MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

12.6.2007 - (KOM(2007)0093 – C6‑0088/2007 – 2007/0036(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Johannes Blokland

Menettely : 2007/0036(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0232/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0232/2007
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

(KOM(2007)0093 – C6‑0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0093)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0088/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A6‑0232/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta mukauttaa liitettä III sekä vahvistaa ja tarkistaa paristojen ja akkujen merkintää koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2006/66/EY muita kuin keskeisiä osia ja täydentää mainittua direktiiviä lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(4) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta mukauttaa liitettä III sekä vahvistaa ja tarkistaa paristojen ja akkujen vientiä ja merkintää koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2006/66/EY muita kuin keskeisiä osia ja täydentää mainittua direktiiviä lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä tulisi soveltaa 15 artiklan 3 kohdan mukaisiin yksityiskohtaisiin täytäntöönpanosäännöksiin, jotta velvoitteita voidaan soveltaa myös vientiin, koska

          "yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännökset" vastaavat luonteeltaan lähes         lainsäädäntöä,

          15 artiklan 3 kohdan tulee vastata 21 artiklan 2 kohtaa merkintävaatimusten täytäntöönpanon yksityiskohtaisista säännöistä, joille ehdotetaan valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.

EP:n tulisi voida valvoa toimen sisältöä (EP saavutti sovittelumenettelyssä tuloksen, jonka mukaan kierrätystä kolmansissa maissa koskevien ehtojen tulee olla vastaavat eivätkä vain "osapuilleen" vastaavat).

Tarkistus 2

1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

15 artiklan 3 kohta (direktiivi 2006/66/EY)

(2 a) Korvataan 15 artiklan 3 kohta seuraavasti:

 

"3. Yksityiskohtaisia sääntöjä tämän artiklan täytäntöönpanoa varten annetaan ja erityisesti perusteita tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vastaavien olosuhteiden arvioimiseksi esitetään 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen."

Or. en

Perustelu

Valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä tulisi soveltaa 15 artiklan 3 kohdan mukaisiin yksityiskohtaisiin täytäntöönpanosäännöksiin, jotta vientiin velvoitteita voidaan soveltaa myös vientiin, koska

          "yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännökset" vastaavat luonteeltaan lähes lainsäädäntöä,

          15 artiklan 3 kohdan tulee vastata 21 artiklan 2 kohtaa merkintävaatimusten täytäntöönpanon yksityiskohtaisista säännöistä, joille ehdotetaan valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.

EP:n tulisi voida valvoa toimen sisältöä (EP saavutti sovittelumenettelyssä tuloksen, jonka mukaan kierrätystä kolmansissa maissa koskevien ehtojen tulee olla vastaavat eivätkä vain "osapuilleen" vastaavat).

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Direktiivi 2006/66/EY paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista (paristodirektiivi) oli lainsäädäntövallan käyttäjien sovittavana kolmanteen käsittelyyn juuri ennen uuden komitologiapäätöksen (päätös 2006/512/EY) voimaantuloa, jossa otettiin käyttöön uusi valvonnan käsittävä sääntelymenettely. Käsiteltävänä olevan komission ehdotuksen tarkoituksena on siksi tarvittaessa muokata paristodirektiivin määräyksiä uuden komitologiamenettelyn mukaisiksi.

Käsiteltävänä olevan ehdotuksen mukaan loppukäyttäjille vuosittain myytävien kannettavien paristojen ja akkujen laskemiseen käytettävän yhteinen metodologian hyväksyminen, liitteen III muuttaminen teknisen ja tieteellisen edistyksen huomioon ottamiseksi, tuottajien rekisteröintiin tarvittavien menettelyvaatimusten käyttöönotto sekä paristojen ja akkujen merkintää koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen käyttöönotto ja uudelleentarkastelu suoritetaan uuden valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

Muutamissa tapauksissa vanha sääntelymenettely on säilytetty, mutta koska kyseiset toimet ovat joko täsmällisiä (kuten 10 artiklan 4 kohta, joka koskee sellaisen jäsenvaltion tilanteen tilapäistä helpottamista, jonka tietyt kansalliset olosuhteet aiheuttavat vaikeuksia) tai puhtaasti hallinnollisia ja perussäännöstä muuttamattomia (15 artiklan 3 kohta ja 22 artiklan 2 kohta), vaikuttaisi siltä, että kyseinen menettely olisi näissä tapauksissa sopiva.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Paristot ja akut sekä käytetyt paristot ja akut (komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta)

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

9.3.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

15.3.2007

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Johannes Blokland

27.3.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.6.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jules Maaten, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Iles Braghetto, Milan Gaľa, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik, Claude Turmes

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.6.2007