RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/66/EÜ patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

12.6.2007 - (KOM(2007)0093 – C6‑0088/2007 – 2007/0036(COD)) - ***I

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Johannes Blokland

Menetlus : 2007/0036(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0232/2007
Esitatud tekstid :
A6-0232/2007
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/66/EÜ patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

(KOM(2007)0093 – C6‑0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0093)[1];

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6‑0088/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit (A6‑0232/2007),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek

 

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud


Muudatusettepanek 1
Põhjendus 4

(4) Eelkõige tuleks komisjoni volitada kohandama III lisa ning vastu võtma ja läbi vaatama patareide ja akude märgistamist käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad. Kuna kõnealused meetmed on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2006/66/EÜ vähemolulisi sätteid ning täiendada kõnealust direktiivi uute vähemoluliste sätete lisamisega, tuleks need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse abil.

(4) Komisjonile tuleks anda volitus kohandada III lisa ning vastu võtta ja läbi vaadata patareide ja akude eksportimist ja märgistamist käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2006/66/EÜ vähemolulisi sätteid ning täiendada käesolevat direktiivi, lisades uusi vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Artikli 15 lõikes 3 osutatud üksikasjalikele rakenduseeskirjadele tuleks kohaldada kontrolliga regulatiivmenetlust, et eksporti oleks võimalik kohustuste täitmisel arvesse võtta, kuna:

· "üksikasjalikud rakenduseeskirjad" on poolseaduslikud;

· artikli 15 lõige 3 peaks olema kooskõlas artikli 21 lõikega 2, mis puudutab märgistamist käsitlevaid üksikasjalikke rakenduseeskirju, mille osas tehakse ettepanek kastutada kontrolliga regulatiivmenetlust.

Euroopa Parlamendil peaks olema võimalik teostada järelevalvet meetme sisu üle (Euroopa Parlament saavutas lepituse käigus selle, et ringlussevõtu tingimused kolmandates riikides peavad olema samaväärsed ja mitte ainult "laias laastus" samaväärsed).

Muudatusettepanek 2

ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)

Artikli 15 lõige 3 (direktiiv 2006/66/EÜ)

2 a) Artikli 15 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

"3. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eelkõige käesoleva artikli lõikes 2 osutatud samaväärsete tingimuste hindamise kriteeriumid, sätestatakse vastavalt artikli 24 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele."

Selgitus

Artikli 15 lõikes 3 osutatud üksikasjalikele rakenduseeskirjadele tuleks kohaldada kontrolliga regulatiivmenetlust, et eksporti oleks võimalik kohustuste täitmisel arvesse võtta, kuna:

· "üksikasjalikud rakenduseeskirjad" on poolseaduslikud;

· artikli 15 lõige 3 peaks olema kooskõlas artikli 21 lõikega 2, mis puudutab märgistamist käsitlevaid üksikasjalikke rakenduseeskirju, mille osas tehakse ettepanek kastutada kontrolliga regulatiivmenetlust.

Euroopa Parlamendil peaks olema võimalik teostada järelevalvet meetme sisu üle (Euroopa Parlament saavutas lepituse käigus selle, et ringlussevõtu tingimused kolmandates riikides peavad olema samaväärsed ja mitte ainult "laias laastus" samaväärsed).

  • [1]  ELTs seni avaldamata.

SELETUSKIRI

Just enne uue komiteemenetlust käsitleva otsuse (otsus 2006/512/EÜ) jõustumist, millega kehtestati uus kontrolliga regulatiivmenetlus, jõudsid kaasõigusloojad kolmandal lugemisel kokkuleppele direktiivi 2006/66/EÜ (patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta) suhtes. Käesoleva komisjoni ettepaneku eesmärk on seega kohandada kõnealuse direktiivi sätted vajaduse korral uue komiteemenetlusega.

Vastavalt praegusele ettepanekule toimuvad vastavat kontrolliga regulatiivmenetlusele ühise metoodika vastuvõtmine (mille põhjal arvutatakse lõppkasutajatele igal aastal müüdavate kantavate patareide ja akude kogus) III lisa kohandamine, et võtta arvesse tehnika ja teaduse arengut, tootja registreerimise suhtes kehtivate menetlusnõuete kehtestamine ning patareide ja akude üksikasjalike märgistamisnõuete vastuvõtmine ja ülevaatamine.

Mõnel üksikul juhul on säilitatud endine regulatiivmenetlus, kuid kuna asjaomased meetmed on kas konkreetsed (artikli 10 lõige 4, milles käsitletakse üleminekukorda, mille eesmärk on parandada olukorda liikmesriigi jaoks, kus esineb raskusi, mis tulenevad konkreetse riigi olukorrast) või ainult halduslikku laadi ja ei muuda põhiõigusakti (artikli 15 lõige 3 ja artikli 22 lõige 2), tundub menetlus nendel juhtudel sobiv olema.

MENETLUS

Pealkiri

Patareid, akud ning patarei- ja akujäätmed (komisjoni rakendusvolitused)

Viited

KOM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD)

EP-le esitamise kuupäev

9.3.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

15.3.2007

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Johannes Blokland

27.3.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.6.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

38

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jules Maaten, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Iles Braghetto, Milan Gaľa, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik, Claude Turmes

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra