Pranešimas - A6-0232/2007Pranešimas
A6-0232/2007

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

  12.6.2007 - (COM(2007)0093 – C6‑0088/2007 – 2007/0036(COD)) - ***I

  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
  Pranešėjas: Johannes Blokland

  Procedūra : 2007/0036(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0232/2007
  Pateikti tekstai :
  A6-0232/2007
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

  (COM(2007)0093 – C6‑0088/2007 – 2007/0036(COD))

  (Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0093)[1],

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0088/2007),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A6‑0232/2007),

  1.  pritaria pakeistam Komisijos pasiūlymui;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

  3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

  Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

  Pakeitimas 1

  4 KONSTATUOJAMOJI DALIS

  (4) Visų pirma Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai pritaikyti III priedą ir priimti bei persvarstyti išsamias baterijų ir akumuliatorių ženklinimo taisykles. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2006/66/EB nuostatoms iš dalies pakeisti ir šiai direktyvai naujomis neesminėmis nuostatomis papildyti, jos turėtų būti priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

  (4) Visų pirma Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai pritaikyti III priedą ir priimti bei persvarstyti išsamias eksporto ir baterijų bei akumuliatorių ženklinimo taisykles. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2006/66/EB nuostatoms iš dalies pakeisti ir šiai direktyvai naujomis neesminėmis nuostatomis papildyti, jos turėtų būti priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

  Pagrindimas

  Reguliavimo procedūra su tikrinimu taikoma išsamioms 15 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo taisyklėms, pagal kurias turi būti atsižvelgta į eksportą siekiant įvykdyti įsipareigojimus, nes:

  · „išsamios įgyvendinimo taisyklės“ yra lyg ir teisinės prigimties,

  · 15 straipsnio 3 dalis atitinka 21 straipsnio 2 dalį dėl išsamių ženklinimo reikalavimų įgyvendinimo taisyklių, kurioms siūloma taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

  Europos Parlamentas privalo turėti galimybę stebėti priemonės turinį (taikinimo procedūros metu EP pasiekė, kad atliekų grąžinamojo perdirbimo trečiosiose šalyse sąlygos privalėtų būti tokios pačios, o ne tik didele dalimi panašios).

  Pakeitimas 2

  1 STRAIPSNIO 2A PUNKTAS (naujas)

  15 straipsnio 3 dalis (Direktyva 2006/66/EB)

  (2a) 15 straipsnio 3 dalis keičiama taip:

   

  3. „Išsamios šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės, ypač kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, ar sąlygos lygiavertės, pagal šio straipsnio 2 dalį, priimamos 24 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

   

  Pagrindimas

  Reguliavimo procedūra su tikrinimu taikoma išsamioms 15 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo taisyklėms, pagal kurias turi būti atsižvelgta į eksportą siekiant įvykdyti įsipareigojimus, nes:

  · „išsamios įgyvendinimo taisyklės“ yra lyg ir teisinės prigimties,

  · 15 straipsnio 3 dalis atitinka 21 straipsnio 2 dalį dėl išsamių ženklinimo reikalavimų įgyvendinimo taisyklių, kurioms siūloma taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

  Europos Parlamentas privalo turėti galimybę stebėti priemonės turinį (taikinimo procedūros metu EP pasiekė, kad atliekų grąžinamojo perdirbimo trečiosiose šalyse sąlygos privalėtų būti tokios pačios, o ne tik didele dalimi panašios).

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Dėl Direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų teisės aktų rengėjai susitarė per trečiąjį svarstymą, prieš pat įsigaliojant naujam komitologijos sprendimui (sprendimas 2006/512/EB), kuriame numatyta nauja reguliavimo procedūra su tikrinimu. Todėl pateikiamo Komisijos pasiūlymo tikslas yra pritaikyti direktyvos dėl baterijų nuostatas, reikiamose vietose įtraukiant nuorodas į naująją reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

  Šiuo pasiūlymu nustatoma bendra galutiniams vartotojams parduotų nešiojamų baterijų ir akumuliatorių metinio kiekio apskaičiavimo metodika. III priedas gali būti pritaikytas atsižvelgiant į technikos ar mokslo pažangą. Gamintojų registravimui taikomi procedūriniai reikalavimai, toliau nustatomi baterijų bei akumuliatorių ženklinimo reikalavimai, laikantis naujos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

  Tam tikrais atvejais buvo išlaikyta senoji reguliavimo procedūra, nes kai kalbama arba apie specifines priemones (10 straipsnio 4 dalyje nurodytos pereinamojo laikotarpio priemonės, kuriomis siekiama palengvinti padėtį valstybėje narėje, kuri susiduria su sunkumais dėl ypatingų nacionalinių aplinkybių), arba apie administracinio pobūdžio priemones, kuriomis nekeičiamas pagrindinis teisės aktas (15 straipsnio 3 dalyje ir 22 straipsnio 2 dalyje), tinka ši procedūra.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Baterijos ir akumuliatoriai bei baterijų ir akumuliatorių atliekos (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai)

  Nuorodos

  COM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  9.3.2007

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  15.3.2007

  Pranešėjas (-ai)

         Paskyrimo data

  Johannes Blokland

  27.3.2007

   

   

  Priėmimo data

  5.6.2007

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  2

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jules Maaten, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Iles Braghetto, Milan Gaľa, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik, Claude Turmes

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra