Förfarande : 2006/0206(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0227/2007

Ingivna texter :

A6-0227/2007

Debatter :

PV 19/06/2007 - 19
CRE 19/06/2007 - 19

Omröstningar :

PV 20/06/2007 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0267

BETÄNKANDE     ***I
PDF 253kWORD 322k
11.6.2007
PE 384.513v02-00 A6-0227/2007

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver

(KOM(2006)0636 – C6‑0363/2006 – 2006/0206(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Dimitrios Papadimoulis

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för internationell handel
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver

(KOM(2006)0636 – C6‑0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0636)(1),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 133 och 175 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0363/2006),

–   med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–   med beaktande av artiklarna 51 och 35 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för internationell handel (A6‑0227/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Titeln

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver, cinnober, kalomel, kvicksilverföreningar och vissa produkter som innehåller kvicksilver

Motivering

En följd av ändringarna i artikel 1.

Ändringsförslag 2

Beaktandeled 1

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 och artikel 175.1,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

Motivering

En dubbel rättslig grund är inte motiverad. Enligt EG-domstolens rättspraxis skall en dubbel rättslig grund användas bara om det – i exceptionella fall – kan visas att rättsakten samtidigt har flera mål utan att det ena målet är underordnat och står i ett indirekt förhållande till det andra. Så är inte fallet här, vilket också kommissionen själv konstaterar i motiveringen, där det anges att rättsakten hänför sig till målen om skydd av människors hälsa och miljön (artikel 175 i EG-fördraget), och inte till handelspolitiska hänsyn (artikel 133 i EG‑fördraget).

Ändringsförslag 3

Skäl 1

(1) Utsläpp av kvicksilver betraktas allmänt som ett globalt hot som motiverar åtgärder på nationell, regional och global nivå.

(1) Utsläpp av kvicksilver betraktas allmänt som ett globalt hot som motiverar åtgärder på lokal, nationell, regional och global nivå.

Motivering

Utsläpp av kvicksilver och kvicksilverföreningar innebär ett hot, inte bara på makronivå utan framför allt på mikronivå. Det lokala självstyret utgör ett viktigt led i systemet för avfallshantering, eftersom det i praktiken är här som ansvaret vilar för att avfall lagras under betryggande former, däribland också farligt avfall som kvicksilver (jfr direktiv 75/442/EEG om avfall och direktiv 91/689/EEG om farligt avfall).

Ändringsförslag 4

Skäl 2

(2) I enlighet med kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om gemenskapens kvicksilverstrategi är det nödvändigt att minska risken för att människor och miljön exponeras för kvicksilver.

(2) I enlighet med kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om gemenskapens kvicksilverstrategi och Europaparlamentets resolution av den 14 mars 20061 om denna strategi är det nödvändigt att minska risken för att människor och miljön exponeras för kvicksilver.

 

__________
1 EUT C 291 E, 30.11.2006, s. 128.

Motivering

I sin resolution uppmanade parlamentet kommissionen att skydda människors hälsa och miljön genom rättsligt bindande åtgärder med vars hjälp man kan förhindra att kvicksilver och dess föreningar kommer ut i miljön.

Ändringsförslag 5

Skäl 3a (nytt)

 

(3a) Kvicksilver omfattas ännu inte av bindande begränsningar enligt multilaterala miljöavtal, med undantag för 1998 års protokoll om tungmetaller till UNECE:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar.

Motivering

Avvecklingen av export av metalliskt kvicksilver och kvicksilverföreningar från gemenskapen kommer inte att vara nog för att människors hälsa och miljön skall kunna skyddas mot de negativa effekterna av det kvicksilver som kommer ut i miljön. Därför behövs det även ett internationellt åtagande som bör utmynna i en överenskommelse om ett rättsligt bindande instrument.

Ändringsförslag 6

Skäl 3b (nytt)

(3b) Europaparlamentet och rådet har lyft fram de miljörelaterade och sociala problemen till följd av nedläggningen av kvicksilvergruvorna i Almadén-området (Spanien) och rekommenderat att lämpliga kompensationsåtgärder vidtas för att det drabbade området skall kunna finna hållbara lösningar för miljön, sysselsättningen och den lokala ekonomin. Vidare angav Europaparlamentet i sin ovannämnda resolution av den 14 mars 2006 att gruvorna i Almadén skulle utgöra en bra plats för säker förvaring av metalliskt kvicksilver.

Motivering

Det är viktigt att nämna Almadén, som är ett historiskt område för kvicksilverproduktion i EU, och den resolution som parlamentet antog i samband med den övergripande utvärderingen av gemenskapens kvicksilverstrategi.

Ändringsförslag 7

Skäl 4

(4) Export av metalliskt kvicksilver från gemenskapen bör förbjudas för att kraftigt minska den globala kvicksilvertillgången.

(4) Export av metalliskt kvicksilver, cinnober, kalomel och kvicksilverföreningar från gemenskapen bör förbjudas för att kraftigt minska den globala kvicksilvertillgången. Medlemsstaterna bör ha rätt att införa mer omfattande och strängare förbud i enlighet med artikel 176 i EG-fördraget.

Motivering

Förbudets tillämpningsområde måste utvidgas så att även kvicksilverföreningar omfattas, i syfte att uppnå kraftfulla minskningar i den globala kvicksilverpoolen. Medlemsstaterna måste ha rätt att införa strängare förbud.

Ändringsförslag 8

Skäl 4a (nytt)

(4a) Av samma orsak bör man också förbjuda export av produkter som innehåller kvicksilver och som redan nu omfattas av ett förbud mot utsläppande på marknaden i EU eller snart kommer att omfattas av ett sådant förbud. Kommissionen bör utarbeta en konsoliderad förteckning över de produkter som omfattas, som bör aktualiseras årligen på grundval av utvecklingen i gemenskapsrätten.

Motivering

Förbudets tillämpningsområde måste utvidgas så att det även omfattar produkter som innehåller kvicksilver som är föremål för begränsningar avseende användning och utsläppande på marknaden inom EU, i syfte att uppnå kraftfulla minskningar i den globala kvicksilverpoolen. Dessa produkter bör för öppenhetens skull sammanställas i en konsoliderad förteckning som bör aktualiseras årligen av kommissionen.

Det är bättre att tala om förbud eftersom något kan regleras utan att vara förbjudet.

Ändringsförslag 9

Skäl 4b (nytt)

(4b) Import av metalliskt kvicksilver, cinnober, kalomel och kvicksilverföreningar bör förbjudas i syfte att garantera ett bättre skydd för människors hälsa och miljön i EU.

Motivering

Import av kvicksilver bör förbjudas i syfte att minimera mängden kvicksilver i Europa och i syfte att främja återvinning av kvicksilver från avfall och råprodukter.

Ändringsförslag 10

Skäl 5a (nytt)

 

(5a) Medlemsstaterna bör regelbundet lämna information till kommissionen om metalliskt kvicksilver, cinnober och kvicksilverföreningar som transporteras till eller från deras territorium eller som är föremål för gränsöverskridande handel på deras territorium, så att instrumentets effektivitet kan bedömas i sinom tid. Allmänheten bör ha lätt tillgång till all sådan information.

Motivering

Eftersom bättre data om kvicksilverflöden i Europa behövs omedelbart (vilket även erkändes vid det tjugotredje styrelsemötet för FN:s miljöprogram) bör de befintliga bestämmelserna för spårning av och rapportering om flöden av kvicksilver, cinnober och kvicksilverföreningar skärpas så snabbt som möjligt och ytterligare bestämmelser fastställas vid behov.

Ändringsförslag 11

Skäl 6

(6) För att skapa möjligheter till säker förvaring av kvicksilver som inte längre används inom kloralkaliindustrin, bör det för vissa typer av deponering göras undantag från artikel 5.3 a i rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april om deponering av avfall. Det bör också anges att det för icke underjordisk förvaring inte är möjligt att tillämpa kriteriet i avsnitt 2.4 i bilagan till rådets beslut 2003/33/EG av den 19 december 2002 om kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid avfallsdeponier i enlighet med artikel 16 i, och bilaga II till, direktiv 1999/31/EG.

(6) I PARCOM-beslut 90/3 (konventionen om förhindrande av havsförorening från landbaserade källor) enades man om målet att fullständigt avveckla kvicksilvercellbaserade kloralkalianläggningar senast 2010. För att skapa möjligheter till säker tillfällig förvaring av kvicksilver som inte längre används inom kloralkaliindustrin, bör det för vissa typer av deponering göras undantag från artikel 5.3 a i rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april om deponering av avfall. Det bör också anges att det för ovanjordisk förvaring från vilken avfallet kan återtas inte är möjligt att tillämpa kriteriet i avsnitt 2.4 i bilagan till rådets beslut 2003/33/EG av den 19 december 2002 om kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid avfallsdeponier i enlighet med artikel 16 i, och bilaga II till, direktiv 1999/31/EG.

Motivering

Kvicksilverceller i kloralkaliindustrin utgör med bred marginal de största lagren av kvicksilver i EU. Det är därför viktigt att sätta avvecklingen av kvicksilverceller i kloralkaliindustrin i samband med PARCOM-beslut 90/3.

Metalliskt kvicksilver är flytande. Det bör klargöras att förvaring av flytande kvicksilver bara kan accepteras om förvaringen är tillfällig. Det slutliga bortskaffandet bör gälla enbart kvicksilver i fast form. Kommersiella förfaranden för att få metalliskt kvicksilver att övergå till fast form håller på att tas fram och väntas finnas tillgängliga inom ett par år.

Ändringsförslag 12

Skäl 7

(7) För att garantera att förvaringen är säker för människors hälsa och för miljön bör den säkerhetsbedömning som enligt beslut 2003/33/EG krävs för underjordsförvar kompletteras med särskilda krav och även gälla för icke underjordisk förvaring.

(7) För att garantera att den tillfälliga förvaringen är säker för människors hälsa och för miljön bör den säkerhetsbedömning som enligt beslut 2003/33/EG krävs för underjordsförvar gälla för ovanjordisk förvaring från vilken avfallet kan återtas.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med ändringsförslaget till artikel 3 av samma författare. Förvaring av flytande kvicksilver i gruvor riskerar i verkligheten att förvandlas till slutligt bortskaffande. Detta vore oacceptabelt och skulle strida mot säkerhetsbestämmelserna i deponeringsdirektivet. Förvaringen bör endast vara tillfällig och ske ovan jord på ett sådant sätt att avfallet kan återtas.

Ändringsförslag 13

Skäl 7a (nytt)

 

(7a) Kloralkaliindustrin bör översända alla relevanta uppgifter om avveckling av kvicksilverceller i sina anläggningar till kommissionen och behöriga myndigheter i de berörda medlemsstaterna för att göra det lättare att kontrollera att förordningen efterlevs. De industrisektorer som erhåller kvicksilver vid rening av naturgas eller som en biprodukt vid brytning och smältning av andra metaller än järn bör också tillhandahålla kommissionen och behöriga myndigheter i de berörda medlemsstaterna relevanta uppgifter. Kommissionen bör göra denna information tillgänglig för allmänheten.

Motivering

Kloralkaliindustrin har frivilligt åtagit sig att tillhandahålla kommissionen uppgifter om avveckling av kvicksilverceller. Dessa uppgifter är dock absolut nödvändiga för att man skall kunna kontrollera att förordningen efterlevs och bör därför ingå i denna förordning. Samma sak bör gälla för andra industrisektorer som erhåller kvicksilver. Uppgifterna bör tillhandahållas kommissionen och behöriga myndigheter i de berörda medlemsstaterna, och de bör vara tillgängliga för allmänheten i enlighet med förordningen om tillgång till miljöinformation som förvaras hos gemenskapens institutioner.

Ändringsförslag 14

Skäl 8

(8) Ett informationsutbyte bör anordnas för att bedöma det eventuella behovet av kompletterande åtgärder för export och förvaring av kvicksilver, utan att det påverkar tillämpningen av fördragets konkurrensregler, särskilt artikel 81.

(8) Ett informationsutbyte bör anordnas med alla berörda parter för att bedöma det eventuella behovet av kompletterande åtgärder för import, export, tillfällig förvaring och slutligt bortskaffande av kvicksilver, kvicksilverföreningar och produkter som innehåller kvicksilver, utan att det påverkar tillämpningen av fördragets konkurrensregler, särskilt artikel 81.

Motivering

Alla berörda parter bör delta i informationsutbytet angående det eventuella behovet av kompletterande åtgärder. Detta bör även inbegripa import och slutligt bortskaffande av kvicksilver samt bestämmelser om kvicksilverföreningar och produkter som innehåller kvicksilver.

Ändringsförslag 15

Skäl 9

(9) Medlemsstaterna bör lämna information om tillstånd som utfärdas för förvaringsanläggningar samt om rättsaktens tillämpning och marknadseffekter, så att det blir möjligt att utvärdera rättsakten vid lämplig tidpunkt.

(9) Medlemsstaterna bör lämna information om tillstånd som utfärdas för anläggningar för tillfällig förvaring samt om rättsaktens tillämpning och marknadseffekter, så att det blir möjligt att utvärdera rättsakten vid lämplig tidpunkt.

Motivering

Det bör preciseras att förvaring av kvicksilver endast får ske på tillfällig basis.

Ändringsförslag 16

Skäl 10a (nytt)

 

(10a) Kommissionen och medlemsstaterna bör främja ökad medvetenhet och garantera allmän tillgång till information om exportförbudet för metalliskt kvicksilver, cinnober och kvicksilverföreningar samt om säker förvaring av metalliskt kvicksilver.

Motivering

Allmän tillgång till information har visat sig vara en mycket viktig faktor när det gäller att garantera en hög nivå på skyddet av människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 17

Skäl 11a (nytt)

 

(11a) Medlemsstaterna bör föreskriva påföljder för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och se till att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

Motivering

Eftersom bristande efterlevnad av denna förordning kan leda till att människors hälsa och miljön tar skada, bör det upprättas ett användbart och öppet förfarande för de påföljder som tillämpas vid bristande efterlevnad.

Ändringsförslag 18

Skäl 11b (nytt)

(11b) Tekniskt bistånd bör ges direkt av kommissionen och medlemsstaterna till utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier eller indirekt genom stöd till projekt av icke-statliga organisationer, i synnerhet stöd som underlättar övergången till alternativa kvicksilverfria tekniker och slutlig avveckling av bruk och utsläpp av kvicksilver och kvicksilverföreningar.

Motivering

Exportförbudet mot kvicksilver skulle kunna ha en betydande negativ effekt på kort sikt i utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier, där kvicksilver exempelvis fortfarande används i hantverksmässig guldutvinning. Bistånd behövs därför från EU för att underlätta övergången till kvicksilverfri teknik.

Ändringsförslag 19

Skäl 12

(12) Förordningen innehåller både en handelsrelaterad åtgärd och åtgärder som motiveras av miljöpolitiska hänsyn. Artikel 1 är handelsrelaterad och grundas därför på artikel 133 i fördraget, medan de övriga artiklarna grundas på artikel 175.1.

(12) Förordningen motiveras av behovet att skydda människors hälsa och miljön.

Motivering

En dubbel rättslig grund är inte motiverad. För det första konstaterar kommissionen själv att rättsakten motiveras av målen om skydd av människors hälsa och miljön (artikel 175) och inte av handelspolitiska hänsyn (artikel 133). För det andra är det olämpligt att hänvisa till EG‑domstolens färska dom angående Rotterdamkonventionen i syfte att försvara den dubbla rättsliga grunden. Genom Rotterdamkonventionen inrättas ett handelssystem, medan man genom denna förordning inför ett handelsförbud, vilket är något helt annat.

Ändringsförslag 20

Artikel 1

Export av metalliskt kvicksilver (Hg, CAS‑nr 7439-97-6) från gemenskapen skall vara förbjuden från och med den 1 juli 2011.

Export av metalliskt kvicksilver (Hg, CAS‑nr 7439-97-6), cinnober och kvicksilverföreningar med en kvicksilverkoncentration på mer än 5 viktprocent från gemenskapen skall vara förbjuden från och med den 1 december 2010.

Motivering

Kvicksilver och dess föreningar är ytterst giftiga för människor och djur. Kvicksilverföreningar med en kvicksilverkoncentration på mer än 5 procent samt cinnober bör också omfattas av förbudet, så att indirekt export av kvicksilver undviks.

De största kvicksilverlagren finns i kloralkaliindustrin. Enligt PARCOM-beslut 90/3 skall kvicksilvercellerna i den sektorn avvecklas senast 2010. Att vänta med exportförbudet till 2011 är nästan cyniskt eftersom detta skulle göra det möjligt att exportera allt det kvicksilver som avvecklats före detta datum, något som alltför ofta skulle få förödande konsekvenser för tredjeländer (t.ex. guldbrytning i öppen gruva).

Europaparlamentet begärde i sin resolution om gemenskapens kvicksilverstrategi (2005/2050(INI)) från mars 2006 att ett exportförbud skulle införas från och med 2010.

Ändringsförslag 21

Artikel 1a (ny)

Artikel 1a

 

Export av produkter som innehåller kvicksilver och som inte får säljas eller distribueras inom EU skall vara förbjuden från och med den 1 januari 2010.

Ändringsförslag 22

Artikel 1a (ny)

Artikel 1a

 

Import till gemenskapen av metalliskt kvicksilver (Hg, CAS‑nr 7439‑97-6), cinnober och kvicksilverföreningar med en kvicksilverkoncentration på mer än 5 viktprocent skall vara förbjuden från och med den 1 juli 2010.

 

Medlemsstaterna skall tillgodose sitt eget behov av kvicksilver genom återvinning av kvicksilver från avfall och råprodukter.

Motivering

Exportförbudet bör åtföljas av ett liknande importförbud som bör införas vid samma tidpunkt.

Genom importförbudet för kvicksilver ser man till att EU:s efterfrågan på kvicksilver kommer att tillgodoses genom återvinning av kvicksilver från avfall och råprodukter.

Ändringsförslag 23

Artikel 2

Metalliskt kvicksilver som inte längre används inom kloralkaliindustrin, kvicksilver som erhållits vid rening av naturgas och kvicksilver som erhållits som en biprodukt vid brytning och smältning av andra metaller än järn skall från och med den dag som anges i artikel 1 förvaras, utan ändring av dess egenskaper och koncentration, på ett sätt som är säkert för människors hälsa och för miljön.

Medlemsstaterna skall, från och med den dag som anges i artikel 1, se till att metalliskt kvicksilver som inte längre används inom kloralkaliindustrin eller som utvinns ur cinnober, kvicksilver som återvunnits vid rening av naturgas och kvicksilver som återvunnits som en biprodukt vid brytning och smältning av andra metaller än järn transporteras, förvaras och slutligen bortskaffas inom gemenskapen, på ett sätt som är säkert för människors hälsa och för miljön, i lämpliga anläggningar som kan användas för detta ändamål, åtföljt av en säkerhetsbedömning och ett tillstånd i enlighet med denna förordning.

Motivering

Någon teknik för säkert bortskaffande av flytande kvicksilver finns ännu inte tillgänglig på marknaden. Därför anser vi att förvaring av flytande kvicksilver i nuläget bör ske enbart på tillfällig basis. Så snart tekniken finns tillgänglig kommer man att bli tvungen att bortskaffa det tillfälligt förvarade metalliska kvicksilvret på ett säkert sätt inom gemenskapen.

Inom kloralkaliindustrin samt utvinningen och metallhanteringen av kvicksilver måste det vidtas åtgärder för att bland annat minimera kvicksilvrets skadeverkningar på miljön och människors hälsa. Dessa åtgärder inriktar sig i många fall inte bara på att förvaringen utan också transporterna skall skötas på ett sätt som motsvarar säkerhetens krav.

Ändringsförslag 24

Artikel 2, stycke 1a (nytt)

Innan några andra alternativ övervägs bör man utreda möjligheten att utnyttja Almadén för säker förvaring av befintliga lager av metalliskt kvicksilver eller av metalliskt kvicksilver som uppkommer som en biprodukt i samband med europeisk industriproduktion – men inte av produkter som innehåller kvicksilver och som har blivit avfall – för att på detta sätt kunna utnyttja den infrastruktur, lokala arbetskraft och tekniska expertis som redan finns på plats.

Motivering

Kvicksilvret bör förvaras på ett säkert sätt och i enlighet med normerna för en sund långsiktig miljöförvaltning. Parlamentet angav i sin resolution om gemenskapens kvicksilverstrategi att ”man bör utreda möjligheten att utnyttja Almadén för säker förvaring av befintliga lager av kvicksilver i metallisk form eller kvicksilver som produceras i andra hand av industrier över hela Europa, men inte av kvicksilverhaltiga produkter som har blivit avfall, för att på detta sätt kunna utnyttja de infrastrukturer, den lokala arbetskraft och den tekniska expertis som redan finns”.

Ändringsförslag 25

Artikel 3, punkt 1, stycke 1

1. Med avvikelse från artikel 5.3 a i direktiv 1999/31/EG får metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall förvaras i lämplig inneslutning antingen

1. Med avvikelse från artikel 5.3 a i direktiv 1999/31/EG skall metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall tillfälligt förvaras i lämplig inneslutning

a) i en underjordisk saltgruva som anpassats för avfallsdeponering, eller

a) i en underjordisk saltgruva som anpassats för tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver före dess slutliga bortskaffande enligt artikel 5, eller

b) i en anläggning som uteslutande är avsedd och utrustad för tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver före dess slutliga bortskaffande.

b) i en ovanjordisk anläggning som uteslutande är avsedd och utrustad för tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver före dess slutliga bortskaffande.

Motivering

Det framgår inte av förslaget om kommissionen vill tillåta förvaring eller slutligt bortskaffande av metalliskt kvicksilver i underjordiska saltgruvor. Alltför ofta blir förvaringen i gruvor i verkligheten permanent. Ur syn ur sinn! Slutligt bortskaffande av flytande kvicksilver i gruvor kan dock inte accepteras och strider klart mot beslut 2003/33/EG, där det för mottagande av avfall för underjordisk förvaring fastställs att behållare och hålrumsväggarnas beläggning inte skall beaktas vid bedömningen av långsiktiga risker i avfallsdeponier, eftersom deras livslängd är begränsad.

Det faktum att kvicksilver är flytande och frågan om huruvida saltgruvor skulle kunna bevara ämnet intakt utan att de trummor som används för förvaring av kvicksilver börjar läcka och avge ångor ger fortfarande anledning till oro. Ur miljösynpunkt är bortskaffande att föredra. Säker förvaring kan dock av ekonomiska och tekniska skäl behövas under en begränsad tid i väntan på en långsiktig lösning.

Ändringsförslag 26

Artikel 3, punkt 2

2. Med avvikelse från artikel 11.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 får de behöriga mottagar- och avsändarmyndigheterna inte resa invändningar mot transporter av metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall, på grundval av att den planerade transporten eller bortskaffandet inte skulle vara i överensstämmelse med åtgärder som vidtagits för att genomföra principerna om närhet, prioritering av återvinning och tillräcklig egenkapacitet.

2. Med avvikelse från artikel 11.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall får de behöriga mottagar- och avsändarmyndigheterna inte resa invändningar mot transporter av metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall och som är avsett för tillfällig förvaring, på grundval av att den planerade transporten inte skulle vara i överensstämmelse med åtgärder som vidtagits för att genomföra principerna om närhet, prioritering av återvinning och tillräcklig egenkapacitet.

Motivering

Metalliskt kvicksilver bör bortskaffas slutligt enbart i fast form. Förfaranden för att få flytande kvicksilver att övergå till fast form kommer inte att finnas tillgängliga förrän om ett par års tid. Tills sådana förfaranden finns tillgängliga får metalliskt kvicksilver transporteras enbart för tillfällig förvaring.

Ändringsförslag 27

Artikel 4

1. Den säkerhetsbedömning som enligt beslut 2003/33/EG skall göras för underjordsförvar i saltgruvor som anpassats för avfallsförvaring skall särskilt omfatta de ytterligare risker som uppstår på grund av det metalliska kvicksilvrets och inneslutningens karaktär och långsiktiga uppträdande.

1. Den säkerhetsbedömning som enligt beslut 2003/33/EG skall göras för underjordsförvar i saltgruvor som anpassats för tillfällig avfallsförvaring skall särskilt omfatta de ytterligare risker som uppstår på grund av det metalliska kvicksilvrets och inneslutningens karaktär och långsiktiga uppträdande.

2. För tillfällig förvaring i en anläggning som uteslutande är avsedd och utrustad för förvaring av metalliskt kvicksilver skall en säkerhetsbedömning som säkerställer en miljöskyddsnivå motsvarande den nivå som krävs enligt beslut 2003/33/EG genomföras och lämnas in till den behöriga myndigheten.

2. För tillfällig förvaring i en ovanjordisk anläggning som uteslutande är avsedd och utrustad för förvaring av metalliskt kvicksilver skall en säkerhetsbedömning som säkerställer en hälso- och miljöskyddsnivå motsvarande den nivå som krävs enligt beslut 2003/33/EG genomföras och lämnas in till den behöriga myndigheten.

3. Tillstånd enligt artiklarna 8 och 9 i direktiv 1999/31/EG för underjordsförvar i saltgruvor, eller för anläggningar som uteslutande är avsedda och utrustade för tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver, skall innehålla krav på regelbundna okulärbesiktningar av behållare och på installation av lämplig utrustning för detektion av kvicksilverånga för att upptäcka eventuella läckor.

3. Tillstånd enligt artiklarna 8 och 9 i direktiv 1999/31/EG för underjordsförvar i saltgruvor, eller för ovanjordiska anläggningar som uteslutande är avsedda och utrustade för tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver, skall innehålla krav på regelbundna okulärbesiktningar av behållare och på installation av lämplig utrustning för detektion av kvicksilverånga för att upptäcka eventuella läckor. Kvicksilvret skall kunna återtas för säkert slutligt bortskaffande enligt artikel 5.

Motivering

Det faktum att kvicksilver är flytande och frågan om huruvida saltgruvor skulle kunna bevara ämnet intakt utan att de trummor som används för förvaring av kvicksilver börjar läcka och avge ångor ger fortfarande anledning till oro. Ur miljösynpunkt är bortskaffande att föredra. Säker förvaring kan dock av ekonomiska och tekniska skäl behövas under en begränsad tid i väntan på en långsiktig lösning.

Hälsoskyddspolitiken är i denna förordning av lika stort värde som miljöpolitiken. Därför bör säkerhetsbedömningen också inrikta sig på hur kvicksilvret påverkar hälsan.

Ändringsförslag 28

Artikel 4a (ny)

 

Artikel 4a

 

Kommissionen skall se över den säkerhetsbedömning som avses i beslut 2003/33/EG för att se till att de särskilda risker med tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver som uppstår på grund av det metalliska kvicksilvrets och inneslutningens karaktär och långsiktiga uppträdande omfattas. Denna översyn skall ha genomförts senast ....*.

 

__________
* Sex månader före exportförbudets ikraftträdande.

Motivering

Förvaringen bör vara föremål för strikt kontroll. Med beaktande av det metalliska kvicksilvrets särskilt giftiga karaktär och långsiktiga uppträdande måste en ytterligare säkerhetsbedömning för förvaringen göras i god tid innan exportförbudet träder i kraft.

Ändringsförslag 29

Artikel 4b (ny)

 

Artikel 4b

 

Under den tillfälliga förvaringen skall ansvaret ligga hos ägaren till förvaringsanläggningen. Medlemsstaterna skall inrätta en fond för att se till att det finns finansiella medel till förfogande för säkert slutligt bortskaffande av kvicksilver. Fonden skall inrättas med hjälp av finansiella bidrag från kloralkaliindustrin och andra industrier som använder kvicksilver såsom, men inte uteslutande, naturgasindustrin och industrier som använder sig av andra metaller än järn. Bidragen skall stå i proportion till den mängd kvicksilver som skickas vidare för tillfällig förvaring. När kvicksilvret skall skickas vidare för slutligt bortskaffande enligt artikel 5 skall medlemsstaterna överta det administrativa och finansiella ansvaret för bortskaffandet.

Motivering

Eftersom kvicksilver är ett särskilt farligt ämne kvarstår frågan om hur säker den tillfälliga förvaringen är. Det är därför, i enlighet med principen om att förorenaren betalar, av avgörande betydelse att ansvaret ligger hos förvaringsanläggningarnas ägare. Medlemsstaterna bör också bära sitt ansvar och tillhandahålla finansiella resurser för säkert slutligt bortskaffande.

Ändringsförslag 30

Artikel 4c (ny)

Artikel 4c

 

1. Berörda företag inom kloralkaliindustrin skall till kommissionen och behöriga myndigheter i de berörda medlemsstaterna lämna följande uppgifter angående avvecklingen av kvicksilver under ett visst år:

 

– Bästa möjliga uppskattning av den totala mängd kvicksilver som fortfarande är i bruk.

 

– Den mängd kvicksilver som återvunnits efter stängning eller omvandling av kloralkalianläggningar.

 

– Den mängd som sänts till enskilda anläggningar för tillfällig förvaring.

 

– Plats och kontaktuppgifter för alla förvaringsanläggningar.

 

– Överföringar till andra kloralkalianläggningar i EU för drift av kvarvarande celler.

 

– Den mängd som finns i tillfälligt förvar under den ursprungliga ägarens ansvar för drift av kvarvarande celler.

 

2. Berörda företag inom de industrisektorer som erhåller kvicksilver vid rening av naturgas eller som en biprodukt vid brytning och smältning av andra metaller än järn skall till kommissionen och behöriga myndigheter i de berörda medlemsstaterna lämna följande uppgifter angående det kvicksilver som erhållits under ett visst år:

 

– Den mängd kvicksilver som erhållits.

 

– Den mängd som sänts till enskilda anläggningar för tillfällig förvaring.

 

– Plats och kontaktuppgifter för alla förvaringsanläggningar.

 

3. Berörda företag skall för första gången lämna in de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 senast den 31 maj ...*, och därefter varje år före den 31 maj.

 

4. Kommissionen skall offentliggöra informationen i punkt 3 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ1.

 

_____________
* Året efter denna förordnings ikraftträdande.

1EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.

Motivering

Kloralkaliindustrin har frivilligt åtagit sig att tillhandahålla kommissionen uppgifter om avveckling av kvicksilverceller. Dessa uppgifter är dock absolut nödvändiga för att man skall kunna kontrollera att förordningen efterlevs och bör därför ingå i denna förordning. Samma bör gälla för andra industrisektorer som erhåller kvicksilver. Uppgifterna bör tillhandahållas kommissionen och behöriga myndigheter i de berörda medlemsstaterna, och de bör vara tillgängliga för allmänheten i enlighet med förordningen om tillgång till miljöinformation som förvaras hos gemenskapens institutioner.

Ändringsförslag 31

Artikel 5

Kommissionen skall organisera ett informationsutbyte mellan medlemsstaterna och berörda industrier.

Kommissionen skall organisera ett inledande informationsutbyte mellan medlemsstaterna och berörda parter senast den 30 juni 2010.

Informationsutbytet skall särskilt gälla eventuella behov av att utvidga exportförbudet till kvicksilverföreningar och produkter som innehåller kvicksilver, att utvidga förvaringsskyldigheten till metalliskt kvicksilver från andra källor samt att fastställa tidsgränser för förvaring i anläggningar som är särskilt avsedda och utrustade för tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver.

Informationsutbytet skall grunda sig på den information som samlats in dittills och skall även gälla behovet av att utvidga exportförbudet till kvicksilverföreningar med en kvicksilverkoncentration på mindre än 5 viktprocent, att utvidga förvaringsskyldigheten till metalliskt kvicksilver från andra källor samt att fastställa tidsgränser för förvaring i underjordiska saltgruvor eller ovanjordiska anläggningar som är särskilt avsedda och utrustade för tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver.

 

Inom ramen för detta informationsutbyte skall man bland annat analysera resultaten av bedömningen av huruvida Almadén vore en säker förvaringsplats för befintliga lager av metalliskt kvicksilver eller av metalliskt kvicksilver som uppkommer som en biprodukt i samband med europeisk industriproduktion i enlighet med artikel 2.

Motivering

Ett omfattande och kontinuerligt samråd med berörda parter pågick under utarbetandet av gemenskapens kvicksilverstrategi och denna förordning. Berörda parter, däribland medlemsstater, industrin och icke-statliga organisationer på miljö- och hälsoområdet, bör delta i informationsutbytet.

Det bör klargöras att informationsutbytet är en kontinuerlig process. Detta utbyte bör vara inriktat främst på sådana frågor som ännu inte har behandlats i denna förordning.

Detta ändringsförslag innebär ett praktiskt genomförande av det som parlamentet antagit i sin resolution av den 14 mars 2006 om gemenskapens kvicksilverstrategi.

Ändringsförslag 32

Artikel 6, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall senast den 30 november 2014 informera kommissionen om förordningens tillämpning och marknadseffekter på deras territorium. Medlemsstaterna skall på begäran av kommissionen lämna denna information tidigare än den dag som anges i första stycket.

2. Medlemsstaterna skall upprätta ett register över köpare, säljare och handlare av kvicksilver, cinnober och kvicksilverföreningar och samla in relevant information. De skall informera kommissionen om förordningens tillämpning och marknadseffekter på deras territorium vartannat år och senast sex månader efter utgången av den period som omfattas. Kommissionen skall offentliggöra informationen i en kortfattad rapport inom ett år efter det att medlemsstaterna lämnat in den. Den första omgången med information skall omfatta åren 2007–2008 och skall överlämnas till kommissionen senast den 30 juni 2009 och offentliggöras senast den 30 juni 2010. Informationen skall tillhandahållas i ett format som skall fastställas av kommissionen senast den ...*.

 

__________
* Ett år efter ikraftträdandet av denna förordning.

Motivering

När exportförbudet införs kommer det också att behövas ett effektivt övervakningssystem för att man skall kunna se till att kvicksilver inte säljs olagligt på de globala marknaderna. Det bör upprättas ett system för spårning av handel med vars hjälp man kan registrera all import och export av metalliskt kvicksilver och kvicksilverföreningar mellan medlemsstaterna och mellan EU och tredjeländer i vilka handeln inte är begränsad.

Ändringsförslag 33

Artikel 6, punkt 3

3. Den information som avses i punkt 2 skall åtminstone innehålla uppgifter om

Den information som avses i punkt 2 skall åtminstone innehålla uppgifter om

a) volymer, priser, ursprungs- och bestämmelseland samt avsedd användning för metalliskt kvicksilver som transporteras till eller från gemenskapen,

a) volymer, priser, ursprungs- och bestämmelseland samt avsedd användning för metalliskt kvicksilver, cinnober, kalomel och kvicksilverföreningar som transporteras till eller från gemenskapen,

b) volymer, priser, ursprungs- och bestämmelseland samt avsedd användning för metalliskt kvicksilver som transporteras mellan länder inom gemenskapen.

b) volymer, priser, ursprungs- och bestämmelseland samt avsedd användning för metalliskt kvicksilver, cinnober, kalomel och kvicksilverföreningar som transporteras mellan länder inom gemenskapen.

Motivering

En följd av ändringarna i artikel 1.

Ändringsförslag 34

Artikel 6a (ny)

 

Artikel 6a

 

Medlemsstaterna skall föreskriva påföljder för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Medlemsstaterna skall anmäla påföljdsbestämmelserna till kommissionen senast ...* och alla senare ändringar som gäller dem så snart som möjligt.

 

__________
* Ett år efter ikraftträdandet av denna förordning.

Motivering

Denna artikel är en standardbestämmelse om påföljder för överträdelser.

Ändringsförslag 35

Artikel 6b (ny)

 

Artikel 6b

 

Kommissionen och medlemsstaterna skall främja ökad medvetenhet och garantera allmän tillgång till information om exportförbudet för metalliskt kvicksilver, cinnober och kvicksilverföreningar samt om säker förvaring av metalliskt kvicksilver.

Motivering

En ökad allmän tillgång till information om exportförbudet för metalliskt kvicksilver och kvicksilverföreningar samt spridning av denna information bidrar till ett effektivare skydd av människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 36

Artikel 7

1. Kommissionen skall utvärdera förordningens tillämpning och marknadseffekter i gemenskapen, med beaktande av den information som avses i artikel 6.

1. Kommissionen skall utvärdera förordningens tillämpning och marknadseffekter i gemenskapen, med beaktande av den information som avses i artiklarna 5 och 6.

2. Kommissionen skall senast den 30 juni 2015 lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet.

2. Kommissionen skall senast den 30 juni 2012 lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet. Rapporten skall vid behov innehålla förslag om översyn av denna förordning.

 

2a. Kommissionen skall sex månader innan exportförbudet träder i kraft i enlighet med artikel 1 i denna förordning utvärdera effektiviteten hos och effekterna av de kompensationsåtgärder som vidtagits för att göra det möjligt för det område som påverkas av nedläggningen av kvicksilvergruvorna att utforma hållbara ekonomiska och sociala alternativ.

Motivering

Efter en viss genomförandeperiod och i överensstämmelse med ändringen av datumet för exportförbudet måste effektiviteten hos de föreslagna lagstiftningsåtgärderna bedömas med målet att utarbeta en övergripande rapport med förslag om översyn.

Ändringsförslag 37

Artikel 8

Kommissionen skall minst ett år före den dag som anges i artikel 1 rapportera till Europaparlamentet och rådet om framsteg i multilaterala verksamheter och förhandlingar om kvicksilver, och särskilt utvärdera om tidsramarna för och omfattningen av de åtgärder som anges i denna förordning ligger i linje med den internationella utvecklingen.

Kommissionen skall senast den 31 december 2009 rapportera till Europaparlamentet och rådet om framsteg i multilaterala verksamheter och förhandlingar om kvicksilver, och särskilt utvärdera om de åtgärder som anges i denna förordning ligger i linje med den internationella utvecklingen.

Ändringsförslag 38

Artikel 8a, stycke 1 (nytt)

Artikel 8a

 

Med hänsyn särskilt till de behov som berörda utvecklingsländer och länder med övergångsekonomi har, skall kommissionen i samarbete med medlemsstaterna främja tekniskt bistånd, bl.a. i form av utbildning, för utveckling av den infrastruktur, kapacitet och sakkunskap som krävs för att göra framsteg i övergången till alternativa kvicksilverfria tekniker och slutligen avveckla bruk och utsläpp av kvicksilver och kvicksilverföreningar.

Motivering

Exportförbudet mot kvicksilver skulle kunna ha en betydande negativ effekt på kort sikt i utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier, där kvicksilver exempelvis fortfarande används i hantverksmässig guldutvinning, och bistånd behövs från EU för att underlätta övergången till kvicksilverfri teknik. Ordalydelsen i detta ändringsförslag har lånats från det nya förslaget till förordning om export och import av farliga kemikalier.

Ändringsförslag 39

Artikel 8a, stycke 2 (nytt)

 

Kommissionen och medlemsstaterna skall även överväga att ge stöd till icke-statliga organisationer, som varit särskilt effektiva i att tillhandahålla detta slags tjänster.

Motivering

Bistånd skulle kunna kanaliseras också via icke–statliga organisationer som har betydande praktiska erfarenheter av detta slags arbete.

(1)

EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Inledning

Kvicksilver och dess föreningar är ytterst giftiga för människor, särskilt för barnens nervsystem som ännu håller på att utvecklas. De är också skadliga för ekosystem och vilda djur och växter. Kvicksilverföroreningar, som först betraktades som ett akut men lokalt problem, ses nu också som ett globalt, diffust och kroniskt problem. Höga doser kan vara dödliga för människor, men även relativt låga doser kan ha allvarliga effekter på utvecklingen av nervsystemet, och de har nyligen kopplats till eventuellt skadliga effekter på hjärt‑kärlsystemet, immunsystemet och det reproduktiva systemet. Kvicksilver hämmar också den mikrobiologiska aktiviteten i marken och betraktas som ett prioriterat farligt ämne i ramdirektivet om vatten. I miljön kan kvicksilver förvandlas till metylkvicksilver, som har förmågan att bioackumuleras och koncentreras i näringskedjor, särskilt i den marina näringskedjan. Metylkvicksilver kan lätt passera både placentabarriären och blod‑hjärnbarriären.

Tillgången i EU

Kvicksilver förekommer naturligt i miljön och det uppträder i olika former. I sin rena form är det känt som ”elementärt” eller ”metalliskt” kvicksilver (Hg(0)). Kvicksilver förekommer sällan i naturen som en ren, flytande metall. Däremot förekommer det ofta i föreningar och oorganiska salter.

De viktigaste kvicksilverkällorna i EU är följande:

–       Överskott från kloralkaliindustrin vid övergång till kvicksilverfria processer eller vid stängning av en anläggning (avveckling av anläggning).

–       Kvicksilver som erhållits som en biprodukt vid brytning och smältning av andra metaller än järn (zink, koppar, bly, guld, silver och andra malmer). Om kvicksilvret inte utvinns i form av metalliskt kvicksilver kan biprodukten från denna process vara kalomel (kvicksilverklorid), beroende på reningsprocessen.

–       Kvicksilver som erhållits som en biprodukt vid rening av naturgas.

–       Återanvänt kvicksilver från produkter som innehåller kvicksilver (lysrör, batterier, tandamalgam, mät- och kontrollutrustning, strömavbrytare) och från tillverknings- och processavfall.

–       Kvicksilverlager som ackumulerats under tidigare år av mellanhänder och handlare såsom Mayasa.

Världens största kvicksilvergruva finns i Almadén i Spanien. Kvicksilverbrytningen i Almadén har varit nedlagd sedan 2003. Ägarbolaget Mayasa samlar däremot in och bedriver internationell handel (främst med utvecklingsländer) med kvicksilver från Västeuropas avvecklade kloralkalianläggningar, samt med kvicksilver från andra källor.

Kommissionens förslag angående EU:s exportförbud för kvicksilver och förvaring av kvicksilveröverskott

Eftersom kvicksilver är farligt och eftersom det finns alternativa kvicksilverfria processer rekommenderade Oslo-Paris-kommissionen (OSPAR) 1990 att alla kvicksilvercellbaserade kloralkalianläggningar skulle gå över till kvicksilverfri teknik senast 2010 (PARCOM‑beslut 90/3).

I Europaparlamentets resolution om gemenskapens kvicksilverstrategi (mars 2006) uppmanades kommissionen att vidta åtgärder för att genomföra PARCOM-beslut 90/3. Förutom att kvicksilvercellbaserade kloralkalianläggningar ger upphov till kvicksilverutsläpp måste de stora mängderna kvicksilver i anläggningarnas celler hanteras på ett miljöriktigt sätt då man går över till kvicksilverfri teknik. För att undvika att detta kvicksilveröverskott strömmar in på världens kvicksilvermarknader antogs i oktober 2006 ett förslag till förordning om införande av exportförbud för metalliskt kvicksilver senast den 1 juli 2011. Förslaget innehåller parallella bestämmelser om säker förvaring av det kvicksilveröverskott som främst kommer att härröra från avvecklade kvicksilvercellbaserade kloralkalianläggningar, i syfte att förhindra att kvicksilvret återförsäljs. För närvarande finns det cirka 12 000 ton kvicksilver i kvicksilverceller i Europa. Euro Chlor (EU:s kloralkaliindustriförbund) har därför av kommissionen ombetts att utforma ett frivilligt avtal för förvaring av överskottskvicksilver från kloralkaliindustrin, vilket förbundet har gått med på eftersom man har insett att förvaring kommer att behövas.

En förvaringsskyldighet föreslås gälla för metalliskt kvicksilver som inte längre används inom kloralkaliindustrin, kvicksilver som erhållits som en biprodukt vid produktion av andra metaller än järn och kvicksilver som erhållits som en biprodukt vid rening av naturgas. I enlighet med lagstiftarens avsikt omfattar förvaringsskyldigheten inte återanvänt kvicksilver från produkter som innehåller kvicksilver.

Föredragandens rekommendationer

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag. Han anser dock att det krävs vissa ändringar för att man bättre skall kunna skydda människors hälsa och miljön. Därför föreslår föredraganden ett antal ändringar som huvudsakligen rör följande frågor:

Datumet för exportförbudet

Eftersom EU exporterar mer kvicksilver totalt än någon annan region i världen kommer ett tidigt exportförbud, tillsammans med andra internationella åtgärder, avsevärt att minska de oproportionerliga effekter av kvicksilverexponering som drabbar utvecklingsländerna på grund av de stora kvicksilvertillgångarna. Tills exportförbudet träder i kraft kommer kvicksilver från EU att fortsätta att komma in på marknaden, vilket ökar risken för människors hälsa och miljön. Det föreslagna förbudet bör alltså genomföras så snart som möjligt, helst senast 2009.

Kommissionen, liksom det luxemburgska ordförandeskapet, har tidigare föreslagit att ett exportförbud skall införas 2008.

Utskottet var inte helt enigt med föredraganden på denna punkt och sköt fram datumet för exportförbudet till den 1 december 2010.

Omfattningen av exportförbudet för kvicksilver

För att förordningen skall bli rättvis och enkel bör exportförbudet omfatta även kvicksilverföreningar. Kvicksilverföreningar (utom kvicksilversulfid) klassificeras som giftiga från 0,5 % och vissa specifika ämnen till och med vid en lägre koncentration.

Föredraganden förordar att man låter exportförbudet för kvicksilver omfatta även kvicksilverföreningar. Det finns en befogad oro över att kvicksilver kan komma att exporteras till andra länder i form av kvicksilverföreningar, vilka producerats exempelvis vid brytning och smältning av andra metaller än järn (som kalomel Hg2Cl2), och att kvicksilvret omvandlas till elementärt kvicksilver för vidare användning där. Föredraganden anser att ett allmänt exportförbud som omfattar kvicksilverföreningar kommer att bidra till en minskning av kvicksilverutsläppen och mängden kvicksilver i omlopp. Vidare kan man genom ett exportförbud för kvicksilverföreningar förhindra att föreningar med hög kvicksilverhalt används som råvara vid bearbetning av metalliskt kvicksilver. Härigenom kan ett möjligt kryphål i förordningen undvikas.

Vidare kan ett exportförbud för cinnober förhindra att mineraler och föreningar med hög kvicksilverhalt används som råvara vid bearbetning av metalliskt kvicksilver.

Produkter som innehåller kvicksilver och som omfattas av gemenskapens begränsningar angående användning och utsläppande på marknaden bör också omfattas av förbudet. EU bör undvika dubbelmoral. Produkter som innehåller kvicksilver och som är förbjudna i EU bör inte exporteras till länder där de eventuellt ännu inte är reglerade.

Europaparlamentet begärde i mars 2006 att exportförbudet skall omfatta kvicksilverföreningar och produkter som innehåller kvicksilver, vilka redan nu är eller snart kommer att vara föremål för gemenskapens begränsningar angående användning och utsläppande på marknaden.

Import av kvicksilver

Föredraganden anser att kommissionen bör överväga ett förbud mot import av kvicksilver till EU för att se till att EU:s kvicksilvertillgångar motsvarar gemenskapens efterfrågan, förvaringsskyldigheter och strategier för främjande av återvinning av kvicksilver från avfall och produkter. Det är inte klokt att förvara kvicksilver som har sitt ursprung i EU samtidigt som man importerar kvicksilver för motiverad användning i EU.

System för spårning av handel

Det bör upprättas ett system för regelbunden spårning av import och export av metalliskt kvicksilver och kvicksilverföreningar till och från EU och av handeln inom gemenskapen. Europaparlamentet begärde i mars 2006 att ett system för spårning av handel med kvicksilver skall upprättas innan exportförbudet träder i kraft.

Spårningssystemet kommer att garantera öppenhet i handeln och göra det möjligt för kommissionen och berörda parter att lätt bedöma utvecklingar som motverkar förbudets syfte och effektivitet.

Medlemsstaterna bör regelbundet lämna information till kommissionen, som i sin tur bör offentliggöra denna information.

Säker och hållbar lösning för förvaring av kvicksilveröverskott

Kvicksilveröverskottet måste förvaras/bortskaffas. Allt kvicksilveröverskott bör till slut bortskaffas på ett säkert och miljövänligt sätt.

Bortskaffande av metalliskt kvicksilver genom placering i saltgruvor ger anledning till djup oro när det gäller den långsiktiga miljösäkerheten. Det faktum att kvicksilver är flytande och frågan om huruvida saltgruvor skulle kunna bevara ämnet intakt utan att de trummor som används för förvaring av kvicksilver börjar läcka och avge ångor ger fortfarande anledning till oro.

Kvicksilver som utvunnits ur cinnober bör också förvaras. Att tillåta användning av kvicksilver som utvunnits ur cinnober skulle nämligen innebära att man tillför marknaden ytterligare kvicksilver, vilket strider mot förordningens syfte.

Föredraganden anser att tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver bör tillämpas före det slutliga bortskaffandet tills säkra tekniker för bortskaffande har utvecklats och bedömts till fullo. Mängden kvicksilver i fråga är relativt liten. På grund av den höga densiteten kommer kvicksilveröverskottet på cirka 12 000 ton från kloralkaliindustrin att ha en volym på kring 1 000 kubikmeter.

Det bör fastställas ett ramverk med minimivillkor för förvaring som kan garantera kontinuerlig övervakning, minimistandarder avseende säkerhet, regelbunden och öppen rapportering, förhandsplanering och projektering, leveranssäkerhet samt påföljder för underlåtenhet.

I enlighet med principen om att förorenaren betalar bör ansvaret under den tillfälliga förvaringen ligga hos förvaringsanläggningens ägare.

Medlemsstaterna bör bära det administrativa och finansiella ansvaret för ett säkert slutligt bortskaffande.

Europaparlamentet efterlyste i mars 2006 rättsligt bindande åtgärder som kan garantera att allt kvicksilver från kloralkaliindustrin inte släpps ut på marknaden igen och att det kan förvaras på ett säkert sätt, på säkra platser, under kontinuerlig övervakning och på en plats där aktiva åtgärder kan vidtas omedelbart om behov uppstår. Vidare har parlamentet begärt minimistandarder avseende säkerhet, regelbunden och öppen rapportering, förhandsplanering och projektering, påföljder och sanktioner. Parlamentet har också betonat hur viktigt det är att man tillämpar principen om att förorenaren betalar i samband med förvaring och att de industrisektorer som ansvarar för kvicksilverproduktion bör bidra till finansieringen av säker förvaring av kvicksilveröverskott.


YTTRANDE från utskottet för internationell handel (26.3.2007)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver

(KOM(2006)0636 – C6‑0363/2006 – 2006/0206(COD))

Föredragande: Jens Holm

KORTFATTAD MOTIVERING

Tungmetallen kvicksilver är en mycket farlig förorening. Så snart den kommer ut i miljön sprids den mycket lätt, och den kan också omformas till en ännu farligare förening, metylkvicksilver. Denna förening ackumuleras i näringskedjan och hamnar för det mesta i fisk, som människan konsumerar. När det väl släppts ut utgör kvicksilver ett betydande hot mot människors hälsa, djur och miljön inom överskådlig framtid. Det finns allt fler bevis för att samhällskostnaderna för skador på folkhälsa och miljö sannolikt är mycket högre än vad man tidigare trott.

Kvicksilver och dess föreningar påverkar centrala nervsystemet, njurarna och levern och det kan störa autoimmuna processer, orsaka skakningar, nedsatt syn och hörsel, förlamning, sömnlöshet och känslomässig instabilitet. Kvicksilverföreningar kan passera placentabarriären och orsaka fosterskador samt bristande uppmärksamhet och försenad utveckling i barndomen. Till och med låga doser av föreningar som innehåller kvicksilver kan ha allvarliga effekter på utvecklingen av nervsystemet, och nyligen har de kopplats till eventuellt skadliga effekter på hjärt-kärlsystemet, immunsystemet och det reproduktiva systemet.

Kvicksilver används idag i industriprocesser i kloralkaliindustrin och i hantverksmässig, småskalig guldutvinning. Metallen återfinns också i ett stort antal konsumentprodukter som finns att köpa över hela världen. Den finns i produkter som lysrör, elektriska komponenter, mätutrustning och i tandamalgam. I EU släpps metallen emellertid främst ut i naturen genom förbränning av fossila bränslen, främst kol. Kvicksilver är en mycket rörlig metall och det kan lätt förflytta sig över långa sträckor. Spridning av kvicksilver är ett globalt problem och det finns ett brådskande behov av kraftfulla åtgärder.

Den strategi mot kvicksilver som lades fram av kommissionen i början av 2005 var alltså mycket välkommen. I åtgärd 5 i denna strategi anges att ”kvicksilverexporten från gemenskapen skall fasas ut”. Detta är särskilt viktigt eftersom EU är världens största exportör av kvicksilver. Cirka 1 000 ton elementärt kvicksilver exporteras årligen från EU av den totala globala mängden på 3 600 ton. Större delen av detta kvicksilver hamnar i utvecklingsländerna där förvaltning och kontroll är mindre sträng. Detta innebär betydande risker för att arbetstagare och lokalsamhällen skall förorenas.

Förslaget till förordning om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver sändes till Europaparlamentet och rådet den 26 oktober 2006. Detta förslag är en viktig början och sänder samtidigt en viktig signal till resten av världen att EU är redo att ta på sig sitt internationella ansvar för många av de avsiktliga utsläppen och användningarna av kvicksilver.

Det finns ändå några svaga punkter i förslaget som måste åtgärdas. De föreslagna ändringarna syftar till att göra förordningen till ett verkligt verktyg för att minska den globala kvicksilverpoolen.

Föredraganden föreslår i detta syfte ett antal ändringsförslag som huvudsakligen omfattar följande punkter:

 En utvidgning av exportförbudets tillämpningsområde så att även kvicksilverföreningar omfattas.

 En utvidgning av exportförbudets tillämpningsområde så att det även omfattar produkter som innehåller kvicksilver, vars användning och utsläppande på marknaden inom EU omfattas av begränsningar.

 Exportförbudet för metalliskt kvicksilver, kvicksilverföreningar och produkter som innehåller kvicksilver skall genomföras så snart som möjligt och senast den 1 januari 2008.

 Ett förbud mot import av metalliskt kvicksilver och kvicksilverföreningar bör införas.

 Införande av ett spårningssystem för handel med kvicksilver inom gemenskapen och även för handel med tredje länder. Detta skulle förbättra insynen och öka informationsflödet för de berörda parterna.

 Berörda utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier bör ges relevant bistånd för att skynda på övergången till kvicksilverfri teknik och på sikt eliminera utsläpp och bruk av kvicksilver.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag(1)  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 4

(4) Export av metalliskt kvicksilver från gemenskapen bör förbjudas för att kraftigt minska den globala kvicksilvertillgången.

(4) Export av metalliskt kvicksilver och kvicksilverföreningar från gemenskapen bör förbjudas för att kraftigt minska den globala kvicksilvertillgången. Medlemsstaterna bör ha rätt att införa mer omfattande och strängare förbud i enlighet med artikel 176 i EG-fördraget.

Motivering

Förbudets tillämpningsområde måste utvidgas så att även kvicksilverföreningar omfattas, i syfte att uppnå kraftfulla minskningar i den globala kvicksilverpoolen. Medlemsstaterna måste ha rätt att införa strängare förbud.

Ändringsförslag 2

Skäl 4a (nytt)

(4a) Export av produkter som innehåller kvicksilver och som omfattas av begränsningar avseende användning och distribution inom EU bör också förbjudas. Kommissionen bör utarbeta en konsoliderad förteckning över de produkter som omfattas, som bör aktualiseras årligen på grundval av utvecklingen i gemenskapsrätten.

Motivering

Förbudets tillämpningsområde måste utvidgas så att det även omfattar produkter som innehåller kvicksilver som är föremål för begränsningar avseende användning och utsläppande på marknaden inom EU, i syfte att uppnå kraftfulla minskningar i den globala kvicksilverpoolen. Dessa produkter bör för öppenhetens skull sammanställas i en konsoliderad förteckning som bör aktualiseras årligen av kommissionen.

Ändringsförslag 3

Skäl 7a (nytt)

(7a) Import av metalliskt kvicksilver och kvicksilverföreningar bör förbjudas i syfte att förbättra miljöskyddet och folkhälsan i EU.

Motivering

För att skydda miljön och folkhälsan i EU bättre och för att styra tillgång och efterfrågan på kvicksilver effektivare bör ett förbud mot import av metalliskt kvicksilver och kvicksilverföreningar införas.

Ändringsförslag 4

Skäl 8a (nytt)

(8a) Medlemsstaterna bör lämna information om kvicksilver som kommer in i eller lämnar gemenskapen eller som handlas över gränserna i gemenskapen, för att göra det möjligt att bedöma instrumentets effektivitet inom sinom tid.

Motivering

Bättre uppgifter om handelsströmmarna behövs omedelbart såsom framgår av UNEP:s (FN:s miljöprograms) rapport från november 2006 om information om tillgång till, handel med och efterfrågan på kvicksilver. På detta sätt kommer relevant information att göras tillgänglig även i jämförande syfte under översynsprocessen, för att bl.a. visa på förändringar på marknaderna.

Ändringsförslag 5

Skäl 11a (nytt)

(11a) Tekniskt bistånd bör ges direkt av kommissionen och medlemsstaterna till utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier eller indirekt genom stöd till icke-statliga organisationers projekt, i synnerhet stöd som underlättar övergången till alternativa kvicksilverfria tekniker och slutlig avveckling av bruk och utsläpp av kvicksilver och kvicksilverföreningar.

Motivering

Exportförbudet mot kvicksilver skulle kunna ha en betydande negativ effekt på kort sikt i utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier, där kvicksilver exempelvis fortfarande används i hantverksmässig guldutvinning. Bistånd behövs därför från EU för att underlätta övergången till kvicksilverfri teknik.

Ändringsförslag 6

Artikel 5, stycke 1

Kommissionen skall organisera ett informationsutbyte mellan medlemsstaterna och berörda industrier.

Kommissionen skall organisera ett första informationsutbyte mellan medlemsstaterna, icke–statliga organisationer och berörda industrier senast den 1 juli 2010.

Motivering

Informationsutbytet bör även omfatta icke–statliga organisationer. Ett särskilt datum bör fastställas för det möte som aktörerna skall hålla för att se över nya uppgifter och erfarenheter, som medlemsstaterna rapporterat på grundval av den ändrade artikel 6.

Ändringsförslag 7

Artikel 5, stycke 2

Informationsutbytet skall särskilt gälla eventuella behov av att utvidga exportförbudet till kvicksilverföreningar och produkter som innehåller kvicksilver, att utvidga förvaringsskyldigheten till metalliskt kvicksilver från andra källor samt att fastställa tidsgränser för förvaring i anläggningar som är särskilt avsedda och utrustade för tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver.

Utbytet skall grunda sig på den information som samlats in hittills och skall även gälla eventuella behov av att utvidga förvaringsskyldigheten till metalliskt kvicksilver från andra källor samt att fastställa tidsgränser för förvaring i anläggningar som är särskilt avsedda och utrustade för tillfällig förvaring av metalliskt kvicksilver.

Motivering

För överensstämmelse med tidigare ändrade artiklar.

Ändringsförslag 8

Artikel 6, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall senast den 30 november 2014 informera kommissionen om förordningens tillämpning och marknadseffekter på deras territorium. Medlemsstaterna skall på begäran av kommissionen lämna denna information tidigare än den dag som anges i första stycket.

2. Medlemsstaterna skall upprätta ett register över köpare, säljare och handlare av kvicksilver och kvicksilverföreningar och samla in relevant information. De skall informera kommissionen om förordningens tillämpning och marknadseffekter på deras territorium vartannat år och senast 6 månader efter utgången av den period som omfattas. Informationen skall tillhandahållas i ett format som fastställs av kommissionen. Den första omgången med information skall omfatta åren 2007–2008 och skall överlämnas till kommissionen senast den 30 juni 2009. Kommissionen skall offentliggöra informationen i en kortfattad rapport inom ett år efter det att medlemsstaterna lämnat in den och senast den 30 juni 2010.

Motivering

Bättre uppgifter om handelsströmmarna behövs omedelbart såsom framgår av UNEP:s (FN:s miljöprograms) rapport från november 2006 om information om tillgång till, handel med och efterfrågan på kvicksilver. På detta sätt kommer relevant information att göras tillgänglig även i jämförande syfte under översynsprocessen, för att bl.a. visa på förändringar på marknaderna.

Ändringsförslag 9

Artikel 7, punkt 1

1. Kommissionen skall utvärdera förordningens tillämpning och marknadseffekter i gemenskapen, med beaktande av den information som avses i artikel 6.

1. Kommissionen skall utvärdera förordningens tillämpning och marknadseffekter i gemenskapen, med beaktande av den information som avses i artiklarna 5 och 6.

Ändringsförslag 10

Artikel 7, punkt 2

2. Kommissionen skall senast den 30 juni 2015 lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet.

2. Kommissionen skall senast den 30 juni 2012 lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet. Rapporten skall vid behov åtföljas av förslag om översyn av de tillämpliga bestämmelserna i denna förordning.

Motivering

För att se till att den information som samlas in genom förfarandena i artiklarna 5 och 6 följs upp bör en rapport överlämnas av kommissionen med förslag om översyn vid behov.

Ändringsförslag 11

Artikel 8

Kommissionen skall minst ett år före den dag som anges i artikel 1 rapportera till Europaparlamentet och rådet om framsteg i multilaterala verksamheter och förhandlingar om kvicksilver, och särskilt utvärdera om tidsramarna för och omfattningen av de åtgärder som anges i denna förordning ligger i linje med den internationella utvecklingen.

Kommissionen skall senast den 31 december 2009 rapportera till Europaparlamentet och rådet om framsteg i multilaterala verksamheter och förhandlingar om kvicksilver, och särskilt utvärdera om de åtgärder som anges i denna förordning ligger i linje med den internationella utvecklingen.

Ändringsförslag 12

Artikel 8a, stycke 1 (nytt)

Artikel 8a

 

Med hänsyn särskilt till de behov som berörda utvecklingsländer och länder med övergångsekonomi har, skall kommissionen i samarbete med medlemsstaterna främja tekniskt bistånd, bl.a. i form av utbildning, för utveckling av den infrastruktur, kapacitet och sakkunskap som krävs för att göra framsteg i övergången till alternativa kvicksilverfria tekniker och slutligen avveckla bruk och utsläpp av kvicksilver och kvicksilverföreningar.

Motivering

Exportförbudet mot kvicksilver skulle kunna ha en betydande negativ effekt på kort sikt i utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier, där kvicksilver exempelvis fortfarande används i hantverksmässig guldutvinning, och bistånd behövs från EU för att underlätta övergången till kvicksilverfri teknik. Ordalydelsen i detta ändringsförslag har lånats från det nya förslaget till förordning om export och import av farliga kemikalier.

Ändringsförslag 13

Artikel 8a, stycke 2 (nytt)

 

Kommissionen och medlemsstaterna skall även överväga att ge stöd till icke-statliga organisationer, som varit särskilt effektiva i att tillhandahålla detta slags tjänster.

Motivering

Bistånd skulle kunna kanaliseras också via icke–statliga organisationer som har betydande praktiska erfarenheter av detta slags arbete.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver

Referensnummer

KOM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD)

Ansvarigt utskott

ENVI

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

14.11.2006

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jens Holm

22.11.2006

 

 

Behandling i utskott

27.2.2007

 

 

 

Antagande

21.3.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

11

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Kader Arif, Graham Booth, Carlos Carnero González, Béla Glattfelder, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Syed Kamall, Ģirts Valdis Kristovskis, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Pierre Audy, Danutė Budreikaitė, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Eugenijus Maldeikis, Zuzana Roithová

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Corien Wortmann-Kool, Sepp Kusstatscher

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN

Miroslav Ouzký

Ordförande

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

BRYSSEL

Ärende: Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (KOM(2006)0636 – C6‑0363/2006 – 2006/0206(COD))(1)

Med en skrivelse av den 4 maj 2007 begärde Ni i enlighet med artikel 35.2 i arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle kontrollera giltigheten och lämpligheten hos den rättsliga grunden för ovannämnda kommissionsförslag.

Vid utskottssammanträdet den 11 juni 2007 behandlade utskottet detta ärende.

Förslaget har en dubbel rättslig grund, nämligen artikel 133 och artikel 175.1 i EG-fördraget.

Utskottet antog ett ändringsförslag till förslaget som innebär att artikel 133 utgår som rättslig grund eftersom utskottet ansåg att en sådan dubbel rättslig grund inte var motiverad, eftersom den föreslagna rättsakten inte samtidigt uppfyller flera mål, där något mål är sekundärt eller är indirekt i förhållande till det andra.

Kommissionen konstaterade tvärtom i sin motivering att åtgärden motiveras av målen att skydda människors hälsa samt att skydda miljön, och inte av handelspolitiska hänsyn.

De rättsliga grunder som är föremål för behandling:

Artikel 133

1. Den gemensamma handelspolitiken skall grundas på enhetliga principer, särskilt när det gäller att ändra tulltaxor, ingå tull- och handelsavtal, uppnå enhetlighet i fråga om liberaliseringsåtgärder, exportpolitik samt handelspolitiska skyddsåtgärder, inbegripet åtgärder vid dumpning och subventioner.

2. Kommissionen skall lägga fram förslag för rådet om hur den gemensamma handelspolitiken skall genomföras.

3. Behöver förhandlingar om avtal föras med en eller flera stater eller internationella organisationer, skall kommissionen förelägga rådet rekommendationer och rådet bemyndiga kommissionen att inleda nödvändiga förhandlingar. Rådet och kommissionen skall se till att de avtal som förhandlas fram är förenliga med gemenskapens interna politik och interna regler.

Inom ramen för de direktiv som rådet får utfärda skall kommissionen föra förhandlingarna i samråd med en särskild kommitté, som utsetts av rådet för att biträda kommissionen i denna uppgift. Kommissionen skall regelbundet rapportera till den särskilda kommittén om läget i förhandlingarna.

De relevanta bestämmelserna i artikel 300 skall tillämpas.

4. När rådet utövar sina befogenheter enligt denna artikel, skall det besluta med kvalificerad majoritet.

5. Punkterna 1–4 skall även tillämpas på förhandlingar om och ingående av avtal på de områden som rör handel med tjänster och handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter, i den mån avtalen inte omfattas av dessa punkter och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 6.

Med avvikelse från punkt 4 skall rådet besluta enhälligt om förhandlingar om och ingående av ett avtal på något av de områden som avses i första stycket, om avtalet omfattar bestämmelser för vilka enhällighet krävs för att anta interna regler eller om ett sådant avtal avser ett område där gemenskapen ännu inte har utövat sina befogenheter enligt detta fördrag genom att anta interna regler.

Rådet skall besluta enhälligt om förhandlingar om och ingående av ett avtal av horisontell karaktär, i den mån avtalet också avser föregående stycke eller punkt 6 andra stycket.

Denna punkt skall inte påverka medlemsstaternas rätt att behålla och ingå avtal med tredje land eller internationella organisationer, under förutsättning att gemenskapsrätten och andra relevanta internationella avtal respekteras i nämnda avtal.

6. Rådet får inte ingå ett avtal om det innehåller bestämmelser som går utöver gemenskapens interna behörighet, särskilt om det medför en harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar inom ett område där detta fördrag utesluter en sådan harmonisering.

I detta avseende skall, med avvikelse från punkt 5 första stycket, avtal rörande handel med kulturella och audiovisuella tjänster, utbildningstjänster samt sociala tjänster och tjänster som rör människors hälsa omfattas av delad behörighet mellan gemenskapen och dess medlemsstater. Förhandlingar om sådana avtal kräver därför, utöver ett gemenskapsbeslut som fattas i enlighet med relevanta bestämmelser i artikel 300, samförstånd mellan medlemsstaterna. De avtal som förhandlas fram på detta sätt skall ingås gemensamt av gemenskapen och medlemsstaterna.

Förhandlingar om och ingående av internationella avtal på transportområdet skall även i fortsättningen omfattas av bestämmelserna i avdelning V och artikel 300.

7. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 6 första stycket får rådet genom enhälligt beslut, på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet, utvidga tillämpningen av punkterna 1–4 till att avse internationella förhandlingar och avtal om immateriella rättigheter, i den mån de inte omfattas av punkt 5.

Artikel 175

1. Rådet skall enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén besluta om vilka åtgärder som skall vidtas av gemenskapen för att uppnå de mål som anges i artikel 174.

2. Med avvikelse från den beslutsordning som anges i punkt 1 och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 95 skall rådet enhälligt, på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, besluta om

a) bestämmelser av främst skattekaraktär,

b) åtgärder som påverkar

    fysisk planering,

    kvantitativ förvaltning av vattenresurser eller sådana åtgärder som direkt eller indirekt berör tillgången till dessa resurser,

    markanvändning, med undantag av avfallshantering,

c) åtgärder som väsentligt påverkar en medlemsstats val mellan olika energikällor och den allmänna strukturen hos dess energiförsörjning.

Rådet får enligt de villkor som anges i första stycket definiera de i denna punkt avsedda frågorna i vilka beslut skall fattas med kvalificerad majoritet.

3. På andra områden skall rådet enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén anta allmänna handlingsprogram som anger de mål som skall prioriteras.

Rådet skall enligt villkoren i punkt 1 respektive punkt 2 besluta om de åtgärder som behövs för att genomföra dessa program.

4. Utan att det påverkar vissa åtgärder av gemenskapskaraktär skall medlemsstaterna finansiera och genomföra miljöpolitiken.

5. Om en på bestämmelserna i punkt 1 grundad åtgärd innebär kostnader som anses oproportionerligt stora för en medlemsstats myndigheter skall rådet, utan att det påverkar tillämpningen av principen att förorenaren skall betala, i den rättsakt där åtgärden beslutas fastställa lämpliga bestämmelser om

    tillfälliga undantag, och/eller

    ekonomiskt stöd ur den enligt artikel 161 upprättade sammanhållningsfonden.

Förordningens innehåll kan analyseras på följande sätt:

Artikel 1 – Syfte, tillämpningsområde och definitioner.

I den föreslagna förordningen fastställs kravet att export av metalliskt kvicksilver skall förbjudas från och med den 1 juli 2011.

Artikel 2 – I artikeln fastställs ett krav att metalliskt kvicksilver skall förvaras på ett sätt som är säkert för människors hälsa och för miljön.

Skyldigheten omfattar de tre mest betydelsefulla källorna till kvicksilver i EU. Förvaringsskyldigheten gäller för kvicksilver oavsett om ämnet klassificeras som avfall eller ej. Förvaring omfattar i detta sammanhang inte bara förvaring på kort och medellång sikt, utan även långtidsförvaring. Förvaringsskyldigheten träder i kraft samtidigt som exportförbudet för metalliskt kvicksilver och kalomel.

Artikel 3 – I artikeln klargörs hur detta förslag förhåller sig till gällande avfallslagstiftning.

I det nuvarande rättsläget skulle varje form av förvaring av metalliskt kvicksilver (som är flytande) i deponi komma i konflikt med artikel 5.3 a i direktiv 1999/31/EG. De gränsvärden för utlakning och andra kriterier som anges i avsnitt 2.4 i bilagan till rådets beslut 2003/33/EG om kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid avfallsdeponier, och som gäller för granulärt avfall, kan inte tillämpas för flytande kvicksilver. I artikel 3 föreslås därför undantag från dessa bestämmelser för två specifika alternativ för förvaring av metalliskt kvicksilver, nämligen underjordisk förvaring i saltgruvor som anpassats för ändamålet och tillfällig förvaring i anläggningar som är särskilt avsedda för ändamålet. Dessa alternativ kan anses vara säkra för människors hälsa och för miljön.

Artikel 4 – Kompletterar artikel 2 genom att lägga till några detaljkrav för tillämpningen av de två förvaringsalternativen.

Artikeln är inriktad på behovet att göra en riktig säkerhetsbedömning som tar hänsyn till ämnets egenskaper. Den anger också minimikrav på innehållet i tillstånd.

Artikel 5 – I artikeln föreskrivs att kommissionen skall organisera informationsutbyte mellan berörda parter.

Informationsutbytet bör inte begränsas till metalliskt kvicksilver, utan också omfatta kvicksilverföreningar och produkter som innehåller kvicksilver.

Artikel 6 – Genom denna artikel införs ett antal informationsskyldigheter för medlemsstaterna. I artikeln föreskrivs att medlemsstaterna skall ge kommissionen en kopia av varje tillstånd som lämnas till anläggningar för förvaring av kvicksilver. Medlemsstaterna skall också informera kommissionen om rättsaktens effekter senast tre år och fem månader efter det att exportförbudet träder i kraft.

Artikel 7 – I artikel 7 föreskrivs att kommissionen skall utvärdera förordningens tillämpning och dess effekter på marknaden och lämna en rapport senast fyra år efter exportförbudets ikraftträdande.

Utvärderingen kommer att baseras på information som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 8 – I artikel 8 föreskrivs att kommissionen skall rapportera om den internationella utvecklingen när det gäller kvicksilver, särskilt om multilaterala förhandlingar om frågor som rör tillgång och efterfrågan.

Detta bör göra det möjligt att följa överensstämmelsen mellan åtgärder på global nivå och inom EU, i syfte att få största möjliga nytta för miljön.

Artikel 9 – Innehåller standardformuleringar om rättsaktens ikraftträdande.

Bedömning

Den rättsliga grunden definierar gemenskapens materiella behörighet och preciserar hur denna behörighet skall utövas, det vill säga det (de) rättsliga instrument som kan användas och beslutsförfarandet.

Mot bakgrund av ovanstående skall det fastställas om artikel 133 tillsammans med artikel 175.1, artikel 133 ensam eller artikel 175.1 ensam är den lämpliga rättsliga grunden för den föreslagna förordningen.

Efter en analys av förslaget är det tydligt att dess grundläggande syfte är att skydda människors hälsa och miljön, och att den inte motiveras av handelspolitiska hänsyn.

Vid utskottssammanträdet den 11 juni 2007 antog utskottet för rättsliga frågor enhälligt(2) följande rekommendation: Den lämpliga rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (KOM(2006)0636) är artikel 175.1 i EG-fördraget.

Med vänlig hälsning

Giuseppe Gargani

(1)

Ännu inte offentliggjort i EUT.

(2)

Följande var närvarande vid den slutliga omröstningen: Cristian Dumitrescu (ordförande för sammanträdet), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice ordförande), Manuel Medina Ortega (föredragande), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jaroslav Zvěřina och Tadeusz Zwiefka.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver

Referensnummer

KOM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD)

Framläggande för parlamentet

26.10.2006

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

14.11.2006

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

14.11.2006

ITRE

14.11.2006

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

27.2.2007

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Dimitrios Papadimoulis

28.11.2006

 

 

Bestridande av den rättsliga grunden

       JURI:s yttrande

JURI

11.6.2007

 

 

 

Behandling i utskott

22.3.2007

 

 

 

Antagande

3.5.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

10

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Christofer Fjellner, Jutta Haug, Karin Jöns, Henrik Lax, Miroslav Mikolášik, Stefan Sofianski, Bart Staes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Gabriela Creţu, Miguel Angel Martínez Martínez

Ingivande

11.6.2007

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy