RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi stocarea în condiţii de siguranţă a acestuia

  11.6.2007 - (COM(2006)0636 – C6‑0363/2006 – 2006/0206(COD)) - ***I

  Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
  Raportor: Dimitrios Papadimoulis

  Procedură : 2006/0206(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0227/2007

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi stocarea în condiţii de siguranţă a acestuia

  (COM(2006)0636 – C6‑0363/2006 – 2006/0206(COD))

  (Procedura de codecizie: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului [COM(2006)0636][1],

  –   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 133 şi articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0363/2006),

  –   având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

  –   având în vedere articolele 51 şi 35 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi avizul Comisiei pentru comerţ internaţional (A6-0227/2007),

  1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

  Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

  Amendamentul 1

  Titlu

  Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi stocarea în condiţii de siguranţă a acestuia

  Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind interzicerea exporturilor de mercur metalic, de minereu de cinabru, clorură de mercur (calomel), de compuşi de mercur şi de produse care conţin mercur şi stocarea în condiţii de siguranţă a acestora

  Justificare

  Consequent to the changes to article 1.

  Amendamentul 2

  Referirea 1

  având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 133 şi articolul 175 alineatul (1),

  având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

  Justificare

  A double legal basis is not justified. According to the ECJ's case-law, a double legal basis should only be used if, exceptionally, it is demonstrated that the act simultaneously pursues several objectives without one being secondary and indirect in relation to the other. That is not the case here as the Commission itself states in the explanatory memorandum that the measure is motivated by the objectives of protecting human health and the environment (Art. 175 EC), and not by commercial policy considerations (Art. 133 EC).

  Amendamentul 3

  Considerentul 1

  (1) Emisiile de mercur reprezintă o ameninţare globală, care justifică o acţiune la nivel naţional, regional şi mondial.

  (1) Emisiile de mercur reprezintă o ameninţare globală, care justifică o acţiune la nivel local, naţional, regional şi mondial.

  Justificare

  Mercury releases and the threat they represent have an effect not just at the macro level but also, and in particular, at the micro level. Local authorities are a vital link in the waste management system, given that, in practice, it is they who bear the responsibility for ensuring safe storage of waste, including hazardous waste such as mercury (see Directive 75/442/EEC on waste and Directive 91/689/EEC on hazardous waste).

  Amendamentul 4

  Considerentul 2

  (2) În conformitate cu comunicarea „Strategie comunitară privind mercurul” , prezentată Consiliului şi Parlamentului European de către Comisie, este necesară reducerea riscului de expunere la mercur pentru oameni şi mediu.

  (2) În conformitate cu comunicarea „Strategie comunitară privind mercurul” , prezentată Consiliului şi Parlamentului European de către Comisie, precum şi cu rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 20061 privind strategia respectivă, este necesară reducerea riscului de expunere la mercur pentru oameni şi mediu.

   

  1 JO C 291 E, 30.11.2006, p. 128.

  Justificare

  The EP in its resolution called on the Commission to protect human health and the environment through legally binding measures which will eliminate releases of mercury and its compounds to the environment.

  .

  Amendamentul 5

  Considerentul 3a (nou)

  (3a) Acordurile multilaterale de mediu nu impun încă restricţii obligatorii mercurului, cu excepţia Protocolului privind metalele grele din 1998 la Convenţia CEE-ONU privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanţe lungi.

  Justificare

  The phasing out of the export of metallic mercury and mercury compounds from the Community will not be sufficient to protect human health and the environment from the negative effects of the mercury released into the environment and, therefore, an international commitment is needed in addition, with a view to agreeing on a legally binding instrument.

  Amendamentul 6

  Considerentul 3b (nou)

   

  (3a) Parlamentul European şi Consiliul recunosc problemele ecologice şi pe cele sociale rezultate ca urmare a închiderii minelor de mercur din Almadén (Spania) şi consideră că se impune adoptarea unor măsuri de compensare corespunzătoare pentru a permite găsirea unor soluţii viabile pentru mediul local, ocuparea forţei de muncă şi activitatea economică din zona afectată. De asemenea, în rezoluţia sa din 14 martie 2006 referitoare la strategia comunitară privind mercurul1, Parlamentul European consideră că minele din Almadén ar fi un sit corespunzător pentru stocarea în condiţii de siguranţă a mercurului metalic.

  Justificare

  To include a reference to Almadén, a long-established producer of mercury in the European Union, and the resolution adopted by Parliament on the overall assessment of the Community strategy concerning mercury.

  Amendamentul 7

  Considerentul 4

  (4) Trebuie interzis exportul mercurului metalic din Comunitate pentru a reduce în mod semnificativ oferta mondială de mercur.

  (4) Trebuie interzis exportul mercurului metalic, al minereului de cinabru,al clorurii de mercur (calomel) şi al compuşilor de mercur din Comunitate pentru a reduce în mod semnificativ oferta mondială de mercur. Statele membre ar trebui să aibă dreptul de a impune interdicţii mai cuprinzătoare şi mai stricte, în conformitate cu articolul 176 din Tratatul CE.

  Justificare

  It is necessary to broaden the scope of the ban to also include mercury compounds in order to achieve substantial reductions in the global pool of mercury. Member States must have the right to impose more stringent bans.

  Amendamentul 8

  Considerentul 4a (nou)

  (4a) Din acelaşi motiv, exportul produselor care conţin mercur, deja reglementat sau pe cale de a fi reglementat în Uniunea Europeană, ar trebui la rândul său interzis. Comisia ar trebui să întocmească o listă consolidată a produselor în cauză care să fie actualizată în fiecare an, în funcţie de evoluţia dreptului comunitar.

  Justificare

  It is necessary to broaden the scope of the ban to also include mercury-containing products, which are subject to use and marketing restrictions within the EU in order to reach substantial reduction in the global pool of mercury. For transparency, these products should be gathered in a consolidated list which should be updated annually by the Commission. Prohibited is more correct in the sense that something can be regulated without being prohibited.

  Amendamentul 9

  Considerentul 4b (nou)

  (4b) Importul de mercur metalic, de minereu de cinabru şi de calomel ar trebui interzis pentru a asigura o protecţie mai bună a sănătăţii umane şi a mediului în Uniunea Europeană.

  Justificare

  The import of the mercury should be banned to minimise the quantity of mercury in Europe and to encourage the recovery from waste and raw products.

  Amendamentul 10

  Considerentul 5a (nou)

  (5a) Statele membre ar trebui să transmită periodic Comisiei informaţii privind mercurul metalic, minereul de cinabru şi compuşii de mercur care intră, ies sau sunt comercializaţi transfrontalier pe propriul teritoriu, pentru a permite evaluarea în timp util a eficienţei instrumentului. Publicul ar trebui să aibă acces nemijlocit la toate aceste informaţii.

  Justificare

  Given that better data on mercury flows within Europe are needed immediately (also acknowledged by the 23rd UNEP Governing Council) the existing provisions for tracking and reporting on the movements of mercury, cinnabar ore and mercury compounds should be urgently strengthened, and further provisions set up as necessary.

  Amendamentul 11

  Considerentul 6

  (6) Pentru a prevedea posibilităţi de stocare în condiţii de siguranţă a mercurului care nu mai este utilizat în industria cloralcanilor, este necesară derogarea de la articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 1999/31/CEE a Consiliului din 26 aprilie privind depozitele de deşeurilor pentru anumite tipuri de depozite de deşeuri şi declararea criteriilor din secţiunea 2.4 a anexei la Decizia 2003/33/CE a Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a unor criterii şi proceduri de admitere a deşeurilor în depozitele de deşeuri, în conformitate cu articolul 16 şi cu anexa II la Directiva 1999/31/CE ca fiind inaplicabile pentru stocarea non-subterană.

  (6) Decizia PARCOM 90/3 (Convenţia pentru prevenirea poluării marine din surse telurice) stabileşte obiectivul stopării complete a celulelor cu catod de mercur din sectorul electrolizei cloralcanilor până în 2010. Pentru a prevedea posibilităţi de stocare temporară în condiţii de siguranţă a mercurului care nu mai este utilizat în industria cloralcanilor este necesară derogarea de la articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 1999/31/CEE a Consiliului din 26 aprilie privind depozitele de deşeurilor pentru anumite tipuri de depozite de deşeuri şi declararea criteriilor din secţiunea 2.4 a anexei la Decizia 2003/33/CE a Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a unor criterii şi proceduri de admitere a deşeurilor în depozitele de deşeuri, în conformitate cu articolul 16 şi cu anexa II la Directiva 1999/31/CE ca fiind inaplicabile pentru stocarea deasupra nivelului solului, într-o formă recuperabilă.

  Justificare

  Mercury cells in the chlor-alkali industry represent by far the biggest stocks of mercury in the EU. It is therefore important to put the phase-out of mercury cells in the chlor-alkali industry into the context of PARCOM Decision 90/3.

  Metallic mercury is liquid. It should be clarified that storage of liquid mercury can only be accepted on a temporary basis. Its final disposal should only occur in solidified form. Commercial processes to solidify metallic mercury are being developed and are expected to be available in a few years time.

  Amendamentul 12

  Considerentul 7

  (7) Pentru a asigura o stocare sigură pentru sănătatea umană şi mediu, evaluarea siguranţei prevăzută în Decizia 2003/33/CE pentru stocarea subterană trebuie să fie completată cu cerinţe specifice şi aplicabilă şi depozitării non-subterană.

  (7) Pentru a asigura o stocare sigură pentru sănătatea umană şi mediu, evaluarea siguranţei prevăzută în Decizia 2003/33/CE pentru stocarea subterană trebuie să fie aplicabilă depozitării deasupra nivelului solului, într-o formă recuperabilă.

  Justificare

  The amendment is in line with the modification in article 5. Carelessly stored mercury may seriously endanger the environment and human health through, for instance, contamination of soil and ground water.

  Amendamentul 13

  Considerentul 7a (nou)

   

  (7a) Industria cloralcanilor ar trebui să trimită toate datele relevante cu privire la declasarea celulelor cu catod de mercur din instalaţiile sale, Comisiei Europene şi autorităţilor competente din statele membre în cauză, în scopul facilitării executării acestui regulament. Sectoarele industriale care obţin mercur prin epurarea gazelor naturale sau ca produs secundar, prin operaţii de extracţie şi de fuziune a metalelor neferoase, ar trebui să furnizeze, de asemenea, date relevante, Comisiei Europene şi autorităţilor competente din statele membre în cauză. Comisia ar trebui să pună aceste informaţii la dispoziţia publicului larg.

  Justificare

  The chlor-alkali industry committed voluntarily to provide data on the decommissioning of mercury cells to the European Commission. However, this data is crucial for ensuring enforcement of the regulation and should therefore be included in this regulation. The same should apply to the other industry sectors that gain mercury. The data should be provided to the European Commission and to the competent authorities of the Member States concerned, and should be publicly available in accordance with the regulation on access to in environmental matters for Community institutions.

  Amendamentul 14

  Considerentul 8

  (8) Este necesar să se organizeze un schimb de informaţii pentru a evalua eventuala nevoie de măsuri suplimentare cu privire la exportul şi stocarea mercurului, fără a aduce atingere normelor concurenţei din tratat, în special articolului 81.

  (8) Este necesar să se organizeze un schimb de informaţii cu toate părţile interesate pentru a evalua eventuala nevoie de măsuri suplimentare cu privire la importul, exportul, stocarea temporară şi eliminarea finală a mercurului, a compuşilor acestuia şi a produselor care conţin mercur, fără a aduce atingere normelor concurenţei din tratat, în special articolului 81.

  Justificare

  All stakeholders should participate in the exchange of information with regard to the potential need for supplementary measures. This should also include import and final disposal of mercury as well as provisions about mercury compounds and products containing mercury.

  Amendamentul 15

  Considerentul 9

  (9) Statele membre ar trebui să prezinte informaţii privind autorizaţiile emise pentru spaţiile de stocare, precum şi privind aplicarea instrumentului şi efectele acestuia asupra pieţei, pentru a permite evaluarea instrumentului în timp util.

  (9) Statele membre ar trebui să prezinte informaţii privind autorizaţiile emise pentru spaţiile de stocare temporară, precum şi privind aplicarea instrumentului şi efectele acestuia asupra pieţei, pentru a permite evaluarea instrumentului în timp util.

  Justificare

  It should be specified that storage of mercury may only be temporary.

  Amendamentul 16

  Considerentul 10a (nou)

   

  (10a) Comisia şi statele membre ar trebui să promoveze şi să faciliteze cunoaşterea informaţiilor privind interzicerea exportului de mercur metalic, minereu de cinabru şi compuşi de mercur, precum şi privind stocarea în condiţii de siguranţă a mercurului metalic, precum şi să asigure accesul public la aceste informaţii.

  Justificare

  Public availability of information has been demonstrated to be extremely important to ensure a high level of protection of human health and the environment.

  Amendamentul 17

  Considerentul 11a (nou)

   

  (11a) Statele membre stabilesc regimul sancţiunilor aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor prezentului regulament şi asigură punerea lor în aplicare. Sancţiunile respective trebuie să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare.

  Justificare

  Since non-compliance with this Regulation can result in damage to human health and the environment, a workable and transparent procedure should be established on sanctions for non-compliance.

  Amendamentul 18

  Considerentul 11b (nou)

  (11b) Ar trebui să se asigure asistenţă tehnică ţărilor în curs de dezvoltare şi ţărilor cu economii în tranziţie, direct, de către Comisie şi de statele membre sau, indirect, prin sprijinirea proiectelor organizaţiilor neguvernamentale (ONG), în special asistenţă care să faciliteze trecerea la tehnologii alternative fără mercur şi eliminarea definitivă a utilizării şi evacuării de mercur şi de compuşi ai mercurului.

  Justificare

  The export ban on mercury might have a significant negative impact in developing countries and economies in transition in the short term, where mercury is, for example, still used in artisan gold mining. Assistance is therefore needed from the EU in order to facilitate the transition to mercury-free technologies.

  Amendamentul 19

  Considerentul 12

  (12) Regulamentul conţine un element legat de comerţ, precum şi elemente motivate de considerentele politicii de mediu. Articolul 1 priveşte comerţul şi, prin urmare, este bazat pe articolul 133 din tratat, în timp ce celelalte articole se bazează pe articolul 175 alineatul (1).

  (12) Regulamentul este motivat de necesitatea protejării sănătăţii umane şi a mediului.

  Justificare

  A double legal basis is not justified. Firstly, the Commission itself states that the measure is motivated by the objectives of protecting human health and the environment (Art. 175), and not by commercial policy considerations (Art. 133). Secondly, the reference to the recent judgement of the ECJ concerning the Rotterdam Convention to defend the double legal basis is inappropriate. The Rotterdam Convention establishes a trading regime - this regulation establishes a trading ban, which is a very different matter.

  Amendamentul 20

  Articolul 1

  Exportul de mercur metalic (Hg, CAS RN 7439-97-6) din Comunitate este interzis de la 1 iulie 2011.

  Exportul de mercur metalic (Hg, CAS RN 7439-97-6), de minereu de cinabru şi de compuşi ai mercurului cu o concentraţie de mercur de peste 5% procent de masă din Comunitate este interzis de la 1 decembrie 2010.

  Justificare

  Mercury and its compounds are highly toxic to humans and animals. Mercury compounds with a mercury concentration above 5% as well as cinnabar ore should also be included in the ban to avoid indirect exports of mercury.

  The biggest stocks of mercury are in the chlor-alkali industry. Pursuant to PARCOM Decision 90/3, mercury cells in that sector are to be phased by 2010. To wait with the export ban until 2011 is almost cynical, as it would allow all mercury decommissioned before that date to be exported, all too often with devastating consequences in third countries (e.g. open gold mining).

  European Parliament resolution on the Community strategy concerning mercury (2005/2050(INI)) adopted in March 2006 requested export ban from 2010.

  Amendamentul 21

  Articolul 1a (nou)

   

  Exportul produselor care conţin mercur, a căror vânzare sau distribuire este interzisă în cadrul Uniunii Europene, este interzis de la 1 ianuarie 2010.

  Amendamentul 22

  Articolul 1a (nou)

   

  Articolul 1a

  Importul de mercur metalic (Hg, CAS RN 7439-97-6), de minereu de cinabru şi de compuşi de mercur cu o concentraţie de mercur de peste 5% procent de masă din Comunitate este interzis de la 1 iulie 2010.

  Statele membre trebuie să îşi acopere necesarul propriu de mercur din recuperări, deşeuri şi produse brute.

  Justificare

  The export ban should be complemented by a similar import ban applicable at the same time.

  Mercury import ban will ensure that EU mercury demands will be supplied from mercury recovery from wastes and raw products.

  Amendamentul 23

  Articolul 2

  De la data prevăzută la articolul 1, mercurul metalic care nu mai este utilizat în industria cloralcanilor, mercurul provenit din epurarea gazelor naturale şi mercurul derivat din operaţii de extracţie şi de fuziune a metalelor neferoase este stocat fără modificarea calităţii sau concentraţiei, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea umană şi pentru mediu.

  De la data prevăzută la articolul 1, statele membre garantează că mercurul metalic care nu mai este utilizat în industria cloralcanilor sau care este extras din minereul de cinabru, mercurul recuperat prin epurarea gazelor naturale şi mercurul recuperat ca produs secundar prin operaţii de extracţie şi de fuziune a metalelor neferoase este transportat şi stocat şi, în cele din urmă eliminat în cadrul Comunităţii, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea umană şi pentru mediu, în instalaţii adecvate pentru acest scop, însoţite de permisul corespunzător şi în urma efectuării unei evaluări a siguranţei, în conformitate cu prezentul regulament.

  Justificare

  The technology for safe disposal of liquid mercury is not commercially available yet. We would therefore consider that storage of the liquid mercury should only be temporary for the moment. As soon as the technology is available, the temporarily stored metallic mercury will have to be eventually disposed safely within the Community.

  In many cases, both storage and transport with appropriate safety precautions are an integral part of operations in the chlor-alkali, mining and smelting industries, one of whose objectives is to minimise the adverse impact of mercury on the environment and human health.

  Amendamentul 24

  Articolul 2 alineatul (1a) (nou)

   

  Înainte de utilizarea oricărei alternative, trebuie să se ia în considerare posibilitatea folosirii sitului din Almadén pentru depozitarea în condiţii de siguranţă a stocurilor existente de mercur metalic sau de mercur metalic secundar obţinut de industria europeană, dar nu produsele care conţin mercur devenite deşeuri, ceea ce va permite, în acelaşi timp, folosirea infrastructurilor, a forţei de muncă şi a expertizei tehnologice care există deja acolo.

  Justificare

  Mercury must be stored safely in compliance with the rules of safe long-term environmental management. Parliament itself has already pointed out, in its resolution on the Community strategy concerning mercury, that 'consideration should be given to the possibility of using Almadén for the safe storage of the existing metallic mercury stocks or metallic mercury sub-produced by industry all over Europe but not mercury-containing articles that have become waste, thus making use of the infrastructures, local manpower and technological expertise existing there'.

  Amendamentul 25

  Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf

  (1) Prin derogare de la Articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 1999/31/CE, mercurul metalic considerat deşeu poate fi stocat în condiţii adecvate, conform uneia dintre următoarele opţiuni:

  (1) Prin derogare de la Articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 1999/31/CE, mercurul metalic considerat deşeu este stocat temporar în condiţii adecvate

  (a) în mine de sare subterane adaptate pentru eliminarea deşeurilor;

  (a) în mine de sare subterane adaptate pentru stocarea temporară a mercurului metalic înainte de eliminarea finală a acestuia în conformitate cu articolul 5; sau

  (b) în instalaţii dedicate exclusiv şi echipate pentru stocarea temporară a mercurului metalic înainte de eliminarea finală a acestuia.

  (b) în instalaţii situate deasupra nivelului solului dedicate exclusiv şi echipate pentru stocarea temporară a mercurului metalic înainte de eliminarea finală a acestuia.

  Justificare

  It is unclear from the proposal whether the Commission seeks to allow for storage of metallic mercury in underground salt mines or for its final disposal therein. All too often, storage in mines becomes de facto permanent. Out of sight, out of mind! However, final disposal of liquid mercury in mines would not be acceptable and is in clear contradiction to Decision 2003/33/EC, which specifies that for acceptance of waste in underground storage "containers and cavity lining should not be taken into account when assessing the long-term risk of waste deposits because of their limited lifetime".

  The fact that mercury is liquid and the question of whether salt mines could keep it intact, without having the mercury-storage drums ultimately leaking and releasing vapours, remains a concern. From an environmental point of view, disposal is the preferred option. However, secure storage might be needed for economic and technical reasons for a limited period in order to find a long-term solution.

  Amendamentul 26

  Articolul 3 alineatul (2)

  (2) Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, autorităţile responsabile cu stabilirea destinaţiei şi expedierea nu pot obiecta la adresa transporturilor de mercur metalic considerat deşeu pe motivul că expedierea sau eliminarea planificate nu sunt în conformitate cu măsurile luate pentru a pune în aplicare principiile de proximitate, prioritate de recuperare şi autosuficienţă.

  (2) Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, autorităţile responsabile cu stabilirea destinaţiei şi expedierea nu pot obiecta la adresa transporturilor de mercur metalic considerat deşeu şi destinat stocării temporare pe motivul că expedierea planificată nu este în conformitate cu măsurile luate pentru a pune în aplicare principiile de proximitate, prioritate de recuperare şi autosuficienţă.

  Justificare

  Metallic mercury should only be finally disposed of in solidified form. Processes for such solidification will only be available in a few years time. Until such processes are available, shipments of metallic mercury may only occur for purposes of temporary storage.

  Amendamentul 27

  Articolul 4

  (1) Evaluarea siguranţei care trebuie realizată în conformitate cu Decizia 2003/33/CE pentru stocarea într-o mină de sare subterană adaptată stocării deşeurilor acoperă în special riscurile suplimentare rezultate din natura şi comportamentul pe termen lung al mercurului metalic şi izolarea acestuia.

  (1) Evaluarea siguranţei care trebuie realizată în conformitate cu Decizia 2003/33/CE pentru stocarea într-o mină de sare subterană adaptată stocării temporare a deşeurilor acoperă în special riscurile suplimentare rezultate din natura şi comportamentul pe termen lung al mercurului metalic şi izolarea acestuia.

  (2) O evaluare a siguranţei care să garanteze un nivel de protecţie a mediului echivalent cu nivelul asigurat de Decizia 2003/33/CE este efectuată şi prezentată autorităţii competente pentru stocarea temporară într-o instalaţie dedicată exclusiv şi echipată pentru stocarea mercurului metalic.

  (2) O evaluare a siguranţei care să garanteze un nivel de protecţie a mediului echivalent cu nivelul asigurat de Decizia 2003/33/CE este efectuată şi prezentată autorităţii competente pentru stocarea temporară într-o instalaţie situată deasupra nivelului solului dedicată exclusiv şi echipată pentru stocarea mercurului metalic.

  (3) Autorizaţia menţionată la articolele 8 şi 9 din Directiva 1999/31/CE pentru minele de sare subterane sau instalaţiile dedicate exclusiv şi echipate pentru stocarea temporară a mercurului metalic include cerinţe referitoare la inspecţii vizuale regulate ale containerelor şi instalarea de echipamente adecvate de detectare a vaporilor pentru detectarea scurgerilor.

  (3) Autorizaţia menţionată la articolele 8 şi 9 din Directiva 1999/31/CE pentru minele de sare subterane sau instalaţiile situate deasupra nivelului solului dedicate exclusiv şi echipate pentru stocarea temporară a mercurului metalic include cerinţe referitoare la inspecţii vizuale regulate ale containerelor şi instalarea de echipamente adecvate de detectare a vaporilor pentru detectarea scurgerilor. Mercurul trebuie să poată fi recuperat în vederea eliminării sale finale în condiţii de siguranţă, în conformitate cu articolul 5.

  Justificare

  The fact that mercury is liquid and the question of whether salt mines could keep it intact, without having the mercury-storage drums ultimately leaking and releasing vapours, remains a concern. From an environmental point of view, disposal is the preferred option. However, secure storage might be needed for economic and technical reasons for a limited period in order to find a long-term solution.

  Health protection policy is of equal importance to environmental policy in this Regulation. The safety assessment should therefore also cover mercury's impact on health.

  Amendamentul 28

  Articolul 4a (nou)

   

  Articolul 4a

  Comisia se ocupă de revizuirea evaluării siguranţei prevăzute în Decizia 2003/33/CE pentru a garanta acoperirea riscurilor specifice determinate de natura şi de comportamentul pe termen lung al mercurului metalic şi izolarea sa. Revizuirea respectivă este efectuată în termen de ….*

   

  * Şase luni înainte de intrarea în vigoare a interzicerii exporturilor.

  Justificare

  Storage should be controlled in a very strict way. Taking into consideration the particular toxic nature and long term behaviour of the metallic mercury, a further safety assessment for storage is needed in due time before the export ban comes into force.

  Amendamentul 29

  Articolul 4b (nou)

   

  Articolul 4b

  Pe durata stocării temporare, responsabilitatea aparţine proprietarului instalaţiei de stocare. Statele membre trebuie să instituie un fond pentru a garanta existenţa resurselor financiare necesare pentru eliminarea finală a mercurului în condiţii de siguranţă. Fondul este creat pe baza unei contribuţii financiare din partea industriei cloralcanilor şi a altor industrii care utilizează mercur, cum ar fi industria gazelor naturale şi a metalelor neferoase şi nu numai, proporţionale cu cantitatea de mercur expediat în vederea stocării temporare. Când mercurul este expediat pentru eliminarea finală în conformitate cu articolul 5, statele membre îşi asumă responsabilitatea administrativă şi financiară a eliminării.

  Justificare

  Since mercury is particularly hazardous, the security question during the temporary storage remains. It is, therefore, essential, according to the polluter pays principle, that liability lie with the owners of the storage facilities. Member States should also take their responsibilities and provide for financial resources aimed at a safe final disposal.

  Amendamentul 30

  Articolul 4c

  Articolul 4c

   

  (1) Companiile care îşi desfăşoară activitatea în industria cloralcanilor trimit Comisiei Europene şi autorităţilor competente din respectivele state membre următoarele date cu privire la declasarea mercurului într-un anumit an:

   

  - estimarea exactă a cantităţii totale de mercur aflate încă în uz,

  - cantitatea de mercur recuperată ca urmare a închiderii sau a reconversiei instalaţiilor de cloralcani,

  - cantitatea trimisă către fiecare instalaţie de stocare temporară,

  - locaţia şi datele de contact ale tuturor instalaţiilor de stocare,

  - transferurile către alte instalaţii de cloralcani din Uniunea Europeană pentru exploatarea celulelor permanente,

  - cantitatea stocată temporar sub responsabilitatea proprietarului iniţial, pentru exploatarea celulelor permanente.

   

  (2) Companiile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele industriale care obţin mercur prin epurarea gazelor naturale sau ca produs secundar, prin operaţii de extracţie şi de fuziune a metalelor neferoase, trebuie să furnizeze Comisiei Europene şi autorităţilor competente din respectivele statele membre următoarele date cu privire la mercurul obţinut într-un anumit an:

  - cantitatea de mercur obţinută,

  - cantitatea trimisă către fiecare instalaţie de stocare temporară,

  - locaţia şi datele de contact ale tuturor instalaţiilor de stocare.

   

  (3) Companiile respective trimit datele menţionate la alineatele (1) şi (2), după caz, mai întâi, până la data de 31 mai ...*, iar apoi, în fiecare an înainte de data de 31 mai a anului respectiv.

   

  (4) Comisia face publice informaţiile cuprinse în alineatul (3), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului

  din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituţiile şi organismele comunitare, a dispoziţiilor Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în domeniul mediului1.

   

  *a anului următor intrării în vigoare a prezentului regulament.

   

  1 OJ L 264, 25.9.2006, p. 13.

  Justificare

  The chlor-alkali industry committed voluntarily to provide data on the decommissioning of mercury cells to the European Commission. However, this data is crucial for ensuring enforcement of the regulation and should therefore be included in this regulation. The same should apply to the other industry sectors that gain mercury. The data should be provided to the European Commission and to the competent authorities of the Member States concerned, and should be publicly available in accordance with the regulation on access to in environmental matters for Community institutions.

  Amendamentul 31

  Articolul 5

  Comisia organizează un schimb de informaţii între statele membre şi industriile vizate.

  Comisia organizează un schimb de informaţii între statele membre şi părţile interesate până la 30 iunie 2010.

  Acest schimb de informaţii analizează în special eventuala necesitate de extindere a interzicerii exporturilor la compuşi ai mercurului şi produse care conţin mercur, de extindere a obligaţiei de stocare la mercurul metalic provenit din alte surse şi eventuala necesitate de a fixa termene pentru stocarea într-o instalaţie dedicată special şi echipată pentru stocarea temporară a mercurului metalic..

  Acest schimb se bazează pe informaţii colectate până la acea dată şi, de asemenea, analizează necesitatea de extindere a interzicerii exporturilor la compuşi ai mercurului cu o concentraţie de mercur sub 5% procent de masă, de extindere a obligaţiei de stocare la mercurul metalic provenit din alte surse şi eventuala necesitate de a fixa termene pentru stocarea într-o mină subterană sau într-o instalaţie situată deasupra nivelului solului dedicată special şi echipată pentru stocarea temporară a mercurului metalic.

   

  Schimbul de informaţii analizează rezultatele examinării posibilităţii de folosire a sitului din Almadén pentru depozitarea în condiţii de siguranţă a stocurilor existente de mercur metalic sau de mercur metalic secundar produs de industria europeană, în conformitate cu articolul 2 al prezentului regulament.

  Justificare

  Extensive stakeholder consultation was on-going throughout the preparation of the Community Strategy on mercury and the present Regulation. Interested entities, including Member States, industry and environmental and health NGOs, should take part in the exchange of information.

  It should be clarified that the exchange of information is a continuous process. It should look primarily at the issues not yet addressed by this regulation.

  Complies with the approach approved by Parliament in its resolution of 14 March 2006 on the Community strategy concerning mercury.

  Amendamentul 32

  Articolul 6 alineatul (2)

  (2) Statele membre informează Comisia, până la 30 noiembrie 2014, cu privire la aplicarea şi efectele asupra pieţei ale prezentului regulament pe teritoriile respective. La cererea Comisiei, statele membre prezintă aceste informaţii înainte de data stabilită în primul paragraf.

  (2) Statele membre întocmesc un registru al cumpărătorilor, vânzătorilor şi comercianţilor de mercur, minereu de cinabru şi compuşi de mercur şi colectează informaţiile pertinente. La fiecare doi ani, în termen de şase luni de la sfârşitul perioadei analizate, acestea informează Comisia cu privire la aplicarea şi efectele asupra pieţei ale prezentului regulament pe teritoriul propriu. Comisia publică informaţiile, într-un raport concis, în termen de un an de la transmiterea lor de către statele membre. Primul set de informaţii acoperă anii 2007-2008 şi este transmis Comisiei până la 30 iunie 2009 şi este publicat până la 30 iunie 2010. Informaţiile sunt furnizate într-un format care urmează să fie stabilit de Comisie în termen de …*.

   

  * un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

  Justificare

  Introducing the export ban will also require an efficient monitoring system to ensure that mercury is not illegally shipped to the global markets. A trade tracking system should be in place, to record all imports and exports of metallic mercury and mercury compounds between the Member States and between the EU and third countries where the trade is not restricted.

  Amendamentul 33

  Articolul 6 alineatul (3)

  (3) Informaţiile menţionate la alineatul (2) includ cel puţin date referitoare la:

  (3) Informaţiile menţionate la alineatul (2) includ cel puţin date referitoare la:

  (a) volume, preţuri, ţara de origine şi ţara de destinaţie, precum şi utilizarea prevăzută pentru mercurul metalic care intră în sau iese din Comunitate.

  (a) volume, preţuri, ţara de origine şi ţara de destinaţie, precum şi utilizarea prevăzută pentru mercurul metalic, minereul de cinabru, calomelul şi compuşii de mercur, care intră în sau ies din Comunitate.

  (b) volume, preţuri, ţara de origine şi ţara de destinaţie, precum şi utilizarea prevăzută pentru mercurul metalic comercializat între ţările din cadrul Comunităţii.

  (b) volume, preţuri, ţara de origine şi ţara de destinaţie, precum şi utilizarea prevăzută pentru mercurul metalic, minereul de cinabru, calomelul şi compuşii de mercur, comercializat transfrontalier în cadrul Comunităţii.

  Or. en

  Justificare

  Consequent to the amendment to article 1.

  Amendamentul 34

  Articolul 6a (nou)

   

  Articolul 6a

  Statele membre stabilesc regimul sancţiunilor aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor prezentului regulament şi adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că acestea sunt aplicate. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare. Statele membre comunică aceste dispoziţii Comisiei în termen de …* şi o informează fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară a lor.

   

  *un an după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

  Justificare

  This article is a standard provision for penalties in the event of infringements.

  Amendamentul 35

  Articolul 6b (nou)

   

  Articolul 6b

  Comisia şi statele membre promovează şi facilitează cunoaşterea informaţiilor privind interzicerea exportului de mercur metalic, minereu de cinabru şi compuşi de mercur, precum şi privind stocarea în condiţii de siguranţă a mercurului metalic, şi asigură accesul public la acestea.

  Justificare

  Increased public access to information about the export ban of metallic mercury and mercury compounds and the dissemination of such information contribute to a more effective protection of human health and to a better environment.

  Amendamentul 36

  Articolul 7

  1. Comisia evaluează aplicarea şi efectele asupra pieţei ale prezentului regulament în Comunitate, luând în considerare informaţiile menţionate la articolul 6.

  1. Comisia evaluează aplicarea şi efectele asupra pieţei ale prezentului regulament în Comunitate, luând în considerare informaţiile menţionate la articolele 5 şi 6.

  2. Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului până la 30 iunie 2015.

  2. Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului până la 30 iunie 2012. Dacă este cazul, raportul este însoţit de o propunere de revizuire a prezentului regulament.

   

  (2a) Cu şase luni înainte de intrarea în vigoare a interdicţiei la exporturi, în conformitate cu articolul 1 al prezentului regulament, Comisia evaluează eficienţa şi impactul măsurilor de compensare adoptate pentru a permite zonei afectate să beneficieze de crearea unor alternative economice şi sociale viabile, până la închiderea minelor de mercur.

  Justificare

  After a certain period of implementation and according to the change of the export ban date, the effectiveness of the proposed legal measures will need to be assessed with a view to establishing an overview report with revision proposals.

  Amendamentul 37

  Articolul 8

  8. Cu cel puţin un an înainte de data prevăzută la articolul 1, Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului privind progresul înregistrat în activităţile şi negocierile multilaterale privind mercurul, evaluând în special coerenţa dintre calendarul şi domeniul de aplicare a măsurilor stabilite în prezentul regulament şi evoluţiile de pe plan internaţional.

  8. Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului până la 31 decembrie 2009 privind progresul înregistrat în activităţile şi negocierile multilaterale privind mercurul, evaluând în special coerenţa dintre măsurile stabilite în prezentul regulament şi evoluţiile de pe plan internaţional.

  Amendamentul 38

  Articolul 8a (nou) alineatul (1)

   

  Articolul 8a

   

  Comisia şi statele membre, luând în considerare în special nevoile ţărilor în curs de dezvoltare şi ale ţărilor cu economii în tranziţie afectate, cooperează în ceea ce priveşte promovarea asistenţei tehnice, inclusiv a formării, pentru dezvoltarea infrastructurii, capacităţilor şi expertizei necesare pentru a accelera trecerea la tehnologii alternative fără mercur şi pentru a elimina în mod definitiv utilizarea şi evacuarea de mercur şi de compuşi ai mercurului.

  Justificare

  The export ban on mercury might have significant negative impact in developing countries and in economies in transition in the short term, where mercury is for example still used in artisan gold mining, and assistance is needed from the EU in order to facilitate the transition to mercury free technologies. The wording of this amendment is borrowed from the new proposal for the regulation on export and import of dangerous chemicals.

  Amendamentul 39

  Articolul 8a (nou) alineatul (2)

   

  Comisia şi statele membre analizează, de asemenea, posibilitatea acordării de sprijin ONG-urilor care au fost deosebit de eficiente în furnizarea acestor tipuri de servicii.

  Justificare

  Assistance could be considered to be channelled also via NGOs which have significant practical experience of this kind of work.

  • [1]  JO C ... / Nepublicată încă în JO.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Introduction

  Mercury and its compounds are highly toxic to humans, especially to children's developing nervous system. They are also harmful to ecosystems and wildlife. Initially seen as an acute but local problem, mercury pollution is now also understood to be global, diffuse and chronic. High doses can be fatal to humans, but even relatively low doses can have serious adverse neuro-developmental impacts, and have recently been linked with possible harmful effects on the cardiovascular, immune and reproductive systems. Mercury also retards microbiological activity in soil, and is a priority hazardous substance under the Water Framework Directive.

  In the environment, mercury can change into methylmercury, which has the capacity to bioaccumulate and to concentrate in food chains, especially in the aquatic food chain. Methylmercury readily passes both the placental barrier and the blood-brain barrier.

  Supply in the European Union

  Mercury occurs naturally in the environment and exists in different forms. In pure form, it is known as "elemental" or "metallic" mercury (Hg(0)). It is rarely found in nature as a pure, liquid metal, but rather within compounds and inorganic salts.

  The main sources of mercury supply in the EU are:

  - surpluses from the chlor-alkali industry when converting to a mercury-free process or when a plant is closed (plant de-commissioning);

  - by-product mercury from non-ferrous mining and smelting activities (zinc, copper, lead, gold, silver and other ores); if not recovered as metallic mercury, the by-product from this process may be calomel (mercurous chloride), depending on the purification process;

  - by-product mercury from natural gas cleaning;

  - recycled mercury from mercury containing products (fluorescent lamps, batteries, dental amalgam, measuring and control equipment, switches) and from manufacturing and process wastes;

  - mercury inventories accumulated over previous years by brokers and traders such as MAYASA.

  The biggest mercury mine in the world is situated in Almadén, Spain. Mercury mining in Almadén has stopped since 2003, however the owner company, MAYASA, is collecting and trading internationally (mainly to developing countries) the mercury from Western Europe's decommissioned chlor-alkali plants, as well as mercury from other sources.

  The Commission proposal for EU mercury export ban and storage of surplus mercury

  Considering the danger posed by mercury and because alternative mercury-free processes exist, in 1990 the Oslo Paris Commission (OSPAR) recommended that all mercury cell chlor-alkali plants be converted to mercury-free technology by 2010 (PARCOM Decision 90/3).

  The European Parliament's Resolution on the Community Strategy of Mercury (March 2006), called on the European Commission to take action to implement the OSPAR Decision 90/3. Apart from ongoing mercury emissions from mercury-cell chlor-alkali plants (MCCAPs), when these plants convert to mercury-free technologies, the vast quantities of mercury in their cells need to be managed in an environmentally appropriate manner. To prevent this surplus mercury from flooding the world mercury commodity market, a proposal for a Regulation banning exports of metallic mercury by July 1, 2011, was adopted in October 2006. The proposal includes parallel provisions on safe storage of the excess mercury which will mainly be coming from decommissioned mercury-cell chlor-alkali plants, to prevent its re-sale. Currently there are around 12000 tonnes of mercury sitting in mercury cells in Europe. To that end Euro Chlor (the EU chlor-alkali industry federation) has been asked by the European Commission and has agreed to develop a Voluntary Agreement for the storage of surplus chlor-alkali mercury, acknowledging that storage will be needed.

  A storage obligation is proposed for metallic mercury no longer used in the chlor-alkali industry, by-product mercury from production of non-ferrous metals and by-product mercury from cleaning gas. The storage obligation deliberately does not cover recycled mercury from mercury-containing products.

  Rapporteur's recommendations

  The Rapporteur welcomes the Commission's proposal. Nevertheless he considers that some modifications have to be made with the aim to better protect human health and the environment. In this respect, the Rapporteur proposes a number of amendments that mainly refer to the following items:

  Date of export ban

  As the EU exports more mercury overall than any other region of the world, an early export ban, coupled with other international actions, will significantly reduce the disproportionate impacts of mercury exposure in the developing world caused by abundant mercury supplies. Until the export ban is in place, EU mercury will still be entering the market, increasing the risk for human health and the environment. Thus, the proposed ban should be implemented as soon as possible, preferably by 2009.

  Earlier Commission drafts as well as the Luxembourg Presidency had proposed 2008 as the export ban date.

  The committee did not completely follow the rapporteur on this point and brought forward the date of the export ban to 1 December 2010.

  Scope of the mercury export ban

  To keep the Regulation fair and simple, mercury compounds should be included in the export ban. Mercury compounds (except mercury sulphide) are classified as toxic from 0, 5% and for some specific substances even less.

  The Rapporteur supports the inclusion of mercury compounds in the export ban of mercury.

  There is justified concern that mercury may be exported as mercury compound

  produced for example, during non-ferrous mining and smelting operations (as calomel Hg2Cl2) to other countries and converted to elemental mercury for further use there. In the rapporteur's view, a general export ban including mercury compounds will contribute to the reduction of emission and the amount of mercury in circulation. In addition, an export ban on mercury compounds can prevent compounds rich in mercury content to be utilised as raw-material for processing of metallic mercury. This can prevent a possible loophole in the Regulation.

  In addition, an export ban on cinnabar ore can prevent minerals and compounds rich in mercury content to be utilised as raw material for processing of metallic mercury.

  Mercury-containing products, which are subject to EU use and marketing restrictions, should also be included in the ban. The EU should avoid double standards. Mercury-containing products prohibited in the EU should not be exported to countries where they may not yet be regulated.

  The European Parliament (March 2006) called for the export ban to include mercury compounds and products containing mercury which are or will soon be subject to EU use and marketing restrictions.

  Mercury imports

  The Rapporteur is of the opinion that the EC should consider an EU mercury import ban to ensure EU mercury supplies are consistent with EU demand, storage obligations, and policies encouraging mercury recovery from wastes and products. It doesn't make any sense on the one hand to store mercury originating in the EU and at the same time to import mercury for the justified use in the EU.

  Trade tracking system

  A system should be set up to regularly track metallic mercury and mercury compound imports and exports to and from the EU and internal trade. The European Parliament (March 2006) has called for a mercury trade tracking system to be in place before the export ban.

  The tracking system will ensure transparency of the trade, and allow developments that run contrary to the intention and effectiveness of the ban to be easily assessed by the Commission and stakeholders.

  Member States should regularly provide information to the Commission, which should make this information public.

  Safe and sustainable storage solution for surplus mercury

  Surplus mercury will need to be stored/ disposed of. All surplus mercury should eventually be disposed of in a safe and environmentally sound way.

  Disposal of metallic mercury in salt mines raises serious concerns with respect to the environmental safety over the longer term. The fact that mercury is liquid and the question of whether salt mines could keep it intact, without having the mercury - storage drums ultimately leaking and releasing vapours, remains a concern.

  Also, mercury extracted from cinnabar ore should be stored as well, because allowing the use of mercury extracted from cinnabar ore would mean adding new mercury to the market, contrary to this Regulation's objective.

  The Rapporteur is of the opinion that until safe disposal techniques are developed and fully evaluated, temporary storage of metallic mercury should be pursued as a prelude to permanent disposal. The volume of mercury in question is quite small in relative terms. Due to its high density, the approximate 12000 tonnes of surplus mercury from the chlor-alkali industry will have a volume of around 1000 cubic metres.

  A framework of minimum conditions for storage should be established ensuring continuous monitoring, minimum safety standards, regular and transparent reporting, advance planning and projections, assurance of delivery, and penalties for failure.

  According to the polluter pays principle, the responsibility during the temporary storage should remain with the owner of the storage facility.

  Member States shall assume the administrative and financial responsibility of the safe final disposal.

  The European Parliament (March 2006) called for legally binding measures to ensure that all mercury from the chlor-alkali industry is not put back into the market and is safely stored, in secure sites, continuously monitored and located where active intervention can take place immediately if necessary. Furthermore it asked for minimum safety standards, regular and transparent reporting, advance planning and projections, penalties and sanctions and underlined the importance of applying the polluter-pays principle as far as storage is concerned, and that the industry sectors responsible for the production of mercury should contribute to the financing of the safe storage of surplus mercury.

  AVIZ AL COMISIEI PENTRU COMERŢ INTERNAŢIONAL

  destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi stocarea în condiţii de siguranţă a acestuia

  (COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

  Raportor pentru aviz: Jens Holm

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Mercurul, metal greu, este un poluant extrem de periculos. Odată eliberat în mediul înconjurător, el se răspândeşte extrem de uşor şi se poate transforma într-un compus şi mai periculos, mercurul metilic. Această substanţă pătrunde în lanţul alimentar, cel mai adesea în peşte. Când este răspândit în mediu, mercurul devine rapid o ameninţare serioasă pentru sănătatea umană, animală şi pentru mediu. Există dovezi din ce în ce mai concludente că preţul plătit de societate pentru sănătatea publică şi din cauza distrugerii mediului sunt probabil mai mari decât ceea ce se prevăzuse.

  Mercurul şi compuşii săi afectează sistemul nervos central, rinichii şi ficatul şi pot perturba procesele imunitare, cauza frisoane, perturba vederea şi auzul, provoca paralizie, insomnie şi instabilitate emoţională. Compuşii mercurului pătrund în placentă, putând periclita dezvoltarea fătului şi cauza deficienţe ale atenţiei şi întârzieri de dezvoltare în timpul copilăriei. Chiar şi în doze reduse, compuşii mercurului pot avea efecte negative grave asupra dezvoltării sistemului nervos; s-a arătat recent că acesta poate avea efecte nocive şi asupra sistemului cardiovascular, a celui imunitar şi a celui de reproducere.

  Mercurul se foloseşte astăzi în procese industriale precum industria cloralcanilor şi, de manieră artizanală şi la scară mică, în cea de extragere a aurului. El se regăseşte, de asemenea, într-un număr semnificativ de produse de consum, vândute în întreaga lume. Câteva exemple ar fi: lămpile fluorescente, componentele electrice, echipamentele de măsurare şi amalgamele dentare. În UE, mercurul se răspândeşte în mediu cu precădere în urma arderii combustibililor fosili, în special a cărbunelui. El este un metal extrem de mobil şi se poate răspândi pe arii largi. Răspândirea mercurului constituie o problemă globală şi luarea unor măsuri adecvate este imperios necesară.

  De aceea, strategia propusă de Comisie la începutul anului 2005 a fost foarte binevenită. A cincea acţiune din cadrul acestei strategii este „încetarea treptată a exporturilor de mercur din Comunitate“. Acest lucru este deosebit de important, având în vedere că UE este cel mai mare exportator de mercur din lume. Aproximativ 1000 de tone de mercur brut este exportat în fiecare an din UE, dintr-un total de 3600 de tone la nivel global. Cea mai mare parte din această cantitate ajunge în ţările în curs de dezvoltare, unde gestionarea şi controlul sunt mai puţin stricte, ceea ce reprezintă un risc semnificativ de contaminare a lucrătorilor şi a comunităţilor locale.

  Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi stocarea în condiţii de siguranţă a acestuia a fost transmisă Parlamentului European şi Consiliului la 26 octombrie 2006. Această propunere constituie un început salutar, transmiţând în acelaşi timp un mesaj important restului lumii, anume că UE este dispusă să-şi recunoască la nivel internaţional responsabilitatea pentru răspândirea şi utilizarea mercurului în lume.

  Cu toate acestea, propunerea are şi unele puncte slabe, care trebuie remediate. Modificările sugerate au drept scop transformarea acestui regulament într-un veritabil instrument de reducere a cantităţii globale de mercur.

  Raportorul propune, în acest sens, o serie de amendamente care se referă în principal la următoarele puncte:

  - o extindere a domeniului interdicţiei de export, care să se aplice şi compuşilor mercurului.

  - o extindere a domeniului interdicţiei de export, care să se aplice şi produselor conţinând mercur şi făcând obiectul unor restricţii de utilizare şi comercializare pe teritoriul UE.

  - Interdicţia de a exporta mercur metalic, compuşi ai mercurului şi produse conţinând mercur trebuie implementată cât mai curând, cel târziu la 1 ianuarie 2008.

  - Ar trebui interzise importurile de mercur metalic şi compuşi ai mercurului.

  - Crearea unui sistem de monitorizare a comerţului cu mercur în interiorul Comunităţii, dar şi a celui cu ţările terţe, ceea ce ar îmbunătăţi transparenţa şi ar creşte fluxul de informaţii pentru actorii implicaţi.

  Ar trebui să se ofere asistenţă adecvată ţărilor în curs de dezvoltare şi ţărilor în tranziţie afectate, pentru a accelera trecerea la o tehnologie fără mercur şi la eliminarea totală a răspândirii şi utilizării acestuia.

  AMENDAMENTELE

  Comisia pentru comerţ internaţional recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Text propus de Comisie[1]Amendamentele Parlamentului

  Amendamentul 1

  Considerentul 4

  (4) Trebuie interzis exportul mercurului metalic din Comunitate pentru a reduce în mod semnificativ oferta mondială de mercur.

  (4) Trebuie interzis exportul de mercur metalic şi de compuşi ai mercurului din Comunitate pentru a reduce în mod semnificativ oferta mondială de mercur. Statele membre ar trebui să aibă dreptul de a impune interdicţii mai cuprinzătoare şi mai stricte, în conformitate cu articolul 176 din Tratatul CE.

  Justificare

  It is necessary to broaden the scope of the ban to also include mercury compounds in order to achieve substantial reductions in the global pool of mercury. Member States must have the right to impose more stringent bans.

  Amendamentul 2

  Considerentul 4 a (nou)

   

  (4a) Ar trebui, de asemenea, interzis exportul de produse care conţin mercur şi care fac obiectul unor restricţii în ceea ce priveşte utilizarea şi distribuirea pe teritoriul UE. Comisia ar trebui să întocmească o listă consolidată a produselor în cauză care să fie actualizată în fiecare an, în funcţie de evoluţia dreptului comunitar.

  Justificare

  It is necessary to broaden the scope of the ban to also include mercury-containing products, which are subject to use and marketing restrictions within the EU in order to reach substantial reduction in the global pool of mercury. For transparency, these products should be gathered in a consolidated list which should be updated annually by the Commission.

  Amendamentul 3

  Considerentul 7a (nou)

   

  (7a) Ar trebui interzis importul de mercur metalic şi de compuşi ai mercurului pentru a îmbunătăţii protecţia mediului şi sănătatea publică în UE.

  Justificare

  To protect the environment and public health in the EU better, and to manage the supply and demand of mercury more effectively, a ban on imports of metallic mercury and mercury compounds should be introduced.

  Amendamentul 4

  Considerentul 8a (nou)

   

  (8a) Statele membre ar trebui să furnizeze informaţii privind mercurul care intră sau părăseşte Comunitatea sau care face obiectul unor schimburi intracomunitare, pentru a se putea face o evaluare în timp util a eficienţei instrumentului.

  Justificare

  Better data on trade flows is needed immediately as shown in the UNEP report on supply, trade and demand information on mercury of November 2006. In this way relevant information will be made available also for comparative purposes at the review process, to demonstrate changes in the markets etc.

  Amendamentul 5

  Considerentul 11a (nou)

   

  (11a) Ar trebui să se asigure asistenţă tehnică ţărilor în curs de dezvoltare şi ţărilor cu economii în tranziţie, direct, de către Comisie şi de statele membre sau, indirect, prin sprijinirea proiectelor organizaţiilor neguvernamentale (ONG), în special asistenţă care să faciliteze trecerea la tehnologii alternative fără mercur şi eliminarea definitivă a utilizării şi evacuării de mercur şi de compuşi ai mercurului.

  Justificare

  The export ban on mercury might have a significant negative impact in developing countries and economies in transition in the short term, where mercury is, for example, still used in artisan gold mining. Assistance is therefore needed from the EU in order to facilitate the transition to mercury-free technologies.

  Amendamentul 6

  Articolul 5 primul paragraf

  Comisia organizează un schimb de informaţii între statele membre şi industriile vizate.

  Comisia organizează un prim schimb de informaţii între statele membre, ONG-uri şi industriile implicate până cel târziu la 1 iulie 2010.

  Justificare

  The exchange of information should also include NGOs. A specific date needs to be agreed for the stakeholder meeting to review new data and experiences, as reported by the Member States on the basis of Article 6 as amended.

  Amendamentul 7

  Articolul 5 al doilea paragraf

  Aceste schimb de informaţii vizează, în special, analizarea eventualei necesităţi de extindere a interdicţiei de export la compuşi ai mercurului şi la produsele care conţin mercur, de extindere a obligaţiei de depozitare la mercurul metalic din alte surse, precum şi de stabilire a unor termene limită în ceea ce priveşte depozitarea într-un loc destinat şi dotat în mod special pentru depozitarea temporară a mercurului metalic.

  Acest schimb se bazează pe informaţii colectate până la acea dată şi, de asemenea, vizează analizarea eventualei necesităţi de extindere a obligaţiei de depozitare la mercurul metalic din alte surse, precum şi de stabilire a unor termene limită în ceea ce priveşte depozitarea într-un loc destinat şi dotat în mod special pentru depozitarea temporară a mercurului metalic.

  Justificare

  For consistency with previous amended articles.

  Amendamentul 8

  Articolul 6 alineatul (2)

  2. Statele membre informează Comisia, până la 30 noiembrie 2014, cu privire la aplicarea şi efectele asupra pieţei ale prezentului regulament pe teritoriile respective. La cererea Comisiei, statele membre prezintă aceste informaţii înainte de data stabilită în primul paragraf.

  2. Statele membre întocmesc un registru al cumpărătorilor, vânzătorilor şi comercianţilor de mercur, minereu de cinabru şi compuşi de mercur şi colectează informaţiile pertinente. Ele informează Comisia în legătură cu aplicarea prezentului regulament în teritoriul lor şi cu efectele asupra pieţei, din doi în doi ani, în termen de 6 luni de la sfârşitul perioadei acoperite. Informaţiile sunt furnizate în formatul stabilit de Comisie. Primul set de informaţii acoperă anii 2007-2008 şi trebuie pus la dispoziţia Comisiei până la 30 iunie 2009. Comisia publică informaţiile într-un raport concis în termen de un an de la furnizarea acestora de către statele membre şi nu mai târziu de 30 iunie 2010.

  Justificare

  Better data on trade flows is needed immediately as shown in the UNEP report on supply, trade and demand information on mercury of November 2006. In this way relevant information will be made available also for comparative purposes at the review process, to demonstrate changes in the markets etc.

  Amendamentul 9

  Articolul 7 alineatul (1)

  1. Comisia evaluează aplicarea prezentului regulament în Comunitate şi efectele acestuia asupra pieţei comunitare, ţinând seama de informaţiile menţionate la articolul 6.

  1. Comisia evaluează aplicarea prezentului regulament în Comunitate şi efectele acestuia asupra pieţei comunitare, ţinând seama de informaţiile menţionate la articolele 5 şi 6.

  Amendamentul 10

  Articolul 7 alineatul (2)

  2. Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului până la 30 iunie 2015.

  2. Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului până la 30 iunie 2012. Raportul este însoţit, dacă este necesar, de propuneri de revizuire a dispoziţiilor relevante din prezentul regulament.

  Justificare

  To ensure a follow-up of the information collected through the processes stated in articles 5 and 6, a report should be submitted by the Commission with proposals for revision if necessary.

  Amendamentul 11

  Articolul 8

  8. Cu cel puţin un an înainte de data prevăzută la articolul 1, Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului privind progresul înregistrat în activităţile şi negocierile multilaterale privind mercurul, evaluând în special coerenţa dintre calendarul şi domeniul de aplicare a măsurilor stabilite în prezentul regulament şi evoluţiile de pe plan internaţional.

  8. Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului până la 31 decembrie 2009 privind progresul înregistrat în activităţile şi negocierile multilaterale privind mercurul, evaluând în special coerenţa dintre măsurile stabilite în prezentul regulament şi evoluţiile de pe plan internaţional.

  Amendamentul 12

  Articolul 8a (nou)

   

  Articolul 8a

   

  Comisia şi statele membre, luând în considerare în special nevoile ţărilor în curs de dezvoltare şi ale ţărilor cu economii în tranziţie afectate, cooperează în ceea ce priveşte promovarea asistenţei tehnice, inclusiv a formării, pentru dezvoltarea infrastructurii, capacităţilor şi expertizei necesare pentru a accelera trecerea la tehnologii alternative fără mercur şi pentru a elimina în mod definitiv utilizarea şi evacuarea de mercur şi de compuşi ai mercurului.

  Justificare

  The export ban on mercury might have significant negative impact in developing countries and in economies in transition in the short term, where mercury is for example still used in artisan gold mining, and assistance is needed from the EU in order to facilitate the transition to mercury free technologies. The wording of this amendment is borrowed from the new proposal for the regulation on export and import of dangerous chemicals.

  Amendamentul 13

  Articolul 8a (nou) alineatul (2)

   

  Comisia şi statele membre analizează, de asemenea, posibilitatea acordării de sprijin ONG-urilor care au fost deosebit de eficiente în furnizarea acestor tipuri de servicii.

  Justificare

  Assistance could be considered to be channelled also via NGOs which have significant practical experience of this kind of work.

  PROCEDURÃ

  Titlu

  Interzicerea exporturilor de mercur metalic şi depozitarea în siguranţă a acestuia

  Referinţe

  [COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD)]

  Comisia competentă în fond

  ENVI

  Aviz emis de către

  Data anunţului în plen

  INTA

  14.11.2006

   

   

   

  Raportor pentru aviz

  Data numirii

  Jens Holm

  22.11.2006

   

   

  Examinare în comisie

  27.2.2007

   

   

   

  Data adoptării

  21.3.2007

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  16

  11

  0

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Kader Arif, Graham Booth, Carlos Carnero González, Béla Glattfelder, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Syed Kamall, Ģirts Valdis Kristovskis, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

  Membri supleanţi prezenţi la votul final

  Jean-Pierre Audy, Danutė Budreikaitė, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Eugenijus Maldeikis, Zuzana Roithová

  Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

  Corien Wortmann-Kool, Sepp Kusstatscher

  AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE CU PRIVIRE LA TEMEIUL JURIDIC

  Dl. Miroslav Ouzký

  Preşedinte

  Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

  BRUXELLES

  Ref.:                Aviz privind temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi stocarea în condiţii de siguranţă
  a acestuia (COM (2006)0636 - C6- 0363/2006 - 2006/0206 (COD))[2]

  Domnule Preşedinte,

  Prin scrisoarea dumneavoastră din 4 mai 2007, aţi sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în conformitate cu articolul 35 alineatul (2), pentru examinarea validităţii şi pertinenţei temeiului juridic al susmenţionatei propuneri a Comisiei.

  Comisia a examinat chestiunea susmenţionată în cursul reuniunii sale din 11 iunie 2007.

  Propunerea are un dublu temei juridic, articolul 133 şi articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE.

  Comisia a adoptat un amendament la propunere, eliminând articolul 133 ca temei juridic, deoarece a considerat că un astfel de dublu temei juridic nu este motivat în măsura în care actul propus nu urmăreşte simultan mai multe obiective fără ca unul să fie secundar şi indirect în raport cu celălalt.

  Dimpotrivă, Comisia, în expunerea sa de motive, a declarat că măsura este motivată de obiectivele de protejare a sănătăţii umane şi a mediului şi nu de considerente de politică comercială.

  Temeiurile juridice în discuţie:

  Articolul 133

  (1)       Politica comercială comună se bazează pe principii unitare, în special în ceea ce priveşte modificările tarifare, încheierea de acorduri tarifare şi comerciale, uniformizarea măsurilor de liberalizare, politica de export, precum şi măsurile de protecţie comercială, printre care cele care vor fi luate în caz de dumping şi de subvenţii.

  (2)       Comisia prezintă Consiliului propuneri pentru punerea în aplicare a politicii comerciale comune.

  (3)       În cazul în care trebuie negociate acorduri cu unul sau mai multe state sau organizaţii internaţionale, Comisia prezintă recomandări Consiliului, care o autorizează să deschidă negocierile necesare. Comisiei şi Consiliului le revine responsabilitatea de a asigura compatibilitatea acordurilor negociate cu politicile şi regulile interne ale Comunităţii.

  Comisia conduce aceste negocieri în consultare cu un comitet special desemnat de Consiliu pentru a o sprijini în îndeplinirea acestei sarcini şi în cadrul directivelor pe care Consiliul i le poate adresa. Comisia raportează periodic comitetului special în legătură cu stadiul negocierilor.

  Dispoziţiile relevante ale articolului 300 sunt aplicabile.

  (4)       În exercitarea competenţelor care îi sunt atribuite prin prezentul articol, Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată.

  (5)       Alineatele (1) - (4) se aplică, de asemenea, negocierii şi încheierii de acorduri în domeniile comerţului cu servicii şi al aspectelor comerciale ale proprietăţii intelectuale, în măsura în care aceste acorduri nu intră sub incidenţa alineatelor menţionate şi fără a aduce atingere alineatului (6).

  Prin derogare de la alineatul (4), Consiliul hotărăşte în unanimitate cu privire la negocierea şi încheierea unui acord într-unul dintre domeniile menţionate la primul paragraf, în cazul în care acest acord conţine dispoziţii pentru care este necesară unanimitatea pentru adoptarea regulilor interne sau în care un astfel de acord se referă la un domeniu în care Comunitatea încă nu şi-a exercitat competenţele în temeiul prezentului tratat, prin adoptarea de reguli interne.

  Consiliul hotărăşte în unanimitate cu privire la negocierea şi încheierea unui acord orizontal, în măsura în care acesta priveşte şi paragraful precedent sau alineatul (6) al doilea paragraf.

  Prezentul alineat nu aduce atingere dreptului statelor membre de a menţine şi de a încheia acorduri cu ţări terţe sau organizaţii internaţionale, în măsura în care acordurile menţionate respectă dreptul comunitar şi celelalte acorduri internaţionale în materie.

  (6)       Consiliul nu poate încheia un acord în cazul în care acesta cuprinde dispoziţii care depăşesc competenţele interne ale Comunităţii, în special în cazul în care ar antrena o armonizare a legilor sau regulamentelor statelor membre într-un domeniu în care prezentul tratat exclude o astfel de armonizare.

  În această privinţă, prin derogare de la alineatul (5) primul paragraf, acordurile în domeniul comerţului serviciilor culturale şi audiovizuale, al serviciilor educative, cât şi al serviciilor sociale şi de sănătate umană ţin de competenţa comună a Comunităţii şi a statelor sale membre. De aceea, negocierea unor astfel de acorduri necesită, în afară de decizia comunitară adoptată în conformitate cu dispoziţiile relevante ale articolului 300, acordul comun al statelor membre. Acordurile negociate în acest fel se încheie împreună de Comunitate şi statele membre.

  Negocierea şi încheierea acordurilor internaţionale în domeniul transporturilor rămân sub incidenţa dispoziţiilor titlului V şi articolului 300.

  (7)       Fără a aduce atingere alineatului (6) primul paragraf, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, poate extinde aplicarea alineatelor (1) - (4) şi la negocierile şi acordurile internaţionale referitoare la proprietatea intelectuală, în măsura în care acestea nu fac obiectul alineatului (5).

  Articolul 175

  (1) Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 şi după consultarea Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor, hotărăşte cu privire la acţiunile pe care Comunitatea urmează să le întreprindă în vederea realizării obiectivelor menţionate la articolul 174.

  (2) Prin derogare de la procedura de decizie prevăzută la alineatul (1) şi fără a aduce atingere articolului 95, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, după consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor, adoptă:

  (a)       dispoziţii în special de natură fiscală;

  (b)       măsuri privind:

  -          amenajarea teritoriului;

  -          administrarea cantitativă a resurselor de apă sau care au legătură directă sau indirectă cu disponibilitatea resurselor menţionate;

  -          exploatarea solurilor, cu excepţia managementului deşeurilor;

  (c)       măsurile care aduc atingere în mod semnificativ opţiunii unui stat membru între diferite surse de energie şi structura generală a alimentării sale cu energie.

  Consiliul, hotărând în condiţiile prevăzute la primul paragraf, poate preciza domeniile vizate în prezentul alineat pentru care deciziile se iau cu majoritate calificată.

  (3) În alte domenii, Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 şi după consultarea Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor, adoptă programe de acţiune cu caracter general prin care se stabilesc obiectivele prioritare ce trebuie realizate.

  Consiliul, hotărând în funcţie de condiţiile prevăzute la alineatul (1) sau (2), după caz, stabileşte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestor programe.

  (4) Fără a aduce atingere anumitor măsuri cu caracter comunitar, statele membre asigură finanţarea şi aplicarea politicii în domeniul mediului.

  (5) Fără a aduce atingere principiului „poluatorul plăteşte”, în cazul în care o măsură întemeiată pe alineatul (1) presupune costuri considerate disproporţionate pentru autorităţile publice dintr-un stat membru, Consiliul prevede, în actul de adoptare a acelei măsuri, dispoziţiile corespunzătoare sub forma:

  - unor derogări temporare şi

  - unui sprijin financiar din partea Fondului de Coeziune constituit în conformitate cu articolul 161.

  Conţinutul regulamentului poate fi analizat după cum urmează:

  Articolul 1- Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii

  Regulamentul propus prevede cerinţa de a interzice exportul de mercur metalic începând cu 1 iulie 2011.

  Articolul 2 - prevede o cerinţă de stocare a mercurului metalic care să prezinte siguranţă pentru sănătatea umană şi mediu.

  Cele mai importante trei surse de mercur metalic din Comunitate se află sub incidenţa acestei obligaţii. Obligaţia de stocare se aplică mercurului indiferent dacă acesta este sau nu clasificat ca deşeu. În acest context stocarea nu acoperă doar opţiuni pe termen scurt şi mediu, ci cuprinde şi opţiuni pe termen lung. Acest aspect este sincronizat cu intrarea în vigoare a interzicerii exportului de mercur metalic şi calomel.

  Articolul 3 - clarifică interfaţa cu legislaţia existentă în materie de deşeuri.

  În situaţia juridică dată, orice stocare a mercurului metalic (care este lichid) în orice fel de depozite de deşeuri ar contraveni articolului 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 1999/31/CE. Valorile limită de lixiviere şi alte criterii prevăzute în secţiunea 2.4. din Decizia 2003/33/CE a Consiliului de stabilire a unor criterii şi proceduri de admitere a deşeurilor în depozitele de deşeuri, aplicabile deşeurilor granulate, nu pot fi aplicate în cazul mercurului lichid. Articolul 3 propune o derogare de la aceste norme pentru două opţiuni specifice de stocare a mercurului metalic, şi anume stocarea în mine de sare subterane adaptate în acest scop şi stocarea temporară în instalaţii speciale care pot fi considerate sigure pentru sănătatea umană şi pentru mediu.

  Articolul 4 - completează articolul 2 prin adăugarea unor cerinţe mai detaliate privind aplicarea celor două opţiuni de stocare.

  Acest articol se concentrează pe necesitatea realizării unei evaluări de siguranţă corespunzătoare, care să ţină seama de natura substanţei. De asemenea, prevede cerinţe minime privind conţinutul autorizaţiei pentru instalaţiile de stocare temporară.

  Articolul 5 - prevede schimbul de informaţii între statele membre şi industrie.

  Schimbul de informaţii nu se va limita la mercurul metalic, ci va cuprinde şi compuşii de mercur şi produsele care conţin mercur.

  Articolul 6 - impune statelor membre anumite obligaţii de informare. Acest articol prevede că statele membre trebuie să depună la Comisie copii ale autorizaţiilor acordate pentru instalaţiile de stocare a mercurului. Statele membre trebuie de asemenea să informeze Comisia cu privire la efectele actului în termen de trei ani şi cinci luni de la intrarea în vigoare a interzicerii exportului.

  Articolul 7 - prevede obligaţia Comisiei de a evalua aplicarea regulamentului şi efectele acestuia asupra pieţei şi de a prezenta un raport în termen de patru ani de la intrarea în vigoare a interzicerii exportului.

  Evaluarea se va baza pe informaţiile trimise de statele membre.

  Articolul 8 - prevede obligaţia Comisiei de a prezenta Parlamentului şi Consiliului un raport cu privire la progresele internaţionale în materie de mercur, în special cu privire la negocierile multilaterale privind aspecte legate de ofertă şi cerere.

  Aceasta ar trebui să permită monitorizarea coerenţei măsurilor la nivel global şi comunitar, în scopul obţinerii unui număr maxim de beneficii pentru mediul înconjurător.

  Articolul 9 - Textul standard privind intrarea în vigoare a actului.

  Evaluare

  Temeiul juridic defineşte competenţa Comunităţii ratione materiae şi specifică în ce mod aceasta trebuie exercitată , şi anume instrumentul(ele) legislativ(e) care poate (pot) fi utilizat(e) în cadrul procedurii decizionale.

  În lumina celor de mai sus, trebuie să se stabilească dacă articolul 133 împreună cu articolul 175 alineatul (1), articolul 133 singur sau articolul 175 alineatul (1) singur ar trebui să constituie temeiul juridic pertinent al regulamentului propus.

  Din analiza propunerii, reiese clar că scopul său fundamental este de a ocroti sănătatea umană şi mediul şi că nu este motivată de considerente de politică comercială.

  Ca urmare, în cursul reuniunii sale din 11 iunie 2007, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât, în unanimitate[3], să recomande că temeiul juridic pertinent pentru propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi stocarea în condiţii de siguranţă a acestuia (COM (2006)0636) este articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE.

  Vă asigur, Domnule Preşedinte, de înalta mea consideraţie,

  Giuseppe Gargani

  • [1]  Nepublicat încă în JO.
  • [2]  Nepublicată încă în JO
  • [3]  Au fost prezenţi în momentul votului final: Cristian Dumitrescu (preşedinte interimar), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepreşedinte), Manuel Medina Ortega (raportor pentru aviz), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jaroslav Zvěřina şi Tadeusz Zwiefka.

  PROCEDURÃ

  Titlu

  Interzicerea exporturilor de mercur metalic şi stocarea acestuia în condiţii de siguranţă

  Referinţe

  COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)

  Comisia competentă în fond

         Data anunţului în plen

  ENVI

  14.11.2006

  Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

         Data anunţului în plen

  INTA

  14.11.2006

  ITRE

  14.11.2006

   

   

  Avize care nu au fost emise

         Data deciziei

  ITRE

  27.2.2007

   

   

   

  Raportor(i)

         Data numirii

  Dimitrios Papadimoulis

  28.11.2006

   

   

  Data adoptării

  3.5.2007

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  39

  10

  0

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

  Membri supleanţi prezenţi la votul final

  Christofer Fjellner, Jutta Haug, Karin Jöns, Henrik Lax, Miroslav Mikolášik, Stefan Sofianski, Bart Staes

  Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

  Gabriela Creţu, Miguel Angel Martínez Martínez