ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/66/EО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

12.6.2007 - (COM(2007)0093 – C6‑0088/2007 – 2007/0036(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Johannes Blokland

Процедура : 2007/0036(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0232/2007
Внесени текстове :
A6-0232/2007
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/66/EО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

(COM(2007)0093 – C6‑0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2007)0093)[1],

–   като взе предвид член 251, параграф 2, и член 175, параграф 1, от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6‑0088/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6‑0232/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията

 

Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 4

(4) По-специално, на Комисията трябва да се предоставят правомощия да адаптира приложение III и да приема и преразглежда подробните правила за етикетиране на батерии и акумулатори. Тъй като това са мерки от общ характер, предназначени за изменение на неосновни елементи от Директива 2006/66/ЕО и за допълнение на директивата с нови неосновни елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с упражняване на контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(4) По-специално, на Комисията следва да се предоставят правомощия да адаптира приложение III и да приема и преразглежда подробни правила за износ и етикетиране на батерии и акумулатори. Тъй като това са мерки от общ характер, предназначени за изменение на несъществени елементи от Директива 2006/66/ЕО и за допълнение на директивата с нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с упражняване на контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Обосновка

The procedure with scrutiny (RPS) should apply to the detailed rules for the implementation of Art. 15(3) allowing exports to count for the fulfilfment of the obligations as:

· "detailed rules for implementation" are of quasi-legislative nature,

· Art. 15(3) should be coherent with Art. 21(2) on detailed rules for the implementation of the labelling requirements, for which RPS is proposed,

EP should be able to oversee the content of the measure (EP achieved in in conciliation that the conditions of recycling in third countries have to be equivalent, and not just "broadly" equivalent).

Изменение 2

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 A (нова)

Член 15, параграф 3 (Директива 2006/66/ЕО)

2а) В член 15, параграф 3 се заменя със следното:

 

"3. В съответствие с процедурата по регулиране с упражняване на контрол, посочена в член 24, параграф 3, се определят подробни правила относно прилагането на настоящия член, по-конкретно критерии за оценяване на равностойни условия съгласно параграф 2 от настоящия член."

Обосновка

The procedure with scrutiny (RPS) should apply to the detailed rules for the implementation of Art. 15(3) allowing exports to count for the fulfilfment of the obligations as:

· "detailed rules for implementation" are of quasi-legislative nature,

· Art. 15(3) should be coherent with Art. 21(2) on detailed rules for the implementation of the labelling requirements, for which RPS is proposed,

EP should be able to oversee the content of the measure (EP achieved in in conciliation that the conditions of recycling in third countries have to be equivalent, and not just "broadly" equivalent).

  • [1]  Все още непубликувано в ОВ.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators (Batteries Directive) was subject to third reading agreement by the co-legislators just prior to the entry into force of the new comitology decision (decision 2006/512/EC), introducing the new regulatory procedure with scrutiny. The purpose of the current Commission proposal is therefore to adapt the provisions in the Batteries Directive to the new comitology procedure where relevant.

According to the current proposal the adoption of a common methodology for the calculation of annual sales of portable batteries and accumulators to end-users, adaptations of  Annex III to take account of technical and scientific progress, the establishment of the procedural requirements for producer registration and the adoption and revision of detailed rules for labelling of batteries and accumulators will be done in accordance with the new regulatory procedure with scrutiny.

In a few cases the old regulatory procedure has been kept, but as the measures concerned are either specific (Article 10 (4) which is dealing with transitional arrangements aiming at facilitating the situation for a Member State that faces difficulties in the light of specific national circumstances) or purely of a administrative nature not amending the basic act (Articles 15 (3) and 22 (2)), that procedure seems to be the appropriate one for those cases.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията)

Позовавания

COM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD)

Дата на представяне на ЕП

9.3.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

15.3.2007

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Johannes Blokland

27.3.2007

 

 

Дата на приемане

5.6.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

0

2

Депутати, присъстващи на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jules Maaten, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Iles Braghetto, Milan Gaľa, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik, Claude Turmes

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra