdotus on tärkeä aloitus ja lähettää samalla tärkeän viestin muualle maailmaan siitä, että EU on valmis hyväksymään kansainvälisen vastuunsa elohopean monien tarkoituksellisten päästöjen ja käyttötarkoitusten suhteen.

Ehdotuksessa on kuitenkin tiettyjä heikkouksia, jotka on syytä korjata. Ehdotetuilla tarkistuksilla asetuksesta pyritään tekemään todellinen apuväline maailmanlaajuisten elohopeavarantojen vähentämiseksi.

Valmistelija ehdottaa tässä suhteessa useita tarkistuksia, jotka useimmiten koskevat seuraavia seikkoja:

–         Vientikiellon soveltamisalan laajentaminen elohopeayhdisteisiin.

–         Vientikiellon soveltamisalan laajentaminen sellaisiin elohopeaa sisältäviin tuotteisiin, jotka kuuluvat EU:n sisäisten käyttö- ja markkinointirajoitusten piiriin.

–         Metallisen elohopean, elohopeayhdisteiden ja elohopeaa sisältävien tuotteiden vientikielto on pantava täytäntöön mahdollisimman pikaisesti ja viimeistään 1. tammikuuta 2008 mennessä.

–         Metallisen elohopean ja elohopeayhdisteiden tuontikielto olisi otettava käyttöön.

–         Elohopeakaupan seurantajärjestelmän käynnistäminen yhteisön sisällä ja myös kolmansien maiden kaupassa. Tämä lisäisi avoimuutta ja parantaisi merkityksellisten sidosryhmien tiedonkulkua.

–         Ongelmasta kärsivien kehitysmaiden ja siirtymätalouden maiden olisi saatava asiaankuuluvaa apua siirtymisessä elohopeattomaan tekniikkaan ja elohopean päästöjen ja käytön lopettamisessa.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti(1)  Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 4 kappale

(4) Metallisen elohopean vienti yhteisöstä olisi kiellettävä elohopean maailmanlaajuisen tarjonnan vähentämiseksi merkittävästi.

(4) Metallisen elohopean ja elohopeayhdisteiden vienti yhteisöstä olisi kiellettävä elohopean maailmanlaajuisen tarjonnan vähentämiseksi merkittävästi. Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus asettaa laajempia ja tiukempia kieltoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 176 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Vientikieltoa on tarpeen laajentaa kattamaan myös elohopeayhdisteet, jotta maailmanlaajuisten elohopeavarantojen merkittävä vähentäminen voidaan saada aikaan. Jäsenvaltioilla on oltava oikeus asettaa tiukempia kieltoja.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

 

(4 a) EU:n sisäisten käyttö- ja jakelurajoitusten piiriin kuuluvien elohopeaa sisältävien tuotteiden vienti olisi myös kiellettävä. Komission olisi laadittava kiellon piiriin kuuluvista tuotteista konsolidoitu luettelo, jota ajanmukaistetaan vuosittain yhteisön lainsäädännön kehityksen myötä.

Perustelu

Vientikiellon soveltamisalaa on tarpeen laajentaa sellaisiin elohopeaa sisältäviin tuotteisiin, jotka kuuluvat EU:n sisäisten käyttö- ja markkinointirajoitusten piiriin, jotta maailmanlaajuisia elohopeavarantoja voitaisiin vähentää merkittävästi. Avoimuuden vuoksi nämä tuotteet olisi kerättävä konsolidoituun luetteloon, jota komissio ajanmukaistaa vuosittain.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

 

(7 a) Metallisen elohopean ja elohopeayhdisteiden tuonti olisi kiellettävä EU:ssa ympäristönsuojelun ja kansanterveyden edistämiseksi;

Perustelu

Metallisen elohopean ja elohopeayhdisteiden tuontikielto olisi otettava käyttöön EU:n ympäristön ja kansanterveyden suojelemiseksi sekä elohopean kysynnän ja tarjonnan hallinnoimiseksi tehokkaammin.

Tarkistus 4

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

 

(8 a) Jäsenvaltioiden olisi annettava tiedot elohopean kulkeutumisesta tai kauppaamisesta yhteisön sisärajojen yli, jotta välineen tehokkuutta voitaisiin arvioida ajallaan;

Perustelu

Parempia tietoja kauppavirroista tarvitaan välittömästi, kuten UNEP:n elohopean tarjontaa, kauppaa ja kysyntää koskevassa selvityksessä marraskuulta 2006 todetaan. Tällä tavoin asiaankuuluvat tiedot ovat saatavilla myös vertailutarkoituksiin tarkasteluprosessissa, osoittamaan markkinoiden muutoksia jne.

Tarkistus 5

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

 

(11 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi annettava suoraa teknistä tukea kehitysmaille ja siirtymätalouden maille tai epäsuorasti kansalaisjärjestöille erityisesti tukemalla siirtymistä kohti elohopeatonta tekniikkaa sekä lopettamalla elohopean ja elohopeayhdisteiden käyttö ja päästöt vaiheittain.

Perustelu

Elohopean vientikiellolla saattaisi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kehitysmaiden ja siirtymätalouksiin lyhyellä aikavälillä, sillä elohopeaa käytetään niissä yhä esimerkiksi pienimuotoisessa kullan kaivamisessa. Siksi EU:n tukea tarvitaan helpottamaan siirtymistä elohopeattomaan tekniikkaan.

Tarkistus 6

5 artiklan 1 kohta

Komissio järjestää tietojen vaihdon jäsenvaltioiden ja kyseisten teollisuusalojen välillä.

Komissio järjestää alkuvaiheessa tietojen vaihdon jäsenvaltioiden, kansalaisjärjestöjen ja kyseisten teollisuusalojen välillä viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2010.

Perustelu

Myös kansalaisjärjestöjen olisi oltava mukana tietojen vaihdossa. Jäsenvaltioiden muutetun 6 artiklan nojalla ilmoittamia uusia tietoja ja kokemuksia käsittelevälle sidosryhmien kokoukselle on sovittava tarkka päivämäärä.

Tarkistus 7

5 artiklan 2 kohta

Tietojen vaihdossa tarkastellaan erityisesti sitä, onko mahdollisesti tarpeen laajentaa vientikielto elohopeayhdisteisiin ja elohopeaa sisältäviin tuotteisiin, laajentaa varastointivelvoite muista lähteistä peräisin olevaan metalliseen elohopeaan ja asettaa aikarajat varastoinnille yksinomaan metallisen elohopean tilapäiseen varastointiin tarkoitetussa ja tätä varten varustetussa laitoksessa.

Tähän mennessä kerättyihin tietoihin perustuvassa tietojen vaihdossa tarkastellaan myös sitä, onko mahdollisesti tarpeen laajentaa varastointivelvoite muista lähteistä peräisin olevaan metalliseen elohopeaan ja asettaa aikarajat varastoinnille yksinomaan metallisen elohopean tilapäiseen varastointiin tarkoitetussa ja tätä varten varustetussa laitoksessa.

Perustelu

Yhdenmukaisuus edellisten muutettujen artiklojen kanssa.

Tarkistus 8

6 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 30 päivään marraskuuta 2014 mennessä ilmoitettava komissiolle tämän asetuksen soveltamisesta ja markkinavaikutuksista alueellaan. Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä toimitettava kyseiset tiedot ensimmäisessä virkkeessä mainittua päivämäärää aikaisemmin.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava rekisteri elohopean ja elohopeayhdisteiden ostajista, myyjistä ja välittäjistä sekä kerättävä asiasta tarvittavat tiedot. Niiden on ilmoitettava komissiolle tämän asetuksen soveltamisesta ja markkinavaikutuksista alueellaan joka toinen vuosi ja viimeistään 6 kuukautta tarkastelujakson päättymisen jälkeen. Tiedot on annettava komission määrittelemässä muodossa. Ensimmäiset tiedot koskevat vuosia 2007–2008 ja ne on toimitettava komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2009. Komissio julkistaa tiedot suppeassa kertomuksessa vuoden kuluessa jäsenvaltioiden antamien tietojen jättämisestä ja viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2010.

Perustelu

Parempia tietoja kauppavirroista tarvitaan välittömästi, kuten UNEP:n elohopean tarjontaa, kauppaa ja kysyntää koskevassa selvityksessä marraskuulta 2006 todetaan. Tällä tavoin asiaankuuluvat tiedot ovat saatavilla myös vertailutarkoituksiin tarkasteluprosessissa, osoittamaan markkinoiden muutoksia jne.

Tarkistus 9

7 artiklan 1 kohta

1. Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista ja markkinavaikutuksia yhteisössä ottaen huomioon 6 artiklassa tarkoitetut tiedot.

1. Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista ja markkinavaikutuksia yhteisössä ottaen huomioon 5 ja 6 artiklassa tarkoitetut tiedot.

Tarkistus 10

7 artiklan 2 kohta

2. Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2015.

2. Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012 Kertomukseen on tarpeen vaatiessa liitettävä ehdotukset tämän asetuksen asianomaisten määräysten uudelleentarkastelusta.

Perustelu

Jotta 5 ja 6 artiklassa mainittujen prosessien avulla kerättyjen tietojen seurantatoimet varmistettaisiin, komission olisi annettava kertomus ja tarvittaessa ehdotuksia uudelleentarkastelua varten.

Tarkistus 11

8 artikla

Komissio laatii viimeistään vuosi ennen 1 artiklassa mainittua päivämäärää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen elohopeaa koskevien monenkeskisten toimien ja neuvottelujen edistymisestä ja arvioi siinä erityisesti tässä asetuksessa määritettyjen toimenpiteiden aikataulun ja soveltamisalan johdonmukaisuutta kansainvälisten kehitysten kanssa.

Komissio laatii viimeistään 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen elohopeaa koskevien monenkeskisten toimien ja neuvottelujen edistymisestä ja arvioi siinä erityisesti tässä asetuksessa määritettyjen toimenpiteiden johdonmukaisuutta kansainvälisten kehitysten kanssa.

Tarkistus 12

8 a artiklan 1 kohta (uusi)

 

8 a artikla

 

Komission ja jäsenvaltioiden on otettava huomioon erityisesti kehitysmaiden ja siirtymätalouden maiden tarpeet ja toimittava yhdessä edistääkseen teknistä tukea, mukaan luettuna koulutus, tarpeellisen infrastruktuurin, valmiuksien ja asiantuntemuksen kehittämiseksi, jotta nämä maat edistyisivät siirtymisessä kohti elohopeatonta tekniikkaa sekä elohopean ja elohopeayhdisteiden käytön ja päästöjen lopettamista vaiheittain.

Perustelu

Elohopean vientikiellolla saattaisi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kehitysmaiden ja siirtymätalouksiin lyhyellä aikavälillä, sillä elohopeaa käytetään niissä yhä esimerkiksi pienimuotoisessa kullan kaivamisessa. EU:n tukea tarvitaan helpottamaan siirtymistä kohti elohopeatonta tekniikkaa. Tämän tarkistuksen muotoilu on lainattu vaarallisten kemikaalien viennin ja tuonnin säätelyä koskevasta uudesta ehdotuksesta.

Tarkistus 13

8 a artiklan 2 kohta (uusi)

 

8 a artikla

 

Komission ja jäsenvaltioiden on myös harkittava niiden kansalaisjärjestöjen tukemista, jotka ovat olleet erityisen tehokkaita tällaisten palvelujen tuottamisessa.

Perustelu

Tukea voidaan harkita jaettavaksi myös kansalaisjärjestöjen kautta, sillä niillä on käytännön kokemusta tällaisesta toiminnasta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Metallisen elohopean viennin kieltäminen ja turvallinen varastointi

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ENVI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

14.11.2006

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jens Holm

22.11.2006

 

 

Valiokuntakäsittely

27.2.2007

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.3.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

11

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Kader Arif, Graham Booth, Carlos Carnero González, Béla Glattfelder, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Syed Kamall, Ģirts Valdis Kristovskis, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Pierre Audy, Danutė Budreikaitė, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Eugenijus Maldeikis, Zuzana Roithová

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Corien Wortmann-Kool, Sepp Kusstatscher

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


OPINION OF THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS ON THE LEGAL BASIS

Mr Miroslav Ouzký

Chairman

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

BRUSSELS

Subject:           Opinion on the legal basis of the proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the banning of exports and the safe storage of metallic mercury (COM(2006)0636 – C6‑0363/2006 – 2006/0206(COD))(1)

Dear Mr Chairman,

By letter of 4 May 2007 you asked the Committee on Legal Affairs pursuant to Rule 35(2), to consider whether the legal basis of the above Commission proposal was valid and appropriate.

The committee considered the above question at its meeting of 11 June 2007.

The proposal has a dual legal basis, Article 133 and Article 175(1) of the EC Treaty.

The Committee adopted an amendment to the proposal deleting Article 133 as legal basis, as it considered that such a double legal basis was not justified in so far as the proposed act does not simultaneously pursue several objectives without one being secondary and indirect in relation to the other.

On the contrary, the Commission, in its explanatory memorandum, stated that the measure is motivated by the objectives of protecting human health and the environment and not by commercial policy considerations.

The legal bases under consideration:

Article 133

1. The common commercial policy shall be based on uniform principles, particularly in regard to changes in tariff rates, the conclusion of tariff and trade agreements, the achievement of uniformity in measures of liberalisation, export policy and measures to protect trade such as those to be taken in the event of dumping or subsidies.

2. The Commission shall submit proposals to the Council for implementing the common commercial policy.

3. Where agreements with one or more States or international organisations need to be negotiated, the Commission shall make recommendations to the Council, which shall authorise the Commission to open the necessary negotiations. The Council and the Commission shall be responsible for ensuring that the agreements negotiated are compatible with internal Community policies and rules.

The Commission shall conduct these negotiations in consultation with a special committee appointed by the Council to assist the Commission in this task and within the framework of such directives as the Council may issue to it. The Commission shall report regularly to the special committee on the progress of negotiations.

The relevant provisions of Article 300 shall apply.

4. In exercising the powers conferred upon it by this Article, the Council shall act by a qualified majority.

5. Paragraphs 1 to 4 shall also apply to the negotiation and conclusion of agreements in the fields of trade in services and the commercial aspects of intellectual property, in so far as those agreements are not covered by the said paragraphs and without prejudice to paragraph 6.

By way of derogation from paragraph 4, the Council shall act unanimously when negotiating and concluding an agreement in one of the fields referred to in the first subparagraph, where that agreement includes provisions for which unanimity is required for the adoption of internal rules or where it relates to a field in which the Community has not yet exercised the powers conferred upon it by this Treaty by adopting internal rules.

The Council shall act unanimously with respect to the negotiation and conclusion of a horizontal agreement insofar as it also concerns the preceding subparagraph or the second subparagraph of paragraph 6.

This paragraph shall not affect the right of the Member States to maintain and conclude agreements with third countries or international organisations in so far as such agreements comply with Community law and other relevant international agreements.

6. An agreement may not be concluded by the Council if it includes provisions which would go beyond the Community's internal powers, in particular by leading to harmonisation of the laws or regulations of the Member States in an area for which this Treaty rules out such harmonisation.

In this regard, by way of derogation from the first subparagraph of paragraph 5, agreements relating to trade in cultural and audiovisual services, educational services, and social and human health services, shall fall within the shared competence of the Community and its Member States. Consequently, in addition to a Community decision taken in accordance with the relevant provisions of Article 300, the negotiation of such agreements shall require the common accord of the Member States. Agreements thus negotiated shall be concluded jointly by the Community and the Member States.

The negotiation and conclusion of international agreements in the field of transport shall continue to be governed by the provisions of Title V and Article 300.

7. Without prejudice to the first subparagraph of paragraph 6, the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, may extend the application of paragraphs 1 to 4 to international negotiations and agreements on intellectual property in so far as they are not covered by paragraph 5.

Article 175

1. The Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 and after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, shall decide what action is to be taken by the Community in order to achieve the objectives referred to in Article 174.

2. By way of derogation from the decision-making procedure provided for in paragraph 1 and without prejudice to Article 95, the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, shall adopt:

(a) provisions primarily of a fiscal nature;

(b) measures affecting:

— town and country planning,

— quantitative management of water resources or affecting, directly or indirectly, the availability of those resources,

— land use, with the exception of waste management; (c) measures significantly affecting a Member State's choice between different energy sources and the general structure of its energy supply.

The Council may, under the conditions laid down in the first subparagraph, define those matters referred to in this paragraph on which decisions are to be taken by a qualified majority.

3. In other areas, general action programmes setting out priority objectives to be attained shall be adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 and after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

The Council, acting under the terms of paragraph 1 or paragraph 2 according to the case, shall adopt the measures necessary for the implementation of these programmes.

4. Without prejudice to certain measures of a Community nature, the Member States shall finance and implement the environment policy.

5. Without prejudice to the principle that the polluter should pay, if a measure based on the provisions of paragraph 1 involves costs deemed disproportionate for the public authorities of a Member State, the Council shall, in the act adopting that measure, lay down appropriate provisions in the form of:

— temporary derogations, and/or

— financial support from the Cohesion Fund set up pursuant to Article 161.

The content of the Regulation may be analysed as follows:

Article 1 - Subject matter, scope and definitions.

The proposed Regulation sets out the requirement to ban the export of metallic mercury as from 1 July 2011.

Article 2 - Sets out a requirement to store metallic mercury in a way which is safe for human health and the environment.

The three most relevant sources of metallic mercury in the Community are covered by this obligation. The storage obligation applies to mercury independently whether or not it is classified as waste. Storage in this context does not only cover short-to medium-term options, but also encompasses long-term options. In terms of timing, this aspect is linked to the entry into force of the export ban for metallic mercury and calomel.

Article 3 - Clarifies the interface with existing waste legislation.

Under the given legal situation, any storage of metallic mercury (which is liquid) in any kind of landfill would conflict with Article 5 (3) (a) of Directive 1999/31/EC. The leaching limit values and other criteria laid down in section 2.4 of Council Decision 2003/33/EC establishing criteria and procedures for the acceptance of waste at landfills, applicable to granular waste, cannot be applied in the case of liquid mercury. Article 3 proposes to derogate from these rules with regard to two specific storage options for metallic mercury, namely underground storage in salt mines adapted for the purpose and temporary storage in dedicated facilities which can be considered safe for human health and the environment.

Article 4 - Complements Article 2 by adding some more detailed requirements for the application of the two storage options.

It focuses on the need to carry out a proper safety assessment, taking into account the nature of the substance. It also stipulates minimum requirements as to the content of the relevant permit for temporary storage facilities.

Article 5 - Provides for the exchange of information between Member States and industry.

The exchange of information is no to be limited to metallic mercury alone, but also encompass mercury compounds and products containing mercury.

Article 6 - Imposes some information obligations on the Member States.

It provides that Member States are to submit copies of permits given to mercury storage facilities to the Commission. Member States also have to inform the Commission on the effects of the instrument three years and five months after the entry into force of the export ban at the latest.

Article 7 - Provides that the Commission is to assess the application of the Regulation and its effects on the market and deliver a report no later than four years after the entry into force of the export ban.

The assessment will be based on information submitted by Member States.

Article 8 - Stipulates that the Commission has to report to Parliament and to the Council on international developments relating to mercury, in particular on multilateral negotiations on supply and demand issues.

This should allow monitoring the coherence of global and Community measures, with the aim of obtaining the maximum benefits for the environment.

Article 9 - The standard text concerning the entry into force of the instrument.

Appraisal

The legal basis defines the Community's competence ratione materiae and specifies how that competence is to be exercised, namely the legislative instrument(s) which may be used and the decision-making procedure.

In the light of the above, it is to be established whether Article 133 together with Article 175(1), Article 133 alone or Article 175(1) alone should constitute the proper legal basis of the proposed Regulation.

From an analysis of the proposal, it is clear that its fundamental purpose is to protect human health and the environment, and that it is not motivated by commercial policy considerations.

At its meeting of 11 June 2007 the Committee on Legal Affairs accordingly decided, unanimously(2), to recommend that the appropriate legal basis for the proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the banning of exports and the safe storage of metallic mercury (COM(2006)0636) is Article 175(1) of the EC Treaty.

Yours sincerely,

Giuseppe Gargani

(1)

Not yet published in OJ.

(2)

The following were present for the final vote: Cristian Dumitrescu (acting chairman), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice-chairwoman), Manuel Medina Ortega (draftsman), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jaroslav Zvěřina and Tadeusz Zwiefka.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Metallisen elohopean viennin kieltäminen ja turvallinen varastointi

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

26.10.2006

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

14.11.2006

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

14.11.2006

ITRE

14.11.2006

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

27.2.2007

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Dimitrios Papadimoulis

28.11.2006

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.5.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

10

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Christofer Fjellner, Jutta Haug, Karin Jöns, Henrik Lax, Miroslav Mikolášik, Stefan Sofianski, Bart Staes

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Gabriela Creţu, Miguel Angel Martínez Martínez

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.6.2007

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö