Ziņojums - A6-0232/2007Ziņojums
A6-0232/2007

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu Nr. 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

12.6.2007 - (COM(2007)0093 – C6‑0088/2007 – 2007/0036(COD)) - ***I

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Johannes Blokland

Procedūra : 2007/0036(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0232/2007
Iesniegtie teksti :
A6-0232/2007
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu Nr. 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

(COM(2007)0093 – C6‑0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0093)[1],

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedz priekšlikumu Parlamentam (C6‑0088/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6‑0232/2007),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts

 

Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
4. APSVĒRUMS

(4) Jo īpaši pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai, lai pielāgotu III pielikumu, kā arī pieņemtu un pārskatītu sīki izstrādātus noteikumus par bateriju un akumulatoru marķēšanu. Tā kā šie pasākumi ir vispārēja rakstura un paredzēti, lai grozītu Direktīvas 2006/66/EK nebūtiskus elementus un lai papildinātu šo direktīvu, pievienojot jaunus nebūtiskus elementus, tie būtu jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

(4) Jo īpaši pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai, lai pielāgotu III pielikumu, ka arī pieņemtu un pārskatītu sīki izstrādātus noteikumus par bateriju un akumulatoru eksportu un marķēšanu. Tā kā šie pasākumi ir vispārēja rakstura un paredzēti, lai grozītu Direktīvas 2006/66/EK nebūtiskus elementus un lai papildinātu šo direktīvu, pievienojot jaunus nebūtiskus elementus, tie būtu jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas paredzēta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

Or. en

Pamatojums

Regulatīvo kontroles procedūru vajadzētu piemērot sīki izstrādātiem 15. panta 3. punkta īstenošanas noteikumiem, ļaujot eksportu uzskatīt par saistību izpildi, jo:

· „sīki izstrādāti īstenošanas noteikumi” ir kvazinormatīvi noteikumi,

· 15. panta 3. punktam vajadzētu būt saskaņotam ar 21. panta 2. punktu par sīki izstrādātiem noteikumiem to marķēšanas prasību izpildei, uz ko ierosina attiecināt regulatīvo kontroles procedūru.

EP vajadzētu spēt pārraudzīt šā pasākuma saturu (samierināšanas procedūrā EP panāca, ka otrreizējas pārstrādes apstākļiem ārpuskopienas valstīs ir jābūt līdzvērtīgiem, nevis tikai „kopumā” līdzvērtīgiem).

Grozījums Nr. 2

1. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

15. panta 3. punkts (Direktīva 2006/66/EK)

(2.a) Direktīvas 15. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„3. Sīki izstrādātus noteikumus šā panta īstenošanai, jo īpaši kritērijus, lai atbilstīgi šā panta 2. punktam novērtētu līdzvērtīgus apstākļus, paredz saskaņā ar 24. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Pamatojums

Regulatīvo kontroles procedūru vajadzētu piemērot sīki izstrādātiem 15. panta 3. punkta īstenošanas noteikumiem, ļaujot eksportu uzskatīt par saistību izpildi, jo:

· „sīki izstrādāti īstenošanas noteikumi” ir kvazinormatīvi noteikumi,

· 15. panta 3. punktam vajadzētu būt saskaņotam ar 21. panta 2. punktu par sīki izstrādātiem noteikumiem to marķēšanas prasību izpildei, uz ko ierosina attiecināt regulatīvo kontroles procedūru.

EP vajadzētu spēt pārraudzīt šā pasākuma saturu (samierināšanas procedūrā EP panāca, ka otrreizējas pārstrādes apstākļiem ārpuskopienas valstīs ir jābūt līdzvērtīgiem, nevis tikai „kopumā” līdzvērtīgiem).

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

Par Direktīvu Nr. 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem (direktīvu par baterijām) likumdevēji vienojās trešajā lasījumā, īsi pirms stājās spēkā jaunais komitoloģijas lēmums (Lēmuma Nr. 2006/512/EK), ar ko ieviesa jaunu regulatīvās kontroles procedūru. Tādēļ šā Komisijas priekšlikuma mērķis ir attiecīgi piemērot direktīvas par baterijām noteikumus jaunajai komitoloģijas procedūrai.

Saskaņā ar šo priekšlikumu vienotu metodiku, lai aprēķinātu pārnēsājamo bateriju un akumulatoru ikgadējo pārdošanas apjomu tiešajiem lietotājiem, pielāgotu III pielikumu nolūkā ņemt vērā tehniskos un zinātniskos sasniegumus, noteiktu procedūras prasību ražotāju reģistrēšanai un pieņemtu un pārskatītu sīki izstrādātus noteikumus bateriju un akumulatoru marķēšanai, pieņems saskaņā ar jauno regulatīvās kontroles procedūru.

Dažos gadījumos ir saglabāta iepriekšējā regulatīvā procedūra, bet, tā kā attiecīgie pasākumi ir vai nu īpaši ((10. panta 4. punkts) un attiecas uz pārejas pasākumiem, lai novērstu grūtības dalībvalstīm, kas saskaras ar sarežģījumiem īpašu valstu apstākļu dēļ), vai tikai administratīvi un negroza pamatdokumentu (15. panta 3. punkts un 22. panta 2. punkts), šķiet, ka šī procedūra ir piemērota minētajiem gadījumiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Baterijas un akumulatori, un bateriju un akumulatoru atkritumi (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras)

Atsauces

COM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

9.3.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

15.3.2007

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Johannes Blokland

27.3.2007

 

 

Pieņemšanas datums

5.6.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

38

0

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jules Maaten, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Iles Braghetto, Milan Gaľa, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik, Claude Turmes

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Agustín Díaz de Mera García Consuegra